Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENGER

2

3 Fylkesdelplan for senterstruktur
Sentre med handelsomland Lokalsenter på Eidanger Rødt = Regionsenter Blått = Lokalsenter

4 Skien og Porsgrunn -kommuneplanens arealdeler ENGER

5 Tidslinje for næringsområdet Enger
1974 Enger regulert til industri/håndverk 1987 Arealdel nr. 1 viste industri/håndverk 1995 Arealdel nr. 2 viste næringsområde og utvidet til dagens størrelse 2000 Arealdel nr. 3 viste næringsområde og ga retningslinjer for handel i de sentrumsnære næringsområdene 2001 Regplan: Innsigelse til ca. 70 nye boliger på Valler i påvente av nytt kryss som erstatning for trafikkfarlige avkjørsler til RV36. Planen vedtatt med rekkefølgebestemmelser om nytt kryss (SVV: Kryss bygges i 2003, gjerne lokal samfinansiering) 2004 Porsgrunn kommune satte av 5 mill. kr til nytt kryss

6 2003 Fylkesdelplan: Infrastrukturplan for Grenland; lokalsenter på Eidanger (forutsatte utbedret kryss) 2004 mars; Ny reguleringsplan på Enger; tillatt plasskrevende varer og detaljhandel; krav om masseutskifting av byggegrunnen, rekkefølgebestemmelser om nytt kryss (SVV: Kryss bygges i 2005 – har 7 mill) 2004 des; Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark vedtatt (bygger på infrastrukturplanen) – retningslinjer; senterhierarki skal vises i arealdelen - større varegrupper kan lokaliseres til randområder, fortrinnsvis avlastningsentra - hvis vanskelig å innpasse i bysenteret – uønsket trafikksituasjon for byen – må ha god kollektivdekning og lite miljøbelastende vareadkomst Forhandlinger med næringsdrivende / grunneiere om tilskudd til veg 2007 Arealdel nr. 4 avgrenser ulike sentre og endrer retningslinjer for næringsområdene (etter FDP kap.6.3.) til blant annet §1.4 ”storhandel … ligge nær hovedtransportområder”

7 FDP ”Salg av større varegrupper” (s.41, 42 FDP)
”Større varegrupper (møbler, hvitevarer med mer) eller virksomheter som genererer mye biltrafikk og dermed virker ødeleggende på kvaliteter i senterområdene, bør lokaliseres til randområder, fortrinnsvis avlastningssentra.” Må innebære at også andre kommuner kan plassere av salg av større varegrupper (storhandel) i randområder – ikke bare på Tuven og Herkules Porsgrunn kommunes arealdel 2007 la inn retningslinjer for storhandel: §1.2 Senterområder ” Storhandel som retter seg mot en regional kundegruppe skal fortrinnsvis ligge i bysenter, ev. ligge i tilknytning til viktige transportårer i utkanten av bysenter. Detaljvarehandel skal etableres i forbindelse med bysenter og lokalsenter for å forsterke den handelsfunksjonen som sneteret skal ha. Det må være lagt til rette for gode kollektivforbindelser, g/s-veg og parkering i tilknytning til handelsområdet.” §1.4 Næring ”Storhandel som retter seg mot en mer regional kundegruppe kan ligge nær hovedtransportårer som RV 354 og E18 under forutsetning av at en beliggenhet i bysenteret er vurdert.”

8 Regplan for Enger 25.mars 2004 Blandet formål kontor/ forretning/ industri

9 Arealplanleggingen i Porsgrunn har hatt Enger som et sentralt næringsområde siden 70-tallet, utvidet på 90-tallet, så innarbeidet at det ikke er detaljbeskrevet i nyere arealdel Ingen andre næringsområder bedre egnet for plasskrevende handel nær god infrastruktur Trenger etablering av næringer som har finansiell styrke til å betale for nytt kryss mellom to fylkesveger

10 mars; vedtak om reguleringsplan for nytt kryss – rundkjøring – og blandet formål for næringsområdet på Enger Tillatt 2000 m2 detaljhandel (maks 1200 m2 dagligvare) m2 annen service + 50% BYA i 3 etasjer med forretning/kontor/ industri

11 Forslag til ny plassering av rundkjøring, høsten 2009

12 2008 RPB kjøpesenter:§3 ”kjøpesenter … kan bare etableres … i samsvar med godkjente… fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner.” FDP Telemark 2004 har retningslinjer for lokalisering av salg av større varegrupper Arealdelen 2007 har retningslinjer for det samme 2009 april Kom. varslet ny regplan om endring av plassering av rundkjøring, lagt på is pga manglende fullfinansiering 2010 Vegen skiftet eier fra SVV til Fylkeskommunen; RV36 til FV32 Sommer 2011: Byggesøknad om etablering av byggevareutsalg i tråd med regplan og med tillegg av storhandel – som i arealdelen – kan ta restfinansieringen av ny rundkjøring 2011 sept; nytt oppstartsvarsel for ny rundkjøring og regbestvurdering November 2011: Søknad om disp fra reguleringsbestemmelsene som er eldre enn FDP og arealdelen

13 Ny rundkjøring Enger – oppstartsvarsel sept
Ny rundkjøring Enger – oppstartsvarsel sept (som oppstartsvarsel april 2008)

14

15 Situasjonsplan foreslått utbygging med gang-/sykkelatkomster


Laste ned ppt "ENGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google