Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A - §4A-2 8. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A - §4A-2 8. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A - §4A-2 8. november 2012

2 2 Lovgrunnlag • Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. § 4A-2 om rett til spesial- undervisning på grunnskolens område • Rundskriv Udir-3-2012 del II • Opplæringsloven kap. 5 om spesialundervisning med veileder • Forvaltningsloven

3 3 Utgangspunkt : rett til voksenopplæring etter oppl. kap.4A § 4A-1 første ledd: ” Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.” I tillegg må søkeren ha lovlig opphold i Norge.

4 4 Voksnes rett til spesialundervisning To grunnlag: • Voksne som ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne - §4A-2 1.ledd • Voksne som har et særlig behov for opplæring for å vedlikeholde eller opprettholde grunnleggende ferdigheter - § 4A-2 2.ledd

5 5 Grunnlag i §4A- 2 1.ledd ”dersom den vaksne ikkje får eller kan få eit tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet ” • Må vurderes ift det ordinære opplæringstilbudet og den enkelte voksne • Må ta hensyn til at opplæringstilbudet til voksne vil være mer tilpasset behovet til den enkelte enn det er for barn og ungdom

6 6 Tilpasset opplæring • § 4A-1 om tilpassing av opplæringen til den enkeltes behov (faglig og praktsik) • Et krav til tilpasset opplæring ut fra særlige behov forutsatt i lovforarbeidene Eks.: Målform, tegnspråk, punktskrift, samisk, lese- og skriveopplæring, særskilt språkopplæring med mer • Grense mot spesialundervisning

7 7 Grunnlag i §4A- 2 1.ledd • Normalt begrenset til maksimalt de fem fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring. • Ingen krav til diagnose for å få rett til spesialundervisning

8 8 Grunnlag i §4A- 2 2.ledd ”dersom den vaksne har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik” • Vilkår: - Utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter - Opplæring - Særlig behov

9 9 Grunnleggende ferdigheter Utdypet i forarbeider: • ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål) • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter • grunnleggende lese- og skriveferdigheter • motorisk trening og lignende NB. Ikke samme definisjon som etter læreplanverket for Kunnskapsløftet

10 10 Opplæring • avgrense mot tiltak med andre siktemål, som for eksempel behandling, rehabilitering, opptrening, tilsyn osv. - grense mot rettigheter etter annet lovverk • Aktiviteten må ha et pedagogisk siktemål • Aktiviteten må være knyttet til opplæring i fag • Aktiviteten må stå under skoleeiers ledelse og ansvar

11 11 Særlig behov Den voksne må ha et ”særlig behov for opplæring for å holde vedlike eller utvikle grunnleggende ferdigheter” • Konkret og skjønnsmessig vurdering ut fra den voksnes individuelle behov - for eksempel sykdom, skade, ulykke m.a. - ikke krav om konkret diagnose - må vurderes opp mot hensikten med opplæringen – fungere i samfunnet, arbeidslivet, hverdagslivet - må vurdere mulig utbytte og realistiske mål • Hensikt: Sette den voksne i stand til å mestre samfunnet og dagliglivet

12 12 Opplæringsloven kap. 5 NB. Disse reglene gjelder også for spesialundervisning for voksne: • §5-1 2.ledd om opplæringstilbudets innhold/ likeverdsprinsippet, unntatt reglene om opplæringens omfang i tid • §5-3 om sakkyndig utredning • § 5-4 om samtykke og samarbeid med den voksne, evt. verge • §5-5 om IOP og halvårsrapport • §5-6 om individrettet og systemrettet arbeid i PPT

13 13 Sakkyndig vurdering av den voksnes behov • Krav om sakkyndig vurdering ved PPT før skoleeier fatter enkeltvedtak om spesialundervisning, jf § 5-3 - PP-tjenestens selvstendige stilling: Faglig uavhengighet - Dersom den sakkyndige vurderingen ikke dekker alle kravene i loven og ikke er konkret nok, skal skoleeier sende den i retur til PPT, og be om at den utdypes

14 14 Innholdet i sakkyndig vurdering Krav til den sakkyndige vurderingen a) Utredning b) Tilrådning - Realistiske opplæringsmål, prinsipper for innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og omfanget

15 15 Innholdet i sakkyndig vurdering • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne • Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen • Realistiske opplæringsmål for eleven • Om man kan hjelpe i forhold til de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet • Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud

16 16 Innholdet i sakkyndig vurdering • Må ta stilling til vurderingstemaet i §4A-2 annet ledd der dette er hjemmelen - er vilkårene til stede? • PPT kan ta utgangspunkt i eventuelle spesialistuttalelser i saken, men må likevel utrede og tilrå omfang, innhold, målsetting, organisering, kompetanse

17 17 Lengden på opplæringen - § 4A-2 2.ledd • Skjønnsmessig, individuell vurdering • Et livslangt tilbud skal ikke være noen normalordning. Kun aktuelt i enkelte særlige tilfeller • Sakkyndige vurderinger må gjennomføres med jevne mellomrom i.f.t elevens utbytte av videre opplæring

18 18 Opplæring av voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon - Ny § 4A-13 ”Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon(ASK), skal få nytta eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.[...].Dette (retten til spesialundervisning) inkluderer nødvendig opplæring i å bruke ASK ”  En presisering av det som allerede følger av kravet til tilpasset opplæring i § 4A-1 og spesialundervisning i § 4A- 2. Synliggjøring av gjeldende rett • Tilsvarer nye bestemmelser for grunnskole og videregående opplæring • Føyd til 01.08.12

19 19 Innholdet i enkeltvedtaket Enkeltvedtaket må klart og fullstendig si hvilket opplæringstilbud den voksne skal ha • Omfang (hvilke fag) • Avvik fra læreplanen for fag • Ekstra tilrettelegging • Organisering (ene-undervisning?) • Progresjon • Kompetansekrav • NB. Eventuelle avvik fra tilrådingen må begrunnes

20 20 Sentrale forvaltningsrettslige krav til enkeltvedtak • Individualisering • Krav til begrunnelse • Opplysning om klagerett


Laste ned ppt "1 SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A - §4A-2 8. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google