Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan oppnå helhet og sammenheng i eldreomsorgen /pasientbehandlingen Situasjonen sett fra Stavanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan oppnå helhet og sammenheng i eldreomsorgen /pasientbehandlingen Situasjonen sett fra Stavanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan oppnå helhet og sammenheng i eldreomsorgen /pasientbehandlingen Situasjonen sett fra Stavanger kommune

2 Mitt ståsted •Arbeidsgiver: Stavanger kommune, avdeling Oppvekst og levekår •Utdannelse: adjunkt + økonomi •Arbeidserfaring: skole, kemnerkontor, revisjon, økonomisjef, systemansvar pleie- og omsorgssystem, prosjektleder fyrtårn •Ledet innføring av IT-system, automatisk trygghetsalarmsentral, nøkkelbokser, multidose, strekkode hjemmehjelp, PDA hjemmesykepleie •Utviklet system for egenbetaling, aktivitetsbaserte inntekter, div rapportering

3 Behov: samhandling •internt i kommunen •med fastlege •ved overføring fra/til sykehus •med andre instanser –Hjelpemiddelsentral –Tannlege –Sosialkontor, NAV –Skatteetat •med pasient •med pårørende

4 Løsning 1- internt: Pleie- og omsorgssystem •Elektronisk pasientjournal med individuell plan, behandlingsplan, diagnoser, løpende rapportering, medikamenter, prøvesvar, korrespondanse og meldingsutveksling, brukerens nettverk, tjenester •Saksbehandlingssystem •Arbeidsplanlegging, turnus, fravær •Ressurs/lagerhåndtering •Benyttes av: sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøpersonale, assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, merkantile, hjelpemiddellager

5 Løsning 2a: Elektroniske meldinger fra sykehus til kommune •Utskrivingsrapport fra sykepleier og lege = tverrfaglig epikrise •Lege-epikrise •Rapport/henvisning fysioterapi •Rapport/henvisning ergoterapi •Rapport fra lege og sykepleier ved søknad om kommunale tjenester •Melding om utskrivingsklar pasient •Melding om innleggelse/utskriving •Laboratoriesvar

6 Løsning 2b: Elektroniske meldinger fra kommune til sykehus •Innleggelsesrapport inkl medikamentkort •Henvisning •Dialogmelding •Avviksmelding

7 Løsning 2c: elektronisk meldingsutveksling med andre •Fastleger •Apotek/multidoseleverandør •Hjelpemiddellager •Sosialkontor/NAV •Skatteetat •Pasient •Pårørende

8 Løsning 3: Informasjonsdeling •Kjernejournal •Individuell plan •Helsekort for gravide •Hjelpemidler – bestilling, behandling, distribusjon

9 Erfaring med adressering •Adressering nøkkel til å senke terskelen for å sende meldinger, og til sikkert og rasjonelt mottak •Valgte løsning som er robust mot interne omorganiseringer i kommunen, og mot flytting av pasient mellom avdelinger •Sender til sykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, saksbehandler •Journalsystemets meldingsmottak finner hvilken avdeling som dokumenterer aktuell tjeneste, og varsler ansvarlig emeldingsmottaker på denne avdelingen samtidig som meldingen også legges i pasientens journal •Dersom avdelingsmeldinger ikke er lest, varsles ansatte i avdelingen når de logger seg på journalsystemet. De kan ev overta meldingsansvaret hvis de er autorisert til det.

10 Erfaring med stans i meldingsstrøm •I perioder kommer ikke meldingene fram •Årsaker: –Avsender leverer utskrift til pasient, men venter med å godkjenne av ulike grunner –ROS-modul stanset og ansvarlig er syk/på reise –Tilsvarende problem med andre program i meldingskjeden til avsender –Tilsvarende problem med program i meldingskjeden hos mottaker •Ved feil hos avsender får heller ikke andre mottakere (fastleger) meldinger, men feilen oppdages ofte først i kommunen.

11 Erfaring med feilsending •Meldinger blir feilsendt –Pasienten tilhører annen kommune –Pasienten verken har eller skal ha pleie- og omsorgstjenester etter utskriving •Håndtering i slike situasjoner –Meldinger om pasienter som ikke finnes i journalsystemet fra før, går automatisk til sentral emeldingsansvarlig –Avvik meldes i passordbelagt vedlegg til mail som sendes avtalt adresse på sykehuset, og følges opp der –Registreringer som er gjort av meldingsmottaket slettes –Avviket noteres i eget dokument med tanke på statistikk

12 Utfordring: lovgivning •Kommunens tjenester til eldre er dels hjemlet i helsetjenestelov, dels i sosialtjenestelov •Disse lovene har ulike regler når det gjelder dokumentasjon av tjenesten og personalets adgang til å utveksle informasjon •Dette er særlig problematisk i forhold til bofellesskap

13 Utfordring: dokumentasjon •Det er bare krav om journalansvarlig i forhold til institusjon •Det er ingen krav til journalansvarlig på kommunenivå, selv om de fleste kommuner benytter et felles journalsystem for hele kommunen •For å få gode dokumentasjonsrutiner ved bruk av EPJ er det nødvendig med sentral journalansvarlig som har avgjørende innflytelse på dokumentasjonsrutinene i virksomhetene.

14 Utfordring: samhandling med eksterne •Det er behov for bedre informasjonsoverføring mht medisiner –I første omgang medisinkort i innleggelsesrapport fra pleie og omsorg og tilsvarende fra fastlege –I neste omgang medisinkort i kjernejournal

15 Det er behov for bedre informasjon om tjenestestatus •Sykehuset må kunne finne ut om bruker har kommunale tjenester som trenger info –Melding om akuttinnleggelse/innleggelse –Utskrivingsrapport/tverrfaglig epikrise –Melding om utskriving/død

16 Eksempler •Terminal pleie i hjemmet •Psykisk utviklingshemmet i bofellesskap, på dagsenter, på skole •Utskrevet fra sykehus, pendler mellom hjem og sykehjem •Midlertidig sykehjems/rehabiliteringsopphold i Spania •Individuell plan


Laste ned ppt "Hvordan oppnå helhet og sammenheng i eldreomsorgen /pasientbehandlingen Situasjonen sett fra Stavanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google