Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Voksenopplæringens overganger Opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Voksenopplæringens overganger Opplæring i norsk og samfunnskunnskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Voksenopplæringens overganger Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

2 Rett og plikt - Introduksjonsloven •§ 17.Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap •Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått:

3 •a)oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller •b)kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34.

4 Behov for mer? •Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at søknad om deltakelse blir fremsatt, sørge for tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk til personer som omfattes av § 17 første og annet ledd innenfor rammen av 2 400 timer, dersom vedkommende har behov for det.

5 Formål •Styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv •Stabil tilknytning til arbeidsmarkedet •Økt mobilitet i arbeidsmarkedet •Utnytte egen kompetanse

6 Norskopplæring •42 716 deltakere (2012) + 5% •Telemark: 1241 •3 spor: spor 1, 2 og 3 •Flest på spor 2 (ca. 50%) •Ca. 4% analfabeter (men 9% i Telemark)

7 Norskprøvene •Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere •3 norskprøver: A1 A2 B1 •Obligatoriske prøver fra september 2013 •Ikke noe krav til nivå for å komme inn i grunnskoleopplæring

8 Fra språkopplæring til grunnskole

9 Grunnskoleopplæring etter § 4A-1 •For at kommunen skal vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 må det foreligge en søknad fra den voksne (eller dennes verge).

10 4. Retten til grunnskoleopplæring for voksne Det er tre vilkår som søkeren må oppfylle: •Være over opplæringspliktig alder Voksenretten etter § 4A-1 inntrer som hovedregel tidligst fra høsten det året en person fyller 16 år. •Ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 (ungdomsretten) •Trenge grunnskoleopplæring Dette er det mest skjønnsmessige vilkåret i § 4A-1 og innebærer at det må vurderes konkret om søkeren faktisk har behov for grunnskoleopplæring. •I tillegg må søkeren ha lovlig opphold i Norge.

11 Ikke krav til norskkunnskaper •Udir-3-2012: Vi understreker at kommunen ikke kan kreve at søkeren må ha kompetanse i norsk på et gitt nivå for å ha rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1.

12 Udir-3-2012: •Læreplanene og kompetansemålene for faget gjelder fullt ut for grunnskoleopplæring etter kapittel 4A. •Kommunen/opplæringsstedet har ikke hjemmel for å velge bort kompetansemål for voksne som vil ha sluttvurdering i et fag for å få vitnemål.

13 Voksne i grunnskoleopplæring •Personer over 16 år •- som trenger grunnskoleopplæring •9800 deltakere 2012/13 (53% kvinner) •5882 i ordinær grunnskole for voksne •86% minoritetsspråklige •8% i Telemark (460 deltakere) •75% av de som fullfører er innvandrere

14 Hva er grunnskole for voksne •5 fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag •Læreplan for fag i grunnskolen •tilpasses voksne og den enkeltes behov •Uketimer: Varierer fra 20 -30 •Eksamen: Som for ordinær grunnskole •Vitnemål: Spes. for voksne. Ikke orden, adferd og fravær

15 Skaper lovverket skoletapere? •Bør det være krav til forkunnskaper ved inntak som gir deltakerne reell mulighet til å lykkes? •Er det for store forventninger til rask gjennomføring i introduksjonsprogrammet? •”Har ingen tid å miste…” Egne forventninger / forventninger fra slekt og familie.

16 Økonomiske årsaker •Hvordan skaffe inntekter til livsopphold mens man tar grunnskole for voksne? •Introduksjonsstønad: Mange introdeltakere prøver å gjennomføre grunnskole for voksne mens de er i programmet. •Lånekassen. Stipend, lån, flyktningstipend.


Laste ned ppt "Voksenopplæringens overganger Opplæring i norsk og samfunnskunnskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google