Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fürst og Høverstad ANS Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS, Frokostseminar 04.09.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fürst og Høverstad ANS Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS, Frokostseminar 04.09.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fürst og Høverstad ANS Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS, Frokostseminar 04.09.2014

2 Fürst og Høverstad ANS Formål/mandat Aggregere kunnskap fra ulike modeller for å kunne vurdere forutsetninger og elementer som må være tilstede for å få hverdagsrehabilitering til å fungere best mulig. Det legges særlig vekt på økonomi, personell- og kompetansebehov, samt styring og ledelse.

3 Fürst og Høverstad ANS Tilnærming Løp 2: - Utarbeidelse og uttesting av en registrerings- og beregningsmodell for hverdagsrehabilitering Løp 1: - Litteraturgjennomgang (bl.a. rapporter fra aktuell evaluering/forskning). -Dokumentasjon fra 20 kommuner som har innført eller planlegger å innføre hverdags- rehabilitering, dybdeintervjuer i 8 av disse.

4 Fra presentasjon av hverdags- rehabilitering i Horten: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt? Hva ønsker du å mestre?

5 Fürst og Høverstad ANS Hva er vellykket hverdagsrehabilitering? Redusert ressursbruk: Reduksjon i praktisk hjelp og pleie i hjemmet og utsettelse av sykehjemsinnleggelse. Mestring: Økt funksjonsnivå ift. aktiviteter som brukeren prioriterer. Faglig interessante oppgaver for medarbeiderne.

6 Fürst og Høverstad ANS Ulike modeller for organisering av hverdagsrehabilitering Eget team: Tverrfaglige team som har fast tilknyttede hjemmetrenere og ansvar for hele prosessen Integrert modell: Terapeutteam og hjemmetrenere i hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering knyttet til hjemmetjenesten Gloppen Bodø Stavanger Sandefjord Trysil Kristiansand Hverdagsrehabilitering knyttet til ergo-/fysio- terapi- eller rehab. tjenesten Arendal Eidsvoll St. Hanshaugen (Stange) Delt organisering (terapeuter i rehab.- enheter, hjemmetrenere i hjemmetjenesten) Ullensaker Malvik Nome Songdalen Voss Holtålen Gamle Oslo Nøtterøy Horten Verdal

7 Fürst og Høverstad ANS Modeller for organisering av hverdagsrehabilitering Eget teamIntegrert - Teamet kan konsentrere- Mestringsideologien seg og holde fokus på gjennomsyrer hele hverdagsrehabilitering pleie-/omsorgstjenesten Farer/fallgruver: -«Eksklusivt» tilbud- Fare for «utvanning» -Avstemning av kapasitet- Konkurranse om tid og etterspørsel God informasjon til og Forpliktelse, ledelse og forankring i hjemme-oppfølging tjenesten

8 Fürst og Høverstad ANS Hva er avgjørende for valg av modell? Kommunetype – krav til effektivitet Kulturendring – ledelse Hvilken kompetanse kan kommunen avsette til hverdagsrehabilitering?

9 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (1) Forankring i politisk og administrativ ledelse - Sikre finansiering - Støtte når motforestillinger kommer fra medarbeidere i tjenestene, brukere og pårørende

10 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (2) Ressurser til intensiv innsats i en periode - «Pukkel» ved oppstart - Målrettet fra første dag - Perioden for innsats må avgrenses

11 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (3) Holdnings- og kulturendring - Styrking av egenmestring – lære seg å jobbe «med hendene på ryggen» - Omstilling for den tradisjonelle hjelperrollen - Ledelse!

12 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (4) Kompetanse - Sikre at rehabiliteringsperspektivet er felles for alle grupper som deltar i hverdagsrehabilitering Forpliktende tverrfaglig samarbeid - Rehabilitering skal være tverrfaglig - Alle grupper må bringe inn sin kompetanse og sine synspunkter i prosessen – og bidra til en rød tråd i tilnærmingen overfor den enkelte brukeren - Unngå konkurranse om «definisjonsmakt»!

13 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (5) Informasjon og motivasjon av brukere og pårørende - Motivasjon for egeninnsats er avgjørende - Bygge ned forventninger om passiviserende hjelp

14 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (6) Tydelige målgrupper – fange opp de rette brukere - Fange opp brukere som vil ha effekt av hverdagsrehabilitering: Rehabiliteringspotensial og motivasjon - Avslutte innsatsen når mål er nådd – eller det er tydelig at målene ikke kan nås - Sikre at forvaltningsenheter og samarbeidspartnere (sykehus, leger m.m.) kjenner til tilbudet og henviser egnede brukere

15 Fürst og Høverstad ANS Suksesskriterier (7) Målrettet innsats, evaluering og dokumentasjon av resultater - Bruke dokumentasjonsverktøy: Evaluering og dokumentasjon for å sikre fortsatt satsning - Tall/statistikk og de «gode historiene» - Tenke avslutning og opprettholdelse av gode treningsvaner for å sikre varig effekt - Ta i bruk møteplasser, andre treningstilbud m.m.

16 Fürst og Høverstad ANS Modell for registrering og dokumentasjon av innsats og resultater Utgangspunkt: Systematisering og sammen- stilling av tilgjengelig dokumentasjon og kartleggingsredskaper: Ressursbruk: Tidsbruk (timeinnsats) før, under og etter hverdagsrehabilitering Brukernes funksjons- og mestringsevne: - COPMved oppstart, ved avslutning - SPPBog ved senere evaluering - ADL (IPLOS)av hverdagsrehabilitering

17 Fürst og Høverstad ANS Utvikling av ressursbruk - eksempel

18 Fürst og Høverstad ANS Utvikling av mestringsevne - eksempel COPM: Brukerens egen vurdering av utførelse og tilfredshet med inntil fem prioriterte aktiviteter. Skala fra 1 til 10.

19 Fürst og Høverstad ANS Utvikling av fysisk funksjon - eksempel SPPB: Måling av statisk balanse, gangtest og reise/sette seg, score fra 0 til 12.

20 Fürst og Høverstad ANS «Vi har ikke råd til å la være…» sitat fra en kommunaldirektør Ideen om hverdagsrehabilitering er uimotståelig og appellerende. -Bedre livskvalitet (mestring) og utsettelse av hjelpebehov er likeverdige mål. -Ikke overselg tilnærmingen: Ressurser til intensiv innsats må stilles til disposisjon – besparelser kommer på sikt! -Effektiv organisering ift. informasjonsutveksling og god ledelse


Laste ned ppt "Fürst og Høverstad ANS Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS, Frokostseminar 04.09.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google