Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Politisk rådgiver Roger Pedersen KS utdanningspolitiske konferanse 15. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Politisk rådgiver Roger Pedersen KS utdanningspolitiske konferanse 15. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 …og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Politisk rådgiver Roger Pedersen KS utdanningspolitiske konferanse 15. mars 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Hva har vi gjort? •Inkludert barnehagene i kunnskapspolitikken – maks innsats for full barnehagedekning •Styrket kommuneøkonomien •Forbedret de nasjonale prøvene •Ny privatskolelov •Fornyet og forsterket strategiplaner •Økt vekt på yrkesopplæringen i videregående opplæring •Utvidet Program for skoleutvikling eller Kunnskapsløftet – fra ord til handling •Formålsparagrafen i skole og barnehage •NOKUTs evaluering av lærerutdanningen •Gratis læremidler i videregående opplæring

3 3 Kunnskapsdepartementet Barnehageløftet •3 mål: –full barnehagedekning –høy kvalitet –lav pris •Ny rammeplan fra august 2006 •Sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner •Plan for overgang fra barnehage til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan

4 4 Kunnskapsdepartementet Familiebakgrunn •Familiebakgrunn spiller en stor rolle –for den kompetansen man oppnår –for de utdanningsvalg man foretar –for om man lykkes med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter –for gjennomføring i vgo •…og den betyr mer i Norge enn i andre land

5 5 Kunnskapsdepartementet Utfordringer •Hovedutfordringen er å sikre at alle barn og unge faktisk lærer det de trenger –hver fjerde elev går ut av grunnskolen uten tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter –en av fire avbryter videregående opplæring –over 400 000 voksne har svake lese- og regneferdigheter •Svakhetene i utdanningssystemet rammer særlig de barn, unge og voksne som stiller svakest i utgangspunktet

6 6 Kunnskapsdepartementet Barnehagen: Vi vet at… •Barnehageerfaring er viktig for sosial mestring, utvikling av kommunikasjon og språkforståelse •Barn som har problemer og særlige behov av ulike slag, vil ha ekstra stort utbytte av å gå i gode barnehager •Det lønner seg å sette inn eventuelle tiltak tidlig i barnas liv •Et godt språkmiljø i barnehagen kan danne utgangspunkt for et positivt læringsløp

7 7 Kunnskapsdepartementet Sosiale forskjeller i læringsutbytte Sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og læringsutbytte

8 8 Kunnskapsdepartementet Situasjonen i videregående opplæring •Frafall i videregående opplæring –95% begynner i vgo –sosial skjev rekruttering til ulike utdanningsprogrammer –en av fire har ikke gjennomført fem år etter start •Elever med lik karakter fra grunnskolen, men ulik familiebakgrunn, velger ulikt

9 9 Kunnskapsdepartementet Sosial ulikhet i utdanning skaper ulikhet i arbeid og levekår –Ikke fullført videregående opplæring øker sannsynlighet for marginalisering –Svake grunnleggende ferdigheter øker sannsynlighet for trygd

10 10 Kunnskapsdepartementet Endring er mulig! Stortingsmelding nr 16 •Tidlig innsats •Endre ”vente og se”- holdningen •Småbarnsalderen og første skoleår viktige for læring •… men tidlig innsats skal skje på alle nivå

11 11 Kunnskapsdepartementet Tidlig innsats for livslang læring Innsats i småbarnsalderen •Språkstimulering gir resultater Ikke mer ”vente og se” •Ta tak i problemene når de avdekkes •Snu nederlag til mestring •Det er aldri for sent

12 12 Kunnskapsdepartementet Tiltak i barnehagesektoren •Utredning av kommunal plikt til å gi språkstimulering til alle barn i førskolealder som har behov for det •Helhetlig vurdering av bestemmelsen i opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp før skolealder •Iverksette et prosjekt for å følge opp barn med forsinket eller avvikende språkutvikling i barnehagen og videre over i skolen •Utarbeide en strategi for kompetanseheving i barnehagesektoren •Utarbeide en plan for rekruttering av førskolelærere

13 13 Kunnskapsdepartementet Innsatsområder og tiltak Tidlig innsats eller ”vente og se”? Utvikling i bruk av spesialundervisning etter alder på eleven. Prosent av elevene og timer per elev

14 14 Kunnskapsdepartementet Tiltak i grunnopplæringen (i) •Opplæringsloven må vise hvor viktig tilpasset opplæring er •Videreutvikle nasjonale prøver og kartleggingsprøver slik at skolen får avdekket eventuelle problemer tidlig •Sikre at lærerne gir gode tilbakemeldinger til elevene om deres læringsarbeid •Foreta en gjennomgang av det spesialpedagogiske støtteapparatet

15 15 Kunnskapsdepartementet Gode rammer for læring •Utvikle og iverksette tiltak for leksehjelp •Arbeide for at skolen legger til rette for fysisk aktivitet •Styrke samarbeidet hjem-skole •Ta initiativ for å utarbeide veiledende maler for foreldrekontakter •Utvide skoledagen

16 16 Kunnskapsdepartementet Tiltak i grunnopplæringen (ii) •Rådgivningen i grunnskolen blir delt mellom sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsveiledning •Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften •Utarbeide kompetansekriterier for rådgiverne •Forsøk med to-årig praksisbasert løp •Arbeide for å opprette flere læreplasser

17 17 Kunnskapsdepartementet Vurdering og tilbakemelding – en forutsetning for læring •Omfattende oppdrag om individvurdering til Utdanningsdirektoratet •Gjennomgå regelverket om individvurdering for å gjøre sentrale bestemmelser klare og entydige •Bedre kunnskap om vurdering – vurderingen skal fremme læring

18 18 Kunnskapsdepartementet •Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "…og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring Politisk rådgiver Roger Pedersen KS utdanningspolitiske konferanse 15. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google