Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 1 Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 1 Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 1 Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova

2 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 2 Svar på alt i dag?

3 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 3 Avgrensning n Opplæringslova n Kap 5 Spesialundervisning (og spesialpedagogisk hjelp) n Barn og unge n Saksbehandling etter oppll § 5-1 og 5-7

4 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 4 Aktuelle dokumenter n * Opplæringslov med forskrifter (herunder læreplanverket) (Forarbeidene: NOU 1995:18 og Ot.prp. nr. 46 (1997-98) ) n Forvaltningslov n Veileder ”Spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring”

5 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 5 ANSVAR

6 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 6 Hvem har ansvar? ELEV og foresatte skolebarnehagekommunef.kommuneStaten/f.mannprivatskolePPT

7 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 7 Kommunens ansvar Kommunen har ansvar for n grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp, jf. oppll § 13-1

8 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 8 Fylkeskommunens ansvar Fylkeskommunen har ansvar for n Videregående opplæring, jfr. oppll § 13-3 n Videregående opplæring, grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp i sosiale og medisinske institusjoner, jf. oppll §§13-2 og 13-3a

9 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 9 Fylkesmannens (statens) ansvar Fylkesmannen er statens (regjeringen, departement, direktorat) representant i Aust-Agder Fylkesmannen n skal ha tilsyn med kommunene, fylkeskommunene og private skoler jf. oppll § 14-1 n skal også gi informasjon og veiledning til den offentlige forvaltningen og brukere - om statlig utdanningspolitikk n er klageinstans bl. a. i forhold til enkeltvedtak om spesialundervisning jf. oppll § 15-2. n (Kan også ha andre oppgaver)

10 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 10 OPPLÆRINGSLOVA (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa)

11 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 11 Opplæringslova med forskrifter n Gjelder for all opplæring og alle elever så langt det passer. n Grunnskolen – opplæringsrett og -plikt n Videregående – opplæringsrett n (Barn under skolepliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp)

12 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 12 Forhold mellom oppl. og forv.lov n Opplæringslova (oppl) = særlov og forvaltningsloven (forv) = generell lov n Særlov går foran generell lov n Forvaltningsloven gjelder for saksbehandling etter opplæringslova, jf. oppll § 15-1

13 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 13 Opplæringen skal gi alle elever tilfredsstillende utbytte ut fra sine forutsetninger

14 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 14 Tilpasset opplæring - TPO n Det generelle målet/prinsippet om tilpasset opplæring (TPO) gjelder for alle elever, jf. oppll § 1-3

15 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 15 Viktige begreper Tilpasset opplæring - TPO Ordinær TPO/ Særlig TPO/ Ordinær opplæring Spesialundervisning

16 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 16 SPESIALUNDERVISNING

17 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 17 Rett til spesialundervisning, jf. oppl § 5-1 n Rett – ikke plikt n Individuell rett n Når inntrer retten? n Hva har eleven rett til?

18 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 18 Saksbehandling – enkeltvedtak om spesialundervisning ELEV TPO Ped. Kartlegging vurdering Henvisning Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak Ev. klagebehandling IOPHalvårsrapport

19 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 19 Vurdering av om eleven får tilfredsstillende, likeverdig og forsvarlig utbytte. n Hvem skal vurdere? n Hvordan? –Skjønn –Elevens læringsmiljø og forutsetninger –Det totale opplæringstilbudet

20 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 20 Skolens ansvar for vurderinger, jf 5-1, 5-4 og 5-5 n Skolen skal i utgangspunktet vurdere om alle elever får et tilfredsstillende utbytte, n Etter oppll § 5-4 har undervisningspersonalet en plikt til å undersøke særlig om eleven har rett til spesialundervisning (på eget initiativ eller n når foreldrene krever det) og n så melde fra til rektor. Rektor sørger så for den videre saksgangen. Skolen må vurdere (observasjon, elevsamtaler, foreldresamtaler, prøver….): –Elevens læreforutsetninger og prøve ut ulike tiltak –Skolens læringsmiljø – inkl. TPO n Skolen skal så si noe om kva opplæring eleven treng n For elever som har IOP, skal skolen hver halvår vurdere denne og om eleven fortsatt skal ha spesialundervisning m.v, jf oppll § 5-5.

