Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold
Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg Larvik Irene Jørgensen, samhandlingssjef SIV

2 Sammen om rehabilitering, læring og mestring
”Fra delt til helt” Sammen om rehabilitering, læring og mestring Styringsgruppe Jan Ove Nesse, prosjektleder Thorvald Hillestad 12-K Torill Lønningdal 12-K Karen Kaasa 12-K Stein Kinserdal SiV (frem til ) Irene Jørgensen SiV (fra ) Halfdan Aas SiV Torgeir Grøtting SIV Fikk midler fra HOD KAREN

3 Vedtak i styret 12-k Styret i 12k er positiv til de intensjoner som framkommer i rapporten fra forprosjektet. Rapporten med anbefalinger legges til grunn for prosessen videre. Det planlegges et samhandlingsseminar høsten 2009 der styret i 12k, foretaksledelsen ved SIV, styringsgruppen, Fylkesmannen, KS og Vestfold fylkeskommune drøfter innholdet i forprosjektet, angjeldende Stortingsmelding og veien videre. Psykiatrien i Vestfold bør delta på seminaret og i prosessen videre. Etter samhandlingsseminaret drøfter rådmannsgruppen i 12k saken på nytt før den behandles i 12k styret og i kommunestyrene KAREN

4 2009 - 2011 Samhandlingsseminar oktober 2009 Felles presentasjon om
Prosjektet fra delt til helt Samhandlingsmodellen i Vestfold Utfordringsbildet i kommunene og sykehuset Modell for samhandling i Vestfold vedtatt i 12k-styret mai 2010 Felles samhandlingskoordinator i Vestfold fra Første samhandlingskonferanse KAREN

5 Strukturen fra 2009 KAREN

6 Samhandlingsmodell i Vestfold f.o.m. 2013
IRENE

7 Lovpålagte avtaler evaluert som egnet og nødvendig for samhandling
Overordnet samarbeidsavtale Om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for.. Om henvisning til og innleggelse i sykehus √ Utskriving fra sykehus √ Om beredskapsplaner √ Om akuttmedisinsk kjede √ Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste til pasienter med behov for koordinerte tjenester Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold √ Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Samarbeid om jordmortjenester Samarbeid om IKT løsninger lokalt √ Forebygging Restanser på evaluering – og oppfølgingsarbeid – handlingsplan 2016 IRENE

8 Utskrivningsklare pasienter - samhandlingspasienten
Store variasjoner mellom kommunene Sykehuset skal ha kapasitet til å ta imot nye pasienter Redusere ventetider Pakkeforløp kreft Bedre tilgjengelighet ved poliklinikkene IRENE

9 ANTALL OVERLIGGERDØGN

10 Utskrivningsklare pasienter
IRENE Hva kan partene gjøre hver for seg og sammen for å redusere utskrivningsklare liggedøgn i sykehuset?

11 Reinnleggelser

12 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene
Samarbeid rundt øyeblikkelig hjelp KAD plasser er dette lovpålagt KAD plasser opprettet i Sandefjord (også for Stokke og Andebu) Tønsberg Nøtterøy (for Stokke og Tjøme) Larvik Horten Nye samarbeidstiltak er på gang for å øke aktiviteten i tilbudet KAREN

13 Gode eksempler IRENE

14 Brukermedvirkning IRENE

15 Brukermedvirkning Pasientens helsetjeneste
Brukeren som naturlig del av behandlerteamet Egenmestring og helseteknologi, samhandlingsteknologi Fjernkonsultasjoner IRENE

16 Faglige nettverk Palliasjonsnettverket (lindrende behandling)
PLO-nettverket Kolsnettverket Samhandlingsnettverket (tjenestekontor og samhandlingssykepleiere SiV) Ressurspersoner Ressurspersoners nærmeste ledere i kommune og sykehus KAREN

17 Hospitering Kols Strukturert veiledningsprogram Faglig program
Veiledet praksis Kommunalt helsepersonell hospiterer i SiV Spesialisthelsetjenesten hospiterer i for liten grad i kommunehelsetjenesten KAREN

18 Psykisk helse og rusbehandling
LAR avtalen – god prosess mellom SIV- klinikk psykisk helse og rus og kommunene – ga gode pasientfokuserte løsninger Ambulante tjenester innen psykiatri og rus Psykisk helse og rusomsorg, mer vil overføres kommunen Større satsning på psykisk helse og rusbehandling KAREN

19 Pasientsikkerhet og gode forbilder
Relevant dokumentasjon Gode samarbeidsrutiner innad i kommuner og sykehus og mellom sykehus og kommuner IRENE

20 Fra beslutning til utført - en modell for implementering
IRENE

21 Nettsider Egen nettside for kommunesamarbeidet om samhandling
KAREN Egen nettside for kommunesamarbeidet om samhandling Egen nettside for SiV HF

22 Det er samhandling og kvalitet i alt vi gjør
Silotilværelsen Det er samhandling og kvalitet i alt vi gjør IRENE


Laste ned ppt "Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google