Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2014-2023 Utredninger og planfase Statens vegvesen Region sør Prosjektleder NTP Solveig Hovda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2014-2023 Utredninger og planfase Statens vegvesen Region sør Prosjektleder NTP Solveig Hovda."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP 2014-2023 Utredninger og planfase Statens vegvesen Region sør Prosjektleder NTP Solveig Hovda

2 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale systemet for veg- jernbane-, luft- og sjøtransport inklusive tiltak Et verktøy for prioritering: –av bygging, vedlikehold og drift av statlig infrastruktur –innen og mellom alle transportformer –av kjøp av transporttjenester –av ulike finansieringsformer Samlet presentasjon av nasjonal transportpolitikk inklusive mulig virkemiddelbruk utenfor statlig ansvar Omtale av prosjekter på statlig infrastruktur som er større enn 750 mill kr og som foreslås startet opp i perioden

3 Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2010 - 2019 Planforslag fra transportetatene Stortingsmelding fra regjeringen Handlingsprogram 2010-2013 (2019)

4 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

5 Samferdsels-departementet/ Fiskeri- og kystdepartementet Tverretatligstyringsgruppe Samordnings-gruppen Programstyre Referanse-gruppeSekretariat Transport-analyserSamfunns-økonomiskmetodePerspektiv-analyse2040Langsiktigekapasitets-utfordringer i Oslo-området Strategisk utredning for nordområdeneØvrige tverretatlige tverretatligeutredninger Kontaktforum Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Tverretatlig organisering

6 Nasjonal transportplan Samhandling NTP 2014-2023 Fylkeskommunal representasjon i styringsgruppen Regionale kontaktutvalg (regional stat og fylkeskommunene) Kontaktforum (etatenes styringsgruppe, alle 19 fylkeskommunene og de største byene) Referansegruppe (som i NTP 2010 – 2019) Fylkeskommunal deltagelse i transport i by og regional utvikling Politiske møter mellom departement og fylkeskommuner Politiske møter mellom departementene og næringslivet

7 Utredningsfasen – 1. februar Rapport og underlagsrapporter på nettet www.ntp.dep.no www.ntp.dep.no Hovedutfordringer og mulige løsninger. Rapporten bygger på 14 temautredninger, men står på egne ben. Prioriteringer og tiltak kommer i etatenes og Avinors planforslag som overleveres i februar 2012. Stamnettsutredninger fremlagt i 7. april 2011 – behov i 30- årsperspektiv, oppgradering, investering

8 Sterk trafikkvekst Globalisering - fortsatt vekst i internasjonal handel og transport EU anslår 80% vekst i global handel og 55% vekst i det interne markedet innen 2040 Økonomisk vekst – forbruket øker Kjøpekraften per person øker med 66% innen 2040 Sterk befolkingsvekst SSB anslår at befolkningen øker med 1,2 mill til 6,1 mill i 2040. Nesten alt i byregionene

9 Hva er stamnettutredningen En oversikt over hvilke tiltak som skal til for at riksvegnettet skal få en god standard på lang sikt Stamnettutredningen er IKKE et forslag til prioritering Tiltakene er gruppert i 3 grupper: –Hva bør gjøres nå –Hva kan vente litt –Hva kan vente lenge Et grunnlag for en offentlig debatt som kan gi viktige innspill til etatenes arbeid med ”Forslag til Nasjonal transportplan 2014- 2023”

10

11

12 Epost-adresse for innspill: firmapost@vegvesen.no

13 Planfasen av NTP Region sør Basert på R2 og føringer fra Vegdir. Investeringsprogram –store prosjekter –store programområdetiltak –skredsikringstiltak Forslag til finansiering Virkningsberegninger Drift, vedlikehold, TK, tiltak for å redusere forfall

14 Hva sier Retningslinje 2 (R2) ? R2 er departementets forberedelse til St.meld i 2013. NTP skal bli ”mer strategisk, mindre detaljert”. –Mer fokus på måloppnåelse og synliggjøre strategiske valg for utvikling av infratstrukturen og for samvirke mellom transportformer –Blant annet heves nivået for prosjektvis omtale fra 200 til 750 mill kr. Gir info om plantekniske økonomiske rammer, bindinger, viktige strategier, analyser og beregninger. Gjennom NTP tydeliggjøre forventninger til fylkeskommunene

15 R2: Strategier og virkningsberegninger Anbefalt strategi med utgangspunkt i målstrukturen Alternativ strategi ut fra optimal samfunnsøkonomisk lønnsomhet Virkningsberegninger for –Anbefalt strategi –En endret ramme på hhv +/- 20 % –En økt ramme på + 45 % –Lønnsomhetsstrategi

16 R2: Krav til plangrunnlag KS1 skal være gjennomført for at et stort prosjekt skal komme til vurdering i første fireårsperiode. Prosjekt som foreslås prioritert i første fireårsperiode må inngå i godkjent kommune(del)plan, For prioritering i siste seksårsperiode må det som hovedregel være gjennomført KVU og tilhørende KS1. ”Etatene skal som hovedregel kun foreslå prosjekt der det er gj.ført KVU/KS1. I den grad det er nødvendig å gjennomføre KVU/KS1 i meldingsfasen skal dette i utgangspunktet være avsluttet før NTP legges fram for Stortinget.”

17 R2: Byområdene Egen omtale av de fire storbyområdene. Omtalene kan utvides med erfaringer fra arbeidet med bypakker, f.eks innenfor belønningsordningen/Framtidens byer” der det er spesielt interessant eksempler knyttet til målsettinger, virkemiddelbruk, organisering, samarbeid og resultater. Fra Region sør skal Drammen, Grenland og Kristiansand få egen omtale.

18 Prioriteringer, store prosjekter Bindinger (oppstart NTP 2010-2013) Føringer (oppstart NTP 2014-2019) Prioriterte prosjekter fra rutevise utredninger Prioriterte prosjekter fra KVU`er

19 Høring etter fremleggelse av etatenes planforslag


Laste ned ppt "NTP 2014-2023 Utredninger og planfase Statens vegvesen Region sør Prosjektleder NTP Solveig Hovda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google