Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hafjellseminaret våren 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hafjellseminaret våren 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hafjellseminaret våren 2012
Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Hafjellseminaret våren 2012 1

2

3 Innledning Presentasjon av fagutviklingsprosjektet i Helse Sør-Øst
Bakgrunn Formål 3

4 Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Mandat for arbeidet Avgrensninger Innhold i fagheftet

5 Hvem er de? Mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming
Evnemessig fungering Forekomst Tilleggsvansker: Syn Hørsel Motoriske vansker Somatiske lidelser Atferdsproblematikk Psykiske lidelser Våkenhet (ICD-10, F72 og F73) Dyp: IQ 34 – 20 hos voksne, mental alder 3-6 år (3-4 %) Alvorlig: IQ under 20, mental alder under 3 år (1-2%) Forekomst ca 0,3 – 0,5 % av befolkningen Større grad av pu, jo flere/større tilleggshandikap 5

6 Helhetsperspektiv på utredning
Leif Olav En illustrasjon på kompleksiteten av (noen) faktorer som har betydning for fungeringen hos en person. Et helhetsperspektiv må ta hensyn til forhold hos individet selv, men også omgivelsene. Formålet med utredningen vil ha betydning for hvilke faktorer, hvor ”bredt” en skal undersøke. Referere/lese opp hva som står i figuren. Etablerende operasjoner, samhandling mellom idivid og omgivelser Modell som illustrerer interaksjon mellom ulike faktorer hos individ og miljø (etter Guess et al., 1990) 6

7 Formålet med utredning
Bistand, opplæring, tilrettelegging Diagnostikk Presis kommunikasjon Forskning Leif Olav Hva skal utredningen benyttes til? Diagnose er rettighetsutløsende. Diagnose- sier noe om opplærings- og behandlingsmuligheter, og det har i mange tilfeller betydning for individets rettigheter. Utredning kan være aktuelt også om det ikke er i diagnostisk hensikt, og da gjerne som utgangspunkt for valg av mål og metode i behandling/opplæring. Hva er realistiske målsettinger? Dokumentert effektiv metodikk ift ulike tilstander. Vektleggebistand og opplæring 7

8 Kognisjon og nevropsykologi
Hva er kognisjon? cognoscere, å vite/forstå og er et vitenskapelige begrep på ”tanke-prosesser”. Ulrich Neissers kjente definisjon fra 1967: "Kognisjon omfatter alle prosesser fra sensoriske input blir transformert, redusert, bearbeidet, lagret, gjenhentet og benyttet" (ref. i Best, 1992). Sansing/persepsjon Psykomotorisk tempo/prosessering Oppmerksomhet Hukommelse/læring Språk/begreper Eirin Vurdereres/revideres Eksekutivfunksjoner

9 Utredning av kognisjon
Dynamisk kartlegging vs. standardisert: DK: Man endrer gjennomføringen av testingen for å finne under hvilke forutsetninger personen kan lære og hvilket omfang av hjelp som er nødvendig for å få fram personens potensial. DK: viktig både for å finne viktige områder for opplæring, daglig fungering og trivsel, og diagnostisering Eirin 9

10 Kommunikasjon Hva er kommunikasjon?
”Enhver handling som innebærer overføring av informasjon fra en person til en annen, - vedrørende behov, ønsker, oppfatninger, kunnskap eller følelsesmessige tilstander. Kommunikasjon kan være intensjonell eller ikke-intensjonell, kan involvere konvensjonelle eller ikke-konvensjonelle signaler, kan ha en lingvistisk eller ikke-lingvistisk form og kan fremtre i form av tale eller på andre måter.” National Joint Commitee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilites (1992) Leif Olav

11 Utredning av kommunikasjon
Kommunikasjonsferdigheter hos mennesker med dyp/alvorlig utv.hemming Utredningen bør være knyttet til en konkret problemstilling Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Begrensninger (syn, hørsel, motorikk, m.m.) Normalutvikling Leif Olav Sjelden et godt verbalspråk. Ofte også generelt dårlige kommunikasjonsferdigheter, noe som kan medføre utfordringer på flere områder (bl.a. atferdsproblemere) I fare for å utvikle uønskede uttryksformer. Må ta hensyn til medisinske tilstander og sanseapparat. Nyttig for utreder å inneha kunnskap om normalutvikling – kunne sammenligne/ta utgangspunkt i Link til ICD…manglende språk osv.. 11

12 Utredning av kommunikasjon, forts.
Kartlegge eksisterende kommunikasjonsferdigheter uttrykksformer forståelse Emosjonelle uttrykk Smerteuttrykk Miljøets kvaliteter Leif Olav Hvilke uttrykksformer er i bruk, og hvordan fungerer de. Hvordan gis uttrykk for emosjoner/smerte, m.m. Systematisk og bevisst tolkning/handling ut fra emosjonelle uttrykk kan være viktig i seg selv, og kan også tenkes å bli etablert som en mer ”utviklet” kommunikasjonsmetode Miljøets kvaliteter – kan være like nyttig å utrede hvordan miljøet tolker/responderer/handler ift ulike uttrykk. Ensretting, lik praksis, etablering av funksjonelle uttryksformer, osv.

13 Utredning av kommunikasjon, forts.
Individuelt tilpasset utredning – metoder: Intervju av nærpersoner Observasjon Kartlegging, registrering Utprøving ASK/nye hjelpemidler Evt. deler av tester Leif Olav Intervju og observasjon kan benyttes både i forhold til kartlegging av individet, men også av miljøet. Systematisering av opplysninger fra ulike informanter vil kunne vise noe om lik7ulik praksis. Utprøving av nye metoder kan gjerne være aktuelt i en utredning. Konsekvensen kan gjerne være at en videreutvikler/fortsetter med den nye metoden – glidende overganger mellom utredning/innlæring/utvikling

14 Kommunikasjonsformer
Ord Lyder Tegn Gester Bilder, grafiske tegn Blikkretning/-peking Blunking Brytertrykk Bekreftelser på spørsmål/bilder/konkreter

15 Etablering av kommunikasjonsferdigheter
Lik praksis

16 Nettreferanser www.isaac.no http://www.kommunikasjonshjelpemidler.no/
Hva er ISAAC? ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker. Organisasjonen arbeider for å fremme forskning og utvikling rundt alternativ kommunikasjon. Rettighetsarbeid i Norge er et hovedfokusområde for Isaac, og har de siste årene også fått betydelig oppmerksomhet både i regjering og storting. ISAAC er forkortelsen for International Society for Augmentativ and Alternative Communication.

17 Eksempel Leif Olav Bruksområde/formål

18 Oppsummering Er det mulig å finne en ”gullstandard” på et så komplisert område? Svaret er trolig nei Er det mulig å gjennomføre en faglig forsvarlig utredning uansett grad av utviklingshemming og omfang av tilleggslidelser? Svaret er ja 18


Laste ned ppt "Hafjellseminaret våren 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google