Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional samling med veiledning Forvaltningskompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional samling med veiledning Forvaltningskompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional samling med veiledning Forvaltningskompetanse
Hovedtemaet er saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak. De generelle kravene i forvaltningsloven og i tillegg bestemmelsene til de enkelte rettighetene i opplæringsloven vil bli gjennomgått. Gjertrud Aas Moen Oppvekst- og utdanningsavdelingen

2 Temaer inne forvaltningskompetanse
Generelt om enkeltvedtak Forhåndsvarsling Innhold i enkeltvedtak Klageregler Retten til å se sakens dokumenter Enkeltvedtak om spesialundervisning, særskilt språkopplæring, tegnspråkopplæring og punktskriftopplæring

3 Enkeltvedtak Avgjørelser om elevenes rettigheter og plikter etter opplæringsloven skal fattes som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.)§ 2 b.

4 Enkeltvedtak Hovedregelen er skriftlige enkeltvedtak, jf. fvl. § 23.

5 Forhåndsvarsling av enkeltvedtak
Varsler skolen elever og foreldre som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet? (jf. fvl. § 16) Rektor skal: sørge for elever og/eller foreldre som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken blir varslet, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet.

6 Forts. forhåndsvarsling av enkeltvedtak
Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å uttale seg om saken innen en frist (forhåndsvarsel). Forhåndsvarselet skal være skriftlig, noen få unntak. (også adgang til elektronisk kommunikasjon) Varsling er ikke nødvendig dersom eleven og foreldrene allerede har uttalt seg i saken; for eksempel gjennom søknad eller på annen måte.

7 Forts. forhåndsvarsling av enkeltvedtak
I forhåndsvarselet skal det redegjøres for hva saken gjelder Varselet skal inneholde opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede enkeltvedtaket. Rektor skal: sørge for at forhåndsvarselet redegjør for hva saken gjelder, og viser til det rettslig og faktiske grunnlaget for det varslede enkeltvedtaket.

8 Innhold i et enkeltvedtak (fvl. §§ 24 og 25)
Inneholder enkeltvedtak begrunnelse hvor det vises til Hjemmelen (rettslige grunnlaget) for enkeltvedtaket? faktiske forhold som er lagt til grunn? hvilke hensyn som er vektlagt? Rektor skal: sørge for at enkeltvedtaket begrunnes, og vise hva det er lagt vekt på ved vurderingen (se a, b og c).

9 Innhold i et enkeltvedtak - klageregler
Inneholder enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) informasjon om Klageadgang? Klagefrist? Klageinstans? Fremgangsmåten ved klage?

10 Rektor skal: sørge for at enkeltvedtaket opplyser om forvaltningslovens klageregler: - klageadgangen og klageinstans (fvl. § 28) klagens adressat, form og innhold (fvl. § 329 at klagefristen er 3 uker (fvl. §§ 29-31) med flere bestemmelser i forvaltningsloven

11 Partenes innsynsrett Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om partenes rett til å se sakens dokumenter etter fvl. § 18, jf. § 19. Rektor skal: sørge for at enkeltvedtaket opplyser om partenes rett til å se sakens dokumenter.

12 Forts. partenes innsynsrett
Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, med mindre det er grunner for at det skal gjøres unntak. Hva som skal unntas fra innsyn fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19.

13 Enkeltvedtak om spesialundervisning

14 Saksbehandling ifm. vedtak om spesialundervisning - Før utredning av eleven
Innhenter skolen samtykke fra foreldrene før det igangsettes utredning av behovet for spesial-undervisning? Jf. Opplæringsloven (oppl.) § 5-4 Rektor skal: sørge for at skolen innhenter samtykke fra foreldrene eller eleven før eleven blir meldt til PPT.

15 Saksbehandling ifm. vedtak om spesialundervisning
Eleven skal meldes til PPT for sakkyndig vurdering dersom skolen eller rektor etter forsøk med tilpasninger innenfor den ordinære opplæringen mener at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte. Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesial-undervisning, trenger de ikke å gi samtykke til en sakkyndig vurdering. Samtykket vil da ligge implisitt i søknaden.

16 Saksbehandling ifm. vedtak om spesialundervisning
Gir skolen eleven/foreldrene mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes? Rektor skal: sørge for at skolen har en skriftlig rutine som sikrer at eleven/foreldrene får/har fått mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes.

