Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstart planprosess Høring av planprogram Vindmølle – Lars Hoem, Rye Informasjonsmøte Rye Bedehus 21.10.2009 Eirik Lind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstart planprosess Høring av planprogram Vindmølle – Lars Hoem, Rye Informasjonsmøte Rye Bedehus 21.10.2009 Eirik Lind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstart planprosess Høring av planprogram Vindmølle – Lars Hoem, Rye Informasjonsmøte Rye Bedehus 21.10.2009 Eirik Lind

2 Bakgrunn • Behov for økonomisk drift i landbruket • Egen kontroll over kostnadsutviklingen • Miljøennlig utnyttelse av energiressursen

3 Overordnete føringer • Plan- og bygningsloven • Forskrift om konsekvensutredninger • Energiloven • Nasjonal, regional og kommunal politikk • Gjeldende kommuneplan - reguleringsplaner

4 Prosessen til nå • Søknad med avslag • Ny kontakt med kommunen – oppstart av plan- og utredninger – støy, landskap, visualiseringer, biologisk mangfold, friluftsliv, virkninger på samfunnet (samarbeid med skolesektoren) • Ny planlov – nytt krav om prosess og utredning • Planoppstart og planprogram på høring til 23.11.2009

5 Beskrivelse av tiltaket.

6 3 alternativer utredes

7 Utredninger som er gjennomført • Støy • Landskap og kulturmiljø • Biologisk mangfold • Kulturminner • Samfunnsmessige virkninger – synergieffekter • Ett prosjekt – mange prosjekt?

8 Støy

9 Landskap og kulturmiljø (1) • Alternativ 1 blir mest synlig av de to vurderte lokalitetene. For dette alternativet vil vindmøllen synes relativt godt i nærmiljøet og enkelte naboer vil få direkte utsikt til vindkraft anlegget. Plasseringen inntil eksisterende jordbruksbebyggelse gjør likevel at vindmøllen her kan fremstå som en integrert del av driftsområdet.

10 Landskap og kulturmiljø (2) • Alternativ 2 ligger noe mer isolert og er mindre synlig både i nærområdet og fra avstand grunnet sin plassering i landskapet. Det faktum at vindmøllen her vil ligge mer atskilt fra øvrig bebyggelse kan gi tiltaket et inntrykk av å være et større inngrep visuelt sett, og i større grad fremstå som et nytt element i landskapsbildet.

11 Landskap og kulturmiljø (3) • På bakgrunn av en helhetsvurdering av alternativenes synlighet, vil vi konkludere med at de to alternativene begge har fordeler og ulemper ved seg. Alternativ 1 gir en positiv effekt ved å være lokalisert i tilknytning til eksisterende jordbruksbebyggelse. Alternativ 2 kommer på sin side best ut med hensyn til boligbebyggelsen, og framstår som det minste eksponerte alternativet. Ingen av alternativene har opplagte uholdbare virkninger med hensyn til synlighet.

12 Biologisk mangfold Den nasjonale Naturbasen, underlagt Direktoratet for naturforvaltning viser at det ikke vil være konflikter mellom tiltaket og viktige naturhensyn. Området viser ingen registreringer i naturbasen. Området er heller ikke registrert som trekkrute for vilt. Det kan imidlertid være registreringer av rødlistearter. Slike registreringer er i så fall tilgjengelige i temabase som ikke er allment tilgjengelig.

13 Kulturminner • Riksantikvarens base over registrerte fornminner viser ingen registreringer i område for de alternative lokaliseringene.

14 Samfunnsmessige virkninger • Øke interessen for realfag – spennende og morsomt – Inngå i utdanningen ved videregående skoler – Inngå i utdanningen ved NTNU • Knytte bynære Byneset nærmere teknologibyen Trondheim • Bidra til energiproduksjon basert på fornybare ressurser (bidra til red. av forurensing)

15 Ett prosjekt eller Byneset fullt? En liten analyse: Alle husdyrbruk Alle husdyrbruk med tilfredsstillende avstandskrav og stort energibehov Områder med stor sannsynlighet for mye turbulens

16 Ett prosjekt eller Byneset fullt (2)? • Av alle gårdsbrukene på Byneset er det trolig maksimalt 10 som kan være i situasjon der det er behov for betydelig kraftproduksjon til eget bruk. • Øvrige gårdsbruk vil måtte være rettet mot energimarkedet og det vil derfor bli avkrevd konsesjonssøknad. • Av de 10 aktuelle gårdsbrukene vil 4 ligge i områder med stor sannsynlighet for mye turbulens. • Av de resterende 6 aktuelle brukene vil det være et samarbeid mellom 2 (Hoem og naboen). • I alt står en tilbake med 4-5 mulige anlegg som kan være relevante og realistiske på Byneset.

17 Ny vurdering av utredningstema – foreslått i planprogrammet • Støy • Landskap og kulturmiljø • Biologisk mangfold • Kulturminner • Samfunnsmessige virkninger – synergi- og smitteeffekter • Risiko og sårbarhet

18 Planprosess - medvirkning Tema/uke 4243444546474849505152123456789101112 Kunngjøring oppstart Informasjons-møte Høring av forslag til planprogram Fastsettelse av planprogram Utredning og utarbeidelse av forslag til reguleringsplan 1.gangsbehandling i kommunen Høring av planforslag Planvedtak

19 Medvirkning - innspill • Nye tema • Utylling av tema som er foreslått • Annen måte å gjøre det på • Flere møter • Frist 23.11.2009

20

21

22


Laste ned ppt "Oppstart planprosess Høring av planprogram Vindmølle – Lars Hoem, Rye Informasjonsmøte Rye Bedehus 21.10.2009 Eirik Lind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google