Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Medisinsk informatikk Introduksjonsforelesning stadium 1A Anders Grimsmo Kommunelege, Surnadal og professor,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Medisinsk informatikk Introduksjonsforelesning stadium 1A Anders Grimsmo Kommunelege, Surnadal og professor,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Medisinsk informatikk Introduksjonsforelesning stadium 1A Anders Grimsmo Kommunelege, Surnadal og professor, Institutt for samfunnsmedisin

2 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Definisjon Medisinsk informatikk – eller helst helseinformatikk: Omhandler vitenskap og teknologi innen helsetjenesten som benytter datamaskiner i informasjonsbehandling og kommunikasjon

3 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Informasjonsbehandling Kunnskap Informasjon Data Kommunikasjon Informasjonsdeling

4 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Faget medisinsk informatikk Hoveddisipliner i forskningen: Prosessering og analyse av biosignaler og bilder Telemedisin Medisinsk informasjonsforvaltning, kommunikasjon og dokumentasjon Medisinsk kvalitetssikring, beslutningsstøtte og læring Medisinske informasjonssystemer og bruker-teknologi interaksjoner

5 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo 17.04.02 Anvendelse av IT i helsetjenesten

6 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Taxonomi -systematisk navngivning og inndeling i grupper i biologi Anatomi Diagnoser Laboratorieprøver Legemidler

7 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Diagnose - navn på sykdom ut i fra: Opplysninger fra pasienten Anamnesen Symptomer Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Å diagnostisere er å klassifisere

8 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Migrene Kriterierer: tilbakevendende episoder med hodepine med tre eller flere av følgende funn: ensidig hodepine, kvalme/oppkast, aura, andre nevrologiske symptomer, migrene i familien Inklusjon: vaskulær hodepine med/uten aura Eksklusjon: cervikogen hodepine, cluster-hodepine, tensjonshodepine

9 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Diagnoseklassifikasjonssystemer Sykehus og spesialisthelsetjenesten: ICD (International Classification of Deseases) Primærhelsetjenesten: ICPC (International Classification of Primary Health Care)

10 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Forekomst av kronisk sykdom i praksisbefolkningen

11 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 ICPC

12 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Pasientjournal ”helsepersonellets eller institusjonens fortløpende nedtegnelser av opplysninger om en enkelt pasient og forhold av betydning for den hjelp han eller hun trenger” Elektronisk PasientJournal ”en pasientjournal hvor all informasjon er elektronisk lagret på en slik måte at informasjonen kan gjenfinnes og gjenbrukes ved hjelp av EDB-verktøy” Hva er en EPJ?

13 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Løsning 1: Gjenbruk av data og forbedret kommunikasjon –Utskrift av resepter –Utskrift på eksisterende skjema (eks. sykmelding) –Rekvisisjon-og-Svar systemer (eks.rtg, blodprøver) –Direkte kommunikasjon med apotek og trygdekontor ol. Løsning 2: Digital diktering –Opphever forsinkelsen knyttet til vanlig diktering Mye legearbeid går fortsatt med til skriving for hånd Journalnotater på vakt, resepter, pasientinformasjon ved utskrivelse, henvisninger, etc….

14 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Pasientjournalens hovedformål: Medisinsk, for legen som et hjelpemiddel i diagnostikk og behandling Juridisk, for pasienten i henhold til rettigheter - er nå dokumentasjon -i fremtiden også: Kommunikasjon Kvalitetssikring Kunnskaper

15 EPJ journalbilde

16 EPJ reseptbilde

17 EPJ laboratoriebilde

18 EPJ diagnosebilde

19 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo 17.04.02 PersonProblem Kontakter Prosesser Støttefunksjoner Pasientadministrasjon Økonomi Kommunikasjon Kvalitetssikring Kodeverk Oppslagsverk Statistikk Samarbeidspartnere ”Kjerne- Journalen” Skjema Omsorgs- episode EPJ’s anatomi

20 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo 17.04.02 Omsorgsepisode Sykdomsepisode Allmennpraksis Sykehus Kontakter:AAAA H AInnleggelse Pleie og omsorg Sykehjem A=allmennlege H=heimesjukepleie A Omsorgsepisode (”Episode of care”)

21 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo 17.04.02 Åreforkalkning i bena Leggsår Depresjon Senebetennelse Blindtarm Lungebetennelse T Allmennlege Heimesjukepleie Psykiatrisk poliklinikk Kirurgisk avdeling Sykehistorie (Omsorgsepisoder)

22 Lifeline

23 http://www.pasientportalen.no Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00

24 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal RTV Legesenter Sykehjem, Fysioterapeuter, Pleie- og omsorgstjenesten Apotek Sykehus SSB, NPR, div. sentrale registre SHD, Helsetilsynet Sentralt Helseforetak Lokalt Praktiserende spesialister Internett Psykiatri Samhandling i helsetjenesten Pasienten i sentrum