17 Enkeltvedtak om spesialundervisning
Fattes det enkeltvedtak for elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning? Rektor skal: sørge for at det alltid fattes enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering er gjennomført sørge for å fatte enkeltvedtak hvis han/hun avslår å gi spesialundervisning.

18 Enkeltvedtak om spesialundervisning
Begrunner enkeltvedtak om spesialundervisning ev. avvik fra sakkyndig vurdering? Rektor skal: dersom rektor ikke følger det PPT tilrår i den sakkyndige vurderingen, må rektor i enkeltvedtaket begrunne hvorfor han/hun likevel mener at eleven får et opplæringstilbud som oppfyller retten til spesialundervisning.

19 Enkeltvedtakets innhold
Fremgår det av enkeltvedtaket: Omfang (følger timetallet LK06)? Innhold (hvilke fag/områder. evt. avvik fra LK06)? Organisering? Kompetanse? Enkeltvedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal få.

20 Omfanget av spesialundervisning
Rektor skal: sørge for at det står hvor mange timer med spesialundervisning eleven skal ha i enkeltvedtaket sørge for at eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen fremgår av enkeltvedtaket.

21 Forts. omfanget Enkeltvedtaket må angi omfanget av spesialunder-visningen i tid. Vage skjønnsmessige størrelser som stort, middels og lite oppfyller ikke kravet til klarhet. Angivelsen i tid skal som hovedregel være i klokketimer, ikke i 45 minutter. Elever med spesialundervisning skal ha det samme totale timetallet som andre elever.

22 Innholdet i spesialundervisningen
Rektor skal: sørge for å innholdet i spesialundervisningen blir beskrevet i enkeltvedtaket sørge for at det står hvilke fag spesialunder-visningen omfatter, om det skal gjøres avvik fra læreplanverket og eventuelt hvilke avvik dette er.

23 Forts. innholdet Enkeltvedtaket må beskrive innholdet i spesialundervisningen. Dersom det skal gis spesialundervisning i enkelte fag, skal det angis hvilke fag og hva slags opplæringstilbud eleven skal ha i de enkelte fagene. Dersom det skal gjøres større eller mindre avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet, må avvikene gå klart frem av enkeltvedtaket og det må angis hvilke fag dette skal gjelde for.

24 Organisering av spesialundervisningen
Rektor skal sørge for at det i enkeltvedtaket : fremgår hvordan spesialundervisningen skal organiseres fremgår om eleven skal ha opplæring i klassen/ basisgruppen, i liten gruppe eller eneundervisning står hvem som skal gi spesialundervisningen ; lærer, spesialpedagog, logoped mv.

25

26 Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring

27 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter
Fattes det enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring? (jf. Oppl. §§ 2-8 og 3-12) Rektor skal: sørge for å alltid fatte enkeltvedtak om særskilt språk-opplæring, både hvis det innvilges eller hvis det avslås passe på å oppfylle forvaltningslovens krav til saks-behandlingen ved enkeltvedtak.

28 Forts. særskilt språkopplæring
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Elevenes ferdigheter i norsk skal kartlegges før det gjøres vedtak om særskilt norskopplæring.

29 Forts. særskilt språkopplæring
En beslutning om at en elev skal ha særskilt språkopplæring/ ikke har rett til særskilt språkopplæring er et enkeltvedtak. Fremgår det av enkeltvedtaket: Omfang- eventuell kobling opp mot ordinær opplæring? Hvilken læreplan eleven skal følge? Organisering (annen skole)? Kompetanse?

30 Omfang av særskilt språkopplæring
Rektor skal sørge for at det i enkeltvedtaket: fremgår hva slags særskilt språkopplæring eleven skal ha; særskilt norskopplæring, og/eller tospråklig faglig opplæring/morsmål står hvor mange timer med særskilt språkopplæring eleven skal ha. Enkeltvedtaket om særskilt språkopplæring skal inneholde opplysninger om: hva slags særskilt språkopplæring som tilbys, hvor mange timer særskilt språkopplæring eleven skal ha og varigheten av vedtaket.

31 Organisering og kompetanse
Rektor skal i enkeltvedtaket: beskrive hvor den særskilte språkopplæringen skal gis beskrive hvordan opplæringen skal gis, herunder krav til kompetanse hos undervisningspersonalet sørge for at det går klart fram hvordan den særskilte språk-opplæringen skal organiseres. sikre at det går klart fram av enkeltvedtaket dersom den særskilte språkopplæringen skal organiseres som et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever (innføringstilbud) sikre at det er vurdert at innføringstilbud er til elevens beste

32 Organisering og kompetanse
I enkeltvedtaket må det angis hvor og hvordan opplæringen skal gis, og hva slags (språk)kompetanse lærerne må ha. Dersom morsmålsopplæringen skal gis på en annen skole, skal dette gå frem av enkeltvedtaket. Dersom skolen skal gjøre avvik fra fag- og timefordelingen etter læreplanverket eller hvis eleven skal følge ordinær undervisning i deler av opplæringen, for eksempel i noen fag, skal dette også gå frem av enkeltvedtaket.

