Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsreformen St.melding 47 Rapport fra arbeidsgruppe i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsreformen St.melding 47 Rapport fra arbeidsgruppe i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsreformen St.melding 47 Rapport fra arbeidsgruppe i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold

2 2 Arbeidsgruppen Inger Therese Svendsrud, seniorrådgiver Horten kommune Anne Mette Aralt, fagkoordinator Fylkesmannen i Vestfold Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege Sandefjord kommune Cecilia Haglind, kommunaldirektør Tønsberg kommune Mette Vikan Andersen, rådgiver KS Vestfold Torill Lønningdal, daglig leder 12k

3 3 12k rapportens innhold Innledning Målgrupper og prioriteringer Nye administrasjons- og systemoppgaver Størrelse, kompetanse og organisering Forebygging Kompetanseoppbygging Finansiering Oppsummering og konklusjon Mulige prosjekter i Vestfold

4 4 Reformens omfang – antall pasienter (anslag)

5 Reformens omfang – ressursbruk (anslag)

6 Arbeidsgruppen er enig i hovedutfordringene slik de er beskrevet i meldingen –Pasientens behov for koordinerte tjenester –For liten innsats for å forebygge og begrense sykdom –Samfunnets økonomiske bæreevne –Begrense kostnadsvekst i helsetjenestene Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (1)

7 Dokumentasjonsgrunnlag et i meldingen må forbedres –Mye av tallgrunnlaget i meldingen er dårlig dokumentert –Lite forskning på de kommunale pleie- og omsorgstjenestene Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (2)

8 8 Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (3) Samhandlingsreformen – hovedutfordringer for kommunene –Kommunesamarbeid –Lokaldemokrati –Oppbygging av robuste fagmiljøer og tiltak –Finansieringsmodell

9 9 Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (4) Finansiering av oppgaver som overføres til kommunene må Være basert på grundig og faglig dokumentasjon av kostnader Være fullfinansiert –Investeringskostnader og utstyr –Personalkostnader inkl rekrutterings- og kompetanseoppbygging –Kostnader for individuell kontaktperson –Kostnader for samhandling og administrasjon Sikre at ”skattesvake” kommuner ikke taper på fordeling via inntektssystemet

10 10 Det må gis sterke nok økonomiske insentiver for kommunene Regjeringen må gi tydelige nasjonale prioriteringer og rammeverk for hvilke tjenester som skal ytes Det må være en tydelig ansvars- og rollefordeling mellom aktørene –Reformen må være basert på likverdighet mellom partene, jf utskrivningsklare pasienter –”Unødvendige innleggelser” og ”utskrivningsklare pasienter” må defineres av partene sammen Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (5)

11 11 Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (6) Spesialisttjenestens veiledningsansvar må klargjøres Kommunene må sikres tilstrekkelig medisinsk- og samfunnsmedisinsk- faglig kompetanse Avgrense ansvaret for kontaktperson ift andre koordinatorroller

12 Arbeidsgruppens vurdering og anbefaling (7) Det må gis tid og ressurser til oppbygging av kompetanse i kommunene Det må avsettes tid og ressurser til forskning og utvikling innenfor den kommunale helsetjenesten Reformen må iverksettes skrittvis for å dokumentere gode erfaringer fra avgrensede målgrupper, oppgaver og kostnader

13 13 Mulige prosjekter i Vestfold Samhandlingsmodell på systemnivå Modell ”Fra delt til helt” Samhandlingsmodell på individnivå Utarbeidelse av verktøy og modell for planlagt og systematisert oppfølging av syke hjemmeboende (hjemmetjeneste, fastlege og spesialisttjeneste)


Laste ned ppt "1 Samhandlingsreformen St.melding 47 Rapport fra arbeidsgruppe i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google