21 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 21 Tilmelding til PPT, jf oppll §§ 5-4 og 5-3 n Når tilretteleggingen av det ordinære tilbudet ikke er godt nok: –Skolen sender en tilmelding til PPT om behov for en sakkyndig vurdering, jf. § 5-3 ( kopi til begge foreldre/elev) –Først innhente samtykke fra foreldre/elev og involvere dem, jf. § 5-4 n Opplæringsloven stiller ikke krav om søknad fra foreldre/elev.

22 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 22 PPT’s sakkyndige vurdering og saksbehandlingen n Sakkyndig vurdering skal foreligge før det fattes enkeltvedtak, jf. oppll § 5-3 n Det kreves samtykke før den utarbeides, jf oppll § 5-4 n Eleven og foreldrene har rett til å gjøres kjent med innholdet før vedtaket fattes n Plikt for PPT til å rådføre seg med eleven og foreldrene og ta hensyn til deres syn, n Den sakkyndige vurderingen er rådgivende i forhold til vedtaksorganet

23 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 23 Krav til innhold i den sakkyndige vurderingen, jf oppll § 5-3 n Den sakkyndige vurderingen skal – med utgangspunkt i det læringsmiljøet eleven er en del av og kjennskap til elevens forutsetninger –vise om eleven har behov for spesialundervisning og –kva for opplæringstilbod som bør givast n Sakkyndig vurdering vil ha to hovedelementer –Utredning –Tilrådning

24 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 24 Innhold i sakkyndig vurdering, jf oppll § 5-3 n Det er opplistet 5 punkter som PPT skal uttale seg om. men listen er ikke uttømmende. n Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til –Eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet –Lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa –Realistiske opplæringsmål for eleven –Om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet –Kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod n Den sakkyndige vurderingen skal være tydelig og konkret

25 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 25 Varighet av den sakkyndige vurderinger n Opplæringsloven gir ingen anvisninger om varigheten til de sakkyndige vurderingene, men forarbeidene synes å forutsette at det som en hovedregel skal utarbeides sakkyndig vurdering hvert år. (Saken skal være godt utredet, før det fattes vedtak, jf forv.l) n Det åpnes imidlertid for å fatte vedtak for flere år når behovet er stabilt og godt dokumentert n Ved endringer av læreforutsetninger eller læringsmiljø kan det også tenkes at det er behov for nye sakkyndige vurderinger i løpet av skoleåret og med kortere varighet enn ett år.

26 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 26

27 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 27 Vedtak om spesialundervisning, jf oppll § 5-1 n I de fleste kommuner er det nå rektor som har fått delegert ansvar for å fatte enkeltvedtak. n Det skal foreligge en aktuell og oppdatert sakkyndig vurdering. n Den sakkyndige vurderingen er rådgivende, men vedtaksorganet må begrunne særlig dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen. I slike tilfeller må også foresatte/elev orienteres og få anledning til å uttale seg. n Det skal også fattes enkeltvedtak når PPT ikke tilrår spesialundervisning.

28 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 28 Innhold i vedtaket n Opplæringslova har ikke særlige regler for detaljert utforming av vedtaket, men forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak gjelder, jf. oppl § 15-1 og forv kap IV og V. n Vedtaket skal ta stilling til retten etter oppl § 5-1/5-7, jf oppl § 5- 3. n I forarbeidene (Ot prp nr 46, 1997-98, s 169) står det at –vedtaket skal vere så klart og fullstendig at det ikkje er tvil om kva for opplæringstilbod eleven skal få. n I rundskriv UDir-1-2007 er dette igjen presisert: –I et enkeltvedtak om spesialundervisning må det framgå klart hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Et vedtak som bare dreier seg om omfanget av spesialundervisningen er ikke nok. I tillegg må vedtaket fastsette prinsippene for innholdet i og den organisatoriske gjennomføringen av opplæringen. n I forarbeidene (NOU 1995:18 s 128) står det at IOP kan gjøres til en del av vedtaket. Dette vil kunne bidra til konkretiseringen av tilbudet. n Vise til sakkyndig vurdering med dato.

