Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.07.2014 • 1 Utfordringer i integreringspolitikken og norskopplæringen – sett fra IMDi Landskonferanse IKVO 2010 Bjørn Holden IMDi Analyse og tilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.07.2014 • 1 Utfordringer i integreringspolitikken og norskopplæringen – sett fra IMDi Landskonferanse IKVO 2010 Bjørn Holden IMDi Analyse og tilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.07.2014 • 1 Utfordringer i integreringspolitikken og norskopplæringen – sett fra IMDi Landskonferanse IKVO 2010 Bjørn Holden IMDi Analyse og tilskudd

2 02.07.2014 • 2 IMDis rolle Etablering og målrettet kvalifisering for nyankomne flyktninger og innvandrere.  Forvalter budsjettposten ”kap 822: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere” 1,6 milliard  Samarbeider med Vox og Fylkesmennene om kursing av lærere – 2000 lærere på kurs i 2009  Forvalter budsjettposten ”kap 821: Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere” 5 milliarder  Ansvar for NIR (Nasjonalt introduksjonsregister)  Oppføling av introduksjonsprogrammet i kommunene

3 MÅL MED NORSKOPPLÆRING • Bedre bruk av innvandrernes medbrakte kompetanse – regjeringens handlingsplan 1993 • Introduksjonsloven – rett og/eller plikt (1.9.2005) • Delta i yrkes- og samfunnsliv • Nøkkel til inkludering 02.07.2014 • 3

4 4

5 NOU 2010: 7 MANGFOLD OG MESTRING FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET (ØSTBERGUTVALGET) •Sammenheng introprogram/norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne •Satser mer på differensiering og fleksibilitet i norskopplæring ut fra den enkeltes behov – bl a den enkeltes utdanning •Norskopplæring sees i sammenheng med andre kvalifiseringstiltak •Generelt behov for etterutdanning og profesjonalisering av lærere •Bedre samordning av tester, jf obligatoriske prøver 02.07.2014 • 5

6 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2011 - STRATEGIER OG TILTAK Tar sikte på å legge frem forslag om utvikling av obligatoriske avsluttende prøver Vurderer forslag om å utvide rett og plikt til opplæring fra 300 til 600 timer Sikre god kvalitet i norskopplæring og introduksjonsprogram Gode økonomiske rammevilkår for kommunene er viktig for å sikre et godt opplæringstilbud 02.07.2014 • 6

7 7 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere  Totalt bevilgningsforslag er 1,628 mrd. kr for 2011  Grunntilskuddet blir en permanent ordning  Det er firetilskuddsordninger Grunntilskudd (145 mill kr) Per capitatilskudd (1 318 mill kr) Resultattilskudd (65 mill kr) Norskopplæring for asylsøkere i mottak (100 mill kr)

8 02.07.2014 • 8 Grunntilskudd (145 mill kr)  Grunntilskuddet utbetales til kommuner med 1-150 personer i personkretsen for opplæring (RP/R)  Kommuner med 4-150 personer i personkretsen registrert i NIR 15.01.2011 vi få 410 000 kr.  Kommuner med 1-3 personer i personkretsen registrert i NIR 15.01.2010 vil få 160 000 kr.  Grunntilskuddet tildeles etter kriteriene over uten søknad fra kommunen.  430 kommuner, 13 0, 50 1-3, 130 4-19,97 20-49, 97 50-150, 43 150+ (tall fra 2010)

9 02.07.2014 • 9 Per capitatilskudd (1 318 mill kr) Satser for per capitatilskuddet 2011 Tilskuddsår Lav sats 5 år Høy sats 5 år Lav sats 3 år Høy sats 3 år År 1 11 300 28 800 År 2 18 200 50 600 År 3 11 100 30 000 År 4 3 500 9 400 År 5 3 500 9 400 Tilskuddet omfatter innvandrere som er omfattet av rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen søker elektronisk via NIR. Frist for å søke tilskudd for år 2-5 er 15. februar. År1 tilskuddet søkes kvartalsvis. For de som får 2010 eller 2011 som år1, vil tilskuddet utbetales over tre år.

10 02.07.2014 • 10 Resultattilskudd (65 mill kr)  Tilskuddet omfatter innvandrere som er omfattet av rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  Tilskuddet er på 5 700 kr per bestått muntlig eller skriftlig del av Norskprøve 2 eller 3 i 2011  Norskprøve 2 og 3 arrangeres tre ganger per år  Kommunene kan søke elektronisk via NIR når prøveresultatene foreligger i NIR.

