Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnefattigdom – Hva er det og hva kan vi gjøre med det? Barne- og ungdomskonferansen 2006 Gardermoen 1/11 Tone Fløtten, Fafo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnefattigdom – Hva er det og hva kan vi gjøre med det? Barne- og ungdomskonferansen 2006 Gardermoen 1/11 Tone Fløtten, Fafo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnefattigdom – Hva er det og hva kan vi gjøre med det? Barne- og ungdomskonferansen 2006 Gardermoen 1/11 Tone Fløtten, Fafo

2 2 ”Regjeringen vil arbeide for å forebygge sosial utstøting som har sammenheng med fattigdomsproblemer. Det er særlig viktig å sikre sosial inkludering av barn og unge som på grunn av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon står i fare for å bli utestengt fra aktiviteter i skole- og fritidssammenheng (…) Dette er ikke minst viktig for å hindre at fattigdom og sosial utstøting går i arv” (Tiltaksplan mot fattigdom, 2002, s.6)” “Bekjempelse av barnefattigdom er viktig for å sikre barns velferd på kort sikt, og for å forebygge fattigdom på lengre sikt ved å hindre at barn og unge blir marginalisert i eget voksenliv. (…) Regjeringen vil iverksette tiltak for at barn og unge i vanskeligstilte familier kan delta på lik linje med andre. (…) Regjeringen vil styrke arbeidet rettet mot sårbare grupper av barn og unge for å forhindre at fattigdom går i arv (Handlingsplan mot fattigdom, 2006, s. 5)”

3 3 2 utfordringer: Forhindre at barn vokser opp i fattigdom Forebygge negative konsekvenser av fattigdom på kort og lang sikt Foto: Paul Weaver ( Nettavisen, 27/10 2006 )

4 4 Hva skal dette innlegget handle om?  Hva er barnefattigdom?  Hvor stort er problemet?  Hvordan kan barnefattigdom forhindres?  Hvordan kan de negative konsekvensene av fattigdom forebygges?

5 5 ”Poverty is like beauty, it lies in the eyes of the beholder” Molly Orshansky 1967

6 6 Hva er barnefattigdom? Lite penger i familien?

7 7 Hva er barnefattigdom? Lite penger i familien? Hvor lite?

8 8 Hva er barnefattigdom? Lite penger i familien? Andre problemer i familien? og/eller

9 9 Hva er barnefattigdom? Lite penger i familien? Andre problemer i familien? og/eller Materielle eller sosiale? Hvor store?

10 10 2 spørsmål vi må enes om: 1)Hva skal barn mangle for å kalles fattige? 2)Hvor stor skal mangelen være? Hva er det vanlige svaret? Hva er det riktige svaret?

11 11 Økonomiske situasjoner som rommes av fattigdomsbegrepet <10002000030000560006000080000 Øko- nomiske og materielle ressurser Antall barn Medianinntekten Bostedsløse /hjelp fra friv.org. Bondevik- fattige Årlig fattige Sosialhjelp EU-fattig (3år) EU-fattige (årlig) + - Kilde: Fafo, SSB, Byggforsk

12 12 Fattigdom blant barn og unge Kilde: www.ssb.no

13 13 Utvikling i vedvarende barnefattigdom Kilde:www.ssb.no/emner/05/01/inntind/ Uansett fattigdomsmål har det vært en økning i barnefattigdom siden 2001

14 14 |

15 15 I bare ett av de landene som hadde lite barnefattigdom på begynnelsen av 1990- tallet har barnefattigdommen fortsatt å falle: Norge blir derfor hyllet som den OECD nasjonen hvor barnefattigdommen kan beskrives som ‘svært lav og fortsatt synkende’ (side 4).

16 16 Hvilke barn er fattige? De klassiske sammenhengene:  hovedforsørger har lav utdanning  ingen voksen i husholdet er yrkesaktiv  hovedforsørger er ung  det er mange barn i husholdet De ”nye” sammenhengene:  hovedforsørger er av ikke-vestlig opprinnelse  hovedforsørger er enslig  hovedforsørger er i en overgangssituasjon Hvorfor klarer ikke velferdspolitikken å demme opp for dette? Og hva kan vi gjøre?

17 17 Hva påvirker fattigdomsratene?  Demografi – hva slags familie man bor i  Familiestørrelse og familiesammensetning  Alder på foreldre  Foreldres utdanningsnivå

18 18 I forhold til mange andre land har Norge ….  … småbarnsforeldre med høyt utdanningsnivå  … mange småbarnsfedre i lønnsarbeid  … mange småbarnsmødre i lønnsarbeid Men også  … høy andel barn som lever med enslig forsørger  … samme gjennomsnittlige antall barn pr familie  … samme gjennomsnittsalder på foreldre

19 19 Hva påvirker fattigdomsratene?  Demografi  Familiestørrelse og familiesammensetning  Alder på foreldre  Foreldres utdanningsnivå  Offentlige overføringer

20 20 Forholdet mellom offentlige overføringer til barnefamilier og andel fattige barn

21 21 Ingen OECD land som bruker mer enn 10% av BNP til sosiale overføringer har mer enn 10% barnefattigdom

22 22 Ingen OECD land som bruker mindre enn 5% av BNP til sosiale overføringer har mindre enn 15% barnefattigdom

