Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen 01.01.2010 – 31.12.2013 Et rammeverk for god samhandling Felles opplæring, informasjon og forståelse 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen 01.01.2010 – 31.12.2013 Et rammeverk for god samhandling Felles opplæring, informasjon og forståelse 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen 01.01.2010 – 31.12.2013 Et rammeverk for god samhandling Felles opplæring, informasjon og forståelse 1

2 2 Mål for samlingen Skape et godt grunnlag for å realisere formålet med Hovedavtalen: –skape et best mulig samarbeid mellom partene –sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene –positiv utvikling av kvalitativt gode tjeneseter i kommuner/fylkeskommuner/bedrifter –samarbeid basert på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller Oppdatering i forhold til nye bestemmelser i Hovedavtalen IA-avtalens intensjon og partenes medvirkning

3 3 To grunnleggende prinsipper 1.Kommunene styres av folkevalgte organer 2.De ansatte har medbestemmelse/ medinnflytelse over egen arbeidssituasjon/ egen arbeidsplass

4 4 Hovedavtalens formål De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.

5 5 Hovedavtalens formål forts. Kvalitet forutsetter medvirkning Ordningen med TV - involvering tidligst mulig - reell innflytelse organisering / arbeidsmetoder - skape og opprettholde et godt samarbeid

6 6 Hovedavtalens formål forts. Nytt: I partssamarbeidet fremme forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på klima og ytre miljø Arbeidsgivers særlige ansvar for å ivareta HA/partssamarbeidet i kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid Inkluderende arbeidsliv Sentralt kontaktmøte

7 HOVEDAVTALEN Del A - Forhandlingsordningen, tvistebest. etc. Del B - Medbestemmelse etc. for kommune/fylkesk. Del C - Medbestemmelse etc. for bedrifter 7

8 8 Arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter HA § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte

9 Leder Styring Strategi MedarbeidereUtvikling, fag og organisasjon Partsforhold, lover og avtaler

10 10 Lederens rolle Ansvar for: god kvalitet på kommunale tjenester mål og resultater styring - tar beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet medarbeiderens trivsel og utvikling inkludering og mangfold gode ordninger for dialog/drøfting

11 Tillitsvalgte Strategi ”Vaktbikkje” Partsforhold, Lover og avtaler Utvikling, fag og organisasjon Medlemmer

12 12 Tillitsvalgtes rolle være bindeledd mellom ledelse og ansatte være de ansattes representant i lovbestemte og andre utvalg være rådgivere for ledelsen være part – medvirkningsrett og plikt muligheter for å kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet

13 Leder + tillitsvalgte = sant Strategi Styring/”Vaktbikkje” Partsforhold, Lover og avtaler Utvikling Fag/organisasjon Medarbeidere Medlemmer

14 14 Forutsetning for godt samarbeid - leder og tillitsvalgt Nødvendig kunnskap om lover og avtaler God forståelse av ”spillereglene”/lokale ordninger Men dette er ikke nok…….. Godt samarbeid avhenger også av: - god kommunikasjon - gjensidig tillit og respekt - ”kjemi”

15 15 Hva kjennetegner godt samarbeid? At man: - har en felles forståelse av at samarbeid handler om å finne løsninger - prøver å skape vinn/vinn-situasjoner - respekterer den andre part - holder ord - forstår hverandres roller - kan stole på hverandre - tåler å bli motsagt

16 16 Oppgave Hva skal kjennetegne godt samarbeid hos oss? Hva må til for at vi kan takle å være uenige om saker uten at det blir dårlig stemning som påvirker det videre samarbeidet? Eksempler på godt samarbeid –Hva gjorde lederen – og –Hva gjorde tillitsvalgte for at samarbeidet fungerte godt?

