Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

2 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Svar på alt i dag? Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

3 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Avgrensning Opplæringslova Kap 5 Spesialundervisning (og spesialpedagogisk hjelp) Barn og unge Saksbehandling etter oppll § 5-1 og 5-7 Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

4 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Aktuelle dokumenter *Opplæringslov med forskrifter (herunder læreplanverket) (Forarbeidene: NOU 1995:18 og Ot.prp. nr. 46 ( ) ) Forvaltningslov Veileder ”Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring” Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

5 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
ANSVAR Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

6 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Hvem har ansvar? Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

7 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Kommunens ansvar Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp, jf. oppll § 13-1 Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

8 Fylkeskommunens ansvar
Fylkeskommunen har ansvar for Videregående opplæring, jfr. oppll § 13-3 Videregående opplæring, grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i sosiale og medisinske institusjoner, jf. oppll §§13-2 og 13-3a Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

9 Fylkesmannens (statens) ansvar
Fylkesmannen er statens (regjeringen, departement, direktorat) representant i Aust-Agder Fylkesmannen skal ha tilsyn med kommunene, fylkeskommunene og private skoler jf. oppll § 14-1 skal også gi informasjon og veiledning til den offentlige forvaltningen og brukere - om statlig utdanningspolitikk er klageinstans bl. a. i forhold til enkeltvedtak om spesialundervisning jf. oppll § 15-2. (Kan også ha andre oppgaver) Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

10 OPPLÆRINGSLOVA (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa)
Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

11 Opplæringslova med forskrifter
Gjelder for all opplæring og alle elever så langt det passer. Grunnskolen – opplæringsrett og -plikt Videregående – opplæringsrett (Barn under skolepliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp) Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

12 Forhold mellom oppl. og forv.lov
Opplæringslova (oppl) = særlov og forvaltningsloven (forv) = generell lov Særlov går foran generell lov Forvaltningsloven gjelder for saksbehandling etter opplæringslova, jf. oppll § 15-1 Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

13 Opplæringen skal gi alle elever tilfredsstillende utbytte ut fra
sine forutsetninger Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

14 Tilpasset opplæring - TPO
Det generelle målet/prinsippet om tilpasset opplæring (TPO) gjelder for alle elever, jf. oppll § 1-3 Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

15 Viktige begreper Tilpasset opplæring - TPO Ordinær TPO/ Særlig TPO/
Ordinær opplæring Spesialundervisning Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

16 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
SPESIALUNDERVISNING Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

17 Rett til spesialundervisning, jf. oppl § 5-1
Rett – ikke plikt Individuell rett Når inntrer retten? Hva har eleven rett til? Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

18 Saksbehandling – enkeltvedtak om spesialundervisning
Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

19 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Vurdering av om eleven får tilfredsstillende, likeverdig og forsvarlig utbytte. Hvem skal vurdere? Hvordan? Skjønn Elevens læringsmiljø og forutsetninger Det totale opplæringstilbudet Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

20 Skolens ansvar for vurderinger, jf 5-1, 5-4 og 5-5
Skolen skal i utgangspunktet vurdere om alle elever får et tilfredsstillende utbytte, Etter oppll § 5-4 har undervisningspersonalet en plikt til å undersøke særlig om eleven har rett til spesialundervisning (på eget initiativ eller når foreldrene krever det) og så melde fra til rektor. Rektor sørger så for den videre saksgangen. Skolen må vurdere (observasjon, elevsamtaler, foreldresamtaler, prøver….): Elevens læreforutsetninger og prøve ut ulike tiltak Skolens læringsmiljø – inkl. TPO Skolen skal så si noe om kva opplæring eleven treng For elever som har IOP, skal skolen hver halvår vurdere denne og om eleven fortsatt skal ha spesialundervisning m.v, jf oppll § 5-5. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

