Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen – Et rammeverk for god samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen – Et rammeverk for god samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen 01.01.2010 – 31.12.2013 Et rammeverk for god samhandling
Felles opplæring, informasjon og forståelse

2 Mål for samlingen Skape et godt grunnlag for å realisere formålet med Hovedavtalen: skape et best mulig samarbeid mellom partene sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene positiv utvikling av kvalitativt gode tjeneseter i kommuner/fylkeskommuner/bedrifter samarbeid basert på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller Oppdatering i forhold til nye bestemmelser i Hovedavtalen IA-avtalens intensjon og partenes medvirkning 2 2

3 To grunnleggende prinsipper
Kommunene styres av folkevalgte organer De ansatte har medbestemmelse/ medinnflytelse over egen arbeidssituasjon/ egen arbeidsplass 3 3

4 Hovedavtalens formål De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller. 4 4

5 Hovedavtalens formål forts.
Kvalitet forutsetter medvirkning Ordningen med TV - involvering tidligst mulig - reell innflytelse organisering / arbeidsmetoder - skape og opprettholde et godt samarbeid 5 5

6 Hovedavtalens formål forts.
Nytt: I partssamarbeidet fremme forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på klima og ytre miljø Arbeidsgivers særlige ansvar for å ivareta HA/partssamarbeidet i kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid Inkluderende arbeidsliv Sentralt kontaktmøte 6 6

7 HOVEDAVTALEN Del A - Forhandlingsordningen, tvistebest. etc. Del B
- Medbestemmelse etc. for kommune/fylkesk. Del C - Medbestemmelse etc. for bedrifter 7 7

8 Arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter
HA § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte 8 8

9 Leder Styring Strategi Partsforhold, lover og avtaler Medarbeidere
Utvikling, fag og organisasjon 9

10 Lederens rolle Ansvar for: god kvalitet på kommunale tjenester
mål og resultater styring - tar beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet medarbeiderens trivsel og utvikling inkludering og mangfold gode ordninger for dialog/drøfting 10 10

11 Tillitsvalgte ”Vaktbikkje” Partsforhold, Strategi Lover og avtaler
Utvikling, fag og organisasjon Medlemmer 11

12 Tillitsvalgtes rolle være bindeledd mellom ledelse og ansatte
være de ansattes representant i lovbestemte og andre utvalg være rådgivere for ledelsen være part – medvirkningsrett og plikt muligheter for å kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet 12 12

13 Leder + tillitsvalgte = sant
Styring/”Vaktbikkje” Partsforhold, Lover og avtaler Strategi Utvikling Fag/organisasjon Medarbeidere Medlemmer 13

14 Forutsetning for godt samarbeid - leder og tillitsvalgt
• Nødvendig kunnskap om lover og avtaler • God forståelse av ”spillereglene”/lokale ordninger Men dette er ikke nok…….. • Godt samarbeid avhenger også av: god kommunikasjon gjensidig tillit og respekt ”kjemi” 14 14

15 Hva kjennetegner godt samarbeid?
At man: har en felles forståelse av at samarbeid handler om å finne løsninger prøver å skape vinn/vinn-situasjoner respekterer den andre part holder ord forstår hverandres roller kan stole på hverandre tåler å bli motsagt 15 15

16 Oppgave Hva skal kjennetegne godt samarbeid hos oss?
Hva må til for at vi kan takle å være uenige om saker uten at det blir dårlig stemning som påvirker det videre samarbeidet? Eksempler på godt samarbeid Hva gjorde lederen – og Hva gjorde tillitsvalgte for at samarbeidet fungerte godt? 16 16

17 Samhandlingsformer Uformell kontakt Informasjon Drøftinger
Bør noen ganger være skriftlig Drøftinger Dialog, men leder tar beslutningen enighet/uenighet fremkommer i referatet Forhandlinger Dialog - enighet/uenighet fremkommer av protokoll enighet = avtale uenighet = tvisteløsning 17 17

