Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon (system) 2. Tilpasset og inkluderende opplæring (TIO) for alle barn 3. Individuelle utviklingsplaner (IUP)som grunnlag for TIO 4. Rettigheter og målgruppe for spesialundervisning og IOP 5. Rammebetingelser for funksjonshemmede 6. Hensikt med og innhold i IOP 7. Kartleggingsarbeid som grunnlag for utforming av IUP/IOP 8. Nytteverdi av IUP/IOP for individ (barnet) og systemet

2 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon - Målsettingen er tosidig: - - et oppdragelsesperspektiv - - et opplæringsperspektiv -

3 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon - Målsettingen for oppdragelse er å bidra til utvikling av et verdigrunnlag for samspill i et inkluderende samfunn med toleranse og respekt for andre som er forskjellig fra en selv

4 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon (system) - Målsetting for opplæring er å bidra til læring og utvikling på ulike utviklingsområder; emosjonelt, sosialt, tankemessig og motorisk

5 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon (system) - Barnehagen som institusjon og organisasjon: - Tilbud for barn i alderen 1 – 5 år (tidligere 0 – 6 år) - Tilsynsfunksjon: Et trygt sted å være når foreldrene er på jobb - Pedagogisk funksjon: Et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud

6 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon - En barnehage skal ledes av pedagogisk personell (førskolelærere med også andre med relevant høyere utdanning) - Øvrig ansatte er: - - barne- og omsorgsarbeidere - - ufaglærte

7 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon - Barnehagen kan organiseres forskjellig - - Familiebarnehager - - Private barnehager - - Offenltige barnehager

8 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 1. Barnehagens målsetting og organisasjon - Barnehagen organisering: - Inndeles i avdelinger fra 1 – 4 avdelinger (evt flere) - Ledes av en styrer ( med førskolelærerutdanning) - Bemanning på en avdeling er: - - en pedagog (førskolelærer) + en barne- og omsorgsarbeider + en ufaglært (vanligvis tre pr avdeling evt ekstra støtte til spes.ped.tiltak) - - flere voksne pr barn under 2, 5 årene enn over 2,5 år

9 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 2. Tilpasset og inkluderende opplæring (TIO) for alle barn Tilpasset og inkluderende opplæring (TIO) er skissert i barnehageloven og rammeplan for barnehager. Her er både rettigheter og visjoner for barnehagens virksomhet skissert

10 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 2. Tilpasset og inkluderende opplæring (TIO) for alle barn Barnehagens formål (visjon) er i tråd med skolens og har også som fokus å fremme hvert enkeltsbarnets utvikling i en inkluderende kontekst med bakgrunn i egne forutsetninger

11 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 2. Tilpasset og inkluderende opplæring (TIO) for alle barn Visjoner (formål) gir konsekvenser for praksis Systemrettet perspektiv: - skal ha fokus både på individ (barnet) og system (gruppen) - Forebyggende perspektiv og kvalitetsutvikling - - forutsetter kompetanse og kontinuerlige endringer

12 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 3.Individuelle utviklingsplaner (IUP)som grunnlag for TIO For å ivareta individperspektivet (enkeltbarnets behov) kan det utarbeides IUP,er for alle barn. En individuell utviklingsplan skal skissere utviklingsbehov og planer for det enkelte barn – dette er grunnlaget for å kunne måle (evaluere) i hvilken grad og hvordan barnet utvikler seg

13 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 4. Rettigheter og målgruppen for spesialundervisning IOP Funksjonshemmede har fortrinnsrett til barnehageplass nedfelt i Barnehageloven paragraf 9 Funksjonshemmede barn som har fått enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak etter paragraf 5. 1 I Opplæringsloven

14 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 4. Rettigheter og målgruppen for spesialundervisning IOP Barnehageloven § 9. Barn med funksjonshemming Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage. Den sakkyndige vurderingen skal foretas i samarbeid med den eller de som har foreldreansvaret.

15 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 4. Rettigheter og målgruppen for spesialundervisning IOP Mer alvorlige funskjonshemninger/lærevansker  Multifunksjonhemmede  Fysisk funksjonhemmede  Utviklingshemmede Mindre alvorlige lærevansker  Språkvansker  Atferdsvansker

16 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 5. Rammebetingelser for funksjonshemmede  Følger de vanlig rutinene i barnehagen utfra egne forutsetninger  Får særskilt tilrettelegging for eksempel en “støttepedagog” (spesialpedagog)  Rådgivning fra pedagogisk psykologisk tjeneste  Spesiapedagogiske støttefunksjoner på kommunenivå

17 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 6. Hensikten med og innholdet i IOP Hensikten med IOP er å bidra til og sørge for at det pedagogiske tilretteleggingsbehovet blir ivaretatt, og at barnet får et best mulig tilbud som fører til læring og utvikling

18 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 6. Hensikten med og innholdet i IOP IOP er et: Styringsverktøy for barnehageeier Rådgivningsverktøy for PPT Spesialpedagogisk og pedagogisk hjelpemiddel for barnehagen Informasjonskanal mellom barnehage og foreldre

19 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 6. Hensikten med og innholdet i IOP Innhold i IUP/IOP har fire nivåer: 1. Utviklings- og læringsmål som har overordnede, langsiktige og mer spesifikke mål 2. Resultat fra kartlegging om barnets ståsted i forhold til mål

20 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 6. Hensikten med og innholdet i IOP Innhold i IUP/IOP har fire nivåer: 3. Gjennomføringsplan med metodebeskrivelser i forhold til spesifikke mål 4. Løpende evaluering av prosess og utviklingsresultater

21 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 7. Kartleggingsarbeid som grunnlag for utvikling av IUP/IOP Kartleggingsarbeid er grunnlagsdokumentasjon som er en forutsetning for utforming av IUP/IOP. Det handler om å skaffe til veie informasjon om barnets forutsetninger og behov som grunnlag for å utforme tiltaksplaner som skal bidra til å støtte barnet vekst og bidra til fremme utvikling

22 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 7. Kartleggingsarbeid som grunnlag for utvikling av IUP/IOP Dokumnetasjonen skaffes til veie ved bruk av ulike metoder:  Tester som viser barnets støttebehov  Observasjoner som viser barnets ståsted og støttebehov  Intervjuer og samtaler som viser barnets støttebehov

23 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september 2005 8. Nytteverdi av IUP/IOP for individ (barnet) og systemet IUP/IOP skal være et skriftlig dokument som tas aktivt i bruk i praksis av alle partene i systemet IUP/IOP skal ikke være et skriftlig dokument som ligger i en skuff og som ikke er så generelt at det ikke kan tas i bruk i praksis av lærere, foreldre og barnet selv


Laste ned ppt "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset og inkluderende opplæring i barnehage – Jorun Buli Holmberg 21. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google