Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring i kursopplegget – torsdag 9. februar Som fölge av at Alf Petter Høgberg torsdag 9. februar disputerer over avhandlingen : Tolkningsstiler ved fortolkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring i kursopplegget – torsdag 9. februar Som fölge av at Alf Petter Høgberg torsdag 9. februar disputerer over avhandlingen : Tolkningsstiler ved fortolkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring i kursopplegget – torsdag 9. februar Som fölge av at Alf Petter Høgberg torsdag 9. februar disputerer over avhandlingen : Tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter", vil vi istedet for vanlig kursundervisning overväre disputasen. Både kurs 1 og 2 bes delta fra kl. 10.15 til disputasen er ferdig. Sted: Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Karl Johansgate 47 Tidspunkt: Torsdag 9. februar 2006, kl. 10.15 Kursoppgave 5 og 6 bytter plass, slik at vi fredag 10. februar vil foreta en analyse av Pepsico-dommen, som nettopp gjelder fortolkning av en skriftlig, internasjonal kontrakt. Jeg vil derfor også be alle som har anledning delta på Högbergs pröveforelesning over oppgitt emne: "Internasjonalisering av kontraktsretten" Onsdag den 8. februar 2006 kl. 15.15 – 16.00 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Karl Johansgt. 47,

2 Kursdag 1 Tvisten Peder Ås-Lars Holm

3 1. Er erstatningskravet for sent fremsatt? 1.1 Hva er avtalt mellom partene når det gjelder fölgene av forsinkelse og/eller mangler? 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt

4 1.1 Hva er avtalt mellom partene? For mangler har kontrakten en klar reklamasjonsfrist på ett år Standardavtalen gjelder bare slikt som ikke er uttrykkelig avtalt Evt et spörsmål om ett års fristen kan settes til side ved at 5 års fristen i S 100 legges til grunn Åpenbart ikke For forsinkelse er det ikke avtalt noen reklamasjonsfrist

5 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt A) Mangler Kravet for mangler er klart for sent fremsatt. Ferdigstillelsestidspunktet var 31.10.2001, og selv om overlveringen må forutsettes å ha skjedd 10 dager senere, reklamerte Peder först i april 2003, dvs ca 1,5 år senere

6 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt? (forts.) B. Forsinkelse Kravet for forsinkelse må löses etter alminnelige prinsipper om at Peder må reklamere inne rimelig tid etter det tidspunkt han ble kjent med eller burde väre kjent med misligholdet. Verken partenes avtale eller standardkontkrakten löser sprösmålet.

7 1.2 Er erstatningskravet for sent fremsatt? (forts.) Peder var klar over forsinkelsen i 2001 Han reklamerte först i april 2003 (da rapporten fra arbeidstilsynet var klar) Peder burde ha tatt forbehold om mulig erstatningskrav og at han ville komme tilbake til spm når rapporten forelå. Konklusjon: Erstatningskravet er fremsatt for sent

8 2. Er Holms ansvar begrenset til dagmulkt på NOK 1000 pr dag? To problemstillinger 2.1 Er S 100 vilkåret om dagmulkt en del av avtalen mellom partene? 2.2 Er evt dagmulktsklausul til hinder for at Peder kan kreve ytterligere erstatning?

9 2.1 Er S 100 vilkåret om dagmulkt en del av avtalen? Ordlyden: taler klart i mot at S 100 kan brukes, etter ordlyden skal S 10 brukes. Er det feil henvist til S 10 i kontrakten? 1 års frist var unödvendig å avtale om, går direkte fram av S 10, taler for feil henvisning og at S 100 kan brukes Ås skrev brev med henvisning til S 100, var närmest til å kontrollere at henvinsningen var riktig. Taler for at S 10 må brukes. Ingen overbevisende argumenter for at S 100 er avtalt Konklusjon: Ingen dagsmulkt (S 10 gjelder)

10 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav? Forutsetter at S 100 legges til grunn - gjelder bare forsinkelsesansvaret Problemstilling: Avskjärer dagmulktsklausul annen form for erstatning eller vil man kunne kreve erstatning i tillegg til dagmulkten (med fradrag for dagmulkten i erstatningen) Rettskilder: avtalen og alminnelig prinsipper

11 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav? Konklusjon: Dagmulkt avskjärer annen erstatning Holms ansvar er begrenset til 1000 pr dag Ideén med dagmulkt: avskjäre prosess om erstatningens störrelse

12 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav? Forutsatt at S 100 er en del av avtalen begrenseres forsinkelsesansvaret til 1000 pr dag Hva gjelder for mangelsansvaret?

13 2.2 Er evt dagsmulktklausul til hinder for evt erstatningskrav? Ingen avtalt ansvarsbegrensning for mangelsansvaret Peder må kunne kreve den del av erstatningen som refererer seg til utbedringsarbeidene (Nok 5000,-)

14 3. Hvilke tapsposter kan kreves erstattet? Forutsetter at Holms ansvar ikke er begrenset til dagmulkt. Ansvarsgrunnlag forutsettes, dröftes ikke da oppgave uttrykkelig sier at föreren var uaktsom (kontraktsmedhjelperansvaret) Ansvarsgrunnlaget altså culpa Full tapsdekning – positiv kontraktsinteresse Begrenses av krav til adekvans/påregnlighet

15 De ulike tapspostene Lönnsutgiftene til egne arbeidstagere (1000) og utbedringsarbeider (5000) klart erstatningsmessige Kan lufte om Ås har overholdt tapsbegrensningsplikten mht lönnsutgifter – har han ikke noe annet arbeiderne kan gjöre? Trolig gjort det han kan Holm er ansvarlig for utbedringsarbeidene, selv om dette ikke fölger direkte av förerens uaktsomhet)

16 De ulike tapspostene Kommunens dagmulktskrav på NOK 40.000.- pga forsinkelsen Klart påregnelig konsekvenstap Ås kan kreve erstattet den dagmulkt han selv må erstatte kommunen

17 De ulike tapspostene, forts. Ås krav på dekning av omkostningene som fölge av overtidsarbeid NOK 35000 for å unngå å komme i forsinkelsesansvar overfor en annen, senere kontrakt er i utgangspunktet erstaningsmessig. Kan diskutere om dette står i årsakssammenheng med misligholdet, eller om det er like godt kan skyldes Ås stramme tidsopplegg. Er tapet adekvat?

18 De ulike tapspostene, forts Rimelig när sammenheng med misligholdet Ikke for fjernt, avledet eller upåregnelig Konklusjon: Åpen


Laste ned ppt "Endring i kursopplegget – torsdag 9. februar Som fölge av at Alf Petter Høgberg torsdag 9. februar disputerer over avhandlingen : Tolkningsstiler ved fortolkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google