Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset undervisning PPT – sakkyndig vurdering og veiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset undervisning PPT – sakkyndig vurdering og veiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset undervisning PPT – sakkyndig vurdering og veiledning
i forhold til assistenttimer og pedagogiske tilpasninger Julie Ek Holst-Jæger Avd. leder PPT Bærum kommune

2 Innholdet i presentasjonen
1. Arbeidet ved skolen før og ved tilmelding til PPT 2. Innholdet i den sakkyndige vurderingen 3. Tiltak og oppfølging Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

3 Del 1: Arbeidet ved skolen før henvisning til PPT
1. Arbeidet før og ved henvisning til PPT Del 1: Arbeidet ved skolen før henvisning til PPT Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

4 PPTs tosidige mandat etter oppll. § 5-6
«SYSTEMARBEID» «INDIVIDARBEID» Kompetanse – og organisasjonsutvikling Utarbeidelse av sakkyndig vurdering Best mulig tilrettelegging for alle elever Lovmessige rettigheter for den enkelte Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

5 Tilpasset opplæring inkluderer all opplæring
Tilpasset opplæring er all opplæring Tilpasset ordinær opplæring (og forsterket opplæring trinn) Spesialundervisning Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

6 Saksgangen ved vurdering av behovet for spesialundervisning
Fase 1: Skolen prøver ut tiltak før henvisning til PPT Fase 2: Tilmelding til PPT Fase 3: Innhenting av informasjon og utredning Fase 4: Konklusjon på utredningen (sakkyndig vurdering) Fase 5: Vedtak fattes av rektor Fase 6: Planlegging og gjennomføring Fase 7: Evalueringsfasen

7 Utredningen ved PPT Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT Utredningen
Samtaler med eleven og foresatte Observasjoner, testing og kartlegging Informasjon fra andre hjelpeinstanser Utdypende informasjon og vurderinger fra skolen Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

8 Del 3: Sakkyndig vurdering
2. Innholdet i den sakkyndige vurderingen Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

9 Sakkyndig vurdering skal ta stilling til:
Sakkyndig vurdering jfr. Oppll § 5-3 1. Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet 2. Lærevansker til eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen 3. realistiske opplæringsmål for eleven 4. om en kan hjelpe på de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet 5. hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

10 Vurdering av avvik fra læreplanverket
Sakkyndig vurdering omtaler fire aspekter ved opplæringstilbudet Vurdering av avvik fra læreplanverket 1. Omfanget av opplæringen 2. Innholdet i opplæringen – LK06 3. Organiseringen av opplæringen 4. Kompetanse hos personalet De aktuelle områdene må også omtales i enkeltvedtaket Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

11 Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Eks. fra en sakkyndig vurdering Beskrivelse av hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringsbehov Områder for spesialundervisning Ut fra foreliggende opplysninger har barnet rett til spesialundervisning i henhold til opplæringslovens § 5-1. Eleven har behov for individuell opplæringsplan i noen fag (spesifiseres) eller alle fag. For å gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud, vil han ha behov for særskilt tilrettelegging i forhold til omfang og organisering av opplæringen. I tillegg vil det være behov for at elevens læreplan avviker med henhold til innholdet av læreplanverket (LK06) i fagene (spesifisert). For noen elever: PPT tilråder at eleven fristas fra opplæring i norsk sidemål, engelsk, annet fremmedspråk og kunst -og håndtverk slik at eleven har større mulighet til å nå sine opplæringsmål i de andre fagene, jfr. opplæringslovens § 2-1, 4. ledd. Organisering av spesialundervisningen Spesialundervisning bør organiseres fleksibelt som et helhetlig tilbud i klassen og liten gruppe. Eleven vil også ha behov for at deler av opplæringen gis i korte økter en til en. Opplæringen bør gis av pedagog med bistand fra assistent. Assistenthjelpen bør benyttes til støtte for å opprettholde elevens arbeidsprosess i klasserommet, samt til bistand i friminutt og på turer. Assistenten skal veiledes av en pedagog. Skolen må sørge for at det settes av tid til ukentlige samarbeidsmøter for spesialpedagog og assistent, slik at det kan bli gitt nødvendig veiledning til assistenten. Omfanget av spesialundervisningen Eks. Vi tilråder 190 – 220 timer med pedagog per år 380 – 418 timer med assistent per år Timene kan gis ukentlig eller i bolker i løpet av skoleåret. Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

12 Del 2: Henvisning til PPT og arbeidet med den sakkyndige vurderingen
3. Tiltak og oppfølging Del 2: Henvisning til PPT og arbeidet med den sakkyndige vurderingen Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

13 Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT
Tiltak Skolenivå Klassenivå Individnivå Som for ALLE elever: Tilrettelegging for et godt læringsmiljø Fleksibilitet, forutsigbarhet, struktur i planene for klassen Inkluderingsprinsippet står sentralt for valg av aktiviteter Fysisk tilrettelegging av klasserommet mtp hjelpemidler Som for ALLE elever: Tilpasset opplæring Opplæring i bruk av hjelpemidler Bruk av visuell, taktil og auditiv stimuli Ryddighet og faste plasser på ting Tydelige overganger Elevmedvirkning i valg av innhold og oppgaver Avskjermet arbeidsplass ved behov Bruk av IPAD, PC og kalkulator Muligheter for elevsamtaler Som for ALLE elever: Vurdering for læring, klasseledelse etc Tilrettelegging av samarbeid Søkes om bistand fra andre hjelpeinstanser Felles kompetanseheving Bruk av IP ved behov Internt samarbeid/veiledning Fysisk tilrettelegging av lokaler Julie Ek Holst-Jæger v/Bærum PPT

14 Veiledning til pedagoger og assistenter
SKOLEN SKOLEN Ledelse Pedagog Assistent Andre instanser PPR Foreldre

15 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Tilpasset undervisning PPT – sakkyndig vurdering og veiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google