Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra prøving og feiling til virksomme tiltak. Oppgave • Noter ned noe ved din egen praksis som du ønsker å bli bedre på 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra prøving og feiling til virksomme tiltak. Oppgave • Noter ned noe ved din egen praksis som du ønsker å bli bedre på 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra prøving og feiling til virksomme tiltak

2 Oppgave • Noter ned noe ved din egen praksis som du ønsker å bli bedre på 2

3 Analysemodellen • En modell for pedagogisk analyse og tiltaksutvikling utviklet med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap • Lærerne samarbeider om å bruke denne analysemodellen på egne utfordringer i skolehverdagen • Lærerne skal selv velge strategier og tiltak og gjennomføre dette i praksis 3DOK2analysemodellen

4 • Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon • Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategier og tiltak Gjennomføring av valgte strategier Evaluering Revidering 4DOK2analysemodellen

5 Formulering av problemstilling -Hva kan kalles en utfordring, et tema eller et problem? - Fokus på lærer, elev-, klasse- eller skolenivå? - Avgrensning av utfordring -Hva vet vi om saken, og hvordan forstår vi det? DOK2analysemodellen5

6 Arbeidet i lærergruppene • Den største utfordringen: – Felles virkelighetsforståelse! • Dialogen som verktøy – Ikke bare for å oppnå enighet, men for å skape erkjennelser om egen praksis – Aha-opplevelser DOK2analysemodellen6

7 PROBLEMFORMULERING Hvor er vi? • En beskrivende setning • Bruk verb istedenfor adjektiv • Avgrenset utfordring • Målbart – baseline • Opplevd utfordring • Problem en ikke vet svaret på

8 Oppgave Velg en av utfordringene dere noterte og lag en problemformulering 8DOK2analysemodellen

9 Målformulering Hvor skal vi? Mål skal angi retning for arbeidet Mål bør være målbare DOK2analysemodellen9

10 MÅLFORMULERING • EN beskrivende setning • Bruk verb istedenfor adjektiv • Bruk positive målformuleringer • Realistisk målsetting – ”Hva er godt nok” • Målbart • Trenger ikke være et direkte speilbilde av problemformulering

11 Oppgave Lag en målformulering basert på problemformuleringen dere valgte 11DOK2analysemodellen

12 Systemteoretisk forankring • Systemteori vektlegger: – Det enkelte individs handlinger må forstås i interaksjon med det systemet handlingene viser seg innenfor. – Som aktører i ulike sosiale systemer vil vi ha ulike intensjoner med våre handlinger. 12

13 Ulike perspektiver på elevenes handlinger og læring i skolen Kontekst Læringsmiljø Undervisning Relasjoner Individ Elevens individuelle forutsetninger, hjemmeforhold, særlige skader og vansker Aktør Elevens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier System Eleven i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter alle de tre perspektivene. 13

14 Informasjonsinnhenting - Hva vet vi og hva må vi vite mer om? -Det er alltid noe vi ikke vet -Legg vekt på positive forhold og mestring - Informasjonsinnhenting ut fra ulike teoretiske perspektiver -Hva, hvem, når, hvor ofte, hvor og hvordan? 14DOK2analysemodellen

15 Metoder for informasjonsinnhenting • Samtale i lærerteam • Elevsamtale/Klassemøter • Foreldresamtale/Foreldremøter • Observasjon • Video i klasserommet • Spørreskjema • Faglitteratur 15DOK2analysemodellen

16 Analyse og refleksjon - Hva vet vi nå? -Ulike perspektiver - Hva bidrar til at problemet opprettholdes? - Analysesirkel - Trenger vi mer informasjon? DOK2analysemodellen16

17 Sammenhengssirkel Noen lærere er lite aktive når veileder fra PPT deltar på møtet De opplever ikke arbeidet som nyttig Her ikke fått hjelp fra PPT før Utydelig gruppeledelse Andre gjøremål prioriteres Veileder er usikker i sin rolle Veileder har lite kjennskap til modellen. Vil ikke at noen skal få innsyn i deres arbeid Gruppeleder er usikker på sitt mandat Mye diskusjon og lite analysearbeid på møtene Gruppemedlemmene er ikke trygge på hverandre Veileders rolle er ikke avklart DOK2analysemodellen17

18 Oppgave Lag en sammenhengssirkel basert på problemformuleringen 18DOK2analysemodellen

19 Hva bidrar til lærende møteformer? • Felles språk og begrepsforståelse • Alle møtedeltagerne er forberedt på den aktuelle utfordringen • Alle deltar med sine innspill, tanker og refleksjoner • Vurdere det positive før det negative • Unngå kritikk og motforestillinger i den innledende fasen DOK2analysemodellen19

20 Utvikling av strategier og tiltak • Positivt fokus: hva kan vi få til? • Hva kan vi endre i omgivelsene, og hvordan? • Veisøker velger tiltak og kan begrunne disse valgene • Å velge strategier og tiltak skal være en kunnskapsbasert prosess • Realisering av flere tiltak samtidig • Hvem må informeres og involveres i forbindelse med tiltakene? • Planlegge evaluering: hvem, når og hvordan? 20DOK2analysemodellen

21 Oppgave Ta utgangspunkt i de opprettholdende faktorene og diskuter mulige tiltak DOK2analysemodellen21

22 Gjennomføring av tiltak og strategier • Fra ord til handling er krevende! • Sosiale systemer viser ofte motstand mot endring • Lojal oppfølging av det som ble bestemt • Alle involverte må dra i samme retning • Systematisk gjennomføring • Dokumentere både gjennomføring og effekt 22DOK2analysemodellen

23 Evaluering • Har alle tiltakene blitt gjennomført? • Er de gjennomført kontinuerlig og systematisk? • Hvilke faktorer har evt. hindret gjennomføring? • Har utfordringer/problemer blitt redusert? • I hvilken grad er målene blitt oppfylt? • Er strategiene og tiltakene hensiktsmessige i forhold til påvirkningsfaktorene? 23DOK2analysemodellen

24 Revidering • Konklusjoner i evalueringen avgjør hvilke faser som må revideres • Er ny analyse nødvendig? • Er det noen kjente faktorer som har hindret gjennomføring av tiltak? 24DOK2analysemodellen


Laste ned ppt "Fra prøving og feiling til virksomme tiltak. Oppgave • Noter ned noe ved din egen praksis som du ønsker å bli bedre på 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google