Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Lokale beredskapsplaner. 2 Hovedmål Det skal gjennomføres beredskapsanalyser og utarbeides beredskapsplaner for NTNUs enheter. De lokale beredskapsplanene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Lokale beredskapsplaner. 2 Hovedmål Det skal gjennomføres beredskapsanalyser og utarbeides beredskapsplaner for NTNUs enheter. De lokale beredskapsplanene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Lokale beredskapsplaner

2 2 Hovedmål Det skal gjennomføres beredskapsanalyser og utarbeides beredskapsplaner for NTNUs enheter. De lokale beredskapsplanene skal være basert på sentral og lokale risiko-og sårbarhetsanalyser, sentral beredskapsplan og lokale beredskapsanalyser. Effektmål Dette skal øke organisasjonens evne til å håndtere beredskapssituasjoner; klargjøre ansvarsfordeling, bidra til raskere respons, mer hensiktsmessige prioriteringer og raskere reetablering av normal drift. Dette arbeidet skal også medvirke til ivaretakelse av NTNU sitt gode omdømme. Arbeidet skal bidra til en generell kompetanseheving innen beredskapsarbeid. Beredskapsanalysene kjøres som ”mini-øvelser” slik at opplæring og implementering blir en del av planprosessen.

3 3 Resultat: 12 lokale beredskapsplaner som minimum vil inneholde: -Organisering og sammensetning av lokal beredskapsledelse -Ansvarsoppgaver for lokal beredskapsleder (dekan/avdelingssjef) og dennes stab for de typer hendelser som vil være aktuelle for enheten -Ansvarsoppgaver for instituttleder/avdelingssjef -Lokale varslingsplaner -Lokal informasjonsberedskap Plan for håndtering av vold og trusler Enkelte enheter vil ha behov for supplerende ROS- analyser

4 4 Lokale beredskapsplaner Del 1 Administrativdel a) Introduksjon til planverket –(hvem omfattes av planen, rutiner for rullering, fastsettelse av planen, mål med planen etc.) b) Rolle - og ansvarsfordeling i det løpende beredskapsarbeidet (for eksempel ansvarsfordeling mellom fakultet og institutt, forhold til nære samarbeidspartnere, roller i beredskapsledelsen på enheten) c) Plan for opplæring og øvelser Del 2 Operativdel a) Varslingsplan b) Loggføring/ rapportering c) Psykososial omsorg (hvis behov for å supplere sentral plan) d) Informasjonsberedskap lokalt e) Innsatsplaner med rollebaserte tiltakskort for hoved hendelser f) Normalisering

5 5 Grunnlaget for utarbeidelse av lokale beredskapsplaner Gjennomføres i form av arbeidsmøter Inndeling av hendelser i analysemøtet: 1. Storulykkeshendelser a) Skade/død på student/ansatt b) Brann, eksplosjon og evakuering c) Trusler, vold, terror eller gisseltaking 2. Informasjonshåndtering(eks. hendelser/forhold som ikke har skadested) a) Kriminell handling utført av student/ansatt i tjeneste b) Hendelser med negativ konsekvens for ytremiljø c) Hendelser med spesielle krav til informasjonshåndtering 3. Kontinuitet i tjenesten (Business continuity) a) Utbrudd av smittefarlig sykdom/pandemi og ekstraordinært bortfall av nøkkelpersonell b) Bortfall av kritiskinfrastruktur c) Ulykker, uhell og unormale hendelser med strålekilder

6 6 Etablering av lokale beredskapsplaner (rapportering) På bakgrunn av materiale mottatt fra NTNU sentralt, de ulike enhetene og i analysemøtene vil Safetec etablere de lokale beredskapsplanene sammen med eierne av planverket. Viktig å få til et kontinuerlig og godt samarbeid mellomde lokale enhetene og Safetec både i forkant og under utarbeidelsen av planene.

7 7 Håndtering av vold og trusler Planen vil gjenspeile informasjon fra Arbeidstilsynets brosjyre ”Vold og trusler på arbeidsplassen –Forebygging, håndtering og oppfølging” samt NTNUs operasjonalisering av dette. Dette vil inkludere roller og ansvar, kontaktpersoner samt henvisning til aktuelle skjema som skal fylles ut ved vold og trakassering. Safetec vil utarbeide et utkast til plan og ha en gjennomgang av denne sammen med de enhetene som er mest utsatt ifht vold og trusler, som Studieavdelingen og Universitetsbiblioteket.

8 8 Tid og ressurser fra enhetene… Møtevirksomhet Hver enhet må delta på 3 møter. Felles oppstartsmøte for alle enhetene (dvs i den grad det er gjennomførbart) Beredskapsanalysemøte med hver enhet med deltakere som vil ha en rolle i beredskapssituasjoner ved enheten samt beredskapsledelsen (instituttleder/avdelingsleder) ved instituttene/avdelingene Gjennomgang av utkast til beredskapsplan ved hver enhet Hvem deltar: 1.Beredskapsledelsenved enheten: Dekan/avdelingssjef Administrativleder/seksjonsleder Informasjonsmedarbeider–enhet/fakultet Ressursperson innen HMS –enhet/fakultet 2.Beredskapsledelsenved underliggende institutt og avdelinger Instituttleder/avdelingssjef Informasjonsmedarbeider Ressursperson innen HMS

9 9

10 10 HVORDAN VIDEREUTVIKLE BEREDSAPSARBEIDET? Oppmerksomhet Øvelse Evaluering/erfaringsutveksling


Laste ned ppt "1 Lokale beredskapsplaner. 2 Hovedmål Det skal gjennomføres beredskapsanalyser og utarbeides beredskapsplaner for NTNUs enheter. De lokale beredskapsplanene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google