Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 25.06.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 25.06.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 25.06.2014

2 Kari Sollien Tillitsvalgtsapparatet Lokalt og sentralt, eller motsatt.. 25.06.2014

3 Kari Sollien25.06.2014

4 Kari Sollien Kjært barn har mange navn  Den Norske Legeforening  Legeforeningen  DNLF  moderforeningen 25.06.2014

5 Kari Sollien Et stort konsern  Egenkapital pr 31.12.2012 var drøyt 1,2 mrd kr  97 % er bundne midler, blant annet i ulike fond  Driftsoverskuddet for 2012 var drøyt 41 mill  Ca 140 årsverk i sekretariatet. Mange jurister og økonomer.  Viktig fagpolitisk premissleverandør med god kontakt med myndighetene. 25.06.2014

6 Kari Sollien Ny drakt  Organisasjonsutviklingsprosess over flere år  Nye lover og ny organisasjon fra 1.1.2007  Økt vekt på den faglige profilen. Flere FaMe-representanter i Landsstyret.  Regionutvalg 25.06.2014

7 Kari Sollien Tre likeverdige søyler  Lokalforeningene – Oppland legeforening  Yrkesforeningene - Allmennlegeforeningen  Fagmedisinske foreninger (FaMer) – Norsk forening for allmennmedisin  Obligatorisk medlemskap i alle tre søyler 25.06.2014

8 Kari Sollien Landsstyret  Foreningens øverst organ  Velger Sentralstyret  Fastsetter lover/lovendringer  Godkjenner budsjett og regnskap  Diskuterer og vedtar foreningens politikk 25.06.2014

9 Kari Sollien Hva gjør moderforeningen for deg?  Utdanningsfond  SOP  Råd og hjelp fra sekretariatet  Rettshjelpsordningen  Forhandlinger  Politisk påvirkning  Nasjonal nemndsordning for kjøp og salg av allmennlegepraksis.  Lånefondet 25.06.2014

10 Kari Sollien Lokalforeningen  Egne vedtekter  Representanter fra ulike organisasjonsledd i fylket, blant annet 1.landsråd i Allmennlegeforeningen.  Lokal fagpolitisk aktør  Lokalforeningenes formål og oppgaver: å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. 25.06.2014

11 Kari Sollien Norsk Forening for Allmennmedisin  § 1-2 Formål  Foreningens formål er å fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med  Foreningens formål er å fremme den allmennmedisinske fagutviklingen gjennom arbeid med  Grunn- videre- og etterutdanning  Spesialistutdanning  Forskning, kvalitetsutvikling og etikk  Organisering og utbygging av faget, herunder prioriteringsarbeid og samhandling med andre fagområder  Internasjonalt arbeid  Debatt og opplysningsarbeid  Debatt og opplysningsarbeid 25.06.2014

12 Kari Sollien Formål forts..  Arbeidet skal skje i samarbeid med Allmennlegeforeningen og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser.  Arbeidet skal skje i samarbeid med Allmennlegeforeningen og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser.  I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal foreningen bidra til at Legeforeningens arbeid med forskning og at legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlige organisering og prioriteringer.  I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal foreningen bidra til at Legeforeningens arbeid med forskning og at legeutdanningen er av høy kvalitet og at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert god medisinsk kunnskap og helhetlige organisering og prioriteringer.  Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver.  Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om de fagmedisinske foreningenes formål, ansvar og oppgaver. 25.06.2014

13 Kari Sollien Allmennlegeforeningen  § 1-2 Formål  Foreningen skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e):  virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat  tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet  spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse  debatt og opplysningsvirksomhet  internasjonalt arbeide  arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten 25.06.2014

14 Kari Sollien Formål forts..  Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser.  Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og ivareta medlemmenes økonomiske interesser.  Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet.  Allmennlegeforeningen har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og utad i samfunnet.  Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser. 25.06.2014

15 Kari Sollien NFA vs Af  Vedtektene for de to foreningene speiler hverandre  Flere treffpunkter for å samordne ”børs og katedral”  Ledermøter  Felles styremøter  Felles årsmøtearrangement 25.06.2014

16 Kari Sollien Allmennlegeforeningen  Hver kommune skal ha en hovedtillitsvalgt og en vara.  Det kommunale nivå av AF er ALU, Allmennlegeutvalget.  Blant hovedtillitsvalgt og vara i kommunene i et fylke, velges Landsrådsrepresentanter til AFs Landsråd.  Antall representanter i Landsrådet avhenger av antall medlemmer av AF i fylket. 25.06.2014

17 Kari Sollien Allmennlegeforeningen  Landsrådet er AFs øverste organ  Første landsrådsrepresentant i fylket sitter også i styret i lokalavdelingen.  Blant landsrådsrepresentantene velges allmennlegeforeningens representanter i Legeforeningens Landsstyre.  Gjennomgående representasjon. 25.06.2014

18 Kari Sollien Allmennlegeforeningen  Medlemmer i tariffutvalget  Forhandlinger av avtaleverket  Høringer  Utredninger og prosjekter  Lokale lønnsforhandlinger i kommunene. (kapittel 5 i HTA) 25.06.2014

19 Kari Sollien Utfordringer  Selvstendig næringsdrivende  Arbeidsgivere  Maktmidler kan ikke brukes på samme måte som hos arbeidstakere.  Hva ønsker og trenger dere? 25.06.2014

20 Kari Sollien25.06.2014

21 25.06.2014


Laste ned ppt "Kari Sollien Grunnkurs B, EU-kurs 2 Ilsetra 2014 25.06.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google