23 23 Hva påvirker fattigdomsratene?  Demografi  Familiestørrelse og familiesammensetning  Alder på foreldre  Foreldres utdanningsnivå  Offentlige overføringer  Situasjonen på arbeidsmarkedet  Sysselsettings-situasjon  Inntektsforhold

24 24 Den nordiske modellen – effektiv fattigdomsbekjempelse Innocenti 2005, figur 9

25 25 Hva ved barnefattigdommen er det vi frykter? Fattigdom Dårlige materielle levekår Barna har ikke det samme som andre At fattigdom går i arv Problemer skole/utdanning Ustabilitet/konflikter i hjemmet Sosial isolasjon/utestenging fra jevnaldermiljøer Psykiske problemer

26 26 Hva ved barnefattigdommen er det vi frykter? Fattigdom Dårlige materielle levekår Barna har ikke det samme som andre At fattigdom går i arv Problemer skole/utdanning Ustabilitet/konflikter i hjemmet Sosial isolasjon/utestenging fra jevnaldermiljøer Psykiske problemer

27 27 Andel unge (12-16) som har måttet avstå fra sosiale aktiviteter pga familiens økonomi Kilde: Sletten, Fløtten, Bakken 2004

28 28 Andel unge (12-16) som opplever ulike sosiale problemer Kilde: Sletten, Fløtten, Bakken 2004

29 29 Vennekontakt i ulike etniske grupper Fløtten og Kavli 2004

30 30 Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter

31 31 Familieøkonomi og sosial eksklusjon

32 32 Oppsummert:  De fleste barn/unge er ikke sosialt isolert, de ser venner regelmessig og de deltar i organiserte fritidsaktiviteter  De sosiale problemene er større blant unge fra familier med dårlig økonomi enn andre familier, men det er ingen entydig sammenheng mellom økonomi og eksklusjon.  Det er store forskjeller mellom barn/unge med ulik land-bakgrunn

33 33 Hva er mulige løsninger på de to utfordringene? Forhindre at barn vokser opp i fattigdom Forebygge negative konsekvenser av fattigdom på kort og lang sikt Foto: Paul Weaver ( Nettavisen, 27/10 2006 )

34 34 Hvordan forhindre fattigdom?  Den økonomiske autopiloten: Produktivitets- og inntektsvekst  vi kan betale for de utenfor  arbeidslinja ikke nødvendig  Den moralske autopiloten: Er det politisk oppslutning for å “kjøpe oss fri”?  Arbeidslivets autopilot: Kan fattigdommen fjernes innenfor en sammenpresset lønnsstruktur og et høyproduktivt arbeidsliv?  Det alternative regimet? Finnes det et regime der de utenfor inkluderes i meningsfull aktivitet til en levedyktig inntekt?

35 35 Hvordan forebygge negative konsekvenser?  Hvem kan det offentlige gjøre?

36 36 Generelle tiltak  Sysselsettingspolitikk og arbeidsmarkedstiltak  Overføringer  Utdanning, helse  Støtte til barne- og ungdomsaktiviteter  Barnevern  Lokalt barne/ungdomsarbeid  ++++ Særskilte tiltak  Ungdomstiltak i større bysamfunn  BLDs midler til kommuner med høye barnefattigdomstall  Satsing fra Sosial- og helsedirektoratet

37 37 Stor variasjonsbredde i tiltak  Gratis fritidsaktiviteter, støtte til feriereiser  Leksehjelp (eks: superhjernesamling)  Utstyrsbank  Internettcafeer, møteplasser  Helsetjenester  Tiltak for barn med psykisk syke foreldre  Arbeidstrening (eks: grønn patrulje)/sommerjobbprosjekter/yrkesveiledning  Aktiviteter som motiverer unge til positiv aktivitet  Mopedmekker’n  24 timers oppfølging, støttekontakter  Åpne barnehager, Familiesentre eller andre aktiviteter for hele familier

38 38 Hvordan forebygge negative konsekvenser?  Hvem kan det offentlige gjøre?  Det offentlige kan ikke gjøre jobben alene - Hva kan de frivillige organisasjonene gjøre?

39 39 Organisasjonenes rolle  Ønsker organisasjonene en framtredende rolle  Skal organisasjonenes oppgaver utvides?  Hva er den gode balansen (og arbeidsdelingen) mellom offentlig og frivillig innsats?  Skal det offentlige sikre inntekt/arbeid og de frivillige sikre inklusjon/meningsfylte aktiviteter?  Hvordan sikre samarbeid offentlig/frivillig?  Er det problemer knyttet til for stor vektlegging av det frivillige?

40 40 Noen utfordringer når nasjonale målsettinger skal omsettes til lokale tiltak  Implementering av arbeidslinja på lokalt nivå – samarbeid med lokalt næringsliv  Inkludere alle – også barn/unge med etnisk minoritetsbakgrunn  Sikre verdighet og hindre stigma  Velfungerende samarbeid, både internt mellom kommunale etater og mellom kommuner/frivillige  Holde fokus på fattigdom  Sikre brukermedvirkning, både av barn og voksne

41 Takk for oppmerksomheten og lykke til videre i arbeidet med å bekjempe barnefattigdom!


Laste ned ppt "Barnefattigdom – Hva er det og hva kan vi gjøre med det? Barne- og ungdomskonferansen 2006 Gardermoen 1/11 Tone Fløtten, Fafo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google