25 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Allmennlegens samarbeidspartnere SOSIALTJENESTER Bolig Barnevern 2. LINJETJENESTEN Poliklinikker, sykehus Privatpraktiserende spesialister TRYGDEKONTOR ANDRE STATLIGE INSTITUSJONER OG REGISTRE Folkehelsa Statens helseundersøkelser Fødselsregistre Statistisk sentralbyrå Kreftregistre med mer. POLITI LABORATORIER Klinisk-kjemiske Patologiske ALKOHOLISTOMSORG FRIVILLIGE ORGANISASJONER ADMINISTRASJON Helsesjef Helse- og sosialstyre PLEIE/OMSORG Hjemmesykepleie Syke- og aldershjem Psykiatri FOREBYGGENDE TJENESTER Helsestasjon/skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern Skole/Barnehage/PP-tjeneste Bedriftshelsetjeneste Allmennlegen Kommunale instanser Spesialist- helsetjenesten Statlige instanser REHABILITERING Fysioterapi Ergoterapi Vernepleie BEREDSKAP Legevakt, AMK, ambulanse HELSETILSYNET Fylkeslege APOTEK

26 Anders Grimsmo 11.08.98 Allmennpraksis Informasjonsutveksling i allmennpraksis 20 millioner enkeltregninger trygden (regning for kontakter). 1,9 millioner henvisninger til sykehus eller spesialist 3,8 millioner epikriser fra sykehus og poliklinikker 1,0 millioner fysioterapirekvisisjoner 1,3 millioner bilderekvisisjoner 3,5 millioner sykmeldinger og sykepengeattester 200.000 legeerklæringer ved arbeidsuførhet 7 millioner prøverekvisisjoner til laboratoriene med hver 6-7 analyser 17 millioner resepter per år Det skrives og sendes:

27 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal ”Si @!” ”Helsepersonell i hele Norge skal i fremtiden kunne samhandle elektronisk etter behov” over et internettbasert helsenett Nasjonalt helsenett

28 Midt-Norsk helsenett

29 Fritt sykehusvalg

30 Sosial og helseporten

31 Ila legesenter

32 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Kvalitetssikring – ”reminders” Obligatorisk varsling Selvvalgt varsling De alvorligste feil blir begått i samband med medikasjon, de fleste klager kommer på grunn av kommunikasjonssvikt, legene selv er mest redd for å ikke stille riktig diagnose

33 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Kliniske påminnelser Ved bestemte diagnoser –Eks. pneumokokkvaksine ved diagnosen splenektomi Ved medikamentell behandling –Interaksjoner –Kontraindikasjoner –Dosering (alder, kjønn, varighet) Ved oppfølging av pasienter –Uteblivelser –Kontroller, manglende standard undersøkelser

34 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal To hovedtrinn i pasientbehandling 2. Foreta beslutninger basert på informasjonen som er samlet inn og den enkelte pasients situasjon og forventninger 1. Innsamling og organisering av informasjon (pasientopplysninger + medisinsk kunnskap)

35 Anders Grimsmo 18.01.00 Elektronisk pasientjournal Beslutningstøtte Nytten av beslutningstøtte Kvalitet x relevans arbeidet med å finne frem = Handlingsprogrammer Elektroniske håndbøker Tidligere pasienthistorier Oppslags- og kodeverk Medisinske litteraturdatabaser

36 Norsk elektronisk legehåndbok

37 Mage/tarm sykdommer

38 Magesår tekst

39 Magesår illustrasjon

40 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Utfordringer i EPJ Sikkerhet mot innsyn fra uvedkommende varig oppbevaring Standardisering skjemaer og formater koder og klassifikasjonssystemer Informasjonsoversvømmelse Etter en tid mister man oversikten Det er ingen løsning for skille parallelt løpende problemer

41 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Scenarier Pasient – lege forholdet Ansvars- og arbeidsdeling i helsevesenet Eierforhold og deling av informasjon

42 Anders Grimsmo 11.08.98 Lege - pasient forholdet Pasient - lege forholdet Forbruker – tjenesteleverandør forholdet Pasient – lege forholdet

43 Anders Grimsmo 14.08.83 Helseinformatikk Personer per måned Omsorgsnivå 2 Regionsykehus 13 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 85 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000 Risikobefolkning Pasienter og omsorgsnivå

44 Helseinformatikk Pasienten ønsker og vil få tilgang til egen journal over nettet Pasienter har fått samme tilgang til medisinsk formasjon som helsepersonell Medpasienter er blitt en viktigere informasjonskilde enn helsepersonell Helsepersonell er skeptisk og advarer Anders Grimsmo 28.03.2015 Pasient og legerollene – hva vil skje?

45 Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Læringsmål Rapportskriving/dokumentbehandling Kilde- og litteratursøk Elektronisk pasientjournal Statistikk


Laste ned ppt "Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Medisinsk informatikk Introduksjonsforelesning stadium 1A Anders Grimsmo Kommunelege, Surnadal og professor,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google