18 IA-avtalen Formål: Forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes lokalt i den enkelte virksomhet Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten 18 18

19 Arbeidsplassen er arenaen for IA-arbeidet
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for IA-arbeidet Forebygging, utvikling, oppfølging – samlet og samtidig Tett samarbeid mellom partene for å fremme nærvær Hovedavtalen som viktig grunnlag for det systematiske arbeidet 19 19

20 Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
Styrking av partssamarbeidet Felles opplæring Felles verktøy – veiledere Felles satsning innen tjenesteområder med høyt sykefravær

21 Oppgave Hva er status på IA-arbeidet hos oss?
Hva skal vi jobbe videre med?

22 Medbestemmelse/medinnflytelse
HA del B §§1-3, 1-4 og 3-1, kfr B-rundskriv 4/10 Tidligst mulig ved: omstilling og utvikling - Konkurransedyktighet faglig / økonomisk omorganisering - TV tas med på råd konkurranseutsetting - TV være med i utredningsgrupper - Gi uttalelse som følger saken

23 Begreper Tjenestefri § 3-4 Frikjøp § 3-3 Permisjon
merk protokolltekst fra HA-revisjonen TV beholder sin lønn Fast ressurs – frikjøpes fra ”jobben” § 3-6 rett til permisjon for tillitsvalgtopplæring § 3-5 rett til permisjon for definerte organisasjons- oppdrag 23 23

24 Tillitsvalgtordning (antall, hvor, evt. frikjøp) - § 3-3a)
Drøftingsgrunnlaget Ordningen skal: - gi forutsigbarhet - tilpasses styrings- og org. struktur - tilpasses andre lokale forhold (antall medlemmer, avtaleverket, organisering og geografi)

25 Tillitsvalgte – tjenestefri § 3-4
Tjenestefri for å utføre sine oppgaver - Minst mulig ulempe for arbeidets gang - TV som innkalles til møter utenfor - Arbeidstiden, avklares om tiden kompenseres med timelønn eller avspasering

26 Tillitsvalgte – permisjon §3-5
Lokale forhandlinger - nødvendig forberedelse - deltagelse i forhandlingene 2. Sentrale forhandlinger 3. Valgt, fast medlem til bestemte organer (12 dager) 4. Tillegg til nr 3: kan gis perm til forh.sammensl. 5. Del av nr. 3: kan gis perm til yrkesorganisasjoner/ seksjoner med min .500 medl.

27 Tillitsvalgtopplæring § 3-6
Opplæring som har betydning for funksjonen - Permisjon m/ hel eller delvis lønn - HTV: Perm m/full lønn - Lokal prosess TV rett og plikt til å delta i aktuell opplæring i kommunen

28 § 7 – fremme likestilling og hindre diskriminering
Forsterker betydningen av å fremme likestilling og hindre diskriminering Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet

29 Oppfølging og opplæring Del B § 1-5
Gjensidig ansvar, jevnlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte – felles forståelse Årlige evalueringsmøter lokalt Evaluere, drøfte erfaringer, f.eks om: samarbeidet praktisk tilrettelegging møteplasser tillitsvalgtordninger videreutvikling, nytenking? 29 29

30 Felles interesser Partene vil ha felles interesser i å:
- utvikle arbeidsplassen på en god og konstruktiv måte - skape forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling - heve kvaliteten på arbeidet og tjenestene - yte god service overfor innbyggerne

31 Oppgave – samarbeid/samhandling
Hva kjennertegner et godt samarbeidet hos oss? Hva skal ledelsen gjøre for å styrke samarbeidet/samhandlingen? Hva skal tillitsvalgte gjøre for å styrke samarbeidet/samhandlingen? På hvilke områder er det spesielt viktig at ledere og tillitsvalgte samhandler godt? I hvilke saker har ledere og tillitsvalgte felles interesser hos oss? …….Vær konkrete…Trekk gjerne frem egne eksempler 31 31


Laste ned ppt "Hovedavtalen – Et rammeverk for god samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google