Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Informasjon om:  GLSM  Innhold og organisering av praksis i uke 38  Oversikt over praksisgrupper  Informasjon om vurderingsrapport  Møte med studentene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Informasjon om:  GLSM  Innhold og organisering av praksis i uke 38  Oversikt over praksisgrupper  Informasjon om vurderingsrapport  Møte med studentene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Informasjon om:  GLSM  Innhold og organisering av praksis i uke 38  Oversikt over praksisgrupper  Informasjon om vurderingsrapport  Møte med studentene kl. 14.30

3  Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring  Startet høsten 2004  Gjennomføres for siste gang

4 1. Arbeid med begreper og ordforråd 2. Arbeid med lesing, skriving og matematikk i og på tvers av fag 3. Organisering og samarbeid

5  Hvordan lærer barn tegn og tegnsystemer?  ABC-verk (bruk og vurdering)  Eventyr og bildebøker  Begrepsutvikling/ norsk som 2. språk  Lesestrategier  Leseutviklingsfaser  Skriveutviklingsfaser  Leseopplæringsmetoder  Barns bruk av bilder og tegninger i tekstutforming  Bruk og vurdering av digitale læringsressurser  IKT i lese- og skriveopplæringen

6  Arbeidsmåter, matematisk kompetanse og Kunnskapsløftet med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter  Tallbegrepet  Matematikkverksted med tallaktiviteter  Problemløsing  Målinger  Geometrien i begynneropplæringen  Matematikkverksted med geometriaktiviteter  Språk og matematikk  Regnefortelling  De fire regneartene

7  Uke 38  Praksis i 1. eller 2. klasse  Studenter som har ordinær praksis i ungdomsskolen, vil bli flyttet til en barneskole denne uken.

8 Ordinære praksisskoler med praksis i 1. eller 2. trinn: Folkvang (2. trinn), Bergenhus (2. trinn) Ordinære praksisskoler i 2AU som flytter studentgruppen til 1. og/eller 2. trinn: Folkvang (1. trinn), Berg (1. trinn), Varteig, Kurland (2. trinn), Hannestad (1. trinn), Alvimhaugen, Kjølberg (2 grupper på 2. trinn) Barneskoler som ”tar over” studenter som skal ha hovedpraksis på ungdomsskoler: Strupe u Øberg 1. trinn KruseløkkaEkholt 2. trinn Tindlund u Gimle 1. trinn Kråkerøy u Rød 2. trinn GressvikTrosvik 2. trinn BorgeSpetalen 2. trinn

9 Vi ønsker at studentene skal:  være aktive, deltakende, observerende, nysgjerrige og utforskende i GLSM-praksisen  samle erfaringer fra 1. og 2. trinn som kan komme til nytte videre i GLSM-opplæringen  forsøke å sette konkrete ord på det de opplever i praksis sammen med medstudenter og øvingslæreren Vi ønsker at øvingslærerne bør hvis mulig:  drøfte, vurdere, forklare og samtale om de ulike undervisningssituasjonene  synliggjøre hvordan læring hos elevene også foregår i de mer hverdagslige aktivitetene på skolen  bidra med tanker/ideer ifht arbeidskravet  Hva er aktuelt å skrive om ifht det som skjer i klassen den aktuelle praksisuka?  samtale med studentene om det ABC-verket som brukes ifht den aktuelle elevgruppa (benyttes i GLSM-undervisning)

10  Knyttet til GLSM-praksisen  Før praksis leveres en problemstilling som skal godkjennes (frist 9.sep.)  Etter praksis skrives en individuell rapport (frist 11. okt.)

11  Begrepsinnlæring  Tospråklighet  Tegning i begynneropplæringen  Bokstavinnlæring  Skriveutvikling  Leseutvikling  Lesestrategier  Leseopplæringsmetoder  Bruk av IKT i klasserommet/digitale læringsressurser

12  Om elevers tallforståelse  Vektlegging av begreper i matematikk  Begynnende addisjon og subtraksjon  Differensiering i matematikk  Læring av tallsymboler  Praktiske arbeidsmetoder  Bruk av ulike arbeidsmåter

13  Hvilke metoder brukes i forbindelse med leseopplæringen?  Hvilke arbeidsmetoder benytter læreren i skriveopplæringen?  Hvordan brukes lek som pedagogisk måte for å lære bokstavene i 1.klasse? (2)  Hvordan foregår innlæringen av bokstaver? (5)  I hvor stor grad benytter læreren seg av lek, spill eller tegning i norskundervisningen, og hvordan påvirker dette elevene i 2. klasse?  Hvordan tilrettelegges norskundervisningen for tospråklige elever i 1.klasse?

14  Hvordan legger læreren opp undervisningen for å lette overgangen mellom den uformelle og den formelle matematikken? (2)  Hvilke arbeidsmåter benytter læreren seg ved innlæringen av tall(-forståelse)? (6)  Hvilke arbeidsmåter blir benyttet i innlæringen av matematikk? (4)  Hvilke læringsstrategier blir brukt i 2. klasse ved innlæringen av matematikk?  Hvordan gjennomføres tilpasset opplæring i matematikk? (5)  Hvordan bruker elevene forskjellige arbeidsmåter i matematikkopplæringen for å nå fram til alle elevene?  Hvordan blir matematikkundervisningen i 2. klasse tilpasset marginalelevene?

15  Hvordan blir sang, lek og tegning brukt i undervisningen i matematikk? (6)  Hvordan blir lek eller spill brukt i undervisningen i 2.klasse?  På hvilken måte får elevene i 2.klasse tilpasset undervisningen ved bruk av matematikkverksted? (2)  Hvordan foregår den begynnende matematikkopplæringen i 1.klasse?  På hvilken måte bruker læreren konkreter til å lære elevene om addisjon og subtraksjon? (3)  Hvordan formidler læreren subtraksjon og addisjon i undervisningen? (2)  Hvilke praktiske arbeidsmetoder brukes i 2.klasse for å fremme elevenes tallforståelse? (2)

16  Hvordan blir lek benyttet i undervisningen? (2)

17  Undersøkelse  Observasjon  Intervju  Samtale (formell/uformell)  Undervisning  Test/kartlegging

18

19 Grupperapporten sendes på e-post til: praksis-au@hiof.no (sendes innen uke 40) Merk e-posten: Skolens navn + GLSM

20 1. klasse i Kosova 1. klasse i Malawi 1.klasse i Norge


Laste ned ppt " Informasjon om:  GLSM  Innhold og organisering av praksis i uke 38  Oversikt over praksisgrupper  Informasjon om vurderingsrapport  Møte med studentene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google