Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kith.no SSP – status 2009 og planer 2010 Brukerforum Programleder Bjarte Aksnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kith.no SSP – status 2009 og planer 2010 Brukerforum Programleder Bjarte Aksnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kith.no SSP – status 2009 og planer 2010 Brukerforum Programleder Bjarte Aksnes

2 SSPs Roller (evalueringsrapporten) •Fagorgan –å følge med på utviklingen innen området både nasjonalt (tverrsektorielt og helse- og omsorgssektoren) og internasjonalt. –sammenstille kunnskap og erfaringer basert på nasjonal og internasjonal utvikling og trender, sette aktuelle tema på dagsorden –være en kompetanseorganisasjon som myndigheter og aktører i sektoren kan kontakte •Standardiseringsorgan •Pådriver Bjarte Aksnes

3 •Standardiseringsorgan –utarbeide og vedlikeholde standarder, metodikk, kravspesifikasjoner, veiledninger og annet som er nødvendig for å bidra til å realisere overordnede mål –tett samarbeid med leverandørene, både ved utvikling, testing, godkjenning og implementering, for å sikre at standardene blir tatt i bruk •Som pådriver har SSP et særlig ansvar for: –sette viktige samordningstema på dagsorden, fremme forslag til myndigheter og sentrale aktører –ta tak i hindringer og forhold som hindrer gjør at ting stopper opp –etablere møteplasser og arenaer for avklaringer (eks. workshops, arbeidsmøter) –aktiv og oppdatert informasjonsarbeid om hva som finnes av standarder, anbefalinger, og pågående prosesser Bjarte Aksnes

4 • I 2008 og 2009 har fokuset vært: • Utbredelse av etablerte standarder gjennom Meldingsløftet: • Pilotering og utvikling hos de aktørene som ikke har gjort dette enda • Test og godkjenning av leverandører og HF • Utbredelse: Støtte og veiledning i regionale og lokale ”utrullingsprosjekter” • Revisjon og forbedringer av meldingsdokumentasjonen (oppdatert informasjon på web) • E-resept (bistand til programkontoret) • Driftstiltak • Nasjonal koordinering • Informasjonsspredning • Internasjonalt standardiseringsarbeid Bjarte Aksnes

5 Tallenes tale i 2009,2008,2007 •Innkomne tester: 79, 62 (33) •Godkjenninger: 47, 46 (17) •Meldingshjelp: 474, 235 (236) •Testutvalg: 23, 21 (15) •Meldingsutvalg: 35, 34 (34) •Visningsfiler: 23,12 (2) •Med de samme ressursene som i fjor! •Forventer økende behov neste år. Bjarte Aksnes

6 Trender:Sertifiseringer og meldingshjelp Bjarte Aksnes

7 Driftsoppgaver •Vedlikehold (revidering) og veiledning rundt eksisterende innholdstandarder (35 aktive) •Vedlikehold av testmateriale •Veiledning og avklaringer rundt samhandlingsarkitekturen (ebXML, PKI, CPA) •Høringssvar (nasjonalt og internasjonalt) •Informasjonsspredning (seminar, web, møter) •Internasjonalt std. arbeid •Besvare henvendelser (meldingshjelp, telefon) –474 henvendelser til nå Bjarte Aksnes

8 Basisoppgaver •Nye standarder –Ingen helt nye standarder i år –Startet utredning av nye behov • Internasjonal (standardisering) –Deltatt på 3 møter CEN/ISO + EHR-Q –MANGE høringer! • Nasjonal koordinering (m.a. NHRP) • Informasjonsarbeid og rådgivning Bjarte Aksnes

9 Status SSP 09 - basisoppgaver •Arkitektur: –Lagt frem referansearkitektur for web services + profil for web-services + høring –Lagt frem skisse til nasjonal formidlingssentral –Tett kontakt med NIKT fagforum arkitektur –Ferdigstiller rammedokument for arkitektur og standardisering –Startet arbeidet med arkitekturprinsipper (sektorarkitektur) –Vil ta initiativ til en arena for diskusjon av sektorovergripende arkiteturspørsmål Bjarte Aksnes

10 Innholdsstandarder (meldinger) Kommunikasjonsløsning (forløp) Funksjonalitet Presentasjon/brukbarhet TESTING (hos leverandør/ kunde) SERTIFISERING Test- og godkjenning Brukbarhets- testing Funksjonelle- tester Test av melding (Testserver) Test av kommunikasjon (Testserver) Test- og godkjenning Godkjenning/sertifisering - informasjonsutveksling Bjarte Aksnes

11 Test og godkjenning Bjarte Aksnes

12 Testlaboratorium •KITH installerer de mest utbredte EPJ-system for allmennleger –Inkludert kommunikasjonsmoduler/system •Aktørene i sektoren kan sende og motta meldinger fra ”KITH-legekontor” •KITHs testere har full tilgang til EPJ-systemene og kan observere hvordan resultatet blir i EPJ •Eventuelle feil som oppdages rapporteres til aktuell leverandør Bjarte Aksnes

13 Satsinger •Meldingsløftet –Statuskartlegginger, PKI, adresseregister og applikasjonskvittering –Samhandlingstest –Test og godkjenning (+ testlab) •eResept –Revisjoner + Testmateriale •Kommunesatsing: seminarer •EPJ: lovarbeid, kjernejournal mv. Bjarte Aksnes

14 Mye positivt! •Større vilje til å ta i bruk standarder (stille krav) •Godt samarbeid med leverandører o.a. •Nasjonale satsinger (Meldingsløft, eResept) •Samkjørte brukerkrav gjennom ELIN- prosjektene •Stor aksept for Test- og godkjenningsordningen •Mange ønsker om nye standarder.. Bjarte Aksnes

15 Hovedfokus i 2010 •Meldingsløftet – inkludere kommuner + utbredelse •Sertifisering av flere systemer (gjennom Test- og godkjenningsordningen) –Ta i bruk testlaboratorium, nye aktører •Sektorarkitektur (i samarbeid med NIKT, Kommunene, NAV m.fl) –Kjernejournal, HL7? •Tverrsektoriell samordning (DIFI, Norsk Helsenett) Bjarte Aksnes

16 SSP 2010 •eResept •Kjernejournal (arkitektur, meldinger/tjenester, sikkerhet mv) •Skjema/helseregister – etablering •EPJ (forskriftsendringer) •Forvaltning av funksjonelle kravspesifikasjoner •Behov for nye standarder? Bjarte Aksnes

17 SSP 2010 forts. •Nyutvikling –Rus og psykiatri –Sosialsektoren/NAV –Nasjonale HL7 profiler –Medisinsk utstyr –Røntgen-utveksling –+++ –Noen aktuelle behov i meldingsløftet: •Sending av vedlegg •Tilbakemelding på henvisning •dialogmelding i tilknytning til epikrise og henvisning (tilleggsopplysninger, ø-hjelp) • avviksmelding Bjarte Aksnes


Laste ned ppt "Www.kith.no SSP – status 2009 og planer 2010 Brukerforum Programleder Bjarte Aksnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google