Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialundervisning – ressurser i §§ 2.14 og 3.10 Bruk av assistent - bruk av tolærersystem Seniorrådgiver Randi Rusten Tambartun kompetansesenter 01.07.2014Ordinær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialundervisning – ressurser i §§ 2.14 og 3.10 Bruk av assistent - bruk av tolærersystem Seniorrådgiver Randi Rusten Tambartun kompetansesenter 01.07.2014Ordinær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialundervisning – ressurser i §§ 2.14 og 3.10 Bruk av assistent - bruk av tolærersystem Seniorrådgiver Randi Rusten Tambartun kompetansesenter 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

2 Kilder  Opplæringslova (Lov 17.07 1998: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa)  Opplæringslova og forskrifter. Med forarbeid og kommentarer (red. Øystein Stette, 2009)  Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (UDIR, ny utgave 2009)  NOU 2009: 18 Rett til læring  Egne erfaringer som veileder overfor skoler i kommuner og fylkeskommuner 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

3 2003 - 04 Mot en ny skolereform  St. melding 30 ”Kultur for læring” –Godkjent i Statsråd 2. april 2004 –En skole for kunnskap, mangfold og likeverd 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

4 St. melding 30 ”Kultur for læring”  Likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring er overordnede prinsipper i skolen. Det betyr at opplæringen må være tilgjengelig for alle, og at alle skal få gode muligheter for læring, mestring og utvikling. 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

5 Likeverdig og inkluderende opplæring  Retten til spesialundervisning opprettholdes –Det er et mål å redusere behovet for en slik opplæring  Det foreslåes en bred satsing for å sikre alle elever en bedre tilpasset opplæring 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

6 Tilpasset opplæring  Knyttet til den ordinære opplæringen  Et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen  En viktig forutsetning for likeverdprinsippet og inkluderende opplæring  Ikke et mål, men et virkemiddel for læring 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

7 Inkluderende opplæring  Likeverdig opplæring innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt  Både en prosess og et mål  I en inkluderende skole differensieres den ordinære undervisningen, rettet mot alle elever og deres individuelle forskjeller i et kontekstuelt perspektiv (Marit Uthus, 2003) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

8 Læreplanverket for ”Kunnskapsløftet”  Kunnskapsløftet” –Nye læreplaner i alle fag –Flere skoletimer –Ny timefordeling i eksisterende fag –Styrking av faget kroppsøving –Større vekt på lærerens rolle (kompetanseheving) –Større lokal frihet til den enkelte skole 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

9 Den ordinære opplæringen  Kapittel 2 Grunnskolen  § 2-1 Rett og plikt til opplæring  § 2-6 Tegnspråkopplæring –”Elevar som har teiknspråk som førstespråk, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk”.  § 2-14 og § 3-10 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

10 Spesialundervisning  Kapittel 5. Spesialundervisning for barn, unge og voksne  ”Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring, som det er knyttet enkeltvedtak til” (Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, UDIR 2009). 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

11 Retten til spesialundervisning  ”Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.” (Opplæringslova) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

12 Spesialundervisning  ”En vurdering av om en elev har rett til spesialundervisning, skal skje på bakgrunn av den ordinære opplæringen, det vil si på hvilke måter elevens opplæring må tilrettelegges særskilt utover den ordinære opplæringen. Spesialundervisningen kan derfor kun forstås i lys av den ordinære opplæringen”. (Veileder) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

13 Kapittel 5. Spesialundervisning for barn, unge og vaksne  §5-1 Rett til spesialundervisning  §5-3 Sakkyndig vurdering  §5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning  §5-5 Individuell opplæringsplan (IOP)  §5-6 Pedagogisk psykologisk tjeneste  §5-7 Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

14 Innholdet i den sakkyndige vurderingen  Elevens utbytte av den ordinære opplæringen  Lærevansker og andre særlige forhold  Realistiske opplæringsmål  Hvilken opplærings som kan gi et forsvarlig opplæringstilbud 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

15 Konsekvens av retten til spesialundervisning  For elev som får spesialundervisning skal det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) –Skal vise mål og innhold i opplæringen –Skal vise hvordan opplæringen drives 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

16 §§ 2-14 og 3 - 10  ”Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet.  Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter §2-2 og §2-3 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering” 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

17 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten Forskrift til opplæringslova  § 1-1 f) ”Elevar med rett til punktskriftsopplæring med meir etter opplæringslova § 2-14 har rett til inntil 1525 timar i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga”.  § 1-2 b) ”Elevar med rett til punktskriftsopplæring med meir etter opplæringslova § 3-10 har rett til inntil 456 timer i tillegg til den ordinære timeramma i fag- og timefordelinga”.

