Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standarder og Nasjonal samordning Elektronisk samhandling i kommunene Sissel Skarsgaard, NSF

2 Om KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren
Offentlig eid oppdragsfinansiert aksjeselskap KITH ble etablert i 1990 for å bidra til en koordinert IT-utvikling innen helse- og sosialsektoren Utarbeider standarder, veiledere, kodeverk mv. innenfor områdene EPJ og andre behandlingsretta informasjonssystem Felles informasjonsressurser Informasjonssikkerhet Informasjonsutveksling KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er et aksjeselskap eid av: Helse- og omsorgsdepartementet (70%) Arbeids- og inkluderingsdepartementet (10.5%) KS (19.5%). KITH er etablert for å bidra til en koordinert IT-utvikling innen helse- og sosialsektoren. Selskapet utfører langsiktige oppgaver finansiert av sentral helse- og sosialforvaltning innen standardisering og samordning: Begreper Kodeverk standarder for informasjonsutveksling informasjonssikkerhet elektroniske pasientjournalsystemer m.v. KITH deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid og internasjonale fagnettverk.

3 Standardisering KITH har en nasjonal rolle med å utarbeide standarder for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren Utvikle standarder, anbefalinger og spesifikasjoner på grunnlag av helse- og sosialsektoren behov og løpende vedlikeholde disse Utvikle og vedlikeholde metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet Være en aktiv pådriver for en samordnet innføring av standardene og ibruktaking i stor skala Det er sluttbrukerne som først og fremst må legge premissene for hvilke standarder som skal utvikles og hvilket helsefaglig innhold som skal inkluderes i standarden, samt stå ansvarlig for utbredelse i egen virksomhet. Utviklingen av standarder skjer derfor i nært samarbeid med brukermiljøene.

4 Ulike typer standarder
Tre hovedtyper av standarder EPJ - Elektronisk pasientjournal standard Innholdsstandarder (standarder for innhold, formater og kommunikasjon mellom ulike aktører) Standarder for kommunikasjon og informasjonssikkerhet Standardene er nødvendige for å utveksle opplysninger Skaper grunnlaget for å etablere elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter (kommunisere og gjenbruke informasjon i ulike systemer) 3 hovedtyper: EPJ-standarden skal kunne benyttes for: - Alle typer pasientjournaler - Innenfor alle typer virksomheter i helsevesenet - Pasientjournalene må kunne inneholde alle former for informasjon Beskriver krav vedrørende: - Tilgangsstyring - En grunnleggende, generell journalarkitektur - Håndtering av pasientens rettigheter - Mekanismer for håndtering av kodeverk mv. - Format for avlevering av EPJ til depotarkiv Innholdsstandarder for meldingskommunikasjon: Er kort sagt et felles sett av regler som beskriver den informasjonen som skal kunne utveksles mellom EPJ-systemer Beskriver hvilken informasjon som skal kunne utveksles og formatet på informasjonen, dette er nødvendig for at EPJ-systemene skal kunne forstå og behandle mottatt informasjon på riktig måte Eksempel dette feltet inneholder pasientens navn og er av type tekst Dette feltet inneholder utskrivingsdatoen og er av type dato Legemiddelopplysninger: navn, dosering, tidspunkt, etc……… Standarder for kommunikasjon og informasjonssikkerhet: PKI personlig nøkkel - identifisere ebXML (Rammeverk for elektronisk kommunikasjon)

5 Fra standard Viser eksempel på hvordan opplysninger om pasienten er standardisert i våre meldingsstandarder. Eksemplet viser et utdrag av hvilke elementer for pasientinformasjon som skal kunne sendes og formatet på informasjonen. Dette utgjør det felles regelsettet hvor hvordan informasjon kan utveksles mellom EPJ-system. EPJ-leverandørene bruker slike standarder når de utvikler løsninger for elektronisk kommunikasjon.

6 Til elektronisk kommunikasjon
Det er eksempel på pasientopplysninger som sendes mellom EPJ-system. Opplysningene sendes i en XML-melding som er i henhold til slik standarden er definert som vist på forrige foil. Avsender-EPJ må generere en slik XML-melding i henhold til aktuell standard og mottakende EPJ må kunne tolke og behandle den informasjonen som mottas.