29 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 29 Klage på enkeltvedtak om spesialundervisning, jf oppll § 15-2 og forv.l kap VI n Forvaltningslovens bestemmelser gjelder for klager på enkeltvedtak, jf. oppll § 15-2 ( generell bestemmelse) og forv kap VI (Om klage og omgjøring av vedtak) n Oppl § 15-2, første ledd har en særbestemmelse ang. hvem som er klageinstans i forhold til oppll § 5-1 m.v. n Enkeltvedtaket skal opplyse om klagerett, klagefrist og klageinstans – ev. som vedlegg til selve vedtaket. n Klagen sendes den instans som har fattet enkeltvedtak (rektor). Som underinstans kan rektor imøtekomme klager og omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes klagen til klageinstansen som i disse sakene er fylkesmannen ( delegert fra departementet til fylkesmannen i rundskriv F- 23-99). Underinstansen skal sørge for at saken er forberedt til behandling hos klageinstansen.

30 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 30 Individuell opplæringsplan – IOP, jf oppll § 5-5 n Alle elever skal så langt det er mulig følge læreplanene og ha de samme rettighetene som andre. n For elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning, skal det utarbeides IOP. n IOP skal vise –Mål for opplæringen –Innhold i opplæringen og –”korleis ho skal drivast” n IOP er en ytterligere konkretisering av vedtaket og sakkyndig vurdering n Dersom det gjøres store endringer i IOP, bør det fattes nytt vedtak. n Skolen er ansvarlig for IOP. Foreldre skal involveres, jf oppll § 5-4.

31 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 31 IOP – forts. n Det er ikke gitt føringer for den konkrete utformingen av IOP utover innholdspunktene i § 5-5, men også her skal det være en konkret individuell vurdering av omfang og innhold i tråd med enkeltvedtaket. n Målene må si noe om hvilken kompetanse eleven arbeider mot. Dette må relateres til mål i læreplanen og også angi nivå. n Innholdsdimensjonen i planen må si noe om lærestoff, aktivitetsområder og arbeidsmåter. n Hvordan handler om organisering, ansvar, tid/omfang, læremidler, utstyr, lærerkompetanse, ev. assistent, osv n Det totale opplæringstilbudet må også synliggjøres. n For noen elever vil det være nødvendig å se sammenheng med individuell plan IP ( rettighet i helselovgivning)

32 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 32 Halvårsrapporter, jf oppll § 5-5 n IOP er svært viktig grunnlag for å kunne gi en god dokumentasjon av om rettighetene er ivaretatt - i de halvårlige rapportene. n Skolen er ansvarlig for å evaluere opplæringen for elever med vedtak om spesialundervisning hvert halvår. n Halvårsrapporten skal –Gi en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått og –En vurdering av utviklingen til eleven Rapporten skal sendes eleven/foreldrene og kommunen/f.komm. (inkl PPT) n Vurderingene må gjøres opp mot IOP, vedtak og sakkyndig vurdering. n Det må også vurderes om –eleven fortsatt har behov for spesialundervisning, jf §§ 5-1 og 5-4. –det er behov for justeringer av IOP –elevens totale rettigheter er ivaretatt

33 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 33

34 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 34 Medvirkning og rettigheter - foreldre/elev n Kan kreve at skolen undersøker, jf oppll § 5-4 n Skal samtykke før sakkyndig vurdering og før vedtak fattes, jf oppl § 5-4 n Anledning til å uttale seg og bli hørt (jf oppll § 5-4) i forhold til –utforming av tilbudet –før vedtak fattes dersom vedtaket avviker fra sakkyndig vurdering n Innsyn i aktuelle dokumenter, jf forv n Underretning om vedtak, saksbehandlingstid, klage… jf forv n Rett til skriftlig begrunnet vedtak, jf forv n Rett til å klage, jf forv n Rett til å takke nei til spesialundervisning n Informasjon om skolens vurderinger, jf oppl 5-5

35 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 35 Saksbehandlingstiden for vedtak og klage n Forvaltningsloven § 11a – forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre en sak ”uten ugrunnet opphold”. n Foreløpig svar ved henvendelser når saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, jf forv §11a tredje ledd n Underretning om vedtaket og klage så snart som mulig, jf forv § 27 n PPTs ressurser kan påvirke behandlingstiden. (oppll § 5-6) n Hvis underinstansen ikke forbereder saken godt for klageinstansen, kan saken bli forsinket. n Elever som får spesialundervisning skal på linje med andre elever ha et ferdig opplæringstilbud ved skolestart. Det betyr at saksbehandlingsrutinene må sikre at IOP kan foreligge ved skolestart.

