Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasienter og omsorgsnivå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasienter og omsorgsnivå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasienter og omsorgsnivå
Personer per måned Omsorgsnivå Regionsykehus Lokalsykehus Allmennpraksis Egenomsorg Symptomer, ingen behandling Ingen symptomer Risikobefolkning Pasienter og omsorgsnivå

2 Samhandling i helsetjenesten
SSB, NPR, div. sentrale registre SHD, Helsetilsynet RTV Sentralt Psykiatri Pasienten i sentrum Helseforetak Sykehus Praktiserende spesialister Internett Lokalt Sykehjem, Fysioterapeuter, Pleie- og omsorgstjenesten Legesenter Apotek

3 Allmennlegens samarbeidspartnere
FOREBYGGENDE TJENESTER Helsestasjon/skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern Skole/Barnehage/PP-tjeneste Bedriftshelsetjeneste SOSIALTJENESTER Bolig Barnevern REHABILITERING Fysioterapi Ergoterapi Vernepleie PLEIE/OMSORG Hjemmesykepleie Syke- og aldershjem Psykiatri Kommunale instanser ADMINISTRASJON Helsesjef Helse- og sosialstyre BEREDSKAP Legevakt, AMK, ambulanse FRIVILLIGE ORGANISASJONER APOTEK Allmennlegen ALKOHOLISTOMSORG Spesialist-helsetjenesten 2. LINJETJENESTEN Poliklinikker, sykehus Privatpraktiserende spesialister LABORATORIER Klinisk-kjemiske Patologiske TRYGDEKONTOR POLITI HELSETILSYNET Fylkeslege ANDRE STATLIGE INSTITUSJONER OG REGISTRE Folkehelsa Statens helseundersøkelser Fødselsregistre Statistisk sentralbyrå Kreftregistre med mer. Statlige instanser

4 Informasjonsutveksling i allmennpraksis
Det skrives og sendes: 20 millioner enkeltregninger trygden (regning for kontakter). 1,9 millioner henvisninger til sykehus eller spesialist 3,8 millioner epikriser fra sykehus og poliklinikker 1,0 millioner fysioterapirekvisisjoner 1,3 millioner bilderekvisisjoner 3,5 millioner sykmeldinger og sykepengeattester legeerklæringer ved arbeidsuførhet 7 millioner prøverekvisisjoner til laboratoriene med hver 6-7 analyser 17 millioner resepter per år

5 Trinn i pasient-lege kontakten
Pasientmottak Pasientdata Avtale Utredning Anamnese Diagnose Undersøkelse Forebyggende tiltak Helseopplysn. Screening Vaksinasjon Terapeutiske tiltak Samtale Fysikalsk beh. Medisinsk beh. Kirurgisk beh. Administrasjon Statistikk Drift Journal Kommunikasj Oppgjør Pasient tar kontakt Kontaktårsak Trinn i pasient-lege kontakten

6 Kjennetegn ved helsetjenesten
Allmennlegetjenesten Spesialisthelsetjenesten Organisasjon Desentralisert, autonom Styrt, hierarkisk Økonomi Stykkpris og egenandeler Rammer og stykkpris Lave kostnader Høye kostnader Tjenester Stort volum, bredspektret, Segregert og spesialisert kortvarige kontakter Pasient-lege Kontinuerlig, personlig Kortvarig, avgrenset forhold og forpliktende

7 Kjennetegn ved arbeidsteknikker
Allmennlegetjenesten Spesialisthelsetjenesten Antall helseproblemer Som regel flere Som regel ett Naturlig sykdomsforløp Tidlig i forløpet Fullt utviklet sykdomsbilde Prevalens av sykdom Lav og uselektert Høy og selektert Diagnostisk metode Reduksjonistisk Systematisk fullstendig Mønstergjenkjenning ”Puslespill” Sannsynlighetsvurdering Tester og prosedyrer Få og enkle Mange og avanserte Behandling Pasientorientert Organ- og sykdomssentrert Enkel, prøvende Mer avansert, basert på sikker diagnose

8 Den diagnostiske prosess
Presentert helseproblem Kontaktårsak Den diagnostiske prosess Tidligere kunnskap om pasienten Anamnese, symptomer Mønstergjenkjenning Hypoteser Revisjon av hypotese Vurdering av sannsynligheter Søking etter kjennetegn (funn, resultater) Diagnose Behandling

9 Prediksjonsverdi i medisinsk diagnostikk
Prevalens, sensitivitet, spesifisitet Positiv test Negativ test Ekte positiv Falsk negativ Syk 2 x 2 tabellen: Falsk positiv Ekte negativ Frisk

10 Undersøkelse skolebarn
Betydningen av sensivitet og spesifisitet, et eksempel: Forekomst: 1% (nærsynthet ved skolestart) Sensivitet: 95% Spesifisitet: 95% Antall barn: Syke Friske 65 000 Positiv prøve Negativ

11 Prediksjonsverdi av symptomer
% av pasientene Symptom Diagnose Allmennpraksis Indremedisinsk avd Magekatarr Magesår Magekreft 90 10 0,5 30 60 10 Sure oppstøt Allmennpraksis Hematologisk pol Depresjon Blodkreft 37 0,05 4 24 Slapphet