7 Til informasjon i EPJ Og slik kan for eksempel informasjonen vises i mottakende EPJ når mottatt XML-melding er tolket og behandlet.

8 Hvorfor standarder Standarder er nødvendig for å etablere gode elektroniske mange-til-mange kommunikasjonsløsninger når en har et mangfold av systemer å forholde seg til Dersom et EPJ ikke følger eller bruker EPJ-standarder og innholdsstandarder vanskeliggjør dette elektronisk kommunikasjon Standarder er det felles bindeleddet mellom ulike systemer og ulike løsninger Test- og godkjenningsordning for standarder for meldingskommunikasjon: Test og godkjenningsordning for meldinger: Godkjenner leverandører for sending og/eller mottak av de ulike meldingsstandardene Skal sikre lik og korrekt bruk av meldingene hos de ulike leverandørene Målet er at dette skal gjøre at meldingskommunikasjonen skal gå feilfritt mellom ulike systemer og leverandører viser hvilke leverandører som er godkjent for sending/mottak av de ulike meldingene

9 En helhet av standarder, kravspesifikasjoner
EPJ standard - Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Div generelle standarder for EPJ innhold (Journalnotat, CAVE, legemidler, individuell plan,...) og meldinger (Epikrise, Lab...) Kravspesifikasjoner fra tiltak 11 Felles krav til journalinnhold for spesialisthelsetjenesten Brukergrensesnitt EPJ-system for spesialisthelsetjenesten (Tiltak 11?) Kravspesifikasjon PLO Brukergrensesnitt EPJ for PLO Krav kreft (Tiltak 13) Krav psykiatri (Tiltak 13)

10 Forholdet til ELIN-k ELIN-k er en viktig premissgiver og utprøvingsarena for nasjonale standarder KITH med i prosjektgruppen som utarbeidet funksjonskravene i ELIN-k Har senere utarbeidet standarden ”Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten” (PLO-standarden) med bakgrunn i utarbeidede funksjonskrav Mer informasjon om KITH finnes på

11 Regionale seminar august/september 2007
ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Ansvar: NSF Styringsgruppe Norsk Sykepleierforbund Sosial- og helsedirektoratet KS, Innovasjon Norge Nasjonal IKT Legeforeningen Stavanger kommune Sissel Skarsgaard Prosjektleder Regionale seminar august/september 2007

12 Overordnete mål for ELIN-k-prosjektet
Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp helse- og omsorgkjeden. Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person. Være premissleverandør og samarbeidspart i forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske løsningene. For å kunne nå målene må alle IKT-systemer som benyttes innen sektoren basere meldingsutvekslingen på felles standarder, felles faglig innhold og felles struktur, samt at løsningene må være brukervennlige og funksjonelle. All kommunikasjon har hittil vært papirbasert eller ved bruk av telefon. Innholdet i informasjonen har ikke vært standardisert. Det har heller ikke vært tilstrekkelig fokus på hvilken informasjon mottakeren trenger for å utføre forsvarlig helsehjelp. Det er senderen som har avgjort hvilken informasjon mottakeren trenger. Prosjektet vil bidra til arbeidsbesparelser i forhold til pasientadministrative oppgaver. Noe som igjen vil øke direkte pasientrettet tid.

13 Samhandlingspartnere for pleie- og omsorgstjenesten
De faste linjene viser pleie- og omsorgssektorens samhandlingspartnere. Pilene viser samarbeidsforholdene mellom de andre aktørene. Dette viser at det er en stor og kompleks informasjonsstrøm innen sektoren, og at det derfor er behov for å forenkle, standardisere, kvalitetssikre og effektivisere informasjonsoverføringen gjennom elektronisk samhandling.

14 Hovedprosjekt ELIN-k Fase 1: Elektronisk samhandling mellom
Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger Inngått avtale med 6 piloter (6 kommuner og 11 legekontor) Tidsperiode: – PILOTERING STARTER I SEPTEMBER Fase 2: Pleie- og omsorgstjenesten og sykehus Planer om 4-5 piloter Tidsperiode – Hovedprosjekt fase 2 – sykehus/kommune starter så snart finansieringen er på plass. Aug/sept. 07 Følgende anvendelser av PLO-meldingen skal piloteres nå i høst Konsultasjon Medisinske opplysninger Orientering om tjenestetilbud Opplysning om diagnose relevant for IPLOS-rapportering Dialogmelding

