Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011
NOU 2011: 15 Rom for alle En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011

2 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd
Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende leiemarkedet

3 Boligutvalget Bjørn Arild Gram, leder Kirsti Kolle Grøndahl
Viggo Nordvik Inger Lise Skog Hansen Jan Fridthjof Bernt Inger Østensjø Roar Stangnes Øystein Johannesen Lene Vågslid Martin Mæland

4 Om arbeidet 12 møter i perioden august 2010-mai 2011
Seminar med kommuner og interesseorganisasjoner Spørreskjema til et utvalg kommuner Utredninger

5 Sentrale utredninger A. Kjellevold, Universitetet i Stavanger
Retten til bolig og oppfølgingstjenester K. Aarland, NOVA Eierskapspotensialet til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet E. Røed Larsen og D.E. Sommervoll, BI Prisdannelsen i det norske leiemarkedet J. Kvinge og P. Medby, NIBR Sosial boligpolitikk i Norge – kartlegging av offentlig ressursbruk

6 Hva er sosial boligpolitikk?
Premisser Å bo er et grunnleggende behov og viktig for å fungere på andre områder i livet Bolig og oppfølging skal tilpasses slik at den enkelte kan bo Sosial boligpolitikk er å legge til rette for at alle har mulighet til å skaffe seg og opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon

7 Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?
- personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd Personer med enten uegnet bolig eller høy boutgiftsbelastning og med lavinntekt etter at de har mottatt sosialhjelp/bostøtte

8 Mange får ikke den hjelpen de trenger
personer har ikke en tilfredsstillende bosituasjon i Norge Hvem? mange er aleneboende mange leier bolig mange bor i Oslo mange er innvandrere mange har ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet

9 Mange vanskeligstilte leier bolig
Alle Selveier 20 70 Eier, borettslag eller boligaksjeselskap 22 13 Leier 58 18 Stabile leiere (2007 – 2009) 48 Stabile eiere (2007 – 2009) 36 77 Kilde: SSB. Tall i prosent.

10 Mange får ikke den hjelpen de trenger
personer har ikke en tilfredsstillende bosituasjon i Norge Hvem? mange er aleneboende mange leier bolig mange bor i Oslo mange er innvandrere ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet Tiltak Bostøtten må bedres ytterligere – særlig for barnefamilier I første omgang foreslås en styrking på 410 millioner kroner

11 Vurderinger og tiltak Eierlinja Det private leiemarkedet
Vanskeligstilte på boligmarkedet Eierlinja Det private leiemarkedet Kommunal utleie Arbeidet med bostedsløshet Boligsosialt arbeid i kommunene Rollefordelingen mellom stat og kommune

12 Rammer skattespørsmål
Demografi og boligbyggingsbehov flere personer over 16 år i neste 20-årsperiode Gir et behov for nye boliger i samme periode Innebærer bygging av minst boliger i året IKKE skattespørsmål generelle drøftinger av boligmarkedet og boligbyggingen drøfting av distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

13 Eierlinja - flere må få eie bolig
Boligeie gir flest fordeler Revurdere oppfatningen om hvem som kan eie bolig Stort og uutnyttet potensial for eieretablering husstander Tiltak Startlån med risikodempende tiltak Boligtilskudd som rente- og avdragsfritt lån Målrettet politikk for leie til eie

14 Et mer velfungerende privat leiemarked
Et marked med store utfordringer Prisdiskriminering Studenter konkurrerer ut svake grupper Ikke gitt at inngrep i det private markedet er mest hensiktsmessig Tiltak Flere studentboliger – totalt 1500 årlig Utvide Husleietvistutvalget Styrket leieboerorganisering Økt kunnskap om useriøse utleiere og uegnede utleieobjekter Utrede nærmere modeller for utleie med sosialt formål frivillig sertifiseringsordning for utleiere

15 Kommunal utleie – boligpolitikkens salderingspost?
Behov for flere kommunale utleieboliger Vanskelig å opprettholde gode bomiljø Ofte dårlig kvalitet og vedlikehold Mange blir boende for lenge Tiltak 2 500 flere boliger for personer med rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser Studium i planlegging og forvaltning av kommunal boligmasse Veileder i kommunal boligforvaltning Statlige tilskudd til utleieboliger Krav om vedlikehold ved tildeling av tilskudd Nedskrivingstid forlenges til 30 år Økt fleksibilitet i bruken av tilskuddene

16 Bostedløshet – velferdspolitikken settes på prøve
Tiltak Samordnet innsats for unge Beredskapsplaner for bostedsløse barnefamilier Samlet statlig innsats Oppfølgingstjenester i bolig Bolig som en del av behandligen Bolig og tjenester må ses i sammenheng Økende andel unge Økende bruk av midlertidige botilbud Mange klarer ikke å forvalte egen økonomi

17 Godt boligsosialt arbeid i kommunene
Fem suksessfaktorer Samordning Forankring og eierskap Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet Boligsosial kompetanse Økonomiske ressurser Stort gap mellom befolkningens behov, krav og forventinger og økonomiske ressurser og tilgang på faglig kompetanse

18 Rollefordelingen stat og kommune
Kommunene skal ha rammevilkår som setter dem i stand til å løse sine oppgaver Boligpolitikken bygger i hovedsak på frivillighet – kommunene tilbys økonomiske virkemidler til boligformål samt dialog og veiledning fra Husbanken Kommunenes ansvar for å sikre boliger til vanskeligstilte er ikke en lovbestemt plikt

19 Rollefordelingen stat og kommune forts.
Tiltak Lovfesting av det kommunale ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte Tydeliggjøre kommunens ansvar for en forsvarlig bosituasjon Boligsosialt arbeid en del av velferdsutdanningen Bedre datagrunnlag Husbanken statlig samordner Styrking av det boligsosiale kompetansetilskuddet Tiltak Flertallet Rett til nødvendig bistand til å få et forsvarlig botilbud Mindretallet går ikke inn for innføring av en slik individuell rettighet

20 En sosial boligpolitikk for framtiden
Alle kan bo Mange flere kan eie Kommunene skal gjennomføre boligpolitikken og trenger handlingsrom Husbanken må forsterkes og videreutvikles


Laste ned ppt "En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google