12 Prevalens viktigst for prøveresultatet
Eksempel: Prøvens sensivitet = 95 % Prøvens spesifisitet = 95 % 100 60 40 % Falsk positive Andel sanne positive Falsk positive Sann positive 1 % 10 % 100 % Forekomst (prevalens) av sykdom

13 Diagnose - navn på sykdom ut i fra: Opplysninger fra pasienten
Anamnesen Symptomer Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnoser er ikke bare det viktigste instrumentet for å navngi og holde orden på pasientens problemer, men diagnosene er også det mest sentrale verktøyet for å sortere og ordne medisinsk kunnskap. Å diagnostisere er å klassifisere

14 Migrene Kriterier: Inklusjon: Eksklusjon:
tilbakevendende episoder med hodepine med tre eller flere av følgende funn: ensidig hodepine, kvalme/oppkast, aura, andre nevrologiske symptomer, migrene i familien Inklusjon: vaskulær hodepine med/uten aura Eksklusjon: cervikogen hodepine, cluster-hodepine, tensjonshodepine

15 Diagnoseklassifikasjonssystemer
Sykehus og spesialisthelsetjenesten: ICD (International Classification of Diseases) Primærhelsetjenesten: ICPC (International Classification of Primary Health Care) Latin er ikke egnet som talespråk og ikke til formidling til folk flest. Derfor har det hele tiden vært en drakamp mellom bruk av latin og alminnelig talespråk – mellom presisjon og kommunikasjon. Løsningen er å gi diagnosene en klar definisjon og så en kode, så kan man velge etter behov hvilken språkterm man vil knytte til koden

16 ICPC

17 Forekomst av kronisk sykdom i praksisbefolkningen

18 Pasientjournalens hovedformål:
- er nå dokumentasjon: Medisinsk, for legen som et hjelpemiddel i diagnostikk og behandling Juridisk, for pasienten i henhold til rettigheter i fremtiden også: Jmfr. Forholdet mellom informasjon og kunnskaper illustrert i informasjonsbehandling Kommunikasjon Kunnskapsstøtte

19 Hovedfunksjonene i dagens EPJ
Pasientpersonalia/kartotekfunksjon Kontakter og diagnoser Journalnotater (fritekst om symptomer, funn og overveielser) Reseptmodul Laboratoriemodul – rekvisisjon og svar Korrespondanse – henvisninger, attester, tekstbehandling Skjema – arkiv, utfylling Avtalebok/venteliste Regnskapsmodul Enkel statistikk

20 Utfordringene i EPJ En journal som kan gi:
Bedre oversikt og være bedre tilpasset allmennlegens arbeidsmetoder Hjelp i diagnostikk og behandling Kvalitetssikring av prosedyrer Deling av informasjon Gjenbruk av informasjon

21 Gjenspeile innhold og prosess i konsultasjonen
Subjective – symptomer (anamnese) Objektive – tegn og funn (klinisk undersøkelse/prøver) Assessment – overveielser og konklusjon (diagnose) Plan – iverksettelse av tiltak (resept, sykm etc) O A P

22 Problemorientert journal
"While the core of earlier patient records were schemes of book-keeping, the core of EPR ought to be the patient’s health problems represented by episodes of care"

23 Omsorgsepisode (”Episode of care”)
Sykdomsepisode Allmennpraksis Sykehus Kontakter: A H Innleggelse Pleie og omsorg Sykehjem A=allmennlege H=heimesjukepleie

24 Sykehistorie (omsorgsperioder)
Sukkersyke Slitasjegikt Depresjon Blindtarm Senebetennelse Lungebetennelse T

25 Problemliste

26 Informasjonsbehovet i daglig arbeid
Spørsmål oppstår regelmessig i arbeidet med pasienter er knyttet til behandling, oftest om medikamenter kan omhandle mye mer enn medisinsk kunnskap passerer vanligvis ubesvart Leger spør helst kollegaer – muntlig/per telefon relevans x validitet Informasjonens nytteverdi = arbeidet med å finne frem

27 Garantert skaper problemer
Error ? Garantert skaper problemer legge til grunn modeller og rutiner fra ”best practice” ta med seg modeller og systemer fra privat sektor og inn i det offentlige helsevesenet prøve å overføre løsninger utviklet i et land til et annet Det mange etter hvert som sitter igjen med bitre erfaringer fra lite vellykkede forsøk på innføring av IT. Teknologitilbyderne sier at % av implementeringen av ny teknologi dreier seg om organisasjonsutvikling, men jeg vil hevde ut i fra det som jeg har vist at 70-80% skyldes for dårlige produkter fordi brukerne ikke er blitt tatt med i utviklingsprosessene. Innføring av ny teknologi kan være et gyllent øyeblikk til å endre på rutiner, men det viser seg at det er meget dristig å implementere både ny teknologi og ny organisering samtidig. Da skal endringene være meget omhyggelig planlagt og dypt ønsket av alle involverte. Vellykket implementering og omorganisering er forbundet med små skritt. Den som kommer for å ”selge” store framskritt og forandringer, skal man sende ut igjen. Hvis man summerer opp erfaringene som foreligger rundt implementering av ny informasjonsteknologi i helsetjenesten, er det tre forhold som viser seg nesten garantert å skape problemer.


Laste ned ppt "Pasienter og omsorgsnivå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google