Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Universell utforming i NTP 2014-23 Konklusjoner fra utredningsfasen og tanker til planfasen Kirsten Tegle Bryne Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Universell utforming i NTP 2014-23 Konklusjoner fra utredningsfasen og tanker til planfasen Kirsten Tegle Bryne Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal transportplan Universell utforming i NTP Konklusjoner fra utredningsfasen og tanker til planfasen Kirsten Tegle Bryne Prosjektleder for tverretatlig UU-utredning Øyer, 5.September 2011

2

3 Nasjonal transportplan •4 arbeidsmøter i arbeidsgruppa •Studietur til Malmö og Göteborg, sammen med ”effektive personknutepunkter” •Møte med FFO og SRLF •Møte med brukerorganisasjonene •Skriftlig innspill fra Deltasenteret •Engasjert fotograf for å samle gode eksempler Arbeidsmetode

4 Nasjonal transportplan •Lov om forbud mot diskriminering (”Tilgjengelighetsloven”) •Plan- og bygningsloven (med tilhørende forskrifter) •Lov om offentlige anskaffelser (med tilhørende forskrifter) •Lov om passasjerettigheter (fly og jernbane) •EU/EØS (kjøretøy, TSI-PRM) Forankring av universell utforming i 2010

5 Nasjonal transportplan •Forankringen er sterkere •Fokuset i gjeldende NTP er på universell utforming og kollektivtransport •Tilstanden er noe bedret siden forrige revisjon av NTP •Det finnes ingen samlet tilstandsvurdering av graden av uu i transportsystemet Dagens situasjon (1)

6 Nasjonal transportplan •Et universelt utformet kollektivsystem er ikke en realitet •Universell utforming innarbeides fortløpende i håndbøker, standarder og veiledere hos transportetatene •Kompetansen og bevisstheten om/til universell utforming er varierende Dagens situasjon (2)

7 Nasjonal transportplan Dagens situasjon (3) •Det finnes ingen samlet kostnadsvurdering av behovet for tiltak/oppgradering •Indikatorer for å måle utvikling er etablert, men det er behov for videreutvikling •Det er etablert forum for brukermedvirkning i de ulike transportetatene •Det pågår mye arbeid innen fagområdet, blant annet i kommuner og fylkeskommuner

8 Over 10% har transportproblemer (www.vegveven.no) (www.toi.no)

9 Norge universelt utformet 2025

10 Vi må tenke ”hele reisekjeder” Foto: Ingrid R. Øvsteng

11 Nasjonal transportplan Målstruktur i NTP •Hovedmålet står fast: Transportsystemet skal være universelt utformet •Nytt etappemål er foreslått: Bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet

12 Måle utviklingen - indikatorer •Gjeldende indikatorer er gjennomgått og foreslått justert (ikke vedtatt): –Antall stamruter for kollektivtransport på veg i de ni største byene som er universelt utformet –Antall store kollektivknutepunkter som er universelt utformet –Antall holdeplasser for kollektivtransport langs riksveg som er universelt utformet (NY) –Antall ferjesamband i riksvegnettet som er universelt uformet –Andel jernbanestasjoner som er universelt utformet –Andel lufthavner som er universelt utformet

13 Nasjonal transportplan strategier A)Helhetlig satsning på hele reisekjeder B) Utvikling av kompetanse C) Utbedring av eksisterende infrastruktur til universell utforming D) Opprettholde kvalitet; Drift og vedlikehold

14 Nasjonal transportplan A) Helhetlig satsning på hele reisekjeden •Samarbeid mellom aktørene •Etablere arena/nettverk •Implementere uu i øvrig arbeid •Utpeke samordningsprosjekter Foto: Ingrid R. Øvsteng

15 Nasjonal transportplan B) Utvikling av kompetanse •Kompetansen må heves på alle nivåer •Etter- og videreutdanning må tilbys alle •Web-basert kurs •FoU-prosjekter •Erfaringsutveksling med andre

16 Nasjonal transportplan C) Utbedring av eksisterende infrastruktur til universell utforming •Graderingsskala for universell utforming •Økonomisk kalkyle for kostnader •Brukermedvirkning •Samarbeid •Økonomiske virkemidler Foto: Ingrid R. Øvsteng

17 Nasjonal transportplan D) Opprettholde kvalitet; Drift og vedlikehold •Spesielt vinterdrift er en utfordring •Etablere standarder som sikrer tilstrekkelig kvalitet •Utvikle metoder •Synliggjøre kostnader Foto: Knut Opeide

18 Planforslaget •Utredningsrapporten legges til grunn for utarbeidelsen av planforslaget –Tiltak –Virkemidler –Virkninger –Måloppnåelse •Annet pågående arbeid som er viktig for universell utforming i NTP –Nasjonal strategi for tilrettelegging for gående –Kollektivtransport (( ikke nasjonal strategi ( intern Statens vegvesen strategi,) men likevel svært viktig))

19 Nasjonal transportplan Nødvendig for noen – bra for alle! Foto: Knut Opeide

20 Nasjonal transportplan Kostnader •Ved nye anlegg skal kostnadene til uu være en del av totalkostnaden. Små ”ekstra” kostnader •Oppgradering av eksisterende anlegg koster! •En del forbedringer kan gjøres gjennom ordinære vedlikeholdsprosjekter •Det er behov økte ressurser til oppfølging og kompetanseheving

21 Nasjonal transportplan Kostnader - erfaringstall Eksempler fra Statens vegvesen* •Oppgradering av ensidig bussholdeplass kr •Kantsteinshøyde, lehus, ledelinjer, infotavle og trinnfri atkomst •Utbedring av gangfelt kr •Opphøyd, hjelpesluk, asfalt, belysning, oppmerking * Erfaringstall innhentet fra region sør, 2010


Laste ned ppt "Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Universell utforming i NTP 2014-23 Konklusjoner fra utredningsfasen og tanker til planfasen Kirsten Tegle Bryne Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google