Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Situasjonen sett fra Stavanger kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Situasjonen sett fra Stavanger kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Situasjonen sett fra Stavanger kommune
Hvordan oppnå helhet og sammenheng i eldreomsorgen /pasientbehandlingen Situasjonen sett fra Stavanger kommune

2 Mitt ståsted Arbeidsgiver: Stavanger kommune, avdeling Oppvekst og levekår Utdannelse: adjunkt + økonomi Arbeidserfaring: skole, kemnerkontor, revisjon, økonomisjef, systemansvar pleie- og omsorgssystem, prosjektleder fyrtårn Ledet innføring av IT-system, automatisk trygghetsalarmsentral, nøkkelbokser, multidose, strekkode hjemmehjelp, PDA hjemmesykepleie Utviklet system for egenbetaling, aktivitetsbaserte inntekter, div rapportering

3 Behov: samhandling internt i kommunen med fastlege
ved overføring fra/til sykehus med andre instanser Hjelpemiddelsentral Tannlege Sosialkontor, NAV Skatteetat med pasient med pårørende

4 Løsning 1- internt: Pleie- og omsorgssystem
Elektronisk pasientjournal med individuell plan, behandlingsplan, diagnoser, løpende rapportering, medikamenter, prøvesvar, korrespondanse og meldingsutveksling, brukerens nettverk, tjenester Saksbehandlingssystem Arbeidsplanlegging, turnus, fravær Ressurs/lagerhåndtering Benyttes av: sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøpersonale, assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, merkantile, hjelpemiddellager

5 Løsning 2a: Elektroniske meldinger fra sykehus til kommune
Utskrivingsrapport fra sykepleier og lege = tverrfaglig epikrise Lege-epikrise Rapport/henvisning fysioterapi Rapport/henvisning ergoterapi Rapport fra lege og sykepleier ved søknad om kommunale tjenester Melding om utskrivingsklar pasient Melding om innleggelse/utskriving Laboratoriesvar

6 Løsning 2b: Elektroniske meldinger fra kommune til sykehus
Innleggelsesrapport inkl medikamentkort Henvisning Dialogmelding Avviksmelding

7 Løsning 2c: elektronisk meldingsutveksling med andre
Fastleger Apotek/multidoseleverandør Hjelpemiddellager Sosialkontor/NAV Skatteetat Pasient Pårørende

8 Løsning 3: Informasjonsdeling
Kjernejournal Individuell plan Helsekort for gravide Hjelpemidler – bestilling, behandling, distribusjon

9 Erfaring med adressering
Adressering nøkkel til å senke terskelen for å sende meldinger, og til sikkert og rasjonelt mottak Valgte løsning som er robust mot interne omorganiseringer i kommunen, og mot flytting av pasient mellom avdelinger Sender til sykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, saksbehandler Journalsystemets meldingsmottak finner hvilken avdeling som dokumenterer aktuell tjeneste, og varsler ansvarlig emeldingsmottaker på denne avdelingen samtidig som meldingen også legges i pasientens journal Dersom avdelingsmeldinger ikke er lest, varsles ansatte i avdelingen når de logger seg på journalsystemet. De kan ev overta meldingsansvaret hvis de er autorisert til det.

10 Erfaring med stans i meldingsstrøm
I perioder kommer ikke meldingene fram Årsaker: Avsender leverer utskrift til pasient, men venter med å godkjenne av ulike grunner ROS-modul stanset og ansvarlig er syk/på reise Tilsvarende problem med andre program i meldingskjeden til avsender Tilsvarende problem med program i meldingskjeden hos mottaker Ved feil hos avsender får heller ikke andre mottakere (fastleger) meldinger, men feilen oppdages ofte først i kommunen.

11 Erfaring med feilsending
Meldinger blir feilsendt Pasienten tilhører annen kommune Pasienten verken har eller skal ha pleie- og omsorgstjenester etter utskriving Håndtering i slike situasjoner Meldinger om pasienter som ikke finnes i journalsystemet fra før, går automatisk til sentral emeldingsansvarlig Avvik meldes i passordbelagt vedlegg til mail som sendes avtalt adresse på sykehuset, og følges opp der Registreringer som er gjort av meldingsmottaket slettes Avviket noteres i eget dokument med tanke på statistikk

12 Utfordring: lovgivning
Kommunens tjenester til eldre er dels hjemlet i helsetjenestelov, dels i sosialtjenestelov Disse lovene har ulike regler når det gjelder dokumentasjon av tjenesten og personalets adgang til å utveksle informasjon Dette er særlig problematisk i forhold til bofellesskap

13 Utfordring: dokumentasjon
Det er bare krav om journalansvarlig i forhold til institusjon Det er ingen krav til journalansvarlig på kommunenivå, selv om de fleste kommuner benytter et felles journalsystem for hele kommunen For å få gode dokumentasjonsrutiner ved bruk av EPJ er det nødvendig med sentral journalansvarlig som har avgjørende innflytelse på dokumentasjonsrutinene i virksomhetene.

14 Utfordring: samhandling med eksterne
Det er behov for bedre informasjonsoverføring mht medisiner I første omgang medisinkort i innleggelsesrapport fra pleie og omsorg og tilsvarende fra fastlege I neste omgang medisinkort i kjernejournal

15 Det er behov for bedre informasjon om tjenestestatus
Sykehuset må kunne finne ut om bruker har kommunale tjenester som trenger info Melding om akuttinnleggelse/innleggelse Utskrivingsrapport/tverrfaglig epikrise Melding om utskriving/død

16 Eksempler Terminal pleie i hjemmet
Psykisk utviklingshemmet i bofellesskap, på dagsenter, på skole Utskrevet fra sykehus, pendler mellom hjem og sykehjem Midlertidig sykehjems/rehabiliteringsopphold i Spania Individuell plan


Laste ned ppt "Situasjonen sett fra Stavanger kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google