Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 2: Primærhelsetjenesten – historien og dagens organisering Terje P. Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 2: Primærhelsetjenesten – historien og dagens organisering Terje P. Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 26. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 2: Primærhelsetjenesten – historien og dagens organisering Terje P. Hagen Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo

2 Helsetjenesten - aktører Tjenesteprodusent (sykehus, lege) Forsikringsselskap Pasienten

3 Disposisjon Nærmere om organisasjoner Organisering av den kommunale helse-og sosialtjeneste –Statlig vs kommunal organisering –Organiseringen av kommunenes helse- og sosialtj.

4 1) Nærmere om organisasjoner Arbeidsdeling –Leder til produktivitetsøkning (Adam Smith) Standardisering av arbeidsprosesser Økt mestring (kvalitet, effektivitet) Mindre tid til å bytte mellom arbeidsprosesser Ensformig –Dette er effekter av spesialisering Arbeidsdeling Spesialisering

5 Typer av spesialisering –Formål (allmennlegetjenesten, pleie- og omsorgstjenestene) –Geografi (kommuner, bydeler) –Funksjon (driftsoppgaver, planleggingensoppgaver) –Klient (type klienter)

6 Spesialisering –Leder til behov for bytte/transaksjoner –Trenger andre goder enn de vi framstiller selv Varer Tjenester Informasjon –Spesialisering skaper behov for koordinering Arbeidsdeling Spesialisering Koordinering

7 –Marked Tilbydere Etterspørrere Prissystemet som koord.- mekanisme Kontrakter –Organisasjoner Å foretrekke der kostnadene ved markedstransaksjoner er for høye (Coase 1937) Eller der det er få tilbydere Eller der det er usikkerhet knyttet til transaksjonene Autoritetsutøvelse som koordineringsmekanisme i organisasjoner Arbeidsdeling Spesialisering Koordinering MarkedetOrganisasjoner

8 Hvordan skjer koordinering i organisasjoner (Mintzberg 1989)? –Direkte instruksjon (jf. autoritetsutøvelse) –Gjensidig tilpasning –Standardisering av arbeidsprosesser (hvilke oppgaver som skal gjøres og hvordan) –Standardisering av produktet/tjenesten (krav til tjenesten) –Standardisering av informasjon og kunnskap (profesjoner) –Standardisering av normer (felles forståelse av virkeligheten)

9 –Organisasjoner består oftest av autoritetsrelasjoner Prinsipal-agent-relasjoner (over-underordning) –Prinsipalen fatter overordende beslutninger –Agenten utfører handlinger på vegne av prinsipalen Det grunnleggende problemet i organisasjoner –Agenten har bedre informasjon enn prinsipalen –Agenten kan utnytte dette til å drive opportunistisk atferd (f. eks. lav effektivitet) –Hvordan håndteres dette?

10 –Fallgruve: Organisasjoner er virkemiddel for å koordinere handlinger –Men husk: Det er individer som handler

11 –Et annet perspektiv: Skaper organisasjoner identiteter? Formes organisasjonsmedlemmene gjennom sosialiseringsprosesser? Læringsprosesser/kognitiv utvikling

12 2) Organiseringen av kommunenes helse-og sosialtjenester Lokal variasjon –Variasjon i lokale ønsker (preferanser) skal bestemme omfang av tilbudet Nasjonal standarisering –Nasjonale standarder skal bestemme tilbudet

13 Lokal variasjon Standardi- sering RegionaltFylkes- kommuner Reg. stats- forvaltning LokaltKommunerLokal stats- forvaltning

14 Staten har ansvar for trygdeordningene –Arbeidsledighetstrygd –Uføretrygd –M.m. –Alderspensjoner

15 Kommunene tildelt ansvar for flere grunnleggende helse- og sosialtjenester i løpet av 1980- og 90-årene Typer av tjenester: –Forebyggende helsearbeid Redusere sannsynlighet for sykdom og lidelse –Kurative tjenester Kortvarig behandling –Pleie og omsorgstjenester Langvarig innsats for kronisk syke –Sosial støtte Ressursbruk ulike tjenester (se datavedlegg)

16 Forebyggende helsearbeid –Individrettet helsearbeid (vaksinasjoner, mm) Helsestasjonene Skolehelsetjenesten –Miljørettet helsearbeid Sikringstiltak (fortau, sykkelstier,...) Håndtering av miljøgifter

17 Kurative tjenester –Allmennlegetjenesten Var statlig tidligere (distriktslege) Kommunal fra 1984 Bred kontakt med pasientene (3/4 av befolkningen i kontakt med allmennlegen i løpet av siste år (2000)) Portvaktfunksjon (hva skal tas av prøver, henvisninger, utskrivninger) Tilsynsfunksjon i f t sykehjemmene

18 –Fra 2001: Allmennlegen organisert som fastlege Privat næringsdrivende –Kontrakt/driftsavtale med kommunen »Per capitabasert tilskudd »Refusjon fra RTV Fast ansatt/fast lønn Se datavedlegg

19 –Andre deler av kurative førstelinjetjenester Fysioterapitjenesten (fra 1984) Hjemmesykepleie (også PLO)

20 Pleie og omsorgstjenester –Institusjonsbasert omsorg Alders- og sykehjem (institusjoner) Omsorgsboliger (boliger) Se data –Hjemmebasert omsorg Hjemmesykepleie Praktisk bistand (hjemmehjelp) –Se datavedlegg

21 Hvordan organiseres kommunenes helse- og sosialtjenester? Kommunestyret Formannskap Administrasjonssjef –Avdelingssjefer Undervisning Helse- og sosial Kultur Tekniske tjenester

22 Helse- og sosialavdelingen –Helseseksjon Allmennlegetjenesten Forebyggende helsearbeid –Sosialseksjon Pleie og omsorgstjenester Rusomsorg

23 3) Oppsummering Arbeidsdeling hever produktiviteten og skaper koordineringsbehov Markedet og organisasjoner er institusjoner som skaper koordinering Koordinering i organisasjoner skjer gjennom autoritetsutøvelse

24 Kommunene står for tjenesteanskaffelsen der vi ønsker lokal variasjon Kommunene har et bredt ansvar innenfor helse- og sosialtjenestene –Forebyggende helsearbeid –Kurativt helsearbeid Allmennlegetjenesten –Pleie- og omsorgstjenester


Laste ned ppt "26. august 2003 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 2: Primærhelsetjenesten – historien og dagens organisering Terje P. Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google