Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS AVLASTNINGSVEI I BYGGEPERIODEN FOR FIREFELTS E6 - Sikring av myke trafikanter gjennom Steinsvingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS AVLASTNINGSVEI I BYGGEPERIODEN FOR FIREFELTS E6 - Sikring av myke trafikanter gjennom Steinsvingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS AVLASTNINGSVEI I BYGGEPERIODEN FOR FIREFELTS E6 - Sikring av myke trafikanter gjennom Steinsvingen

2 Bakgrunn Reguleringsplanen for firefelts E6 Botsenden – Moelv, vedtatt 7.3.2014. NTP tilsier mulig bygging av firefelts E6 etter 2018. Behov for avlastningsvei i byggeperioden gjennom Steinsvingen.

3 Utfordringer ved eksisterende forbindelse – rød linje Utfordringer ved å få myke trafikanter til å bruke forbindelsen via Skarpsno skole. Terrenget stiger fra fv. 213 mot Skarpsno skole både fra vest og sør. Oppfattes som omveg. Skarpsno skole legges ned i 2017. Strekningen blir en del av skolevegen.

4 Plansituasjon – kommuneplanens arealdel 2014 - 2025 Vist framtidig gang- og sykkelveg gjennom svingen – rød stipling G/S- vegen lå også inne i periodene: 2001-2004(2012), 2006–2010(2018) Område er ikke regulert

5 Dagens situasjon - trafikksikkerhet Skjedd flere alvorlige ulykker i område – Rød, dødsulykke – Gul, alvorlig skadd – Grønn, lettere skadd – Lys grønn, uskadd Dagens ÅDT 3500 Forventet ÅDT 18-20 000 i omkjøringsperiode

6 Automatisk fredet kulturminne – Bygdeborg, Askeladden ID 19496 Fylkesdirektøren ønsker ikke inngrep som kan berøre kollen med bygdeborgen ut fra nasjonale og regionale vernehensyn. Bør søke alternativ forbindelse via Skarpsno skole.

7 Biologisk vurdering av veikant - BioFokus Naturtype åpen kalkmark – registrert lokalitet med verdi A. Liten del av lokaliteten som blir berørt. G/s-veg bør legges så nær bilvei som mulig, og ikke lages bredere enn nødvendig. Bør settes opp støttemur langs indre kant av gangveg for å hindre at veiskråning/skjæring forflyttes innover i åsen. Arealer ovenfor støttemurer må forstyrres i minst mulig grad. Areal med åpen kalkmark bør utvides noen meter oppover skråning. Det anbefales at så lite som mulig av den bratte bergskrenten videre nordover sprenges eller skjæres bort.

8 Biologisk mangfold, åpen kalkmark Rød linje viser gunstig lokalisering av støttemur. Grønn ellipse viser voksestedet for sjeldne og rødlistede mosearter.

9 Hvordan kan vi ivareta alle interesser? Ringsaker kommune og Statens vegvesen mener at det bør ses på mulighet for at det kan bygges en minimumsløsning med fortausløsning med fysisk midtdeler mot fylkesvegen. Ser på bredder ned mot 2,5-3 m.


Laste ned ppt "TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS AVLASTNINGSVEI I BYGGEPERIODEN FOR FIREFELTS E6 - Sikring av myke trafikanter gjennom Steinsvingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google