11 02.07.2014 • 11 Norskopplæring for asylsøkere i mottak (100 mill kr)  Ordningen omfatter asylsøkere som ikke behandles etter dublin-prosedyren. De er i ordinære mottak, er over 18 år, og de har ikke fått endelig vedtak. For gruppen 16-18 år i ordinære mottak vil alle uten endelig vedtak få norskopplæring.  Asylsøkere kan få inntil 250 timer norskopplæring  Tilskuddet for asylsøkere i mottak er 17 200 kr per person som trer inn i målgruppen i 2011  Kommunene søker om tilskuddet elektronisk via NIR

12 Kunnskapsutvikling IMDi Generelt •21 mill. kr til 59 FoU-prosjekter •30 publikasjoner •10 IMDi -rapporter Norskopplæring •Agenda: ”Hva koster norsken?” •Rambøll: ”Brukerundersøkelse blant elever i norskopplæringen.” •TNS-gallup: ”Undersøkelse av norskopplæringen i asylmottak.” •Opinion: ”Kommunenes informasjon om norskopplæring” •Agenda: ”Kommunens utgifter, inntekter og produksjon”” 02.07.2014 • 12

13 Høy tilfredshet med etterutdanningskurs for lærere/ledere i norskopplæringen i 2009 Om lag 2000 deltakere i alle fylker Kurs i språkpermmetodikk, vurdering og samfunnskunnskap Også et sentralt avholdt kurs for tospråklige lærere Evaluering av kurs gjennomført høst 2009: Generelt høy tilfredshet blant deltakere med kursinnholdet til tross for en del forskjeller mellom kursene, også mellom kurs innenfor samme temaområdet Erkjent nytte av kursene som arena for nettverksbygging og erfaringsdeling Ønsker og behov for ytterligere opplæring 02.07.2014 • 13

14 Andel med rett og plikt som oppfyller 300 timer innen tre år TidsgruppeKjønnAntall totalt Oppfylt 3år Oppfylt 3år + Andel <3år Andel 3år+ 2005-2K159786513954%63% 2005-2M8043904049%53% 2006-1K2717155021257%65% 2006-1M15628578055%60% 2006-2K2474142410958%62% 2006-2M13777694756%59% 2007-1K248714215157%59% 2007-1M15539191659%60% 02.07.2014 • 14

15 Antall og andel med rett og plikt som starter opplæring etter innvilgelse Tidsgrup pe Kj øn n AntallAntall påbegynt opplæring samme halvår Antall påbegy nt opplæri ng halvår Antall påbegy nt opplæri ng andre halvår Andel påbegy nt opplæri ng samme halvår Andel påbegy nt opplæri ng første halvår Andel påbegy nt opplæri ng andre halvår 2005-2K15973881026119224%64%75% 2005-2M80417850657122%63%71% 2007-1K24878561730184934%70%74% 2007-1M15535441086115735%70%75% 2009-1K309613002427256642%78%83% 2009-1M243611741985212448%81%87% 02.07.2014 • 15

16 Norskprøvene MuntligSkriftlig Avla prøveBestodAvla prøveBestod Norskp2 1.Halvår -1075186864(91%)74714440(59%) 1.Halvår -0955145120(93%)57473498(61%) Hele 200973536775(92%)76954771(62%) Hele 200855185152(93%)56873121(55%) Norskp3 1.Halvår -1036732879(78%)35831805(50%) 1.Halvår -0930932519(81%)30481687(55%) Hele 200940943323(81%)40962230(54%) Hele 200835122872(82%)34821636(47%) 02.07.2014 • 16

17 02.07.2014 • 17 Hvor mye norsk får vi for pengene? Alle oppmeldte til prøve i NIR fra 01.09.05-31.05.10. er 56015. NB! Ikke personer – da en person kan være oppmeldt mange ganger. Beståtte prøver av oppmeldte i prosent: Vi får under 50 prosent bestått til skriftlig. Hva skyldes dette? Kilde: NIR/IMDi NP2MNP2SNP3MNP3S 84,7%51%74,9%45,6%

18 02.07.2014 • 18 Er undervisningen kun tilpasset vår vestlige kultur? Statistiske sammenhenger mellom bestått norskprøve 3 skriftlig og landbakgrunn. Tall fra 2008.  1023 med europeisk bakgrunn tok N3 S – 69% bestått  385 med afrikansk bakgrunn tok N3 S – 30% bestått  1130 med asiatisk bakgrunn tok N3 S – 33% bestått Kilde: Norsk språktest

19 02.07.2014 • 19 Utdanningsbakgrunn er mindre signifikant enn landbakgrunn Statistiske sammenhenger mellom bestått norskprøve 3 skriftlig og utdanning. Tall fra 2008.  236 med grunnskole tok N3 S – 32% bestått  649 med videregående tok N3 S – 45% bestått  1397 med høyskole/universitet tok N3 S – 53% bestått Kilde: Norsk språktest

20 02.07.2014 • 20 Jo mindre undervisning, desto bedre resultat Statistiske sammenhenger mellom antall timer undervisning og bestått norskprøve 3 skriftlig. Tall fra 2008.  <251 timer, 587 personer – 62% bestått  251-500 timer, 626 personer – 53% bestått  501-851 timer, 437 personer – 45% bestått  851+ timer, 425 personer – 28% bestått Kilde: Norsk språktest

