Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens tanker om fattigdom Framfylkingens nordiske fattigdomskonferanse Kjell Erik Øie Statssekretær 26.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens tanker om fattigdom Framfylkingens nordiske fattigdomskonferanse Kjell Erik Øie Statssekretær 26.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens tanker om fattigdom Framfylkingens nordiske fattigdomskonferanse Kjell Erik Øie Statssekretær 26.10.07

2 2 Hva er norsk fattigdom? Ikke det samme som fattigdom i den tredje verden Ikke først og fremst en talldiskusjon Svært alvorlig for dem det berører Kan lett gå i arv Er knyttet til hvorvidt man er i arbeid eller ikke I hovedsak et spørsmål om å bli inkludert og om å ha håp for fremtiden

3 3 Regjeringens fattigdomstiltak har to hovedfokus: Videreutvikle velferdsstaten Utvikle gode målrettede tiltak

4 4 Hovedforskjellen mellom Bondevikregjeringens fokus og vårt fokus: Tiltaksplanen mot fattigdom, lagt frem av regjeringen Bondevik II, fokuserer i hovedsak på målrettede tiltak overfor ulike grupper Regjeringen Stoltenberg II viderefører og styrker de målrettede tiltakene, men setter fattigdomspolitikken inn i en større sammenheng og gjør den til en del av den samlede velferdspolitikken

5 5 Handlingsplanen mot fattigdom har tre delmål: Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg Bedre levekårene for de vanskeligst stilte

6 6 De sentrale elementene i Regjeringens innsats mot fattigdom er: En økonomisk politikk som legger til rette for høy sysselsetting, stabil økonomisk vekst og bærekraftige velferdsordninger Videreutvikling av den nordiske velferdsmodellen Et bredt forebyggende perspektiv Målrettede tiltak mot fattigdom

7 7 Økonomisk politikk: Innebærer høy sysselsetting, stabil økonomisk vekst og gode, bærekraftige velferdsordninger Et velfungerende arbeidsmarked gir et godt utgangspunkt for inkludering En god økonomisk politikk holder renta under kontroll

8 8 Videreutvikling av den nordiske velferdsmodellen Forholdsvis store overføringer gjennom skattesystemet Universelle velferdsordninger Aktiv arbeidsmarkedspolitikk og et fleksibelt arbeidsmarked

9 9 Et bredt forebyggende perspektiv Oppvekstmiljø (barnehager, velfungerende barnevern, inkluderende barne – og ungdomsorganisasjoner) Utdanningssystemet (frukt og grønt, gradvis utvidelse av skoledagen til 28 timer på barnetrinnet, leksehjelpsordninger, fysisk aktivitet, bedre samarbeid hjem/skole

10 10 Videreføring og styrking av målrettede tiltak Tiltak for vanskeligstilte på arbeidsmarkedet Fattige barn og familier Bostedsløse Innsatte i fengsler Målrettede tiltak for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Økt innsats overfor rusmisbrukere

11 11 Noen tall: Vi har økt innsatsen i forhold til målrettede tiltak med ca 1.6 milliarder siden vi overtok Vi har bevilget nesten 70 millioner kroner til målrettede tiltak rettet mot barn og unge Dette betyr blant annet: Mer penger til kvalifiseringsprogrammet, mer penger til rusbehandling, mer penger til bostøtte, mer penger innsats overfor barn og unge i risikosoner

12 12 Noen viktige stolper i Regjeringens fattigdomsbekjempelse Nok barnehager til en pris folk har råd til En dramatisk og historisk økning i overføringene til kommunene (rundt 20 milliarder) Reversert privatiseringspolitikken Reversert endringene i arbeidsmiljøloven

13 13 NAV reformens fire stolper: Innføring av ny, tidsbegrenset inntektssikring som skal erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad (2009) Frikoble type inntektssikring og tiltak. Tiltak skal vurderes med utgangspunkt i om du har behov (2009) Tidsubestemt lønnstilskudd som erstatter uførepensjon (2008) Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad til langtidsmottagere av sosialhjelp (2008)

14 14 Andre viktige tiltak Økningen i satsene i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad med 5% Økt barnetillegg for mottakere av attførings og rehabiliteringsytelser Dobbel barnetrygd for innsatte barn Heving av boutgiftstaket i bostøtteordningen Innsats mot bostedsløshet Nye bidragsregler

15 15 Barnefattigdom Alle barn trenger ferie Alle barn trenger fritidsaktiviteter og bursdagsselskap Alle barn trenger tilbud om skole og utdanning uavhengig av foreldres inntekt og disposisjoner Barnevern og utsatte ungdommer Her kan organisasjonene spille en viktig rolle som et inkluderende felleskap og som vaktbikkjer

16 16 Vi er på vei, men ikke i mål Takk for meg


Laste ned ppt "Regjeringens tanker om fattigdom Framfylkingens nordiske fattigdomskonferanse Kjell Erik Øie Statssekretær 26.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google