Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN
Opplæringsloven kap 4A - §4A-2 8. november 2012

2 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. § 4A-2 om rett til spesial- undervisning på grunnskolens område Rundskriv Udir del II Opplæringsloven kap. 5 om spesialundervisning med veileder Forvaltningsloven Si litt om erfaringer fra tilsyn – svært ulik organisering av tilbudet i kommunene.

3 Utgangspunkt : rett til voksenopplæring etter oppl. kap.4A
§ 4A-1 første ledd: ”Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.” I tillegg må søkeren ha lovlig opphold i Norge. Tre vilkår, understreket Går ikke nærmere inn i dette, men bestemmelsen danner grunnlag for rett til spesialundervisning etter § 4A-2

4 Voksnes rett til spesialundervisning
To grunnlag: Voksne som ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne - §4A-2 1.ledd Voksne som har et særlig behov for opplæring for å vedlikeholde eller opprettholde grunnleggende ferdigheter - § 4A-2 2.ledd

5 Grunnlag i §4A- 2 1.ledd ”dersom den vaksne ikkje får eller kan få eit tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet ” Må vurderes ift det ordinære opplæringstilbudet og den enkelte voksne Må ta hensyn til at opplæringstilbudet til voksne vil være mer tilpasset behovet til den enkelte enn det er for barn og ungdom

6 Grense mot spesialundervisning
Tilpasset opplæring § 4A-1 om tilpassing av opplæringen til den enkeltes behov (faglig og praktsik) Et krav til tilpasset opplæring ut fra særlige behov forutsatt i lovforarbeidene Eks.: Målform, tegnspråk, punktskrift, samisk, lese- og skriveopplæring, særskilt språkopplæring med mer Grense mot spesialundervisning Tilbudet ofte mer skreddersydd i utgangspunktet på voksenopplæringens område

7 Grunnlag i §4A- 2 1.ledd Normalt begrenset til maksimalt de fem fagene en trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring. Ingen krav til diagnose for å få rett til spesialundervisning Kan i særskilte tilfeller strekke seg lenger

8 Grunnlag i §4A- 2 2.ledd Vilkår:
”dersom den vaksne har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik” Vilkår: - Utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter - Opplæring - Særlig behov B: Skal være KNYTTET til opplæring Veilederen: For voksne gjelder også Veilederens bestemmelser om f.eks SAKKYNDIG VURDERING, ENKELTVEDTAK, KLAGEADGANG, FORSVARLIG UTBYTTE, UNDERVISNINGSPERSONALETS KOMPETANSE ETC

9 Grunnleggende ferdigheter
Utdypet i forarbeider: ADL-trening (opplæring i daglige gjøremål) grunnleggende kommunikasjonsferdigheter grunnleggende lese- og skriveferdigheter motorisk trening og lignende NB. Ikke samme definisjon som etter læreplanverket for Kunnskapsløftet Utvikle eller holde ved like…. Daglige gjøremål av ”skolsk” karakter: lese avis, bruke PC (Læreplanverket: lese, skrive, regne uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy.)

10 Opplæring avgrense mot tiltak med andre siktemål, som for eksempel behandling, rehabilitering, opptrening, tilsyn osv. - grense mot rettigheter etter annet lovverk Aktiviteten må ha et pedagogisk siktemål Aktiviteten må være knyttet til opplæring i fag Aktiviteten må stå under skoleeiers ledelse og ansvar Opplæring i fag – kan være knyttet til kompetansemål i læreplaner for fag, men som regel knyttet til oppfyllelsen av individuelle opplæringsmål som fastsettes i enkeltvedtak Opplæringens innhold Eks. sosialtjeneseloven

