Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbanken Boliger til vanskeligstilte Husbankens nye låneordninger Strategidirektør Bård Øistensen Husbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbanken Boliger til vanskeligstilte Husbankens nye låneordninger Strategidirektør Bård Øistensen Husbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbanken Boliger til vanskeligstilte Husbankens nye låneordninger Strategidirektør Bård Øistensen Husbanken

2 Side 2 Husbanken Jeg skal snakke om: F Husbankens nye innretting F Målgruppeavgrensning F Virkemidler og ”muskler” i 2006 F ”Drømmen om Soria Moria”

3 Side 3 Husbanken Den ”nye” Husbanken. Omstilling og modernisering  Fra ”løsgjenger” til solid forankring i velferdspolitikken  Fra personmarked til kommune  Større frihet, ansvar og myndighet til kommunene  Fra regelstyring til målstyring  Økt målretting. Sterkere innretting av midler etter behov  Fra volum til kvalitet  Fra investeringsstøtte til konsumentstøtte  Tung satsing på kompetanseutvikling  Fra sentralisme til regionalisering

4 Side 4 Husbanken Boligsubsidier kanalisert gjennom Husbanken 1983-2004

5 Side 5 Husbanken Husbanken har tre ”prosjekter” F Kvalitetspåvirkning F Boliger i distriktene F Boliger til vanskeligstilte

6 Side 6 Husbanken Hvem er det vi snakker om?

7 Side 7 Husbanken Avgrensning av vanskeligstilte (NBI 91)

8 Side 8 Husbanken

9 Side 9 Husbanken

10 Side 10 Husbanken Renteutgiftsbelastning (Kilde: ECON)

11 Side 11 Husbanken Boutgiftsbelastning F Andelen med høy boutgiftsbelastning har falt siden 1990-tallet, men er fortsatt høy (45% i 2004) F Det er blant aleneboende under 45 år, enslige forsørgere og yngre par uten barn at det er flest med høy boutgiftsbelastning. F Men også blant aleneboende på 45 år og over og blant småbarnsfamilier er det en forholdsvis stor andel F Blant eldre par uten barn eller med voksne barn er det nesten ingen med høy boutgiftsbelastning

12 Side 12 Husbanken Prosent fattige etter fylke 2001

13 Side 13 Husbanken Hovedmål for Husbankens boligsosiale arbeid F Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet - Personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i, og beholde, en egnet bolig - Forebygge og bekjempe bostedsløshet - Flyktninger skal kunne etablere seg i egen bolig og få en videre god boligkarriere - Personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

14 Side 14 Husbanken Husbanken har en bred satsing overfor vanskeligstilte F Lån og tilskudd til etablering i og utbedring av bolig F Lån og tilskudd til å beholde en god bolig F Tilskudd til kompetanse-/kunnskapsutvikling F Koordinere nasjonal strategi ”På vei til egen bolig” F Formidling av opplegg for boligsosiale handlingsplaner F Økonomisk rettledning ved mislighold

15 Side 15 Husbanken Virkemidlene F Boligtilskudd til etablering i eierbolig F Boligtilskudd til utleieboliger F Bostøtte F Grunnlån F Startlån F Kompetansetilskudd F Informasjon, opplæring, kunnskapsoverføring

16 Side 16 Husbanken Boligtilskudd til eieretableringer F Tildeles av kommunene F Sterkt behovsprøvet F Høy effekt i kombinasjon med startlån og bostøtte F Hittil i år 860 boliger, 130 mill. kr.

