Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 Åsnes kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 Åsnes kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 Åsnes kommune

2 PLANPROSESSEN TIL NÅ LITT STATISTIKK NOEN UTFORDRINGER

3 Planprogrammet Vedtatt av kommunestyret sak 064/13

4 Planprosessen så langt

5 Boligbygging i Åsnes fordelt på skolekretser for perioden 1990 – 2010, alle boenheter
Jara 24 Sønsterud 49 Kilen 30 Østsiden 25 Flisa 247 Sum 376

6 Nytt næringsareal som er tatt i bruk i Åsnes kommune i perioden 1990 – 2012.
Område Beskrivelse m2 Sønsterud Industri felt 30100 Gjesåsen Sag 10000 Vermundsjøen Kafe/turisme 10800 Skansen Sag/verksted Velta Turisme/kafe 13700 Flissundet Renovasjon/verksted 25500 Sundmoen Forretning/verksted 15200 Flisa sentrum Forretning/service 32200 Flobergshagen Industri/forretning 6600 Hof vest Industri Sum 164100 I tillegg er det nytt næringsareal i tilknytning til eksisterende næring, anslått til m2

7 Oppførte næringsbygg perioden 1990 – 2012, bruksareal m2 (BA)
Formål Bruksareal m2(BA) Industribygning 20835 Energiforsyningsbygning 343 Lagerbygning 10916 Landbruksbygning 62745 Kontor og forretning 24009 Hotell og restaurant 1543 Kultur og undervisning 15183 Helse 8932 Sum BA alle næringsbygg 144507

8 Støy Støy fra skytebaner og riks- og fylkesveger er lagt inn på plankartet Ikke forslag om nye utbyggingsområder innen støysonene.

9 Samfunnssikkerhet Flomfare
Ingen flomverk i Åsnes er dimensjonert for en 200-års flom. Flomsonekart for 200-års flom er lagt til grunn for fareområder på plankartet. Ingen utbyggingsområder er tillatt i denne sonen. Åpningspunkt i flomverk er vist på plankartet med radius 200 m.

10 Samfunnssikkerhet Trykksoner kommunal vannforsyning
Innenfor forsyningsområde for det kommunale vannverket skal ny bebyggelse kun etableres i områder som blir dekket av tilstrekkelig trykk fra høydebassenget Antonsdammen. 3 tidligere vedtatte byggeområder ligger høyere en denne sonen og tas derfor ut. Se eksempel Brattåsen:

11 Klima og energi Sønsterudfallet og Valbyfossen i Flisa elv er foreslått utbygd med småkraftverk. Krav om reguleringsplan fra Fylkesmannen BioFokus har vurdert naturverdiene på begge steder. To selvstendige rapporter er nylig utarbeidet.

12 Flisa – nytt forslag

13 Flisa – gjeldende arealdel

14 Flisa - de store utfordringene
Nye byggeområder for Flisa Boligtyper Nye byggeområder for offentlige formål Nye rundkjøringer – koblinger mellom eksisterende og ny riksvegtrace, øst og vest for sentrum Ny rundkjøring Fv 206 nord for Flisa sentrum Ny veg mellom nord- og østsiden av platået Utbyggingsrekkefølge Areal for forretning, service og industri Utredningsbehov

15

16

17 FLISA 1972

18 FLISA 2014 Som det framgår av kartene, har Flisa gjennomgått en tydelig forandring, fra relativt spredt bebyggelse til en strukturert fortetting av bebyggelsen i definerte byggeområder


Laste ned ppt "KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 Åsnes kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google