Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H ENVISNING TIL PP- TJENESTEN - prosedyrer i førtilmeldingsfasen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H ENVISNING TIL PP- TJENESTEN - prosedyrer i førtilmeldingsfasen."— Utskrift av presentasjonen:

1 H ENVISNING TIL PP- TJENESTEN - prosedyrer i førtilmeldingsfasen

2

3 F ASE 1; F ØR TILMELDING OG UTREDNING Mistanke om at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen Skolen/læreren plikter å vurdere elevens læringsutbytte kontinuerlig Elevens og foreldrenes rett til å be om vurdering Varslingsplikten – undervisningspersonalets plikt til å vurdere om eleven trenger spesialundervisning og melde fra til rektor Rektor har ansvar for å behandle saken Skolens utredning Skolen innhenter foreldrenes samtykke til at det kan foretas en sakkyndig vurdering

4 Skolens bekymring Samtale med foresatte / elev Kartlegging og observasjon (hente inn fra tidligere skoler, samt sjekk av syn, hørsel,… ) Iverksette tiltak Effektvurdering / evaluering av tiltakene Nye tiltak S-team (møte med PPT – råd om nye tiltak eller råd om henvisning § 2-8 Pedagogisk rapport (som dokumenterer alt arbeid ovenfor) § 1-3 PPT Samtaler foresatte / elev / lærer (anamnese) Observasjoner Testing og kartlegging Utarbeiding av sakkyndig vurdering § 5-1 ? Tilbakemelding skole, foresatte, elev Hjelpe skolen med utarbeiding av IOP

5

6

7 K ARTLEGGING INDIVID - OG SYSTEMFAKTORER ; Hva består elevens vansker i? Hvilke tiltak har vært iverksatt? Hvordan har disse tiltakene fungert? Kan man ved å se på arbeidsmåter, organisering, materiell, læremidler og hjelpemidler gjøre endringer innenfor eksisterende rammer som kan bidra til økt utbytte av opplæringstilbudet? Er det forhold rundt eleven som forårsaker eller forsterker vanskene? Har vanskene sammenheng med gruppe-/klassesammensetning, med forholdet til jevnaldrende eller med forholdet til voksne? Er det rutiner eller organisatoriske løsninger som bidrar til å forsterke problemene?

8 K ARTLEGGING GENERELT Syn og hørsel Elevens skolehistorie Faglig og sosialt nivå Fin- og grovmotorikk Elevens sterke sider Beskrivelse av elevens ferdigheter innenfor bekymringsområdet

9 K ARTLEGGING Språkvansker Lese- og skrivevansker Matematikkvansker Oppmerksomhetsvansker Konsentrasjonsvansker Sosial kompetanse Generelle lærevansker

10 S PRÅKVANSKER, LESE - OG SKRIVEVANSKER, UTTALEVANSKER OG MANGLENDE FERDIGHETER I NORSK SPRÅK Beskrivelse av elevens språklige ferdigheter Beskrivelse av elevens lese- og skriveferdigheter Kartlegge elevens ferdigheter ved bruk av f.eks: TOSP Carlsten Ordkjede-testen Arbeidsprøven Friskriving Diktat Kartleggeren Nasjonale prøver Språk 6-16 20 spørsmål om språkferdigheter Generell faglig kartlegging ( i flest mulig fag)

11 M ATEMATIKKVANSKER Beskrivelse av elevens ferdigheter i matematikk som: Tallforståelse Mengdeforståelse Automatiseringsevner Strategibruk Tekstoppgaver vs talloppgaver Begrepsforståelse Kartlegge elevens matematiske ferdigheter ved bruk av f. eks: M-prøvene Olaf Lunde Kartleggeren Nasjonale prøver Generell faglig kartlegging (også i andre fag enn matematikk)

12 O PPMERKSOMHETS - OG KONSENTRASJONSVANSKER, SOSIAL KOMPETANSE Beskrivelse av elevens atferd i forhold til når og hvor vanskene oppstår, som: Selvstendig arbeid Tavleundervisning Overganger mellom aktiviteter/fag/tema Gruppeundervisning Avledbarhet og utholdenhet i forskjellige fag Kartlegge elevens vansker ved bruk av Strukturert observasjon Generell faglig kartlegging

13 G ENERELLE LÆREVANSKER NB! Skolehistorie, faglig og sosialt nivå, vennerelasjoner, kommunikasjonsferdigheter og dagligdagse ferdigheter Medisinsk bakgrunn Generell faglig fungering Kartlegging med de verktøy som er foreslått innenfor de øvrige vanskekategoriene

14

15


Laste ned ppt "H ENVISNING TIL PP- TJENESTEN - prosedyrer i førtilmeldingsfasen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google