Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Obligasjonsrett høst 2007 Dag 8 (13

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Obligasjonsrett høst 2007 Dag 8 (13"— Utskrift av presentasjonen:

1 Obligasjonsrett høst 2007 Dag 8 (13
Obligasjonsrett høst 2007 Dag 8 (13. september): Årsakssammenheng, utmåling v/ professor Are Stenvik

2 Utmåling – utgangspunkter
Skadeserstatningslovens anvendelse Prinsippet om full erstatning, jf. skl. § 4-1, jf. kjl. § 67(1), avhl. § 7-1(1) etc. Økonomisk tap (erstatningsmessig tap) grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap, jf. Rt s (leiebil) tapet må være påført skadelidte Bevisbyrde, jf. Rt s. 395 (Lisemette) Skjønnsmessig utmåling, jf. tvml. § 192, jf. også Rt s. 257 (EpiLight)

3 Årsakssammenheng – oversikt
Kravet om faktisk årsakssammenheng: Positiv og negativ kontraktsinteresse (20.2) Kravet om adekvat årsakssammenheng (20.3–20.4) Fradrag for fordeler – compensatio lucri cum damno (20.5) Medvirkning, tapsbegrensningsplikt, lempning (20.6)

4 Faktisk årsakssammenheng (20.2)
Erstatning for tap som skyldes rettsbruddet – differanselæren Årsakssammenheng ved forskjellige typer rettsbrudd: kontraktsbrudd hovedforpliktelser (positiv kontraktsinteresse) biforpliktelser, jf. Rt s. 1059 (knutelin); Rt s. 7 (eiendomsmegler); Rt s (Fearnley & Eger) urettmessig avbestilling el. hevning, jf. Rt.2003 s. 486 (typehus) ugyldighet (negativ kontraktsinteresse) prekontraktuelt erstatningsansvar, jf. Rt s (Nucleus); Rt s. 425 (Rikstoto) Dersom et rettsbrudd, f.eks. misligholdt opplysningsplikt, kan gi grunnlag for både kontraktsbruddssanksjoner og ugyldighet, må kreditor velge Erstatning for negativ kontraktsinteresse ved hevning? jf. Rt s. 606 (blårev); Rt s (Bodum)

5 Faktisk årsakssammenheng (forts.)
Samvirkende skadeårsaker betingelseslæren: enhver nødvendig betingelse anses som årsak til skaden samvirke hvor debitors forhold er forsettlig eller grovt uaktsomt (casus mixtus) Hypotetiske skadeårsaker hvis skaden ville oppstått selv om misligholdet ikke hadde funnet sted, er misligholdet ingen nødvendig betingelse, smnl. Rt s. 736 (Eystein) skadevolder har bevisbyrden for alternative skadeårsaker, jf. Rt s. 679 (Investa)

6 Adekvanskravet (20.3) Adekvanskravet, kjl. § 67(1), jf. Rt s. 675 (agurkpinne) Tapet må være: påregnelig ikke for fjernt eller avledet skjønnsmessig helhetsvurdering, jf. Rt s. 675 (agurkpinne) Forholdet til lempning, jf. Rt s. 675 (agurkpinne); Rt s. 690 (Lillestrøm) Retningslinjer for vurderingen: utgangspunktet for vurderingen: det konkrete kontraktsbrudd tapets art – generalisering på følgesiden objektivisering kreditors sårbarhet for tap, jf. Rt s. 449 (Nordstrandveien); Rt s. 205 (trailer); Rt s. 883 (Nestor) tidspunktet for vurderingen

7 Utmålingsregler (20.4) Engangserstatning Nåverdi
Dekningstransaksjon, jf. kjl. § 68 Markedsverdi, jf. kjl. § 69 Indirekte tap, kjl. § 67(2) og (3) (sml. avhl. § 7-1; husl. § 2-14) Omfattes tapet av § 67(2)? Hvis nei: direkte tap. Hvis ja: gå til § 67(3) Omfattes tapet av § 67(3)? Hvis ja: direkte tap. Hvis nei: indirekte tap.