21 Tilmelding til PPT , jf oppll §§ 5-4 og 5-3
Når tilretteleggingen av det ordinære tilbudet ikke er godt nok: Skolen sender en tilmelding til PPT om behov for en sakkyndig vurdering, jf. § 5-3 ( kopi til begge foreldre/elev) Først innhente samtykke fra foreldre/elev og involvere dem, jf. § 5-4 Opplæringsloven stiller ikke krav om søknad fra foreldre/elev. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

22 PPT’s sakkyndige vurdering og saksbehandlingen
Sakkyndig vurdering skal foreligge før det fattes enkeltvedtak, jf. oppll § 5-3 Det kreves samtykke før den utarbeides, jf oppll § 5-4 Eleven og foreldrene har rett til å gjøres kjent med innholdet før vedtaket fattes Plikt for PPT til å rådføre seg med eleven og foreldrene og ta hensyn til deres syn, Den sakkyndige vurderingen er rådgivende i forhold til vedtaksorganet Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

23 Krav til innhold i den sakkyndige vurderingen, jf oppll § 5-3
Den sakkyndige vurderingen skal – med utgangspunkt i det læringsmiljøet eleven er en del av og kjennskap til elevens forutsetninger vise om eleven har behov for spesialundervisning og kva for opplæringstilbod som bør givast Sakkyndig vurdering vil ha to hovedelementer Utredning Tilrådning Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

24 Innhold i sakkyndig vurdering, jf oppll § 5-3
Det er opplistet 5 punkter som PPT skal uttale seg om. men listen er ikke uttømmende. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til Eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet Lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa Realistiske opplæringsmål for eleven Om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet Kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod Den sakkyndige vurderingen skal være tydelig og konkret Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

25 Varighet av den sakkyndige vurderinger
Opplæringsloven gir ingen anvisninger om varigheten til de sakkyndige vurderingene, men forarbeidene synes å forutsette at det som en hovedregel skal utarbeides sakkyndig vurdering hvert år. (Saken skal være godt utredet, før det fattes vedtak, jf forv.l) Det åpnes imidlertid for å fatte vedtak for flere år når behovet er stabilt og godt dokumentert Ved endringer av læreforutsetninger eller læringsmiljø kan det også tenkes at det er behov for nye sakkyndige vurderinger i løpet av skoleåret og med kortere varighet enn ett år. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

26 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland

27 Vedtak om spesialundervisning, jf oppll § 5-1
I de fleste kommuner er det nå rektor som har fått delegert ansvar for å fatte enkeltvedtak. Det skal foreligge en aktuell og oppdatert sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen er rådgivende , men vedtaksorganet må begrunne særlig dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen. I slike tilfeller må også foresatte/elev orienteres og få anledning til å uttale seg. Det skal også fattes enkeltvedtak når PPT ikke tilrår spesialundervisning. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

28 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Innhold i vedtaket Opplæringslova har ikke særlige regler for detaljert utforming av vedtaket, men forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak gjelder, jf. oppl § 15-1 og forv kap IV og V. Vedtaket skal ta stilling til retten etter oppl § 5-1/5-7, jf oppl § 5-3. I forarbeidene (Ot prp nr 46, , s 169) står det at vedtaket skal vere så klart og fullstendig at det ikkje er tvil om kva for opplæringstilbod eleven skal få. I rundskriv UDir er dette igjen presisert: I et enkeltvedtak om spesialundervisning må det framgå klart hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Et vedtak som bare dreier seg om omfanget av spesialundervisningen er ikke nok. I tillegg må vedtaket fastsette prinsippene for innholdet i og den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen. I forarbeidene (NOU 1995:18 s 128) står det at IOP kan gjøres til en del av vedtaket. Dette vil kunne bidra til konkretiseringen av tilbudet. Vise til sakkyndig vurdering med dato. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