33 Vedtak om opphør av særskilt språkopplæring
Rektor skal: sørge for at det fattes enkeltvedtak om opphør av den særskilte språkopplæringen når det underveis vurderes at en elev kan overføres til ordinær opplæring. Når skolen tar stilling til de rettighetene en elev har til særskilt språkopplæring skal skolen alltid fatte enkeltvedtak. Dette betyr at dersom skolen gjennom sin kartlegging underveis mener at en elev har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å bli overført til ordinær opplæring, skal skolen fatte et enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring.

34

35 Enkeltvedtak om punktskriftopplæring
Fattes det enkeltvedtak for elever som etter sakkyndig vurdering har behov for punktskriftsopplæring? (oppl. §§ 2-14 og 3-10) Rektor skal: sørge for at det blir fattet enkeltvedtak om punktskriftsopplæring m.m. dersom eleven har behov for slik opplæring.

36 Sakkyndig vurdering Er enkeltvedtaket om rett til punktskriftopplæring basert på en sakkyndig vurdering? Rektor skal: sørge for at det alltid utarbeides en sakkyndig vurdering før det blir fattet vedtak om punktskriftsopplæring m.m. Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta stilling til hva slags opplæringsbehov eleven har for å få en forsvarlig opplæring. Med «basert på sakkyndig vurdering» menes at vedtaket enten må være i samsvar med sakkyndig vurdering eller at eventuelle avvik er gjort ut fra forsvarlige vurderinger.

37 Gir enkeltvedtaket oversikt over hva som skal anses som nødvendig opplæring for eleven?
Tar enkeltvedtaket stilling til opplæring i nødvendige tekniske hjelpemidler? Rektor skal: sørge for at det fremgår av enkeltvedtaket hva slags opplæring som anses nødvendig for eleven, herunder om eleven skal ha punktskrifts-opplæring, opplæring i nødvendige tekniske hjelpemidler og/eller annen opplæring.

38

39

40 Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring
Fattes det enkeltvedtak for elever som etter sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring basert på en sakkyndig vurdering? (Jf. Oppl. §§2-6 og 3-9) Rektor skal: - sørge for at det blir fattet enkeltvedtak om tegnspråk- opplæring dersom eleven har behov for slik opplæring. - sørge for at det alltid utarbeides en sakkyndig vurdering før det fattes enkeltvedtak om tegnspråkopplæring

41 Organisering og kompetanse
Gir enkeltvedtaket oversikt over Organisering av opplæringen? Kompetanse hos undervisningspersonalet? Rektor må i enkeltvedtaket si noe om: noe om hvordan tegnspråkopplæringen skal organiseres opplæringen skal legges til en annen skole enn nærskolen, samt sørge for at dette begrunnes hva slags gruppestørrelse som er faglig forsvarlig.

42 Unntak fra nærskoleprinsippet
Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest der de bor. For elever med tegnspråkopplæring er det et unntak fra denne hovedregelen, ved at kommunen kan bestemme at tegnspråkopplæring kan legges på en annen skole enn nærskolen. ( jf. Oppl. § 2-6, 2. ledd)

43 Gruppestørrelser Elever med hørselshemminger er særlig sårbare for auditiv og visuell støy. For at de skal få tilfredsstillende utbytte av undervisningen, er det svært viktig at gruppestørrelsen ikke er for stor. Gruppestørrelsen må ikke være større enn det som er pedagogisk forsvarlig (oppl. § 8-2).

44 Kompetanse Pedagogisk tilrettelegging av opplæringen for hørselshemmede barn og unge krever spesiell kompetanse. Skoleeier er ansvarlig for at skolen har riktig og nødvendig kompetanse/bemanning for å kunne oppfylle elevenes rettigheter og skolens plikter. Rektor skal: sørge for at det i enkeltvedtaket beskrives hva slags kompetanse som er nødvendig for at elevens tegnspråkopplæring skal bli forsvarlig.

45


Laste ned ppt "Regional samling med veiledning Forvaltningskompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google