8 Grensen mellom direkte og indirekte tap
Driftsavbrudd, jf. Rt s. 257 (EpiLight); Rt s. 675 (agurkpinne) Avsavn Tapt fortjeneste Misligholdskrav fra tredjemann Produktskader, jf. Rt s. 675 (agurkpinne) skade på tingen selv skade på andre gjenstander som tingen brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk skade på andre gjenstander som ikke har nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk personskade

9 Fradrag for fordeler (20.5)
Nettotapsprinsippet – skadelidte skal ikke tjene på misligholdet, jf. Rt s (hussopp) Hovedregel? ”Normale” og ”unormale” fordeler Vilkår for fradrag: årsakssammenheng adekvans/komputabilitet/nærhet samvirkende årsaker kostnader og fordeler knytter seg til forskjellige sider av misligholdet

10 Fradrag for fordeler (forts.)
Skjønnsmessig helhetsvurdering, momenter: hvem er nærmest til å nyte godt av fordelen? (særlig om fordelen ved å komme fri en tapsbringende kontrakt) graden av skyld tidspunktet da misligholdet inntraff fordelen skyldes kreditors eller tredjemanns innsats preventive hensyn Beregningen av fordelens verdi økonomisk verdi differanseprinsippet

11 Skadelidtes medvirkning (20.6.3)
Skl. § 5-1: en særregel om samvirkende årsaker egenskyld – skyld hos den ”direkte skadelidte” ”medvirket til” – kreditors forhold må ha vært en nødvendig betingelse for hele eller deler av tapet Vurderingen av om nedsettelse skal skje kreditors forhold, Rt s. 211 (DnB) debitors forhold Utmålingen Passiv identifikasjon: nedsettelse av erstatning på grunn av skyld utvist av andre dekkes ikke av skl. § 5-1(1) og (2) passiv identifikasjon etter skl. § 5-1(3): skyld utvist av noen som skadelidte ”hefter for”, f.eks. en arbeidstaker eller kontraktshjelper, Rt s. 211 (DnB)

12 Skadelidtes tapsbegrensningsplikt (20.6.2)
En generell plikt til å begrense tapet, jf. skl. § 5-1 nr. 2, kjl. § 70(1), avhl. § 7-2(1) mv. Aktivitetsplikt og aktsomhetsplikt skl. § 5-1 nr. 2: ”etter evne” kjl. § 70(1): ”rimelige tiltak”, ”forsømmer” Rt s (leiebil): ”i rimelig utstrekning og etter evne” Årsakssammenheng Utmålingen Forholdet til utbedringsplikten/-retten (kjl. § 36) Forholdet til retten til å fastholde kontrakten (kjl. § 23) ”Passing on”

13 Lempning (20.6.6) Hjemmel for lempning: skl. § 5-2, kjl. § 70(2), avhl. § 7‑2(2) mv., jf. Rt s (Multiconsult) Regelens karakter: Skjønnsmessig nedsettelse av utmålt erstatning, jf. Rt s (Multiconsult) Snever unntaksregel Vurderingstemaet: ”urimelig tyngende for den ansvarlige” (skl. § 5-2); ”urimelig for den ansvarlige part” (kjl. § 70(2)) ”forholdene ellers”; ”rimelig at den skadelidte helt eller delvis bærer skaden” (skl. § 5-2); ”tilhøva ellers” (kjl. § 70(2)) Forholdet til adekvanskravet, Rt s. 675 (agurkpinne)

14 Lempning – relevante momenter
Kontraktsbruddets karakter brudd på resultatforpliktelser brudd på omsorgsforpliktelser, biforpliktelser, sikkerhetsmangler etc. Kontraktsforholdets karakter Ansvarets omfang sammenlignet med ”normalsituasjonen”, jf. kjl. § 70(2); Rt s (Multiconsult); Rt s. 675 (agurkpinne) Graden av upåregnelighet Den ansvarliges økonomiske evne (”urimelig tyngende”) Partenes stilling Utvist skyld Forsikringsdekning, jf. Rt s. 675 (agurkpinne) Andre forhold


Laste ned ppt "Obligasjonsrett høst 2007 Dag 8 (13"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google