Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2.juli 1999 (Erstatter Lov om sykehus av 19.juni 1069)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2.juli 1999 (Erstatter Lov om sykehus av 19.juni 1069)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2.juli 1999 (Erstatter Lov om sykehus av 19.juni 1069)

2 Lovens formål…. (§1) u fremme helse u motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming

3 Forebygging u Individuelt forebyggingsarbeid overfor den enkelte pasient u Veiledning av kommunehelsetjenesten

4 Lovens formål er videre…. (§1) u et kvalitetssikret tjenestetilbud u et likeverdig tjenestetilbud u best mulig utnyttelse av ressursene u et tjenestetilbud som er tilpasset pasientens behov u et tilgjengelig tjenestetilbud

5 Tilgjengelighet u Geografisk tilgjengelighet u Tilgjengelighet i tid u Sosial tilgjengeligeht u Fysisk tilgjengelighet

6 Loven gjelder… (§1) Spesialisthelsetjenester som tilbys av: u STAT u FYLKESKOMMUNE u PRIVATE

7 Ansvar (§2) u Sykehustjenester u Laboratorietjenester u Radiologiske tjenester u Akuttmedisinsk beredskap u Medisinsk nødmeldetjeneste u Ambulansetjeneste med bil eller båt (Fylkeskommunen) u Luftambulanse (Staten)

8 Generelle oppgaver (§2) u Plikt til forsvarlighet u Ventelisteregistrering u Individuell plan u Opplæring, etterutdanning og videreutdanning u Informasjon

9 Forsvarlighet u Plikt til forsvarlig yrkesutøvelse u I samsvar med en minstestandard u Inkluderer at tjenestene følger med i den faglige utviklingen u Forsvarlig organisering av virksomheten (utstyr, tilstrekkelig kompetanse, avklarte ansvarsforhold, forsvarlige vaktordninger, mm.)

10 Særlige plikter og oppgaver (§3) u Øyeblikkelig hjelp u Journal- og informasjons- systemer u Meldeplikt til fylkeslegen u Kvalitetsutvalg u Undervisning og opplæring u ’Barn på sykehus’ u Pasientansvarlig lege

11 Sykehusenes oppgaver (§3) u Pasientbehandling u Utdanning av helsepersonell u Forskning u Opplæring av pasienter og pårørende

12 Ledelse i sykehus (§3) u En ansvarlig leder på alle nivåer u Departementet kan kreve at lederen skal ha bestemte kvalifikasjoner u Medisinskfaglige rådgivere kan pekes ut for å sikre forsvarlighetskravet

13 Godkjenning av helseinstitusjoner og helsetjenester (§4) u Sykehus må godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester

14 Samarbeid (§5) u Fylkeskommunen kan inngå samarbeidsavtale med en eller flere kommuner, fylkes- kommuner eller staten u Regionalt samarbeid u Regionale helseplaner

15 Helseregionene i Norge 1Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland 2Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder 3Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 4Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 5Nordland, Troms, Finnmark

16 Regional helseplan (4-årig strategisk plan) u Status og premisser (f.eks. befolkningens behov, tilgjengelige ressurser, vedtatte tiltak, forventet etterspørsel) u Overordnete prioriteringer og mål (strategier/tiltak, økonomi, personale, ansvar og tidsplan) u Prioritert tiltaksplan for planperioden

17 Finansiering (§6-2) u Rammetilskudd (rammefinansiering) u Aktivitetsavhengige tilskudd (innsatsstyrt finansiering) u Tilskudd til bestemte formål (øremerkede midler)

18 Pasientens bostedsfylke (§6-5) u Som bostedfylke regnes det fylket hvor pasienten har sin faste bopel. Dersom pasienten ikke har fast bopel, skal det fylket hvor pasienten har sitt faste oppholdssted regnes som bostedsfylke.

19 Egenbetaling (§6-9) u Poliklinisk behandling (pasienten skal ikke betale dersom avtalen er mer enn en time forsinket) u Behandling hos privatpraktiserende spesialist u Kan kreves konsultasjonshonorar for avtalt time som ikke benyttes

20 Veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten (§7-4) u Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten (dvs. der tjenesten finansieres med offentlige midler) har plikt til å gi veiledning som er nødvendig for at den enkelte pasient kan få forsvarlig helsehjelp u ’Systematisk veiledning’ rettet mot kommunehelsetjenesten som sådan, noe som evt kan ble en formalisert kommunikasjonskanal mellom nivåene

21 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.mars 1984, med endringer av 9.januar 1997

22 Tilsynsmyndighetene (§ 1) u Statens helsetilsyn har det overordnete faglige tilsyn med helsetjenesten i landet u Fylkeslegen skal føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket

23 Internkontroll (§ 3) u Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (kvalitetssikring/ - forbedring)


Laste ned ppt "Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2.juli 1999 (Erstatter Lov om sykehus av 19.juni 1069)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google