Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg Larvik Irene Jørgensen, samhandlingssjef SIV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg Larvik Irene Jørgensen, samhandlingssjef SIV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg Larvik Irene Jørgensen, samhandlingssjef SIV

2 ”Fra delt til helt” Sammen om rehabilitering, læring og mestring Styringsgruppe Jan Ove Nesse, prosjektleder Thorvald Hillestad 12-K Torill Lønningdal 12-K Karen Kaasa 12-K Stein Kinserdal SiV (frem til 1.1.09) Irene Jørgensen SiV (fra 1.1.09) Halfdan Aas SiV Torgeir Grøtting SIV Fikk midler fra HOD

3 Vedtak i styret 12-k Styret i 12k er positiv til de intensjoner som framkommer i rapporten fra forprosjektet. Rapporten med anbefalinger legges til grunn for prosessen videre. Det planlegges et samhandlingsseminar høsten 2009 der styret i 12k, foretaksledelsen ved SIV, styringsgruppen, Fylkesmannen, KS og Vestfold fylkeskommune drøfter innholdet i forprosjektet, angjeldende Stortingsmelding og veien videre. Psykiatrien i Vestfold bør delta på seminaret og i prosessen videre. Etter samhandlingsseminaret drøfter rådmannsgruppen i 12k saken på nytt før den behandles i 12k styret og i kommunestyrene

4 2009 - 2011 Samhandlingsseminar oktober 2009 Felles presentasjon om – Prosjektet fra delt til helt – Samhandlingsmodellen i Vestfold – Utfordringsbildet i kommunene og sykehuset Modell for samhandling i Vestfold vedtatt i 12k-styret mai 2010 Felles samhandlingskoordinator i Vestfold fra 11.1.2011 Første samhandlingskonferanse 10.6.2011

5 Strukturen fra 2009

6 Samhandlingsmodell i Vestfold f.o.m. 2013

7 Lovpålagte avtaler evaluert som egnet og nødvendig for samhandling 1.Overordnet samarbeidsavtale 1.Om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for.. 2.Om henvisning til og innleggelse i sykehus √ 3.Utskriving fra sykehus √ 4.Om beredskapsplaner √ 5.Om akuttmedisinsk kjede √ 6.Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste til pasienter med behov for koordinerte tjenester 7.Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold √ 8.Retningslinjer for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering 9.Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 10.Samarbeid om jordmortjenester 11.Samarbeid om IKT løsninger lokalt √ 12.Forebygging  Restanser på evaluering – og oppfølgingsarbeid – handlingsplan 2016

8 Utskrivningsklare pasienter - samhandlingspasienten Store variasjoner mellom kommunene Sykehuset skal ha kapasitet til å ta imot nye pasienter Redusere ventetider Pakkeforløp kreft Bedre tilgjengelighet ved poliklinikkene

9 ANTALL OVERLIGGERDØGN

10 Utskrivningsklare pasienter Hva kan partene gjøre hver for seg og sammen for å redusere utskrivningsklare liggedøgn i sykehuset?

11 Reinnleggelser

12 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene Samarbeid rundt øyeblikkelig hjelp KAD plasser 1.1.2016 er dette lovpålagt KAD plasser opprettet i Sandefjord (også for Stokke og Andebu) Tønsberg Nøtterøy (for Stokke og Tjøme) Larvik Horten Nye samarbeidstiltak er på gang for å øke aktiviteten i tilbudet

13 Gode eksempler

14 Brukermedvirkning

15 Brukermedvirkning Pasientens helsetjeneste Brukeren som naturlig del av behandlerteamet Egenmestring og helseteknologi, samhandlingsteknologi Fjernkonsultasjoner

16 Faglige nettverk Palliasjonsnettverket (lindrende behandling) PLO-nettverket Kolsnettverket Samhandlingsnettverket (tjenestekontor og samhandlingssykepleiere SiV) Ressurspersoner Ressurspersoners nærmeste ledere i kommune og sykehus

17 Hospitering Kols Strukturert veiledningsprogram Faglig program Veiledet praksis Kommunalt helsepersonell hospiterer i SiV Spesialisthelsetjenesten hospiterer i for liten grad i kommunehelsetjenesten

18 Psykisk helse og rusbehandling LAR avtalen – god prosess mellom SIV- klinikk psykisk helse og rus og kommunene – ga gode pasientfokuserte løsninger Ambulante tjenester innen psykiatri og rus Psykisk helse og rusomsorg, mer vil overføres kommunen Større satsning på psykisk helse og rusbehandling

19 Pasientsikkerhet og gode forbilder Relevant dokumentasjon Gode samarbeidsrutiner innad i kommuner og sykehus og mellom sykehus og kommuner

20 Fra beslutning til utført - en modell for implementering

21 Nettsider Egen nettside for kommunesamarbeidet om samhandlingnettside Egen nettside for SiV HF http://www.siv.no/ http://www.siv.no/

22 Silotilværelsen Det er samhandling og kvalitet i alt vi gjør


Laste ned ppt "Status for samhandlingsreformen etter 3 år i Vestfold Karen Kaasa, kommunalsjef helse og omsorg Larvik Irene Jørgensen, samhandlingssjef SIV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google