Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERKOMMUNALT SAMARBEID I VOKSENOPPLÆRINGEN Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) Opprettet 1993 3 kommuner (Frogn, Ski og Vestby) Antall deltakere 250/565.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERKOMMUNALT SAMARBEID I VOKSENOPPLÆRINGEN Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) Opprettet 1993 3 kommuner (Frogn, Ski og Vestby) Antall deltakere 250/565."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I VOKSENOPPLÆRINGEN Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) Opprettet 1993 3 kommuner (Frogn, Ski og Vestby) Antall deltakere 250/565 21 ansatte/11 lærerårsverk Tilbyr: Norsk og samfunnskunnskap, data, kantine, systue. Introduksjonsprogram

2 Fordeler ved interkommunalt samarbeid: Flere deltakere gir større mulighet for differensiering Større mulighet for spesielt tilrettelagt undervisning Større fagmiljø Innvandrerarbeidet mer synlig, større status Økonomisk mer effektivt

3 Flere fordeler: Større senter blir ikke så sårbart Større miljø virker motiverende for deltakerne Sosialt fellesskap og møteplass for deltakerne.

4 Utfordringer ved interkommunalt samarbeid i vurderingsfasen: Undervisningen fungerer ”greit” i vår kommune Samarbeidet kan medføre forpliktelser kommunene ikke har oversikt over Behovet for undervisning kan være varierende For langt å reise Viktig at undervisningen er i nærmiljøet

5 Utfordringer ved oppstart: Bli enige om type samarbeids- /organisasjonsmodell Bli enige om hensiktsmessige samarbeidsorganer der alle kommunene opplever reell innflytelse Tydelig avklarte ansvarsforhold Interkommunalt samarbeid kan oppleves dyrt, fordi alle kostnader blir synliggjort

6 Utfordringer i det daglige arbeidet: Forskjellige kulturer/meninger mht flyktningearbeidet generelt, og rutiner spesielt Ulike ytelser/satser, variasjon i øk. trekk Et IKS kan ikke fatte enkeltvedtak Ikke alle kommuner er like flinke til å følge opp vedtak, fører til problemer i NIR

7 ERFARINGER FOR Å LYKKES: Politisk vilje til å prioritere oppgaven Solid økonomisk fundament Faglig dyktige lærere Vilje og evne til omstilling Ta utgangspunkt i de voksnes kunnskaper og erfaringer Erkjenne at de voksnes livssituasjon ofte kan være svært vanskelig

8 Andre faktorer på detaljnivå: Hvem gjør hva? Skriftliggjøring Avklaring mht rutiner og oppfølging. Skriftliggjøring Regelmessig gjennomgang og evaluering av rutiner Gjensidig forståelse og respekt for hverandres arbeidsområder Tett samarbeid om den enkelte deltaker (Intro)

9 Introduksjonsprogrammet: Inkludering av intro i VO-senteret gir helhet for deltakeren Større senter gir bedre muligheter for differensiering Lærerkultur og intro-kultur møtes Møteplass mellom flere kommuner: Erfaringsdeling, nye ideer oppstår Gjensidig nytte av opplegg Samkjøre rutiner Fordele oppgaver

10 50 timer samfunnskunnskap Helt nødvendig å samarbeide 4 VO-sentre/13 kommuner/190 deltakere 2 ganger pr år: Vinterferie og juni Egen administrasjonsressurs

11 Slik har FK og samarbeids- kommunene gjort det: Prosjektleder, midler fra IMDI Kontaktet to-språklige lærere Opplæring og tett oppfølging av lærerne Utarbeidet noe støttemateriell til læreboka Utarbeidet organiseringsrutiner VO-sentrene deler personalansvar Ett senter har hovedansvar

12 Fortsettelse "50 timer”: Utgiftene fordeles etter påmeldte deltakere Andre kommuner betaler timepris (kr 65) Økonomisk forsvarlig drift, (bl.a. snitt 15 i gruppene) En styringsgruppe har hovedansvar, består av rektorer ved VO-sentrene Enkeltdeltakere blir sendt til Oslo

13 Erfaringer ”50 timer”: Noe frustrasjon pga ulike forventninger fra lærere, ledere og deltakere Ansvarsforholdene var ikke alltid tydelig nok avklart Lærerne var usikre på hva lønna deres faktisk inkluderte

14 ”50 timer” på 3.året: Godt fornøyd med ordningen Rutiner er på plass Kommunesamarbeidet fungerer bra Viktig med info til to-språklige lærere Stabil lærerstab Stram økonomisk styring Stadig i utvikling

15 ØKONOMI ved interkommunalt samarbeid: Innebærer egne/nye lokaler ALLE utgifter blir synliggjort Samme økonomiske linje som eierkommunene Enig om fordeling av utgifter

16 Fordeling av utgifter ved FK ihht selskapsavtalen: Netto driftsutgifter, inkludert amortisering av eventuelle lån, skal fordeles mellom eierkommunene med 50% etter innbyggertallet pr. 01.01. foregående år, og 50% etter deltagernes faktiske bruk av virksomhetens tjenester eller kapasitet siste hele driftsår.

17 Ulike organisasjonsmodeller for interkommunalt samarbeid: Interkommunalt selskap (IKS) Administrativt vertskommunesamarbeid (uten nemnd) Administrativt vertskommunesamarbeid (med nemnd)


Laste ned ppt "INTERKOMMUNALT SAMARBEID I VOKSENOPPLÆRINGEN Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) Opprettet 1993 3 kommuner (Frogn, Ski og Vestby) Antall deltakere 250/565."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google