Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eva Borhaug, advokat i Parat /

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eva Borhaug, advokat i Parat /"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eva Borhaug, advokat i Parat Eva.borhaug@parat.com 21013963/92233973
Regler ved oppsigelser i statlig sektor og konsekvenser av hyppigere bruk av oppsigelser i universitets- høyskolesektoren Eva Borhaug, advokat i Parat / - en arbeidstakerorganisasjon i YS

2 Kilder Lovverket tml, fvl, offentl.h.l. og aml Rettspraksis
Personalreglement Forvaltningspraksis Lex specialis Omhandler tilsetting og stillingsvern blant annet Midlertidig tilsetting, oppsigelse, avskjed, retten til å stå i stilling mens sak pågår, fortrinnsrett til ny tilsetting m.m. Gir medbestemmelse på disse områdene, innskrenker arbeidsgivers styringsrett Hvem gjør hva, arbeidsgiver administrativt contra tilsettingsrådet - en arbeidstakerorganisasjon i YS

3 Tjenestemannsloven Lex specialis Omhandler tilsetting og stillingsvern
Gir medbestemmelse på disse områdene, innskrenker arbeidsgivers styringsrett

4 Konsekvenser av ulovlig midlertidig tilsetting
Rettskrav på stillingen Saksbehandlingsreglene dersom tvist 4-års regelen (sammenhengende i virksomheten) Får samme rettigheter som fast ansatte – oppsigelsesvern/ventelønn/fortrinnsrett Får også rett på stillingen dersom midlertidigheten følger bokstav b men det viser seg at arb.taker fortsatt trengs når arbeidet er fast organisert

5 Opphør av arbeidsforholdet
Arbeidstaker sier opp, tml § 11 Oppsigelsesfristen løper fra dato, sml aml § 15-3 (4) Hvem sier opp på arbeidsgivers side? Tml § 17 nr. 3 Formkrav i arbeidsmiljøloven, §§ Saksbehandlingsregler, tml §§ 18-19, fvl Betydningen av sammenhengende tjenestetid Hva med tml § 12 ? Hva er endringsoppsigelse ?

6 § 9 – ”svakt” oppsigelsesvern
For de med mindre enn 2 års/4års sammenhengende tjenestetid Saklighetskriteriet 1 mnd / 3 mnd oppsigelsestid Krav til saklighet – objektivt Subjektivt Virksomhetens behov opp mot ulempen for den konkrete arbeidstaker Sosiale forhold Krav om tilbud om annen passende stilling i virksomheten, § 13 nr. 1 Hva med oppsigelse pga klandreverdige forhold ? Ekstern fortrinnsrett og ventelønn Rett til å stå i stilling under klage og rettslig prøving

7 § 10 – ”sterkt” oppsigelsesvern
For de med mer enn 2 års / 4 års sammenhengende tjeneste Krav til saklighet - objektivt Subjektivt: Virksomhetens behov opp mot ulempen for den konkrete arbeidstaker Sosiale forhold Krav om tilbud om annen passende stilling i virksomheten, § 13 nr. 1 4-års reglen utledes av § 10 Flere alternative grunnlag i bestemmelsen, også klandreverdige forhold Rett til å stå i stilling v/klage og rettslig prøving Ved ”lovlig” oppsigelse alltid krav på attest, aml § 15-15

8 § 15 - avskjed Ved klandreverdige forhold hos tjenestemannen
Dekker forhold både i og utenfor tjeneste Må gå på dagen Ikke krav på å stå i stilling, § 19 nr 3 d) Har krav på attest, men arbeidsgiver kan opplyse om avskjedigelsen, aml § 15-15(3) Krav på å forklare seg for tilsettingsrådet, men hva med ankeinstansen ?

9 § 14 - ordensstraff Et mildere alternativ i forhold til avskjed og straff Tilhører tilsettingsrådets kompetanse, jf § 17 nr 3 Er, som tilsetting og oppsigelse, et forvaltningsvedtak Grensedragningen tjenestelig tilrettevisning – ordensstraff er viktig Kan gis på flere måter enn ved advarsel Skal fremgå av personalreglementet når ordensstraff skal slettes Administrativ disiplinærforføyning – disiplinære reaksjoner Formålet er å sanksjonere uønsket adferd og å verne om tjenesten. Ingen formkrav til en alminnelig tjenestelig tilrettevisning – må skille mellom når det foreligger en irettesettelse og når det det foreligger en uformell tilrettevisning. En irettesettelse i form av ordensstraff vil også kreve mer formell behandling, og det vil være klageadgang. En tilrettevisning er ikke ment som en straffeliknende reaksjon, en bare å vise arbeidstaker til rette, eventuelt advare mot gjentatte forsømmelser m. v. Tap av ans, degradering, eller advarsel

10 § 16 - suspensjon Tilsettingsrådets kompetanse, ev administrativt, tml § 17 nr 4 ”Tjenestens tarv” Må foreligge en situasjon som gir grunn til å anta mulig avskjed Begrenset varighet, § 16 nr 1 og nr 2 Eventuell midlertidig overføring til annen og mindre betrodd stilling Krav på lønn, ev fradrag for annen inntekt Sammenlign aml § 15-13

11 § 12 - omplassering Mye brukt under omorganisering
Stillingens grunnpreg § 12, 1. setning: arbeidsgiver kan ensidig endre § 12, 2. setning: må foreligge grunnlag for oppsigelse Omplassering til en annen likeverdig stilling Endringsoppsigelse Ansees ikke som forvaltningsvedtak, dvs en administrativ avgjørelse Forvaltningsloven gjelder ikke § 12, siste setning: midlertidig omplassering

12 Antidiskrimineringsregler
Vær oppmerksom på dette under saksbehandling i rådet Likestillingsloven (kjønn) Arbeidsmiljøloven (politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorg., seksuell orientering, alder) Diskrimineringsloven (etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn) Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (funksjonsevne) Ev brudd kan klages inn for likestillingsombudet, ev sivilombudsmannen, ev domstolen

13 Rettspraksis Borgarting – pub.LB-2007-893: Oppsigelse, Riksrevisjonen
HR, RT – Avskjed, UiO Agder – LA – Endringsoppsigelse/rettskrav på stilling/omorganisering – Sivilforsvaret Eidsivating – LE – Arbeidsgivers styringsrett, Nidarosdomen HR, RT – Oppsigelse i prøvetid, Tollvesenet Gulating – LG – Omorganisering, rettskrav på stilling, endringsoppsigelse - UiStavanger


Laste ned ppt "Eva Borhaug, advokat i Parat /"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google