15 Deltakende piloter Fase 1Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger
Arendal kommune Bergen kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Legegruppen Grandgården, Tromøy legesenter Flaktveit legesenter, Eidsvåg legesenter Legene Sentrum Vest, Solvang legesenter Legesenteret Mariero, Hinna legekontor Kroken legesenter, Kvaløysletta legekontor Midtbyen legesenter FORVENTNINGER TIL PILOTAKTØRENE: Bl.a. Forankring høyt i organisasjonen Oppkobling NHN EPJ Anskaffelse av løsning Sette av tid til opplæring og testing Tilslutning til fellesavtale

16 EKSEMPLER: Informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege
forklaring for kommuenene: Gule piler  melding som PLO skal kunne sende til fastlegen Turkise piler  melding som PLO skal kunne motta fra fastlegen

17 Oversikt over informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og sykehus
forklaring for kommuenene: Gule piler  melding som PLO skal kunne sende til sykehus Turkise piler  melding som PLO skal kunne motta fra sykehus I tillegg kommer dialogmeldingen – som skal sendes/mottas av alle samhandlingsparter.

18 Deltakende leverandører
Acos AS TietoEnator AS Visma Unique AS Profdoc AS Infodoc AS DIPS AS Siemens AS Godkjente leverandører blir delfinansiert For å etablere elektronisk samhandling er det viktig at kommunene kjenner til og stiller krav til sine leverandører om at de skal levere gjeldende nasjonale, standardiserte løsninger. Bildet: fra 1. workshop i mai.

19 Kommuneprogrammets fase 2
Inkludering av nye kommuner i kommunesatsningen knyttet til ELIN-k og fyrtårnskommunene. Kommuneprogrammets fase 2 NSF/ELIN-k har fått prosjektlederansvar i oppdrag av SHdir. Prosjektperiode – Prosjektet omhandler kommunenes forberedelse til elektronisk samhandling. Overordnet mål: ”Videreføre intensjonene fra kommuneprogrammet, og ut fra erfaringer gjennom de kommunale fyrtårnsprosjektene, bidra til at flere kommuner tar i bruk elektroniske samhandlingsløsninger” deltakerkommunene vil motta stimuleringsmidler til prosjektledelse Prosjektet skal inngå bindende avtaler med kommunene som skal forberede seg til å ta i bruk løsningene. Inntil 20 nye kommuner skal ha startet forprosjekt for innføring av elektronisk samhandling. Etablering av erfaringsnettverk med utgangspunkt i ELIN-k pilotkommunene/fyrtårn Evaluering og justering av veiledningsmateriell for kommunene i løpet av prosjektfasen. (fullstendig prosjektbeskrivelse på nettsidene til NSF..) Utvelgelse og avtaleinngåelse med deltakerkommuner skal etter prosjektplanen være gjennomført i løpet av oktober. Kort prosjektperiode og oppstart umiddelbart. For å kunne nå målet m å sikre at kommunenes erfaringer blir systematisert og gjort tilgjengelig i løpet av prosjektperioden ser vi oss nødt til å plukke ut kommuner som allerede har god erfaring med bruk av EPJ, samt særlig interesse og engasjement på området. Kommuner har anledning til å melde sin interesse I TILFELLE SPØRSMÅL.... Kriterier til de kommuner som blir valgt ut er at; prosjektet forankres på høyeste nivå de har tatt i bruk EPJ i sykepleietjenesten de inngår/reviderer samhandlingsavtale med aktuelle aktører de tar koordineringsansvar i forhold til samhandlingsaktør de inngår avtale om tilknytning til Norsk Helsenett i løpet av prosjektperioden de utarbeider en innledende statusrapport og en sluttrapport i løpet prosjektperioden det finnes nødvendig og hensiktsmessig tilgang til datautstyr det settes av ressurser både av IT-personell og helsepersonell til gjennomføring av prosjektet de bidrar med egeninnsats i prosjektet de vil være engasjerte og ha innsatsvilje de stiller krav til sine leverandører om å levere gjeldende nasjonale, standardiserte løsninger for elektronisk kommunikasjon i kommunehelsetjenesten (ELIN-k løsningene) de anskaffer ELIN-k-løsningene

20


Laste ned ppt "Om KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google