Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Tegle Bryne Universell utforming i NTP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Tegle Bryne Universell utforming i NTP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Tegle Bryne Universell utforming i NTP 2014-23
Konklusjoner fra utredningsfasen og tanker til planfasen Kirsten Tegle Bryne Prosjektleder for tverretatlig UU-utredning Øyer, 5.September 2011 Nasjonal transportplan

2

3 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Arbeidsmetode 4 arbeidsmøter i arbeidsgruppa Studietur til Malmö og Göteborg, sammen med ”effektive personknutepunkter” Møte med FFO og SRLF Møte med brukerorganisasjonene Skriftlig innspill fra Deltasenteret Engasjert fotograf for å samle gode eksempler Nasjonal transportplan

4 Forankring av universell utforming i 2010
Lov om forbud mot diskriminering (”Tilgjengelighetsloven”) Plan- og bygningsloven (med tilhørende forskrifter) Lov om offentlige anskaffelser Lov om passasjerettigheter (fly og jernbane) EU/EØS (kjøretøy, TSI-PRM) Nasjonal transportplan

5 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Dagens situasjon (1) Forankringen er sterkere Fokuset i gjeldende NTP er på universell utforming og kollektivtransport Tilstanden er noe bedret siden forrige revisjon av NTP Det finnes ingen samlet tilstandsvurdering av graden av uu i transportsystemet Nasjonal transportplan

6 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Dagens situasjon (2) Et universelt utformet kollektivsystem er ikke en realitet Universell utforming innarbeides fortløpende i håndbøker, standarder og veiledere hos transportetatene Kompetansen og bevisstheten om/til universell utforming er varierende Nasjonal transportplan

7 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Dagens situasjon (3) Det finnes ingen samlet kostnadsvurdering av behovet for tiltak/oppgradering Indikatorer for å måle utvikling er etablert, men det er behov for videreutvikling Det er etablert forum for brukermedvirkning i de ulike transportetatene Det pågår mye arbeid innen fagområdet, blant annet i kommuner og fylkeskommuner Nasjonal transportplan

8 Over 10% har transportproblemer
( (

9 Norge universelt utformet 2025

10 Vi må tenke ”hele reisekjeder”
Foto: Ingrid R. Øvsteng

11 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Målstruktur i NTP Hovedmålet står fast: Transportsystemet skal være universelt utformet Nytt etappemål er foreslått: Bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet Nasjonal transportplan

12 Måle utviklingen - indikatorer
Gjeldende indikatorer er gjennomgått og foreslått justert (ikke vedtatt): Antall stamruter for kollektivtransport på veg i de ni største byene som er universelt utformet Antall store kollektivknutepunkter som er universelt utformet Antall holdeplasser for kollektivtransport langs riksveg som er universelt utformet (NY) Antall ferjesamband i riksvegnettet som er universelt uformet Andel jernbanestasjoner som er universelt utformet Andel lufthavner som er universelt utformet

13 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
4 strategier Helhetlig satsning på hele reisekjeder B) Utvikling av kompetanse C) Utbedring av eksisterende infrastruktur til universell utforming D) Opprettholde kvalitet; Drift og vedlikehold Nasjonal transportplan

14 A) Helhetlig satsning på hele reisekjeden
Samarbeid mellom aktørene Etablere arena/nettverk Implementere uu i øvrig arbeid Utpeke samordningsprosjekter Foto: Ingrid R. Øvsteng Nasjonal transportplan

15 B) Utvikling av kompetanse Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Kompetansen må heves på alle nivåer Etter- og videreutdanning må tilbys alle Web-basert kurs FoU-prosjekter Erfaringsutveksling med andre Nasjonal transportplan

16 C) Utbedring av eksisterende infrastruktur til universell utforming
Graderingsskala for universell utforming Økonomisk kalkyle for kostnader Brukermedvirkning Samarbeid Økonomiske virkemidler Foto: Ingrid R. Øvsteng Nasjonal transportplan

17 D) Opprettholde kvalitet; Drift og vedlikehold
Spesielt vinterdrift er en utfordring Etablere standarder som sikrer tilstrekkelig kvalitet Utvikle metoder Synliggjøre kostnader Foto: Knut Opeide Nasjonal transportplan

18 Planforslaget Utredningsrapporten legges til grunn for utarbeidelsen av planforslaget Tiltak Virkemidler Virkninger Måloppnåelse Annet pågående arbeid som er viktig for universell utforming i NTP Nasjonal strategi for tilrettelegging for gående Kollektivtransport (( ikke nasjonal strategi ( intern Statens vegvesen strategi,) men likevel svært viktig))

19 Nødvendig for noen – bra for alle! Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Foto: Knut Opeide Nasjonal transportplan

20 Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Kostnader Ved nye anlegg skal kostnadene til uu være en del av totalkostnaden. Små ”ekstra” kostnader Oppgradering av eksisterende anlegg koster! En del forbedringer kan gjøres gjennom ordinære vedlikeholdsprosjekter Det er behov økte ressurser til oppfølging og kompetanseheving Nasjonal transportplan

21 Kostnader - erfaringstall Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Eksempler fra Statens vegvesen* Oppgradering av ensidig bussholdeplass kr Kantsteinshøyde, lehus, ledelinjer, infotavle og trinnfri atkomst Utbedring av gangfelt kr Opphøyd, hjelpesluk, asfalt, belysning, oppmerking * Erfaringstall innhentet fra region sør, 2010 Nasjonal transportplan


Laste ned ppt "Kirsten Tegle Bryne Universell utforming i NTP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google