29 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Klage på enkeltvedtak om spesialundervisning, jf oppll § 15-2 og forv.l kap VI Forvaltningslovens bestemmelser gjelder for klager på enkeltvedtak, jf. oppll § 15-2 ( generell bestemmelse) og forv kap VI (Om klage og omgjøring av vedtak) Oppl § 15-2, første ledd har en særbestemmelse ang. hvem som er klageinstans i forhold til oppll § 5-1 m.v. Enkeltvedtaket skal opplyse om klagerett, klagefrist og klageinstans – ev. som vedlegg til selve vedtaket. Klagen sendes den instans som har fattet enkeltvedtak (rektor). Som underinstans kan rektor imøtekomme klager og omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagen til klageinstansen som i disse sakene er fylkesmannen ( delegert fra departementet til fylkesmannen i rundskriv F-23-99). Underinstansen skal sørge for at saken er forberedt til behandling hos klageinstansen. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

30 Individuell opplæringsplan – IOP, jf oppll § 5-5
Alle elever skal så langt det er mulig følge læreplanene og ha de samme rettighetene som andre. For elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning, skal det utarbeides IOP. IOP skal vise Mål for opplæringen Innhold i opplæringen og ”korleis ho skal drivast” IOP er en ytterligere konkretisering av vedtaket og sakkyndig vurdering Dersom det gjøres store endringer i IOP, bør det fattes nytt vedtak. Skolen er ansvarlig for IOP. Foreldre skal involveres, jf oppll § 5-4. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

31 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
IOP – forts. Det er ikke gitt føringer for den konkrete utformingen av IOP utover innholdspunktene i § 5-5, men også her skal det være en konkret individuell vurdering av omfang og innhold i tråd med enkeltvedtaket. Målene må si noe om hvilken kompetanse eleven arbeider mot. Dette må relateres til mål i læreplanen og også angi nivå. Innholdsdimensjonen i planen må si noe om lærestoff, aktivitetsområder og arbeidsmåter. Hvordan handler om organisering, ansvar, tid/omfang, læremidler, utstyr, lærerkompetanse, ev. assistent, osv Det totale opplæringstilbudet må også synliggjøres. For noen elever vil det være nødvendig å se sammenheng med individuell plan IP ( rettighet i helselovgivning) Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

32 Halvårsrapporter, jf oppll § 5-5
IOP er svært viktig grunnlag for å kunne gi en god dokumentasjon av om rettighetene er ivaretatt - i de halvårlige rapportene. Skolen er ansvarlig for å evaluere opplæringen for elever med vedtak om spesialundervisning hvert halvår. Halvårsrapporten skal Gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått og En vurdering av utviklingen til eleven Rapporten skal sendes eleven/foreldrene og kommunen/f.komm. (inkl PPT) Vurderingene må gjøres opp mot IOP, vedtak og sakkyndig vurdering. Det må også vurderes om eleven fortsatt har behov for spesialundervisning, jf §§ 5-1 og 5-4. det er behov for justeringer av IOP elevens totale rettigheter er ivaretatt Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

33 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland

34 Medvirkning og rettigheter - foreldre/elev
Kan kreve at skolen undersøker, jf oppll § 5-4 Skal samtykke før sakkyndig vurdering og før vedtak fattes, jf oppl § 5-4 Anledning til å uttale seg og bli hørt (jf oppll § 5-4) i forhold til utforming av tilbudet før vedtak fattes dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering Innsyn i aktuelle dokumenter, jf forv Underretning om vedtak, saksbehandlingstid, klage… jf forv Rett til skriftlig begrunnet vedtak, jf forv Rett til å klage, jf forv Rett til å takke nei til spesialundervisning Informasjon om skolens vurderinger, jf oppl 5-5 Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

35 Saksbehandlingstiden for vedtak og klage
Forvaltningsloven § 11a – forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre en sak ”uten ugrunnet opphold”. Foreløpig svar ved henvendelser når saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, jf forv §11a tredje ledd Underretning om vedtaket og klage så snart som mulig, jf forv § 27 PPTs ressurser kan påvirke behandlingstiden. (oppll § 5-6) Hvis underinstansen ikke forbereder saken godt for klageinstansen, kan saken bli forsinket. Elever som får spesialundervisning skal på linje med andre elever ha et ferdig opplæringstilbud ved skolestart. Det betyr at saksbehandlingsrutinene må sikre at IOP kan foreligge ved skolestart. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

