Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS - Hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS - Hverdagsrehabilitering i norske kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS - Hverdagsrehabilitering i norske kommuner
Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS, Frokostseminar Fürst og Høverstad ANS

2 Formål/mandat Aggregere kunnskap fra ulike modeller for å kunne vurdere forutsetninger og elementer som må være tilstede for å få hverdagsrehabilitering til å fungere best mulig. Det legges særlig vekt på økonomi, personell- og kompetansebehov, samt styring og ledelse. Fürst og Høverstad ANS

3 Tilnærming Løp 1: - Litteraturgjennomgang (bl.a. rapporter fra aktuell evaluering/forskning). - Dokumentasjon fra 20 kommuner som har innført eller planlegger å innføre hverdags rehabilitering, dybdeintervjuer i 8 av disse. Løp 2: - Utarbeidelse og uttesting av en registrerings- og beregningsmodell for hverdagsrehabilitering Fürst og Høverstad ANS

4 Fra presentasjon av hverdags-rehabilitering i Horten:
Hva er viktige aktiviteter i livet ditt? Hva ønsker du å mestre?

5 Hva er vellykket hverdagsrehabilitering?
Mestring: Økt funksjonsnivå ift. aktiviteter som brukeren prioriterer. Redusert ressursbruk: Reduksjon i praktisk hjelp og pleie i hjemmet og utsettelse av sykehjemsinnleggelse. Faglig interessante oppgaver for medarbeiderne. Fürst og Høverstad ANS

6 Ulike modeller for organisering av hverdagsrehabilitering
Eget team: Tverrfaglige team som har fast tilknyttede hjemmetrenere og ansvar for hele prosessen Integrert modell: Terapeutteam og hjemmetrenere i hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering knyttet til hjemmetjenesten Gloppen Bodø Stavanger Sandefjord Trysil Kristiansand Hverdagsrehabilitering knyttet til ergo-/fysio-terapi- eller rehab. tjenesten Arendal Eidsvoll St. Hanshaugen (Stange) Delt organisering (terapeuter i rehab.- enheter, hjemmetrenere i hjemmetjenesten) Ullensaker Malvik Nome Songdalen Voss Holtålen Gamle Oslo Nøtterøy Horten Verdal Fürst og Høverstad ANS

7 Modeller for organisering av hverdagsrehabilitering
Eget team Integrert - Teamet kan konsentrere - Mestringsideologien seg og holde fokus på gjennomsyrer hele hverdagsrehabilitering pleie-/omsorgstjenesten Farer/fallgruver: «Eksklusivt» tilbud - Fare for «utvanning» Avstemning av kapasitet - Konkurranse om tid og etterspørsel God informasjon til og Forpliktelse, ledelse og forankring i hjemme- oppfølging tjenesten Fürst og Høverstad ANS

8 Hva er avgjørende for valg av modell?
Kommunetype – krav til effektivitet Kulturendring – ledelse Hvilken kompetanse kan kommunen avsette til hverdagsrehabilitering? Fürst og Høverstad ANS

9 Suksesskriterier (1) Forankring i politisk og administrativ ledelse
- Sikre finansiering - Støtte når motforestillinger kommer fra medarbeidere i tjenestene, brukere og pårørende Fürst og Høverstad ANS

10 Suksesskriterier (2) Ressurser til intensiv innsats i en periode
- «Pukkel» ved oppstart - Målrettet fra første dag - Perioden for innsats må avgrenses Fürst og Høverstad ANS

11 Suksesskriterier (3) Holdnings- og kulturendring
- Styrking av egenmestring – lære seg å jobbe «med hendene på ryggen» - Omstilling for den tradisjonelle hjelperrollen - Ledelse! Fürst og Høverstad ANS

12 Suksesskriterier (4) Kompetanse
- Sikre at rehabiliteringsperspektivet er felles for alle grupper som deltar i hverdagsrehabilitering Forpliktende tverrfaglig samarbeid - Rehabilitering skal være tverrfaglig - Alle grupper må bringe inn sin kompetanse og sine synspunkter i prosessen – og bidra til en rød tråd i tilnærmingen overfor den enkelte brukeren - Unngå konkurranse om «definisjonsmakt»! Fürst og Høverstad ANS

13 Suksesskriterier (5) Informasjon og motivasjon av brukere og pårørende
- Motivasjon for egeninnsats er avgjørende - Bygge ned forventninger om passiviserende hjelp Fürst og Høverstad ANS

14 Suksesskriterier (6) Tydelige målgrupper – fange opp de rette brukere
- Fange opp brukere som vil ha effekt av hverdagsrehabilitering: Rehabiliteringspotensial og motivasjon - Avslutte innsatsen når mål er nådd – eller det er tydelig at målene ikke kan nås - Sikre at forvaltningsenheter og samarbeidspartnere (sykehus, leger m.m.) kjenner til tilbudet og henviser egnede brukere Fürst og Høverstad ANS

15 Suksesskriterier (7) Målrettet innsats, evaluering og dokumentasjon av resultater - Bruke dokumentasjonsverktøy: Evaluering og dokumentasjon for å sikre fortsatt satsning - Tall/statistikk og de «gode historiene» - Tenke avslutning og opprettholdelse av gode treningsvaner for å sikre varig effekt - Ta i bruk møteplasser, andre treningstilbud m.m. Fürst og Høverstad ANS

16 Modell for registrering og dokumentasjon av innsats og resultater
Utgangspunkt: Systematisering og sammen-stilling av tilgjengelig dokumentasjon og kartleggingsredskaper: Ressursbruk: Tidsbruk (timeinnsats) før, under og etter hverdagsrehabilitering Brukernes funksjons- og mestringsevne: - COPM ved oppstart, ved avslutning - SPPB og ved senere evaluering - ADL (IPLOS) av hverdagsrehabilitering Fürst og Høverstad ANS

17 Utvikling av ressursbruk - eksempel
Fürst og Høverstad ANS

18 Utvikling av mestringsevne - eksempel
COPM: Brukerens egen vurdering av utførelse og tilfredshet med inntil fem prioriterte aktiviteter. Skala fra 1 til 10. Fürst og Høverstad ANS

19 Utvikling av fysisk funksjon - eksempel
SPPB: Måling av statisk balanse, gangtest og reise/sette seg, score fra 0 til 12. Fürst og Høverstad ANS

20 «Vi har ikke råd til å la være…» sitat fra en kommunaldirektør
Ideen om hverdagsrehabilitering er uimotståelig og appellerende. Bedre livskvalitet (mestring) og utsettelse av hjelpebehov er likeverdige mål. Ikke overselg tilnærmingen: Ressurser til intensiv innsats må stilles til disposisjon – besparelser kommer på sikt! Effektiv organisering ift. informasjonsutveksling og god ledelse Fürst og Høverstad ANS


Laste ned ppt "KS - Hverdagsrehabilitering i norske kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google