11 Særlig behov Den voksne må ha et ”særlig behov for opplæring for å holde vedlike eller utvikle grunnleggende ferdigheter” Konkret og skjønnsmessig vurdering ut fra den voksnes individuelle behov - for eksempel sykdom, skade, ulykke m.a. - ikke krav om konkret diagnose - må vurderes opp mot hensikten med opplæringen – fungere i samfunnet, arbeidslivet, hverdagslivet - må vurdere mulig utbytte og realistiske mål Hensikt: Sette den voksne i stand til å mestre samfunnet og dagliglivet

12 Opplæringsloven kap. 5 NB. Disse reglene gjelder også for spesialundervisning for voksne: §5-1 2.ledd om opplæringstilbudets innhold/ likeverdsprinsippet, unntatt reglene om opplæringens omfang i tid §5-3 om sakkyndig utredning § 5-4 om samtykke og samarbeid med den voksne, evt. verge §5-5 om IOP og halvårsrapport §5-6 om individrettet og systemrettet arbeid i PPT Innhold – opplæringen skal gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmål som er realistiske for eleven. Vis til det mrta har gått igjennom ”Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning”

13 Sakkyndig vurdering av den voksnes behov
Krav om sakkyndig vurdering ved PPT før skoleeier fatter enkeltvedtak om spesialundervisning, jf § 5-3 - PP-tjenestens selvstendige stilling: Faglig uavhengighet - Dersom den sakkyndige vurderingen ikke dekker alle kravene i loven og ikke er konkret nok, skal skoleeier sende den i retur til PPT, og be om at den utdypes

14 Innholdet i sakkyndig vurdering
Krav til den sakkyndige vurderingen a) Utredning b) Tilrådning - Realistiske opplæringsmål, prinsipper for innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og omfanget

15 Innholdet i sakkyndig vurdering
Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne Lærevansker hos eleven og andre særlige forhold som er viktige for opplæringen Realistiske opplæringsmål for eleven Om man kan hjelpe i forhold til de vanskene eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet Hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud Mest aktuelt i.f.t. 1.ledd

16 Innholdet i sakkyndig vurdering
Må ta stilling til vurderingstemaet i §4A-2 annet ledd der dette er hjemmelen - er vilkårene til stede? PPT kan ta utgangspunkt i eventuelle spesialistuttalelser i saken, men må likevel utrede og tilrå omfang, innhold, målsetting, organisering, kompetanse Sammenheng med krav til forsvarlig utredning av saken og begrunnelse av vedtak

17 Lengden på opplæringen - § 4A-2 2.ledd
Skjønnsmessig, individuell vurdering Et livslangt tilbud skal ikke være noen normalordning. Kun aktuelt i enkelte særlige tilfeller Sakkyndige vurderinger må gjennomføres med jevne mellomrom i.f.t elevens utbytte av videre opplæring Sammenheng med krav til forsvarlig utredning av saken og begrunnelse av vedtak

18 Opplæring av voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon - Ny § 4A-13
”Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon(ASK), skal få nytta eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.[...].Dette (retten til spesialundervisning) inkluderer nødvendig opplæring i å bruke ASK ” En presisering av det som allerede følger av kravet til tilpasset opplæring i § 4A-1 og spesialundervisning i § 4A-2. Synliggjøring av gjeldende rett Tilsvarer nye bestemmelser for grunnskole og videregående opplæring Føyd til

19 Innholdet i enkeltvedtaket
Enkeltvedtaket må klart og fullstendig si hvilket opplæringstilbud den voksne skal ha Omfang (hvilke fag) Avvik fra læreplanen for fag Ekstra tilrettelegging Organisering (ene-undervisning?) Progresjon Kompetansekrav NB. Eventuelle avvik fra tilrådingen må begrunnes Vise til Veilederen om spesialundervisning

20 Sentrale forvaltningsrettslige krav til enkeltvedtak
Individualisering Krav til begrunnelse Opplysning om klagerett Ventetid for behandling/før opplæringsønsket blir oppfylt er i strid med med intensjonene i loven Kan ha et samlevedtak med både 4A-1 og 4A-2


Laste ned ppt "SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google