Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbankens virkemidler – en innføring og oversikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbankens virkemidler – en innføring og oversikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbankens virkemidler – en innføring og oversikt
Berit Nyland Avdelingsdirektør – Region sør

2 Alle skal kunne bo godt og trygt
Visjon: Alle skal kunne bo godt og trygt

3 Fra statsbudsjettet 2009 - vi har satt oss ambisiøse mål:
Hovedmål 2: Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Arbeidsmål: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Økt boligsosial kompetanse i kommunene Økt boligsosial aktivitet i kommunene Nytt hovedmål og arbeidsmål. Arbeidsmålene understreker nødvendigheten av samspillet med kommunene

4 Virkemidler Lån Tilskudd Bostøtte Kjøp Oppføring Startlån Utleiebolig
Etablering Investeringstilskudd Bostøtte

5 Investeringstilskudd
Lån Boligtilskudd Investeringstilskudd Fremskaffe kommunalt disponerte utleieboliger Eie bolig Leie bolig Opprettholde boforhold Tilpasse bolig Mye av det boligsosiale arbeidet dreier seg om å få hjelpe personer som vi av ulike grunner definerer som vanskeligstilte inn i en bolig, eller hjelpe de med å opprettholde et allerede eksisterende boforhold Bidrar til å skape rammer for arbeidet Startlån Boligtilskudd Bostøtte

6 Virkemidlene skal bidra til…
… at det fremskaffes flere kommunalt disponerte utleieboliger tilpasset kommunenes behov …slik at flere kan få tilbud om kommunal bolig …og de skal brukes slik at flere også kan etablere seg i egen eid bolig – også til personer som i dag bor i en kommunalt disponert utleiebolig

7 Hva bør en kommune ha i tankene:
Kommunen må alltid vurdere alternativer Utleiebolig ikke alltid rimeligste alternativ Bostøtte må tas med i betraktning Tidligere start på en boligkarriere

8 Startlån – kort om retningslinjer
Gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig Toppfinansiering ved bygging av ny bolig Utbedring av bolig Retningslinjene skal ikke virke innskrenkende – samarbeid med boligkontoret om løsninger

9 Tapsrisiko? Mislighold:
Private inkassofirmaer: økning 7% i – 49 mrd kr – 2,3 mill saker Statlig inkasso: økning 8% ,5 mrd kr – 1,2 mill krav Husbanken: rekordlavt mislighold – lave tap Startlån: lite mislighold – lave tap - tapsfond Tvangssalg – økning Drammen + 75% for borettsandeler Oslo + 15% for borettsandeler Bergen + 37% for borettsandeler

10 Grunnlån Den enkelte kan søke inntil 80% finansiering i Husbanken til oppføring av bolig Gis også til kommune/stiftelser o.l til kjøp/oppføring av utleieboliger – ofte i kombinasjon med tilskudd Gis også til utbedring av bolig etter visse kriterier

11 Boligtilskudd Formål:
Bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Tilskudd kan gis til: Kommuner Videretildeling til etablering og tilpasning Oppføring, kjøp og utbedring av utleieboliger Selskaper, stiftelser o.l. Enkeltpersoner Prosjektering og utredning

12 Tilskudd til videretildeling
Kriterier for utmåling for den enkelte kommune Fordeling mellom etablering og tilpasning Tilskudd til etablering: Fungerer som egenkapital i form av rente- og avdragsfritt lån som avskrives i løpet av 10 år Ingen øvre grense for beløp, men tildelt ramme setter grenser – prioriteringer må til! Tilskudd til tilpasning: Bidra til å gjøre boliger bedre egnet for eldre og funksjonshemmede – særlig vekt på familier med funksjonshemmede barn

13 Tilskudd – direkte Tildeles direkte til kommuner, stiftelse o.l. til anskaffelse av utleieboliger for særlig vanskeligstilte på boligmarkedet - etter egen søknad Skal som hovedregel ikke overstige 20% av prosjektkostnadene eller kjøpsprisen I 2009 er det satt mål om 3000 nye utleieboliger Kommunen skal vise hvordan tiltaket bidrar til en hensiktsmessig boligmasse for vanskeligstilte Viktig: Kommuner som skal bosette mindreårige flyktninger med store behov for oppfølgingstjenester kan søke opptil 40% tilskudd ved boliganskaffelser

14 Målsettingen for bostøtte
Forskriften § 1: ”Målet med bostøtten er at alders-, uføre- og etterlattepensjonister og barnefamilier, samt andre husstander med svak økonomi, skal kunne anskaffe seg en hensiktsmessig, nøktern bolig og ha mulighet til å bli boende i denne. Videre skal bostøtten utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av forskjellige boutgifter.”

15 Kravene for å motta bostøtte
Pr i dag: Støtteberettiget i form av: Alder Visse typer trygder og pensjoner Sosialhjelp eller introduksjonsstøtte Fra juli 2009: Person- og finansieringskrav oppheves og boligkravene moderniseres. Åpner for inntil nye mottakere

16 Endringer fra juli 2009 - forenkling
Grunnprinsippet er at de som har lavest inntekt og høyest boutgift får mest bostøtte Ordningen blir mer treffsikker ift de som har de største behovene Klar målsetting om å få en forenkling av regelverket Alle kan få bostøtte. Unntak for studenter uten barn og militært og sivilt tjenestepliktige. Finansieringskravet fjernes for alle boliger. Fjerner krav om at boligen må være over 40 kvm og ha eget kjøkken, soverom

17 Månedlige utbetalinger og vedtak
Søkerne vil få raskere utbetalt bostøtte etter at behovet har oppstått Antar at behovet for sosialhjelp blir mindre Antar at det på sikt blir en besparing for kommunene totalt sett En smidigere og enklere ordning

18 En oppsummering… … 2009 – et år med store utfordringer
… vi har flere gode virkemidler for å møte utfordringene Virkemidlene kan bli bedre… … Husbanken jobber med dette… …men kommunene vil må også jobbe med å sette virkemidlene i sammenheng og velge en organisering som muliggjør dette… …og ta sin del av risikoen for eksempel gjennom økt bruk av startlån

19 Veien til gode resultater for Husbanken går gjennom å gjøre kommunene gode i det boligsosiale arbeidet!

20 Slik kan det gjøres – Solskinnshistorie fra Vegårdshei
Fra år 2000 og fram til nå har det bosatt seg 15 flykningfamilier i Vegårshei.  Kun to av disse har flyttet ut av kommunen. I perioden 2006 til 2008 ønsket administrasjonen å bosette 20 personer til.

21 Vegårdshei-modellen Kommunen bygger nye nøkterne boliger med lån og tilskudd fra Husbanken Boligene leies i første omgang ut til flyktningene Flyktningene har mulighet til å kjøpe boligen når de praktisk og økonomisk er i stand til det

22 Takk for oppmerksomheten!
Hvor kan jeg finne mer? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Husbankens virkemidler – en innføring og oversikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google