36 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 36 Økonomi og rettigheter n Kommunen/f.komm. kan ikke bruke økonomiske begrunnelser for å ikke gi elever rettigheter etter § 5-1 – med mindre kommunen/f.komm. kan dokumentere at disse får et likeverdig opplæringstilbud n Oppl § 13-10, første ledd: –Kommunen/fylkeskommunen …. har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. n Rundskriv UDir-1-2007: –Direktoratet vil dessuten påpeke skoleeiers ansvar for at den enkelte skole har tilstrekkelige økonomiske ressurser til å oppfylle elevenes og barnas rettigheter –Dersom skoleeier ikke har økonomisk mulighet til dette, har skoleeiere ansvar for å rapportere situasjonen til statlig tilsynsmyndighet. n Ved anstrengt kommuneøkonomi kan individuelle rettigheter bli skadelidende, til fordel for budsjettdisiplin og krav om nedskjæringer.

37 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 37 Særlig viktig å huske på…. n Rett til spesialundervisning = individuell rett n Opplæringsloven med forskrifter gjelder også for elever som får spesialundervisning – så langt det passer n Elev og foreldremedvirkning og partsrettigheter skal ivaretas i saksbehandlingen, jf opplæringslov, forvaltningslov, barnelov…. n Kommunen/f.kommunen har et hovedansvar for et ”forsvarlig system” som også ivaretar dette området, jf oppl § 13-10, andre ledd. Kommunen/f.komm skal også sørge for de ressursene det er behov for, jf oppl 13-10, første ledd n ELEVENE HAR RETT TIL SPESIALUNDERVISNING OG ET FORSVARLIG UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN !

38 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 38 SPESIALPEDAGOGISK HJELP oppll § 5-7

39 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 39 Spesialpedagogisk hjelp n § 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder n Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. n For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. Se også n Rundskriv UDir-1-2007 og n ”Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen”, KD vår 2008

40 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 40 Spesialpedagogisk hjelp n En individuell rettighet etter opplæringslova som skal sikre spesialpedagogisk hjelp til barn UNDER SKOLEPLIKTIG ALDER som etter sakkyndig vurdering har behov for særlige hjelpetiltak. Utgangspunktet for retten er barnets vansker. n Bakgrunnen for denne rettigheten har vært å gi barna et godt utviklingsgrunnlag før skolestart. ”Tidlig hjelp er god hjelp..” n Rettigheten fastslås gjennom enkeltvedtak. n Omfatter mer enn spesialundervisning: tilbud om foreldreveiledning, trenings- og stimuleringstiltak, (lekotekvirksomhet), veiledning til personalet i barnehagen. n Ingen nedre aldersgrense n Uavhengig av om barnet går i barnehage

41 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 41 Individuell opplæringsplan -IOP n Det er ikke krav om IOP for barn som får spesialpedagogisk hjelp, men n det er ingen ting i veien for at det utarbeides IOP

42 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 42 HALVÅRSRAPPORT n sikre at det hvert halvår utarbeides skriftlig oversikt over den opplæringen barnet har fått og gi en vurdering av utviklingen til barnet, jf § 5-5. I dette ligger at: –vurderingen må skje med bakgrunn i vedtaket og den sakkyndige vurderingen og de mål som er satt for barnet –vurderingene i halvårsrapporten skal kunne gi grunnlag for å vurdere om den spesialpedagogiske hjelpen kan avsluttes, bør endres eller videreføres n sikre at halvårsrapporten sendes til foresatte og til kommunen/PPT

43 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 43

44 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 44 Aktuelle nettsteder www.udir.nowww.udir.no (Utdanningsdirektoratet) www.kd.nowww.kd.no(Kunnskapsdepartementet) www.utdanning.no www.Vilbli.nowww.Vilbli.no(Videregående opplæring) www.fylkesmannen.no/aawww.fylkesmannen.no/aa (FM i Aust-Agder) www.statped.nowww.statped.no (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) www.lovdata.nowww.lovdata.no (Aktuelle lover)


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Kursdag for foreldre 23.04.2009, Inger M. Skar Mouland 1 Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google