18 ”Normalopplæring”  ”Opplæring i punktskrift, mobilitet osv. vil vere ”normalopplæringa” for desse elevane elevar som ikkje får tilfredsstillande utbytte av denne ”normalopplæringa” vil i tillegg kunne ha rett til spesialundervisning etter kap 5 i lova.” (Merknader fra Ot prp nr 44 (1999 – 2000) til §§2-14 og 3-10, i Opplæringslova og forskrifter. (red. Øystein Stette, 2009) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

19 Formål  Formålet med den nye rettigheten i §2.14 og § 3.10 er å sette elevene bedre i stand til å kunne følge den ordinære undervisningen.  Rettigheten er et viktig bidrag til at eleven som bruker punktskrift skal få en tilpasset opplæring. 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

20 Rettigheten representerer en utvidelse av opplæringstilbudet  Innholdet i opplæringen kommer som et tillegg til den ordinære læreplanen 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

21 Den praktiske konsekvensen  §2.14 og §3.10 handler om retten til et utvidet opplæringstilbud  Eleven kan få flere timer på timeplanen sin enn klassekameratene på samme trinn  Den utvidede undervisningen skal utføres av en utdannet (helst spesialutdannet) pedagog 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

22 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten Sakkyndig vurdering  Utvidet timetall taes ut etter sakkyndig vurdering: ”Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering”  PPT er sakkyndig instans

23 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten Konsekvenser av rettigheten  Et foreslått økt timetall på inntil 1525 t i løpet av grunnskoletiden og 456 t for videregående opplæring  Utarbeidet forslag til innhold i de ekstra timene. (Egen læreplan)  Forslag om å skrive metodiske veiledninger  Rettigheten utløser behov for utdanning og etterutdanning

24 Konsekvenser av rettigheten  ”Departementet viser til at det er eit kommunalt og fylkeskommunalt ansvar å sørgje for at innhaldet i opplæringa blir realisert, og kommunar og fylkeskommunar må derfor knyte til seg tiltrekkeleg med personale som har synspedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse”. (Merknader fra Ot prp nr 44 (1999 – 2000) til §§2-14 og 3-10, i Opplæringslova og forskrifter. (red. Øystein Stette, 2009) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

25 Konsekvenser av rettigheten  ”Vidare må det leggjast til rette for at lærarkreftene er stabile” (Merknader fra Ot prp nr 44) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

26 Konsekvenser av rettigheten  Foreldrenes behov for opplæring 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

27 Erfaringer med bruk av ressursene  Det slurves med den sakkyndige vurderingen  Uklarheter i forholdet mellom § 2 og § 5 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

28 § 2.14 og § 5.1 Hva er forskjellen? 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

29 Hvordan bruke ressursen? 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

30 Fra Midtlyngutvalgets innstilling Hva blir hva nå?  Rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen: Retten til spesialundervisning erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen.  Vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen kan fattes uten sakkyndig vurdering slik det forutsettes i dagens §5-3 i opplæringsloven 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

31 Tolærersystem  To lærere som arbeider sammen om klassen  To lærere som bytter roller i forhold til klassen og ”vår” elev  To lærere som begge kan tilrettelegge lærestoffet for ”vår ” elev  To lærere som har avsatt tid til samarbeid 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

32 Refleksjon suksessfaktorer - tolærersystem  Et redskap for å styrke kvaliteten på opplæringen  Et redskap for inkludering  Et redskap for faglig utvikling 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

33 Refleksjon suksessfaktorer  To – flerlærersystem inkludert timeplanfestet til samarbeid (lærerne må ha mulighet til å kunne reflektere og komme videre, (Annbjørg Opland Magnussen) ) 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

34 Bruk av assistent  En assistent vil i enkelte tilfelle kunne bistå læreren i forbindelse med spesialundervisningen  Ved bruk av assistent må det legges til rette for at forsvarlig planlegging, veiledning og tilsyn kan utøves (Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, UDIR 2009). 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

35 Positive erfaringer med bruk av assistent  Uttalelse fra en rektor: ”Assistenten vår er limet i forhold til barn med spesielle behov”.  Kan være brobygger mellom skole og SFO 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

36 Negative erfaringer med bruk av assistent  For tett kontakt med eleven  Servitør  Stengsel mot kontakt med medelever  Får for mye ansvar (”det er du som kan eleven”!)  Har sjelden avsatt tid til samarbeid 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

37 En god svensk tanke  ”Å ha koll på holl” 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

38 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten Forslag til læreplan, en konsekvens  Forslag til læreplan overlevert Fra UDIR til UFD våren 2005  Usikkert om læreplanen kan godkjennes i den formen den har p.g.a krav om målformulering og evaluering (Ferdigheter skal kunne evalueres)  Mulighet for at hovedpunktene i planen kan forskriftfestes  Planen kan bli kalt ”Prinsipper og retningslinjer”

39 LÆREPLAN i kompenserende ferdigheter og teknikker for blinde og sterkt svaksynte elever i grunnskole og videregående opplæring Punktskrift, mobilitet/adl og bruk av tekniske hjelpemidler Del 1: Hovedvekt på blinde elever 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten

40 Struktur  Lære å lære  Lære å gjøre  Lære å være sammen  Lære å være 01.07.2014Ordinær opplæring og spesialundervisning Randi Rusten


Laste ned ppt "Spesialundervisning – ressurser i §§ 2.14 og 3.10 Bruk av assistent - bruk av tolærersystem Seniorrådgiver Randi Rusten Tambartun kompetansesenter 01.07.2014Ordinær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google