Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet både på system og individnivå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet både på system og individnivå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet både på system og individnivå er basert på praksis- og forskningsbasert kunnskap

2 Forholdet mellom spesialpedagogisk arbeid og innovasjon Jorun Buli Holmberg Rådgivning er hjelp til selvhjelp for individer og systemer. Innovasjon er et planlagt utviklingsarbeid som har til hensikt å forbedre praksis i organisasjoner og systemer og for individer. Spesialpedagogisk arbeid tar utgangspunkt i et behov for å foreta et utviklingsarbeid slik at tilbudet til den funksjonshemmede blir forbedret og har dermed et innovativt preg.

3 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Davis (1993) bruker rådgivning om de situasjoner der det foreligger gjensidig enighet om at et menneske skal gå inn i et samarbeid med et annet menneske, i et forsøk på å yte hjelp (s. 16).

4 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Davis mener det er viktig med: •Respekt for den enkeltes rett til selv å velge det vedkommende anser for å være det mest gagnlige •Styrking av den enkeltes evne til å ta avgjørelser •Stimulering av den hjelpesøkendes personlige yteevne •Grundig utdypning av situasjonen/problemet, sett fra hjelpesøkers ståsted •Oppnåelse av enighet om siktemål, om nødvendig etter drøftinger

5 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Individperspektivet er ofte utgangspunktet i spesialpedagogikk arbeid i saker som tar utgangspunkt i enkeltelever som får spesialundervisning som er en særskilt rett til særskilt tilrettelagt undervisning for barn, unge og voksne som har spesielle behov og som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning

6 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Systemperspektivet er ofte utgangspunktet i spesialpedagogikk arbeid i saker som tar utgangspunkt i systemer som arbeider med barn, unge og voksne som har spesielle behov. Dette både de som har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og de som er i en risikosone. Jf Caplans forebyggingsmodell

7 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Spesialpedagogen har en sentral rolle i kompetanseheving i systemer som er et virkemiddel til å forbedre praksis. Kompetanseheving kan foregå på ulike måter tilpasset det praksisfeltet som anvende den nye kunnskapen

8 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Den pedagogisk psykologiske tjenesten har en sentral rolle i systemrettet arbeid i henhold til § 5.6 i Opplæringsloven: PPT skal blant annet hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med spesielle behov.

9 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Målet for spesialpedagogisk arbeid er brukeren ”barnet/eleven”. I den generelle delen av læreplanen understrekes det at det er av betydning at skolen tar vare på den enkelte elevens utviklingspotensiale

10 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Her står på side 21: Det fremste mål for utdanning er utvikling. Opplæringen skal møte barn og unge på deres egne premisser og samtidig føre dem inn i grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn og prøve evner.

11 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Taushetsplikten er hjemlet i Forvaltningslovens § 13. Slik lyder den: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold ….

12 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Elevmedvirkning er et prinsipp i dagens Skole basert på vårt samfunn er demokrati et ideal. I læreplanens generelle del er dette uttrykt slik: God undervisning skal gi elevene erfaringer i å lykkes i sitt arbeid, gi tro på evner og utvikle ansvar for egen læring.

13 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Elevsamtaler er nedfelt i forskrifter til opplæringslova § 3- 1 for grunnskolen: Det skal leggjast vekt på å gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane med sikte på å fremje læring og utvikling. Det skal også leggjast til rette for at elevane kan gjere god eigenvurdering.

14 Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Og i § 4-5 står det om videregående opplæring: Ved individuell vurdering av elevar og lærlingar skal det leggjast vekt på løpande munnleg og skriftleg tilbakemelding, oppfølging og rettleiing i forhold til dei mål den enkelte eleven og lærlingen arbeider mot.


Laste ned ppt "Spesialpedagogisk rådgivnings og innovasjonsarbeid Jorun Buli Holmberg januar 2005 Spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet både på system og individnivå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google