17 Side 17 Husbanken Boligtilskudd til utleieboliger F Tildeles direkte fra Husbanken til kommuner, stiftelser, selskaper o.l. F Tilskuddsandel: Gjennomsnittlig 20 pst. F Vurderes i sammenheng med bostøtte F Kan brukes til etablering av nye, kjøp av brukte og utbedring. F Forbruk i underkant av 200 mill. til 700 boliger i 2004

18 Side 18 Husbanken Boligtilskuddet F Føringer – Bostedsløse – Flyktninger – Andre vanskeligstilte – Følge opp strategien ”på vei til egen bolig”

19 Side 19 Husbanken Bostøtte F Har gjennomgått en rekke betydelige forbedringer de siste årene – Sterkere storbyinnretting – Fjernet areal- og finansieringskrav F Fokus på samspillet med boligtilskuddet (fra investeringsstøtte til konsumentstøtte) F Over 2 mrd. til 100 000 husholdninger

20 Side 20 Husbanken Økt bostøtte

21 Side 21 Husbanken Nytt Grunnlån F Mindre detaljerte retningslinjer F Oppheving av definitive kostnadsgrenser F Oppheving av definitive arealgrenser F Forenklet utmålingssystem F Sterke krav til kvalitet – kan fravikes til vanskeligstilte – Universell utforming – Miljø – Byggeskikk F Åpner for bruk av intensjonsavtaler – rask og forutsigbar saksbehandling

22 Side 22 Husbanken HB 7.B.14 Veileder til Husbankens grunnlån 21. juni 2005

23 Side 23 Husbanken Forhåndsvurdering og Intensjonsavtaler F Store prosjekter bør forhåndsvurderes F Kontakt med bransje og søkere viktig uansett - innsalg av kvalitetsmål F Kommunisere tydelig målene i en tidlig fase F Prosjekter som er forhåndsgodkjente vil bli prioritert F Intensjonsavtaler – Blitt inngått og etterspurt av våre kunder F Kan bidra ytterligere i forhold til produktutvikling og i konkrete gjennomføring F Også prosjekter med intensjonsavtaler gjennomgås sikkerhetsvurderinger

24 Side 24 Husbanken Startlån F Mål: Hjelpe økonomisk vanskeligstilte husstander med å etablere seg/bli boende i egen bolig F Etablert 1.jan. 2003. Erstatter kjøpslån og etableringslån F Gis som topp- eller fullfinansiering F Kan brukes til refinansiering og utbedring F Kommunene forvalter låneordningen

25 Side 25 Husbanken Utlånsramme ; Fortsatt 13,5 mrd F Et nivå ”godt tilpasset etterspørselen” (St.prp.nr.1) F 0,5 mrd øremerket sørlige land F Prioritering av Startlånet og barnehageplasser F Kontinuerlig utvidelse av produktet

26 Side 26 Husbanken Kompetansetilskudd F Ingen endring av hovedprofil mht bruk av midlene F Tilskudd til prosjekter der formålet er å få fram ny og formidle eksisterende kunnskap F Ca. halvparten til boligsosialt arbeid og halvparten til kvalitets- utvikling i boligbyggingen

27 Side 27 Husbanken Signaliserer statsbudsjettet en ”ny” boligpolitikk? (med tilleggsproposisjonen) F Ingen endring i innretting eller prioritering F Fortsatt sterk velferdspolitisk basis (eks. økte bevilgninger til bostøtte) F Fortsatt prioritering av konsumentstøtte framfor investeringsstøtte F Fortsatt høyt fokus på kvalitet framfor kvantitet i produksjonen F Fortsatt høyt fokus på Husbanken som kompetanse- og kunnskapsbank

28 Side 28 Husbanken På noe lengre sikt Soria-Moria erklæringen F Forankringen i velferdspolitikken opprettholdes og kanskje forsterkes – Bostedsløshet skal avskaffes – Bostøtten skal styrkes – All ungdom kan få startlån – Tilskudd til heis – Fokus på aleneboendes levekår F Antydes noe sterkere fokus på ikke-kommersielle utleieboliger F Antydes noe sterkere fokus på stimulering av boligforsyning – Stimulanser til kommunal tomtepolitikk I hovedtrekk samme innretting, men økt dimensjonering?

29 Side 29 Husbanken Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Side 1 Husbanken Boliger til vanskeligstilte Husbankens nye låneordninger Strategidirektør Bård Øistensen Husbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google