17 17 Samhandlingsformer Uformell kontakt Informasjon –Bør noen ganger være skriftlig Drøftinge r –Dialog, men leder tar beslutningen enighet/uenighet fremkommer i referatet Forhandlinger –Dialog - enighet/uenighet fremkommer av protokoll enighet = avtale uenighet = tvisteløsning

18 18 IA-avtalen Formål: Forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes lokalt i den enkelte virksomhet Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten

19 19 Arbeidsplassen er arenaen for IA-arbeidet Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for IA-arbeidet Forebygging, utvikling, oppfølging – samlet og samtidig Tett samarbeid mellom partene for å fremme nærvær Hovedavtalen som viktig grunnlag for det systematiske arbeidet

20 Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene Styrking av partssamarbeidet Felles opplæring Felles verktøy – veiledere Felles satsning innen tjenesteområder med høyt sykefravær

21 Oppgave Hva er status på IA-arbeidet hos oss? Hva skal vi jobbe videre med? 21

22 22 Medbestemmelse/medinnflytelse HA del B §§1-3, 1-4 og 3-1, kfr B-rundskriv 4/10 Tidligst mulig ved: omstilling og utvikling - Konkurransedyktighet faglig / økonomisk omorganisering - TV tas med på råd konkurranseutsetting - TV være med i utredningsgrupper - Gi uttalelse som følger saken

23 23 Begreper Tjenestefri § 3-4 Frikjøp § 3-3 Permisjon merk protokolltekst fra HA-revisjonen TV beholder sin lønn Fast ressurs – frikjøpes fra ”jobben” § 3-6 rett til permisjon for tillitsvalgtopplæring § 3-5 rett til permisjon for definerte organisasjons- oppdrag

24 24 Tillitsvalgtordning (antall, hvor, evt. frikjøp) - § 3-3a ) Drøftingsgrunnlaget Ordningen skal: - gi forutsigbarhet - tilpasses styrings- og org. struktur - tilpasses andre lokale forhold (antall medlemmer, avtaleverket, organisering og geografi)

25 25 Tillitsvalgte – tjenestefri § 3-4 Tjenestefri for å utføre sine oppgaver - Minst mulig ulempe for arbeidets gang - TV som innkalles til møter utenfor - Arbeidstiden, avklares om tiden kompenseres med timelønn eller avspasering

26 26 Tillitsvalgte – permisjon §3-5 1.Lokale forhandlinger - nødvendig forberedelse - deltagelse i forhandlingene 2. Sentrale forhandlinger 3. Valgt, fast medlem til bestemte organer (12 dager) 4. Tillegg til nr 3: kan gis perm til forh.sammensl. 5. Del av nr. 3: kan gis perm til yrkesorganisasjoner/- seksjoner med min.500 medl.

27 27 Tillitsvalgtopplæring § 3-6 Opplæring som har betydning for funksjonen - Permisjon m/ hel eller delvis lønn - HTV: Perm m/full lønn - Lokal prosess TV rett og plikt til å delta i aktuell opplæring i kommunen

28 § 7 – fremme likestilling og hindre diskriminering Forsterker betydningen av å fremme likestilling og hindre diskriminering Ledere og tillitsvalgte har et særlig ansvar for det løpende likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet

29 Gjensidig ansvar, jevnlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte – felles forståelse Årlige evalueringsmøter lokalt. Evaluere, drøfte erfaringer, f.eks om: - samarbeidet - praktisk tilrettelegging - møteplasser - tillitsvalgtordninger - videreutvikling, nytenking? 29 Oppfølging og opplæring Del B § 1-5

30 30 Felles interesser Partene vil ha felles interesser i å: - utvikle arbeidsplassen på en god og konstruktiv måte - skape forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling - heve kvaliteten på arbeidet og tjenestene - yte god service overfor innbyggerne

31 31 Oppgave – samarbeid/samhandling Hva kjennertegner et godt samarbeidet hos oss? Hva skal ledelsen gjøre for å styrke samarbeidet/samhandlingen? Hva skal tillitsvalgte gjøre for å styrke samarbeidet/samhandlingen? På hvilke områder er det spesielt viktig at ledere og tillitsvalgte samhandler godt? I hvilke saker har ledere og tillitsvalgte felles interesser hos oss? …….Vær konkrete…Trekk gjerne frem egne eksempler


Laste ned ppt "Hovedavtalen 01.01.2010 – 31.12.2013 Et rammeverk for god samhandling Felles opplæring, informasjon og forståelse 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google