Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Prosjekt - ”Sammen Om” Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune – Åpen omsorg Holmen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

2 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Prosjekt - ”Sammen Om” Målsetting: ”Samhandling om BEON prinsippet i praksis gjennom kompetanseoverføring og bedre rutiner om inn/utskrivninger” Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

3 Bakgrunn for prosjektet (1)
I 2006 startet et prosjekt mellom SØ og Fredrikstad kommune Utgangspunktet var samarbeid og kompetanseoverføring mellom lege-og sykepleietjenesten i sykehjem og sykehus Målet var å styrke eksisterende samarbeid, sikre behandlingskjeden og gi mulighet for utvikling av nye samarbeidsformer på tvers av forvaltningsnivåene Videre var det et mål å hindre unødvendige flyttinger Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

4 Bakgrunn for prosjektet (2)
Ambulerende team ble etablert Andre kommuner har kommet til – Rakkestad, Sarpsborg, Hvaler og Halden Ønske om å inkludere Åpen omsorg Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

5 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Med eller uten St,mld. 47 Samhandlings-reformen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

6 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Utfordringen ligger i Å utvikle systemer og holdninger hvor vi kan ivareta felles ansvar i den praktiske hverdagen. Å sikre at pasientene får tilbud på riktig nivå. Å sikre at alle har samme rett til helsetjenester inklusive spesialisthelsetjenester uavhengig av alder og geografi. Å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. Og at spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for kommunehelsetjenesten. Å bryte det tradisjonelle innleggelsesmønster. Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

7 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Utfordringen ligger i Juridiske forhold; Lovene som regulerer helsetjenestene er laget med utgangspunkt i den tradisjonelle todelingen av helsevesenet Ved samhandling over nivåene kan juridisk uklare situasjoner oppstå Medisinsk ansvar Informasjonsflyt – Helsepersonelloven §45 Dokumentasjon Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell gi journal eller opplysninger i journal til andre som yter helsehjelp når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte” Etter helsepersonelloven er alt personell pliktig til å dokumentere i journal. Det ideelle ved samhandling/ambulante tjenester vil være en felles journalplattform slik at alle aktørene har tilgang til samme informasjon. Foreløpig har vi adskilte jornalsystemer Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

8 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Utfordringen ligger i Medisinsk ansvar Fastlegens rolle En aktiv deltakelse? Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell gi journal eller opplysninger i journal til andre som yter helsehjelp når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte” Etter helsepersonelloven er alt personell pliktig til å dokumentere i journal. Det ideelle ved samhandling/ambulante tjenester vil være en felles journalplattform slik at alle aktørene har tilgang til samme informasjon. Foreløpig har vi adskilte jornalsystemer Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

9 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Utfordringen ligger i Dokumentasjon Ingen felles IKT løsning pr. d.d SØ – fastlege – åpen omsorg Nasjonal kjernejournal? Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell gi journal eller opplysninger i journal til andre som yter helsehjelp når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte” Etter helsepersonelloven er alt personell pliktig til å dokumentere i journal. Det ideelle ved samhandling/ambulante tjenester vil være en felles journalplattform slik at alle aktørene har tilgang til samme informasjon. Foreløpig har vi adskilte jornalsystemer Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

10 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Utfordringen ligger i Økonomiske forhold; Dagens finansieringsordninger kan være til hinder for ambulante tjenester Kostnadene til behandling i hjemmet må dekkes av den enkelte bruker I prosjektperioden dekker SØ alle behandling (ikke utgifter som dekkes under blåreseptordningen) Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

11 Prosjekt/referansegruppe
Prosjektgruppe Birgitte Torp – fagsykepleier Ambulerende team SØ Elin Isebakke – sykepleier ambulerende team/Korttidsposten Ann-Kristin Søndreli – sykepleier sone Holmen Therese Severinsen – assisterende avdelingssykepleier sone Trara Anne H. Kvarsnes – assisterende avdelingssykepleier sone Cicignon Arnhild Hoff – avdelingsleder Legevakten Wenche Halvorsen – prosjektleder Referansepersoner Øystein Almås – lege ambulerende team SØ Vigdis Mjørud – avdelingssjef Korttidsposten/Ambulerende team Jens Espeland – kommuneoverlege Fredrikstad kommune Stein Arne Rimehaug – virksomhetsleder Forebyggende & kurative tjenester Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

12 Milepæler – (1) BLI KJENT FASE - HOSPITERING
8 spl. hospiterer fra SØ hospiterer i perioden – 8 spl. fra Holmen hospiterer 1 dag m/ambulerende team i samme periode Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

13 Milepæler – (2) UTVIKLE VERKTØY
Observasjonsskjema ved henvendelse/ før innleggelse Utvikle metodebok/ prosedyrer i BH 13 Melderutine til korttidsposten v/innleggelse Medio februar åpnet samarbeidet for tlf.henvendelser Fra oppsøkende virksomhet Sykepleievurderingen ved akutt forverrelse hos en pasient er svært viktig for kvaliteten og resultatet for pasienten. Viktig informasjon til fastlege/legevakt og akuttmottak Metodehåndbok for sykepleiere som inneholder kliniske problemstillinger med utgangspunkt i symptomer og ikke diagnoserr. Problemstillingene har fokus på hvilke undersøkelserr sykepleierne kan gjøre, samt tretningslinjer for når lege bør kontaktes. Metodeboken blir utviklet i samarbeid med fastlege/kommunelege/lege i ambulerende team Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

14 Milepæler – (3) KOMPETANSE
Kartlegge spl.kompetansen i virksomheten Internundervisning fra SØ – torsdager; Væskebehandling og veneflon Sentralt venekateter Klinisk blikk Sykepleie til brukere med ernærings- problemer Iv. antibiotika behandling i hjemmet Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

15 Milepæler – (3) KOMPETANSE
BEHOV FOR ØKT KOMPETANSE Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

16 Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen
Evaluering Prosjektperiode – Evalueres medio juni Sluttrapport pr Prosjektmidler til videreføring av prosjektet til alle åpen omsorg virksomhetene i Fredrikstad kommune Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen


Laste ned ppt "Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google