Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET Generelt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET Generelt:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET Generelt: •hva er helsefeltet i Levanger ? •folkehelse og forebygging av sykdom og skade •behandling og reparasjon av funksjonssvikt •pleie og omsorg for yngre og eldre •brukerorganisering eller fagorganisering ? •det sømnløse sykehuset – et serium eller et surium ? •våre liv i kø – mens vi venter •må lære oss å tenke langsiktig 10 – 20 – 30 år •vi er nødt til å tenke nye tanker omkring samarbeid og fleksible løsninger– nye drifts og eierformer vil vokse fram •rekruttering og kompetanse en kritisk faktor •kunnskapsrike individuelt orienterte brukere og pårørende setter nye krav til service og kvalitet – klage, ombud og tilsynssamfunnet vokser

2 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET Spesielt: •press på legetjenesten, behov for mer kapasitet i sentrum (hjemmel og turnus) •organisering og driftsform for legesentra •Ytterøy og løsning på tilsynsbehov •psykiatrimidlene og konsekvensene av overgang til rammeoverføring •ISK og RUS-prosjektet Rinnleiret nr. 46 (statstilskudd opphører, ISK 2 ?) •Sysselsettingsprosjektet Rinnleiret nr. 26 – samkommuneprosjekt – finansiering videre fra 2008 ?

3 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET •”Grønn omsorg” og konsekvenser av nedgang i psykiatrimidlene •NAV fokus i 2007/2008 – mye arbeid •Ytelsene og nivået på sosialhjelp •Ergo/fysio.tjenesten – driver hovedsakelig råd/veiledning – gir ikke behandlingstilbud •Økt fokus/krav om ergo/fysio stedlig ved våre heldøgns tilbud ift krav til økt fokus på rehabilitering og fungering •Psykiatriske sykepleiere/helsearbeidere – en diskusjon om nedslagsfelt

4 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET •krav om økt koordinering av tjenestene– KE – helselinjen i kommunen •funksjonsnivået endres for voksne utviklingshemmede på Staupshaugen •befolkningsutvikling / demografi •flyttemønsteret til sentrum vil påvirke tjenestene •flere eldre •økende press om flere plasser med døgnkontinuerlige tjenester

5 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET •flere er sykere enn før, lever lengre •flere demente boende hjemme – press på avlastingsordningene •krav om gi individuelle tilbud som ikke passer sammen, faglige store utfordringer for PO •ressurskrevde unge enkeltbrukere •press på spesialplasser med psykiatri og demens •mangler støttekontakter over hele linja – lønnspress – samme for omsorgslønn •større krav til en Kvalitetskommune og økt fokus på utarbeidelse av serviceerklæringer •intern og ekstern informasjon og tilgjengelighet, presentasjon av tjenestene viktig •brukermedvirkning og dialog

6 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET •Botilbudet for brukere ift rus-/psykiatri svært krevende for PO å håndtere •Må bli mye dyktigere på planlegging for å være i forkant – PO planen skal vise oss vei framover •forventninger fra ansatte om mindre helgearbeid, mindre bruk av kortere vakter, økt bemanning og større stillinger •høyt sykefravær ved PO – må tørre å prøve ut nye løsninger – prosjektbasert – krever ressurser •kompetansebehovet øker hvert år – krav om avspaseringsordninger og lønnsordninger fra ansatte i turnus ved deltakelse på kurs og opplæring •Styrke ansatte sin myndiggjøring og ansvar for eget arbeidsmiljø gjennom Medarbeiderskap

7 Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET •lærlingsatsing •uønsket deltid •PO-planen •Boligsosial handlingsplan •NAV •ny organisasjonsmodell PO (3 distrikt)


Laste ned ppt "Levanger kommune Helse Levanger kommune – Dialogseminar 13.-14-03.07, Åre – Utfordringer for helsefeltet - Øystein Sende UTFORDRINGER FOR HELSEFELTET Generelt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google