Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11

2 Handlingsplan mot fattigdom (2007) er fulgt opp Hovedgrep: Tiltak for å få folk i arbeid Sikring av rimelig inntekt Sosial inkludering av barn og unge Tiltak : 16 tiltak hvorav 14 er iverksatt Flere prosjekter er overført til drift: Kvalifiseringsprogram, LAR, gratis kjernetid, leksehjelp 2

3 Med fattige forstås personer som har så lav inntekt at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov Hva vil det si? De to vanligste måtene å operasjonalisere fattigdomsbegrepet på er gjennom manglende inntekt EU opererer med inntekt lavere enn 60% av medianinntekten OECD opererer med inntekt lavere enn 50% av medianinntekten Drammen kommune definerer fattige gjennom inntekt lavere enn 60% av medianinntekten Median-inntekten er den inntekten som deler befolkningen i to like grupper: halve befolkningen tjener mindre enn medianen, halve tjener mer. Kilde: SSB

4 4 Medianinntekt (2008) Hele landetBuskerudDrammen For alle hushold392 100,- 60% 235 260,- 399 600,- 60% 239 760,- 366 000,- 60 % 219 000,- Par m/barn617 000,- 60% 370 200,- Par u/barn483 000,- 60% 289 800 Enslige227 000,- 60% 136 200 Enslige forsørgere326 000,- 60% 195 600,-

5 Lavinntektsgrupper: er overrepresentert i enkelte grupper Familier med én inntekt Yngre enslige Mennesker med psykiske/rusrelaterte problemstillinger Ikke-vestlige innvandrere Kilde: SSB SSB har ikke spesifikke tall for Drammen

6 Færre sysselsatte enn i 2006 – differansen fra landsgjennomsnittet øker SSB Andel sysselsatte av innbyggere over 15 år:

7 Drammen: nest lavest andel kvinner i arbeid fjerde lavest andel menn i arbeid SSB

8 Høy andel arbeidsledige unge i Drammen 2009 SSB

9 Negativ levekårsutvikling i Drammen Drammen er blant de 3 dårligste i ASSS Indeks avviklet fra 08 ssb

10 Høy indeks for sosialhjelp, arbeidsledige og attføring Levekårs- faktorer 2008 Drm 7 Fredst 7,3 Bær 2,3 Oslo 5,8 Krs 6,8 Stav 3,8 San 3,5 Ber 5,3 Sosialhjelp 99397638 Dødelighet 77276544 Uføretrygd 47217223 Attføringspenger 96267345 Arbeidsledige 99397448 Overgangsstønad 47237344 Utdanningsnivå 57113242 ssb

11 Veksten i andel sosialhjelpsmottakere – nest høyest i ASSS ! Gjennomsnitt 2009 Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere:

12 Økningen skyldes flere sosial- hjelpsmottakere over 24 år (Drammen og Kristiansand) Utvikling - andel mottakere mellom 18 og 24 år:

13 Konsekvenser av høy levekårsindeks for minimumsinntektsfamilier i Drammen Barn under fattigdomsgrensen, 60 % av medianinntekt 2000 Barn under fattigdomsgrensen, 60 % av medianinntekt 2007 Landet5,18,1 Drammen7,613,6 Fredrikstad6,612,6 Kristiansand6,48,1 Bergen4,98 Stavanger5,47 Trondheim57,7 Sandnes4,85,4 Tromsø45,4 Fafo-2010

14 14

15 Nasjonal hovedstrategi: få flere til å forsørge seg selv gjennom lønnsarbeid målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere arbeidsmarkedsrettet kvalifisering for innvandrere forbedringer i bostøtteordningen endringer i overgangsstønaden styrking av oppfølgingstjenester tilknyttet boliger for bostedsløse tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring tilskudd til storbytiltak for ungdom evaluering og sosial rapportering. Gjennomgang av velferdsordningene fattigdomstiltak via frivillige organisasjoner

16 Oppfølgingsplanen inkluderer også levekår og barn og unge (Handlingsplan mot fattigdom (2006-2007)) Arbeid landsomfattende arbeidsmarkedssatsing Kvalifiseringsprogrammet Program for basiskompetanse i arbeidslivet Styrking av opplæringen innenfor kriminalomsorgen Levekår Økning i satsene i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold Varig bolig fremfor bruk av hospits og andre midlertidige botilbud Månedlige vedtak i bostøtten Reduksjon i gebyrer for tvangsforretninger Styrking av lavterskeltilbudet for rettshjelpssøkende barn og unge Styrking av barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Tiltak for ungdom i risikosonen Forebygge og redusere barnefattigdom Tiltak for barn med psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre

17 Drammens målbilde gjennom handlingsplan mot fattigdom 2008 - 2011 1.Å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad ved: - økt sysselsetting - lavere ledighet - færre sosialhjelpsmottakere 2.Å gjøre det enklere for brukerne og tilpasse tjenestene etter brukernes behov - ved felles mål og godt samarbeid 3.Å skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 4.Å redusere barnefattigdom i Drammen

18 måltall20112014 Andel sysselsatte i Drammen 67 %Som landsgjennom snittet Antall sosialhjelps- mottakere i Drammen Færre enn 1800 Færre enn 1500 (eller andel av befolkningen som snitt for landet) Mål i økonomiplan 2011-2014

19 Relevante arbeidsområder Næringslivsutvikling Målrettet bruk av kvalifiseringstiltak (arbeidstrening, lærlingplasser, bolig, utdanning…) Effektiv bruk av NAV sine virkemidler Handlingsplan for Norges beste skole Handlingsplan mot fattigdom (2008-2011) Samhandling i tjenesteapparatet

20 Kvalifiseringsprogrammet Ble etablert 9.februar 2010 Måltall for 2010: 114 deltagere Resultat 2010: 110 deltagere (reelt sett ikke et helt år på grunn av oppstart) Måltall for 2011: 231 deltagere Resultat per april 2011: 196 deltagere 2010 fikk kommunen refundert individstønaden fra staten 2011 individstønaden er bakt inn i overføringen fra staten 20

21 Relevante arbeidsområder (forts) Nærmiljøtiltak i bydelene 2005- 2009 Iverksette tiltak for å: – Redusere marginalisering – Forebygge utsatthet – Øke bevisstheten i hjelpeapparatet Skolen som forebyggende arena – tiltak i nærmiljøet – 17-23 – Utsatt og sårbar ungdom fokus på overganger og barnevernets ettervern 2007-2009 – Fra barneverntiltak til boligetablering 2007-2009 – spesielt fokus på boligetablering etablering av ungdom SIMBA 2009-2011 Prosjekt for å bekjempe barnefattigdom ved å bedre samhandlingen mellom ulike etater

22 Planlagte tiltak for å redusere mot fattigdom Velferdsplan (Levekårsplan) Utviklingsprogram (Helse og sosial) Fjell 2020 Kommuneplan Barnehage og skolesatsing med vekt på barn i målgruppen Styrking av barnevernet Gjennomføre samarbeid med frivillige organisasjoner Økt låneramme for startlån fra 60-80 millioner kroner


Laste ned ppt "Drammen kommunes arbeid mot fattigdom Orientering i Formannskapet 12.04.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google