Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet

2 Handlingsplan mot fattigdom (2007) er fulgt opp Hovedgrep: Tiltak for å få folk i arbeid Sikring av rimelig inntekt Sosial inkludering av barn og unge Tiltak : 16 tiltak hvorav 14 er iverksatt Flere prosjekter er overført til drift: Kvalifiseringsprogram, LAR, gratis kjernetid, leksehjelp 2

3 Med fattige forstås personer som har så lav inntekt at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov Hva vil det si? De to vanligste måtene å operasjonalisere fattigdomsbegrepet på er gjennom manglende inntekt EU opererer med inntekt lavere enn 60% av medianinntekten OECD opererer med inntekt lavere enn 50% av medianinntekten Drammen kommune definerer fattige gjennom inntekt lavere enn 60% av medianinntekten Median-inntekten er den inntekten som deler befolkningen i to like grupper: halve befolkningen tjener mindre enn medianen, halve tjener mer. Kilde: SSB

4 4 Medianinntekt (2008) Hele landetBuskerudDrammen For alle hushold ,- 60% , ,- 60% , ,- 60 % ,- Par m/barn ,- 60% ,- Par u/barn ,- 60% Enslige ,- 60% Enslige forsørgere ,- 60% ,-

5 Lavinntektsgrupper: er overrepresentert i enkelte grupper Familier med én inntekt Yngre enslige Mennesker med psykiske/rusrelaterte problemstillinger Ikke-vestlige innvandrere Kilde: SSB SSB har ikke spesifikke tall for Drammen

6 Færre sysselsatte enn i 2006 – differansen fra landsgjennomsnittet øker SSB Andel sysselsatte av innbyggere over 15 år:

7 Drammen: nest lavest andel kvinner i arbeid fjerde lavest andel menn i arbeid SSB

8 Høy andel arbeidsledige unge i Drammen 2009 SSB

9 Negativ levekårsutvikling i Drammen Drammen er blant de 3 dårligste i ASSS Indeks avviklet fra 08 ssb

10 Høy indeks for sosialhjelp, arbeidsledige og attføring Levekårs- faktorer 2008 Drm 7 Fredst 7,3 Bær 2,3 Oslo 5,8 Krs 6,8 Stav 3,8 San 3,5 Ber 5,3 Sosialhjelp Dødelighet Uføretrygd Attføringspenger Arbeidsledige Overgangsstønad Utdanningsnivå ssb

11 Veksten i andel sosialhjelpsmottakere – nest høyest i ASSS ! Gjennomsnitt 2009 Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere:

12 Økningen skyldes flere sosial- hjelpsmottakere over 24 år (Drammen og Kristiansand) Utvikling - andel mottakere mellom 18 og 24 år:

13 Konsekvenser av høy levekårsindeks for minimumsinntektsfamilier i Drammen Barn under fattigdomsgrensen, 60 % av medianinntekt 2000 Barn under fattigdomsgrensen, 60 % av medianinntekt 2007 Landet5,18,1 Drammen7,613,6 Fredrikstad6,612,6 Kristiansand6,48,1 Bergen4,98 Stavanger5,47 Trondheim57,7 Sandnes4,85,4 Tromsø45,4 Fafo-2010

14 14

15 Nasjonal hovedstrategi: få flere til å forsørge seg selv gjennom lønnsarbeid målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere arbeidsmarkedsrettet kvalifisering for innvandrere forbedringer i bostøtteordningen endringer i overgangsstønaden styrking av oppfølgingstjenester tilknyttet boliger for bostedsløse tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring tilskudd til storbytiltak for ungdom evaluering og sosial rapportering. Gjennomgang av velferdsordningene fattigdomstiltak via frivillige organisasjoner

16 Oppfølgingsplanen inkluderer også levekår og barn og unge (Handlingsplan mot fattigdom ( )) Arbeid landsomfattende arbeidsmarkedssatsing Kvalifiseringsprogrammet Program for basiskompetanse i arbeidslivet Styrking av opplæringen innenfor kriminalomsorgen Levekår Økning i satsene i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold Varig bolig fremfor bruk av hospits og andre midlertidige botilbud Månedlige vedtak i bostøtten Reduksjon i gebyrer for tvangsforretninger Styrking av lavterskeltilbudet for rettshjelpssøkende barn og unge Styrking av barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Tiltak for ungdom i risikosonen Forebygge og redusere barnefattigdom Tiltak for barn med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre

17 Drammens målbilde gjennom handlingsplan mot fattigdom Å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad ved: - økt sysselsetting - lavere ledighet - færre sosialhjelpsmottakere 2.Å gjøre det enklere for brukerne og tilpasse tjenestene etter brukernes behov - ved felles mål og godt samarbeid 3.Å skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 4.Å redusere barnefattigdom i Drammen

18 måltall Andel sysselsatte i Drammen 67 %Som landsgjennom snittet Antall sosialhjelps- mottakere i Drammen Færre enn 1800 Færre enn 1500 (eller andel av befolkningen som snitt for landet) Mål i økonomiplan

19 Relevante arbeidsområder Næringslivsutvikling Målrettet bruk av kvalifiseringstiltak (arbeidstrening, lærlingplasser, bolig, utdanning…) Effektiv bruk av NAV sine virkemidler Handlingsplan for Norges beste skole Handlingsplan mot fattigdom ( ) Samhandling i tjenesteapparatet

20 Kvalifiseringsprogrammet Ble etablert 9.februar 2010 Måltall for 2010: 114 deltagere Resultat 2010: 110 deltagere (reelt sett ikke et helt år på grunn av oppstart) Måltall for 2011: 231 deltagere Resultat per april 2011: 196 deltagere 2010 fikk kommunen refundert individstønaden fra staten 2011 individstønaden er bakt inn i overføringen fra staten 20

21 Relevante arbeidsområder (forts) Nærmiljøtiltak i bydelene Iverksette tiltak for å: – Redusere marginalisering – Forebygge utsatthet – Øke bevisstheten i hjelpeapparatet Skolen som forebyggende arena – tiltak i nærmiljøet – – Utsatt og sårbar ungdom fokus på overganger og barnevernets ettervern – Fra barneverntiltak til boligetablering – spesielt fokus på boligetablering etablering av ungdom SIMBA Prosjekt for å bekjempe barnefattigdom ved å bedre samhandlingen mellom ulike etater

22 Planlagte tiltak for å redusere mot fattigdom Velferdsplan (Levekårsplan) Utviklingsprogram (Helse og sosial) Fjell 2020 Kommuneplan Barnehage og skolesatsing med vekt på barn i målgruppen Styrking av barnevernet Gjennomføre samarbeid med frivillige organisasjoner Økt låneramme for startlån fra millioner kroner


Laste ned ppt "Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google