Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisning til PP-tjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisning til PP-tjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisning til PP-tjenesten
- prosedyrer i førtilmeldingsfasen

2 Behovet for spesialundervisning er avhengig av;
Forhold knyttet til den enkelte elev Ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet

3 Fase 1; Før tilmelding og utredning
Mistanke om at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen Skolen/læreren plikter å vurdere elevens læringsutbytte kontinuerlig Elevens og foreldrenes rett til å be om vurdering Varslingsplikten – undervisningspersonalets plikt til å vurdere om eleven trenger spesialundervisning og melde fra til rektor Rektor har ansvar for å behandle saken Skolens utredning Skolen innhenter foreldrenes samtykke til at det kan foretas en sakkyndig vurdering

4 PPT Skolens bekymring Samtale med foresatte / elev
Kartlegging og observasjon (hente inn fra tidligere skoler, samt sjekk av syn, hørsel,…) Iverksette tiltak Effektvurdering / evaluering av tiltakene Nye tiltak S-team (møte med PPT – råd om nye tiltak eller råd om henvisning § 2-8 Pedagogisk rapport (som dokumenterer alt arbeid ovenfor) § 1-3 PPT Samtaler foresatte / elev / lærer (anamnese) Observasjoner Testing og kartlegging Utarbeiding av sakkyndig vurdering § 5-1 ? Tilbakemelding skole, foresatte, elev Hjelpe skolen med utarbeiding av IOP

5 Kartlegging av ordinær opplæring
Målene for opplæringen og hvordan disse ivaretas i den ordinære opplæringen Innholdet i opplæringen Rammefaktorer: gruppens størrelse, bruk av mindre grupper i opplæringen, antall lærere, hjelpemidler som brukes

6 Elevens forutsetninger og behov; tilpasset opplæring, særlige behov i elevgruppen? Hvor mye individuell hjelp eller veiledning og tilpasning gis innenfor gruppen? Arbeidsmåter; hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak brukes? Hvor mye oppfølging gis til den enkelte eleven?

7 Kartlegging individ- og systemfaktorer;
Hva består elevens vansker i? Hvilke tiltak har vært iverksatt? Hvordan har disse tiltakene fungert? Kan man ved å se på arbeidsmåter, organisering, materiell, læremidler og hjelpemidler gjøre endringer innenfor eksisterende rammer som kan bidra til økt utbytte av opplæringstilbudet? Er det forhold rundt eleven som forårsaker eller forsterker vanskene? Har vanskene sammenheng med gruppe-/klassesammensetning, med forholdet til jevnaldrende eller med forholdet til voksne? Er det rutiner eller organisatoriske løsninger som bidrar til å forsterke problemene?

8 Kartlegging generelt Syn og hørsel Elevens skolehistorie
Faglig og sosialt nivå Fin- og grovmotorikk Elevens sterke sider Beskrivelse av elevens ferdigheter innenfor bekymringsområdet

9 Kartlegging Språkvansker Lese- og skrivevansker Matematikkvansker
Oppmerksomhetsvansker Konsentrasjonsvansker Sosial kompetanse Generelle lærevansker

10 Språkvansker, lese- og skrivevansker, uttalevansker og manglende ferdigheter i norsk språk
Beskrivelse av elevens språklige ferdigheter Beskrivelse av elevens lese- og skriveferdigheter Kartlegge elevens ferdigheter ved bruk av f.eks: TOSP Carlsten Ordkjede-testen Arbeidsprøven Friskriving Diktat Kartleggeren Nasjonale prøver Språk 6-16 20 spørsmål om språkferdigheter Generell faglig kartlegging ( i flest mulig fag)

11 Matematikkvansker Tallforståelse Mengdeforståelse Automatiseringsevner
Beskrivelse av elevens ferdigheter i matematikk som: Tallforståelse Mengdeforståelse Automatiseringsevner Strategibruk Tekstoppgaver vs talloppgaver Begrepsforståelse Kartlegge elevens matematiske ferdigheter ved bruk av f. eks: M-prøvene Olaf Lunde Kartleggeren Nasjonale prøver Generell faglig kartlegging (også i andre fag enn matematikk)

12 Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, sosial kompetanse
Beskrivelse av elevens atferd i forhold til når og hvor vanskene oppstår, som: Selvstendig arbeid Tavleundervisning Overganger mellom aktiviteter/fag/tema Gruppeundervisning Avledbarhet og utholdenhet i forskjellige fag Kartlegge elevens vansker ved bruk av Strukturert observasjon Generell faglig kartlegging

13 Generelle lærevansker
NB! Skolehistorie, faglig og sosialt nivå, vennerelasjoner, kommunikasjonsferdigheter og dagligdagse ferdigheter Medisinsk bakgrunn Generell faglig fungering Kartlegging med de verktøy som er foreslått innenfor de øvrige vanskekategoriene

14 § 5-1. Rett til spesialundervisning
       Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.        I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.

15 § 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning
       Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades.        Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak.        Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.


Laste ned ppt "Henvisning til PP-tjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google