Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapelig fakultet Birgit Abelsen - forskningsleder Margrete Gaski - seniorforsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapelig fakultet Birgit Abelsen - forskningsleder Margrete Gaski - seniorforsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapelig fakultet Birgit Abelsen - forskningsleder Margrete Gaski - seniorforsker Frank Remman - rådgiver Ivar J Aaraas - professor emeritus (20%) Helen Brandstorp - leder

2 Formålet til NSDM: Vi vil bidra til økt kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene ved å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell og som brobyggere mellom praksis, akademi og ansvarlige myndigheter.

3 Sentrale tema frem til nå Utdanning av leger og annet helsepersonell Desentralisert grunnutdanning, turnusordning, spesialisering Legers arbeidsvilkår og former Samhandling ( både fra fastlegers og samfunnsmedisineres perspektiv) Legevakt og akuttmedisin Fastlegevirksomhet, interkommunalt samarbeid Helsetjenestene i distriktene Samhandling og ledelse Syke eldre – sykestuer – DMS - intermediærenheter Urfolksmedisin Rural Health i sin bredde Gjennom internasjonale tidsskrift, konferanser og prosjektbasert samarbeid

4 Startet i 1999: Ressurskommuneprosjektet En satsning på gode praksisplasser for legestudentene for å bidra til bedre rekruttering til distriktene Initiativ fra ISM i samråd med fylkeslegene i Nord-Norge, og med økonomisk støtte fra Sosial- og helsedepartementet Helseminister Høybråten gav penger over bordet! Avsluttet ved permanent etablering av NSDM i 2007. Fond for forskning og fagutvikling i allmennmedisin i Nord-Norge Lav terskel. Endret navn: Program for forskning og fagutvikling. Ivar J. Aaraas Toralf Hasvold

5 2000: Utvidet gruppe på studietur Til Alberta, Canada og Wisconsin, USA

6 Første (inter-)nasjonale konferanse på Sommarøy 2002

7 2005: Boka Utgitt på Høyskoleforlaget Anmeldelse på www.forskningsradet.nowww.forskningsradet.no og i Tidsskriftet

8 www.nsdm.no

9

10

11 Kunnskaps- og kompetansesentrenes samfunnsoppdrag fremme kvalitet for videreutvikling av helse-, omsorgs- og velferdstjenester nasjonalt, regionalt og lokalt støtte kvalitetsutvikling av praksisfeltet gjennom metodeutvikling og kompetansebygging, samt legge til rette for samordning, tverrsektorielt arbeid og nettverksbygging mellom regionale og nasjonale aktører bygge bro mellom forskning og praksis, og bidra til at kunnskapsbaserte beslutninger tas i tjenestene og i forvaltningen gjøre kunnskap tilgjengelig ved at kunnskap oppsummeres og spres, bidra til at kunnskapsbaserte strategier og metoder implementeres og evalueres, samt at resultater følges opp og blir en del av kvalitetsutviklingsprosessen Forskning i regi av sentrene skal være anvendt, praksisrelevant og praksisnær Sentrene skal ikke drive og drifte grunn-, videre- og etterutdanninger, men kan bidra inn i utdanninger

12 Prioriterte forskingsfelt for NSDM fremover 1.Utdanning, rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt Hvor blir det av Tromsø-legene? Recruit & Retain Evaluering av særordning med direkte tildeling av turnusplasser til kandidater med geografisk tilknytning til Finnmark Evaluering av legerekrutteringsprosjektet i Finnmarkssykehuset Legeløse og legeustabile lister i norske kommuner 2.Helsetjenesteutvikling i distrikt Tverrfaglig akuttmedisinsk trening i kommunehelsetjenesten Treatment of selected acutely sick elderly: Equal outcome in a rural intermediate care setting compared to a university hospital? 3.Helsereformer og distrikt –Effekter av top-down-politikk for distriktene –Distriktene som modellskapere (bottom-up) Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

13 Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling Formål: –fremme forskning og fagutvikling (F/F) av relevans for medisinsk praksis og helsetjenester i distriktene –bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene Strategi: –gi økonomisk støtte og veiledning til lokale F/F-prosjekter –hjelpe i gang større prosjekter med startfinansiering –bidra med faglig veiledning –stimulere til distriktsmedisinske prosjekter blant studenter Søknadskriterier: –Distriktstilhørighet –Relevans for distriktsmedisin –Vitenskapelighet Søknadsfrister: 15. mars og 15. september

14


Laste ned ppt "Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapelig fakultet Birgit Abelsen - forskningsleder Margrete Gaski - seniorforsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google