Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingskonferansen 19.02.2010 Gjøvik Gård Helse- og omsorgslederes tilnærming til Samhandlingsreformen. Initiativ og invitasjon til samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingskonferansen 19.02.2010 Gjøvik Gård Helse- og omsorgslederes tilnærming til Samhandlingsreformen. Initiativ og invitasjon til samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingskonferansen 19.02.2010 Gjøvik Gård Helse- og omsorgslederes tilnærming til Samhandlingsreformen. Initiativ og invitasjon til samhandling.

2 Mål med Samhandlingsreformen Samordnede, helhetlige helsetjenester der pasient / bruker gis oppmerksomhet gjennom hele behandlingskjeden. Bærekraftig utgiftsvekst

3 Stortingsmeldingen får ulik mottakelse: KS Eldre kan bli tapere i reformen. solid tillitserklæring til kommunene. Sykehuset Innlandet HF. Utfordring å sikre samordning av de ulike kommunale tjenestetilbudene samtidig som samhandling med Helseforetakene skal styrkes. Diagnoseorientering versus funksjonsorientering.

4 Allmennlegeforeningen Støtter reformen, men det må til flere fastleger, bedre legevaktsordning og forsterkede sykehjem Uheldig at mange må bytte fastlege NSF Applauderer reformen. Det blir spennende og attraktivt å jobbe i kommunene.

5 Eksempel på prosess fra Midt-Norge (tre fylker) (I regi av KS og Fylkesmenn) og i samarbeid med helseforetak : Kommunene skal ha gruppert seg i regioner eller kommunegrupper innen juli 2010. Interkommunale strukturer skal være på plass før 2012. I perioden 2010 – 12 skal kommunegruppene drøfte med helseforetakene hvordan samhandling skal utvikles, hvilke funksjoner som skal overføres etc. Kommunengruppene møte helseforetakene på en likeverdig måte. KS og fylkesmenn tilbyr veiledning, informasjon og kunnskapsbygging, prosessbistand og faglig bistand

6 Samhandling Hva gjør vi i dag? Hva kan videreutvikles og løftes? Hva åpner SI opp for? Samhandlingsvilje ?

7 HO-lederes Grunnlagsnotat om mulige samarbeidsprosjekter. Ønsker samarbeid med relevante utdannings- og forskningsinstitusjoner.

8 Aktuelle områder for samarbeid  1. Kompetansesamarbeid  2. Systemnivå ( ledelse, støtte og styringssystemer)  3. Funksjoner ( felles virksomheter og enheter)

9 Kompetansesamarbeid Aktuelle fagområder : Demensomsorg, rehabilitering, habilitering, kreftomsorg, psykisk helse, folkehelsearbeid / forebyggende strategier Felles faglige nettverk Kurs og konferanser Utdanningsprogrammer Kompetanseplanlegging samarbeid om utarbeidelse av kompetanseplaner felles kartleggingsredskaper Undervisningssykehjem / Undervisningshjemmetjenester samarbeid høgskole/utdanningsinstitusjoner samarbeid om etisk kompetanseheving Lederstøtte/opplæring opplæringsprogram for ledere utdanningssamarbeid

10 Systemnivå ( ledelse, støtte og styringssystemer) Samarbeid om faglige standarder / tildelings- kriterier / service- erklæringer IPLOS-rutiner rapportering utviklingshemmede og ressurskrevende tjenester IKT - Fagprogrammer pasientadministrativt datasystem elektronisk turnussystem dokumenthåndteringssystem Helsenett Økonomioppfølging rapporteringsrutiner budsjett og fordelingsmodeller (variable lønnsutgifter) Deltidsproblematikk og Arbeidstidsordninger Aktivitet og kostnadsstyring

11 Funksjoner (felles virksomheter og enheter) Demensomsorg Intermediærenhet eller avdeling / helsehusfunksjoner ressurskrevende yngre brukere samarbeid om lindrende enhet rehabiliteringsenhet før og etter opphold i sykehus Folkehelsearbeid fysiotek (lavterskel livsstilsproblematikk) skadeforebygging eldre Avlastning Dagsentervirksomhet Lavterskel rus Yngre funksjonshemmede Tildelingskontor Samarbeid om matproduksjon og vaskerivirksomhet

12 Prosjektide`: Samhandling i Gjøvikregionen Rådmannsgruppen behandlet prosjektideen 19/11-09. Regionrådet 20/11-09, vedtak: Regionrådet ber om at kommunene i regionen igangsetter et regionalt forstudie med tanke på hvordan kommunene i fellesskap- og i samarbeid med andre sentrale aktører - kan utvikle en strategi for å møte utfordringene i Samhandlingsreformen. Prosjektet skal ha som oppgave å arbeide med samarbeid med sikte på å etablere samarbeidsprosjekter for å møte endringene bebudet i St.m 47.

13 Kommunene har ulikt ståsted i planarbeidet med å tilpasse seg endringene i Samhandlingsreformen. Ulik organisering i de fem kommunene er en utfordring i seg sjøl. Kommunen har hver for seg hverken tilstrekkelig ressurser eller kompetanse. Når BEON legges til grunn, vil det være områder der en bør / må utvikle nye samarbeidsformer.

14 Hovedmål i prosjektets forstudie: Gi anbefalinger om hvordan Samhandlingsreformen kan og bør følges opp i den enkelte kommune og hvordan kommunene i fellesskap bør samarbeide om kompetanse, systemer og felles funksjoner. Etablere nødvendig samhandling med Sykehuset Innlandet Forstudiet skal belyse konsekvenser og vurdere muligheter for- og foreslå relevante prosjekter i Gjøvikregionen. Prosjekter skal ta utgangspunkt i BEON og samlet gi bedre effekt enn om kommunene etablerte tjenestene innen egne grenser.

15 Vilje til samarbeid uavhengig av reformen Fordi vi ønsker å utnytte muligheter både med hensyn til kompetanse og ressurser. Ser fram til spennende arbeid og mange innspill. PA: Arne Julsrud Berg vil si mer om organisering av – og arbeidet i prosjektet. Starten – på en spennende prosess. Ja, vi kan !


Laste ned ppt "Samhandlingskonferansen 19.02.2010 Gjøvik Gård Helse- og omsorgslederes tilnærming til Samhandlingsreformen. Initiativ og invitasjon til samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google