Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilket handlingsrom har kommunene til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Larvik 7.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilket handlingsrom har kommunene til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Larvik 7."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilket handlingsrom har kommunene til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Larvik 7. mai 2009

2 Handlingsrommet er avhengig av: •Historisk utvikling i kommunen –Omfanget av kommunalt disponerte boliger –Innsatsen for å få til et velfungerende boligmarked •Kommunaløkonomiske rammebetingelser •Statlig låne- og tilskuddsordninger •Effektiv bruk av den kommunalt disponerte boligmassen •Politisk vilje til å prioritere det boligsosiale arbeidet

3 Husbankens og kommunenes boligvirkemidler Leiemarkedet •Tilbud av kommunalt disponerte utleieboliger (Husbanken gir boligtilskudd) •Formidling av private utleieboliger •Kommunale garantier v/leieforhold Eiermarkedet •Lån og tilskudd til kjøp (Husbanken: startlån, boligtilskudd og evt. bostøtte) Bidrag til å opprettholde et boforhold •Statlig bostøtte •Kommunal bostøtte •Sosialhjelp til boligformål

4 Antall startlån og boligtilskudd

5 Boligtilskudd til utleieboliger •Boligtilskuddet har sin egen begrunnelse fordi: –vedlikeholdsutgiftene er større enn i andre boliger –eierboliger er skattefavorisert •Tilskuddet bør ideelt være så stort at husleieinntektene dekker kostnadene kommunen har ved å sitte med boligene •En må skille mellom driften av den kommunale utleiemassen og hvordan husleien betales

6 Husleiebetaling - markedsleie

7 Samspill mellom virkemidler for å bli boligeier •Hovedspørsmålet er alltid: Har søker betalingsevne til å kunne betjene et startlån? •Kan søkeren klare dette hvis det gis boligtilskudd? •Kan statlig bostøtte også bidra til betjeningsevne? •I hvilken grad er det mulig å utnytte alle 3 virkemidlene?

8 Økonomisk margin: + Inntekt (skattepliktige + skattefrie) + Bostøtte - Skatt -Boutgifter - Livsoppholdsutgifter = Økonomisk margin Inntektene må være større enn utgiftene Kredittvurdering: Kriterium for å få startlån: Positiv Økonomisk margin = Betalingsevne

9

10 Enslig person i 2007

11 Enslig forsørger m/ 1 barn, 2007

12 Par m/ 1 barn, 2007

13 Samspill? •Den nye bostøtten bedrer ikke på samspillet i vesentlig grad – spesielt ikke i pressområder •Bør det være et mål at bostøtten skal medvirke i en etableringssituasjon? •Bostøtten vil virke som et sikkerhetsnett for flere enn før •Mange som har inntekt mellom bostøttens øvre grense og grensen for å kunne betjene et startlån - hvilket tilbud kan disse gis?

14 Andre ordninger for å komme inn i eiermarkedet •Shared ownership –Kommunen kan eie en andel av boligen som leies ut rimelig •Homebuy –Det gis et rente- og avdragsfritt lån for en periode eller et lån med midlertidig lav rente –Dette lånet utgjør en fast andel av markedsverdien ved salg (risikodeling) •Fræna kommune: ”Leie før eie”

15 ”Leie før eie” •Kommunen kjøper en bolig for utleie – får tilskudd fra Husbanken •Beboer leier i 5 år før evt. kjøp •Betaler maksimal husleie i forhold til livsoppholdsutgifter i leieperioden •Husleie minus driftsutgifter = sparing/redusert pris ved kjøp •Kjøpspris i år 6: Opprinnelig kjøpesum minus sparing pluss ikke-betalte renter på lån •Beboer overtar tilskuddet fra Husbanken

16 Enslig forsørger m/1 barn - Kjøpesum: 1.4 millioner. - Husleie 2009: 6000 kr pr. mnd - Nedbetalingstid lån: 30 år - Nytt bostøtteregelverk - Renteprognoser fra SSB - Inntekt 2009: 190 000 + stønader - Prognoser for inntektsutvikling fra SSB

17 Samme hushold – Startlån på 30 år og boligtilskudd

18 Noen sluttkommentarer •Må boligtilskuddsandelen økes for at kommune skal anskaffe flere utleieboliger? •Eller vil bostøtte til flere leietakere øke interessen? •Det må letes etter låneordninger som letter etablering – risikodeling ved prisvariasjoner er viktig •”Leie før eie” kan hjelpe noen


Laste ned ppt "Hvilket handlingsrom har kommunene til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Larvik 7."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google