Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle

2 Hovedkonklusjoner  Bolig gir mer velferd  Et boligsosialt løft i kommunene  Boligeie for flere vanskeligstilte  Et mer velfungerende leiemarkedet

3 Boligutvalget Bjørn Arild Gram, leder Kirsti Kolle Grøndahl Viggo Nordvik Inger Lise Skog Hansen Jan Fridthjof Bernt Inger Østensjø Roar Stangnes Øystein Johannesen Lene Vågslid Martin Mæland

4 Om arbeidet  12 møter i perioden august 2010-mai 2011  Seminar med kommuner og interesseorganisasjoner  Spørreskjema til et utvalg kommuner  Utredninger

5 Sentrale utredninger •A. Kjellevold, Universitetet i Stavanger Retten til bolig og oppfølgingstjenester •K. Aarland, NOVA Eierskapspotensialet til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet •E. Røed Larsen og D.E. Sommervoll, BI Prisdannelsen i det norske leiemarkedet •J. Kvinge og P. Medby, NIBR Sosial boligpolitikk i Norge – kartlegging av offentlig ressursbruk

6 Hva er sosial boligpolitikk? Premisser I. Å bo er et grunnleggende behov og viktig for å fungere på andre områder i livet II. Bolig og oppfølging skal tilpasses slik at den enkelte kan bo

7 Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet? Personer med enten uegnet bolig eller høy boutgiftsbelastning • og med lavinntekt • etter at de har mottatt sosialhjelp/bostøtte - personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd

8 Mange får ikke den hjelpen de trenger 150 000 personer har ikke en tilfredsstillende bosituasjon i Norge Hvem? • mange er aleneboende • mange leier bolig • mange bor i Oslo • mange er innvandrere • mange har ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet

9 Mange vanskeligstilte leier bolig VanskeligstilteAlle Selveier2070 Eier, borettslag eller boligaksjeselskap 2213 Leier5818 Stabile leiere (2007 – 2009) 4813 Stabile eiere (2007 – 2009) 3677 Kilde: SSB. Tall i prosent.

10 Mange får ikke den hjelpen de trenger 150 000 personer har ikke en tilfredsstillende bosituasjon i Norge Hvem? • mange er aleneboende • mange leier bolig • mange bor i Oslo • mange er innvandrere • ustabil tilknytning til arbeidsmarkedet Tiltak Bostøtten må bedres ytterligere – særlig for barnefamilier I første omgang foreslås en styrking på 410 millioner kroner

11 Vurderinger og tiltak • Vanskeligstilte på boligmarkedet • Eierlinja • Det private leiemarkedet • Kommunal utleie • Arbeidet med bostedsløshet • Boligsosialt arbeid i kommunene • Rollefordelingen mellom stat og kommune

12 Rammer IKKE • skattespørsmål • generelle drøftinger av boligmarkedet og boligbyggingen • drøfting av distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet Demografi og boligbyggingsbehov  775 000 flere personer over 16 år i neste 20-årsperiode  Gir et behov for 500 000 nye boliger i samme periode  Innebærer bygging av minst 25 000 boliger i året

13 Eierlinja - flere må få eie bolig Tiltak  Startlån med risikodempende tiltak  Boligtilskudd som rente- og avdragsfritt lån  Målrettet politikk for leie til eie • Boligeie gir flest fordeler • Revurdere oppfatningen om hvem som kan eie bolig • Stort og uutnyttet potensial for eieretablering - 30-35 000 husstander

14 Et mer velfungerende privat leiemarked Tiltak  Flere studentboliger – totalt 1500 årlig  Utvide Husleietvistutvalget  Styrket leieboerorganisering  Økt kunnskap om useriøse utleiere og uegnede utleieobjekter • Et marked med store utfordringer • Prisdiskriminering • Studenter konkurrerer ut svake grupper • Ikke gitt at inngrep i det private markedet er mest hensiktsmessig Utrede nærmere • modeller for utleie med sosialt formål • frivillig sertifiseringsordning for utleiere

15 Kommunal utleie – boligpolitikkens salderingspost? Tiltak  2 500 flere boliger for personer med rusavhengighet, alvorlige psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser  Studium i planlegging og forvaltning av kommunal boligmasse  Veileder i kommunal boligforvaltning Statlige tilskudd til utleieboliger  Krav om vedlikehold ved tildeling av tilskudd  Nedskrivingstid forlenges til 30 år  Økt fleksibilitet i bruken av tilskuddene • Behov for flere kommunale utleieboliger • Vanskelig å opprettholde gode bomiljø • Ofte dårlig kvalitet og vedlikehold • Mange blir boende for lenge

16 Bostedløshet – velferdspolitikken settes på prøve Tiltak  Samordnet innsats for unge  Beredskapsplaner for bostedsløse barnefamilier  Samlet statlig innsats  Oppfølgingstjenester i bolig  Bolig som en del av behandligen • Bolig og tjenester må ses i sammenheng • Økende andel unge • Økende bruk av midlertidige botilbud • Mange klarer ikke å forvalte egen økonomi

17 Godt boligsosialt arbeid i kommunene Fem suksessfaktorer I. Samordning II. Forankring og eierskap III. Overordnet strategi for det boligsosiale arbeidet IV. Boligsosial kompetanse V. Økonomiske ressurser Stort gap mellom • befolkningens behov, krav og forventinger og • økonomiske ressurser og tilgang på faglig kompetanse

18 Rollefordelingen stat og kommune  Kommunene skal ha rammevilkår som setter dem i stand til å løse sine oppgaver  Boligpolitikken bygger i hovedsak på frivillighet – kommunene tilbys økonomiske virkemidler til boligformål samt dialog og veiledning fra Husbanken  Kommunenes ansvar for å sikre boliger til vanskeligstilte er ikke en lovbestemt plikt

19 Rollefordelingen stat og kommune forts. Tiltak  Lovfesting av det kommunale ansvaret for å skaffe boliger til vanskeligstilte  Tydeliggjøre kommunens ansvar for en forsvarlig bosituasjon  Boligsosialt arbeid en del av velferdsutdanningen  Bedre datagrunnlag  Husbanken statlig samordner  Styrking av det boligsosiale kompetansetilskuddet Tiltak Flertallet • Rett til nødvendig bistand til å få et forsvarlig botilbud Mindretallet går ikke inn for innføring av en slik individuell rettighet

20 En sosial boligpolitikk for framtiden • Alle kan bo • Mange flere kan eie • Kommunene skal gjennomføre boligpolitikken og trenger handlingsrom • Husbanken må forsterkes og videreutvikles


Laste ned ppt "En sosial boligpolitikk for framtiden BOLIGUTVALGET 18. august 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google