36 Økonomi og rettigheter
Kommunen/f.komm. kan ikke bruke økonomiske begrunnelser for å ikke gi elever rettigheter etter § 5-1 – med mindre kommunen/f.komm. kan dokumentere at disse får et likeverdig opplæringstilbud Oppl § 13-10, første ledd: Kommunen/fylkeskommunen …. har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Rundskriv UDir : Direktoratet vil dessuten påpeke skoleeiers ansvar for at den enkelte skole har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å oppfylle elevenes og barnas rettigheter Dersom skoleeier ikke har økonomisk mulighet til dette, har skoleeiere ansvar for å rapportere situasjonen til statlig tilsynsmyndighet. Ved anstrengt kommuneøkonomi kan individuelle rettigheter bli skadelidende, til fordel for budsjettdisiplin og krav om nedskjæringer. Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

37 Særlig viktig å huske på….
Rett til spesialundervisning = individuell rett Opplæringsloven med forskrifter gjelder også for elever som får spesialundervisning – så langt det passer Elev og foreldremedvirkning og partsrettigheter skal ivaretas i saksbehandlingen, jf opplæringslov, forvaltningslov, barnelov…. Kommunen/f.kommunen har et hovedansvar for et ”forsvarlig system” som også ivaretar dette området, jf oppl § 13-10, andre ledd. Kommunen/f.komm skal også sørge for de ressursene det er behov for , jf oppl 13-10, første ledd ELEVENE HAR RETT TIL SPESIALUNDERVISNING OG ET FORSVARLIG UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN ! Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

38 SPESIALPEDAGOGISK HJELP oppll § 5-7
Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

39 Spesialpedagogisk hjelp
§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder        Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.        For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. Se også Rundskriv UDir og ”Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen”, KD vår 2008 Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

40 Spesialpedagogisk hjelp
En individuell rettighet etter opplæringslova som skal sikre spesialpedagogisk hjelp til barn UNDER SKOLEPLIKTIG ALDER som etter sakkyndig vurdering har behov for særlige hjelpetiltak. Utgangspunktet for retten er barnets vansker. Bakgrunnen for denne rettigheten har vært å gi barna et godt utviklingsgrunnlag før skolestart. ”Tidlig hjelp er god hjelp..” Rettigheten fastslås gjennom enkeltvedtak. Omfatter mer enn spesialundervisning: tilbud om foreldreveiledning, trenings- og stimuleringstiltak, (lekotekvirksomhet), veiledning til personalet i barnehagen. Ingen nedre aldersgrense Uavhengig av om barnet går i barnehage Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

41 Individuell opplæringsplan -IOP
Det er ikke krav om IOP for barn som får spesialpedagogisk hjelp, men det er ingen ting i veien for at det utarbeides IOP Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

42 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
HALVÅRSRAPPORT sikre at det hvert halvår utarbeides skriftlig oversikt over den opplæringen barnet har fått og gi en vurdering av utviklingen til barnet, jf § 5-5. I dette ligger at: vurderingen må skje med bakgrunn i vedtaket og den sakkyndige vurderingen og de mål som er satt for barnet vurderingene i halvårsrapporten skal kunne gi grunnlag for å vurdere om den spesialpedagogiske hjelpen kan avsluttes, bør endres eller videreføres sikre at halvårsrapporten sendes til foresatte og til kommunen/PPT Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland

43 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland

44 Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland
Aktuelle nettsteder (Utdanningsdirektoratet) (Kunnskapsdepartementet) (Videregående opplæring) (FM i Aust-Agder) (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) (Aktuelle lover) Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland


Laste ned ppt "Kursdag for foreldre , Inger M. Skar Mouland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google