21 02.07.2014 • 21 Jo kortere tid i Norge, desto bedre resultat Statistiske sammenhenger mellom botid i Norge og bestått norskprøve 3 skriftlig. Tall fra 2008.  <1 år, 452 personer – 69% bestått  1-2 år, 830 personer – 53% bestått  2-3 år, 565 personer – 47% bestått  3-4 år, 307 personer – 40% bestått  4-5 år, 199 personer – 36% bestått  5 år +, 412 personer – 33% bestått Kilde: Norsk språktest

22 02.07.2014 • 22 Pedagogisk status 70/30  Folk fra Asia og Afrika nås ikke – 30% går opp til prøve 70% ikke bestått  Europeere - 30% går ikke opp til prøve 70% består  Kan det skyldes mangel på kulturell kompetanse?  Ordinær skoletankegang?  Lærebokorientert undervisning?  Teoretisk undervisning?  Klasserom vs. Arbeidsnorsk?

23 02.07.2014 • 23 Pedagogiske utfordringer De svakeste gruppene får mange timer undervisning – uten gode resultat. - dysleksi - posttraumatisk stress IMDis innspill – spor 0 - saktere progresjon - spesialundervisning Metodeutprøving Evidensbasert undervisning – hva virker på hvilke grupper?

24 TIDSSTUDIE AV INNTEKTER, UTGIFTER OG PRODUKSJON 02.07.2014 • 24

25 KOMMUNESAMMENSETNING Vi har fordelt landets 430 kommuner i fem grupper basert på hvor mange årsverk undervisning som ble registrert i 2008 i Kostra. Inndelingen er som følger: Gruppe 1: 0 årsverk (169 kommuner) Gruppe 2: 0-3 årsverk (122 kommuner) Gruppe 3: 3-10 årsverk (99 kommuner) Gruppe 4: 10-30 årsverk (32 kommuner) Gruppe 5: Mer enn 30 årsverk (8 kommuner) 02.07.2014 • 25

26 KOMMUNETYPERS INNTEKT I 2003 FIKK KOMMUNENE DEKKET 50% AV UTGIFTER I 2009 FIKK KOMMUNENE DEKKET 90% AV UTGIFTER 02.07.2014 • 26

27 UTGIFTER TIL STØTTETJENESTER I PROSENT AV TOTALE UTGIFTER I NORSKOPPLÆRINGEN AV INNVANDRERE 02.07.2014 • 27

28 ELEVSAMMENSETNING OG ØKONOMI 02.07.2014 • 28

29 KOMMUNENE HAR TRO PÅ FRAMTIDEN 02.07.2014 • 29

30 ASYLMOTTAKS VIRKNING PÅ ØKONOMIEN I NORSKOPPLÆRINGEN 02.07.2014 • 30

31 UNDERVISNINGSTILBUD 02.07.2014 • 31

32 DELTAKERE ETTER ÅRSVERK I 2008 VAR 1 244 ELEVER FORDELT PÅ 122 KOMMUNER 12 215 ELEVER VAR FORDELT PÅ 8 KOMMUNER a 02.07.2014 • 32

33 SKOLESTØRRELSE NORSKOPPLÆRING 02.07.2014 • 33

34 UNDERVISNINGSTILBUD I 2010 02.07.2014 • 34

35 Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere – prognose 2011 Personer med asyl Prognose innvilgelse i UDI og UNE AntallAndel mellom 16 og 67 år Antall Personer med asyl Prognose innvilgelse i UDI og UNE 2 95078,3%2 310 Overførings- flyktninger Kvote1 20056,5% 678 Famgjf.Med flukt- tillatelse 1 84732,8% 606 Famgjf.Med nordisk borger 7 20081%5 832 Totalt9 426 02.07.2014 • 35

36 UTFORDRINGER  Stort mangfold og ulike behov blant innvandrere  Store kommunale forskjeller i kvalitet og resultater  Ingen statlig minstestandard  Prøveresultatene er ikke gode nok  Registreringen i NIR må bli bedre  Fortsatt behov for bedre kunnskap på flere områder  Fokus på god kvalitet, høgere deltakelse, bedre gjennomstrømning og bedre prøveresultater 02.07.2014 • 36

37 KOMMER KO, Kommer 6.desember 02.07.2014 • 37 IMDis årlige publikasjon ”Integreringskartet” omhandler Norsk •Integrering og språk •Norsk i arbeidslivet •Testing og rettigheter •Norskopplæringen


Laste ned ppt "02.07.2014 • 1 Utfordringer i integreringspolitikken og norskopplæringen – sett fra IMDi Landskonferanse IKVO 2010 Bjørn Holden IMDi Analyse og tilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google