Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16 sept Siri Helle Friedemann, Norges forskningsråd HMS i OG programmet

2 Norges forskningsråd Divisjon for vitenskap
Administrerende direktør Christian Hambro Stab: Internasjonal direktør Kari Kveseth, Assisterende direktør Svein Erik Høst Administrasjon Direktør Per Wøien Kommunikasjon Direktør Paal Alme Divisjon for vitenskap Divisjonsdirektør Roy Gabrielsen Divisjon for store satsinger Divisjonsdirektør Karin Refsnes Divisjon for innovasjon Divisjonsdirektør Knut B. Haanæs HMS i OG programmet

3 Renseteknologi for gasskraftverk 20 MNOK
Statlig finansiering av petroleumsforskning generelt i 2003 Departementer: Olje- og energidep., Næring- og handelsdep., Mijøverndep., Utdanning og forskningsdep., Arbeids og administrasjonsdep. Forskningsrådet Samfunns-vitenskapelig FoU Petropol 5 MNOK Grunn-forskning og strategisk FoU Basisfinans. Petroforsk SIP/SUP SFF 76 MNOK Brukerstyrt FoU OG tekn. 38 MNOK HMS 15 MNOK Brukerstyrt kvalifisering og demon-strering av tekn. DEMO2000 29 MNOK Miljø Effekter av Utslipp til hav PROOF 8 MNOK Petroleum R&D are funded by 5 different ministries, although the MPE and MTI are the dominant ones. Ministry of Labour and Governmeth Administration is new this year, funding HSE research in the petroleum sector with 15 MNOK. The HSE projects are part of the ”Oil & gas” program which is one out of 5 programs dealing with petroleum RD&D, managing a total of 50 MNOK this year. Strategic and basic research are managed by Science and Technology. Ole Henrik Ellestad (manager). Are Carlsson (petroleum). Their customers are the universities and institutes. Their instruments are Strategic university - and institute programs (appr. 40 MNOK in 2002) and the Petroforsk program (12 MNOK in 2002). In addition they also contribute with basic funding to the petroleum institutes SINTEF, RF, IFE and CMR. These funds are small, about 16 MNOK this year. The government funds to strategic/basic research do not release additional funds from the industry. The Petroforsk program mainly focuses on exploration and increased oil recovery. The program runs through 2003, but is no longer open for new applications. New from this year is also Centre of Excellence, and UiB was granted funds for a CoE in integrated petroleum research. This will garantee a stable funding for a minimum of 5 years, possibly 10 to this centre. Social Science research on petroleum related issuses are managed by ”Culture and Society”. Arvid Hallén (manager). Halvdan Buflod (petroleum). Their instrument is the Petropol program with focus on Internationalisation and restructuring of the petroleum sector. Qualification of new technology is managed by Industry & Energy manager(Erik Skaug, Program director: Morten Wiencke) Morten will give a separate presntation on Demo2000. The division of Environment & Development (Karin Refsnes, Tom Skyrud) manages a research program with focus on pollution. A part of this program is fundedby the ministry of petr. & energy and concerns the longterm effects of discharges to sea from the petroleum sector. The activity is small, and also does not release additional money from the industry itself. The RCN has suggested much more governmental funding for this area. Renseteknologi for gasskraftverk 20 MNOK HMS i OG programmet

4 Visjon for HMS forskningen spesielt
Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser

5 Strategi for forskning på HMS i petroleumsnæringen
Satsingen er forankret i St.meld.nr. 7 Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. AAD planlegger å bevilge 15 MNOK årlig gjennom NFR øremerket FoU i en 5 års periode, fra Totalt 75 MNOK. Vekst sikres gjennom brukermedvirkning i prosjektene. Tema for forskning ble utarbeidet i 2002 av en arbeidsgruppe med deltagere fra akademia, Nopef, OFS, OD, OLF/TBL, AAD og NFR De første prosjektene ble igangsatt i august 2002 Satsingen er en integrert del av Olje og gass programmet

6 HMS kompetansegruppe Sammensetning, arbeidsform og grensesnitt
Ann Christin Gjerdseth,TBL (FMC) Bente Aleksandersen, OLF (Statoil) Ketil Karlsen, Nopef Roy Erling Furre, OFS Reidar Lindeberg, OD Siri Helle Friedemann, NFR Kompetansegruppen møtes 4-5 ganger årlig. 2 av møtene utvides til å omfatte prosjektlederne for de 4 kompetansprosjektene som danner grunnpilarene i FoU satsingen. Kompetansegruppen er opprettet i forlengelse av den gruppen som med basis i Stortingsmelding nr. 7 om HMS arbeidet frem strategi og innhold i satsingen. Gruppen er rådgivende i forhold til programkoordinator og programstyret og bidrar også direkte mot kompetanseprosjektene ved deltagelse i referansegrupper og på prosjektsamlinger.

7 HMS-kultur HVA? HVORDAN? Nasjonale kultur forskjeller Ledelse
Samhandling og konflikter Teknologi, økonomi Ulike metoder Kulturrevisjoner Skape god kultur - tillit HVA? Gi et innhold i begrepet, og definere god HMS-kultur Hva kan gjøres for å skape en god HMS-kultur på ulike nivåer og på ulike tidspunkt? Gjensidig påvirkning kultur-struktur. Ledelse og adferd på arbeidsplassen. Hva skaper tillit? Kontraktstyring og incentiver. HVORDAN?

8 Endring - Organisasjon - Teknologi
Overvåke og vurdere teknologiutvikling: (trusler og muligheter) Feiltoleranse - barrierer - sårbarhet HMS-arbeid under endringsprosesser HMS-arbeid under endring: verneorganisasjonen HVA? Kunnskapsinnhenting (OG21, OG-programmet, Demo 2000 etc.) Analyse av rammebetingelser for HMS-arbeid Analyse av sårbarhet og effekten av barrierer i menneske, teknologi, organisasjon-(MTO) perspektiv Empirisk studie av ulike endringsprosesser for å bedre og øke bruken av HMS-analyser i forkant av kritiske beslutninger Vurdering av medarbeidernes handlingsressurser    HVORDAN?

9 Beslutningstøtteverktøy
HMS og økonomi – beslutninger Fremtidens risikoanalyser HMS indikatorer Ulike metoder HVA? Få innsikt i dagens tenkning når det gjelder risikostyring, risikoaksept og beslutningsprosesser i næringen Vurdere denne tenkningen og gi innspill til forbedringer Utvikle metoder for analyse av barriereytelse og risiko i driftsfasen, som tar hensyn til menneskelige og organisatoriske faktorer Utvikle egnede HMS-indikatorer HVORDAN?

10 Fysisk arbeidsmiljø & Helse
Aldring og utstøting Bulkarbeidstid / skiftarbeid Kjemisk eksponering Støy eksponering HVA? Videreutvikle kunnskap om helse hos offshorearbeidere ved litteraturstudier og fagartikler om våre hovedtema Studier av kjemiske eksponeringsnivåer i relasjon til helse Seminar og forskning med fokus på skiftarbeid og helse HVORDAN?

11 Bedriftsprosjekter (BIP)
Bedriftsprosjektene skal koble seg opp mot kompetanseprosjektene og trekke veksler på den kompatanse som etableres og anvende denne i næringen. Det er gitt økonomisk støtte til 10 bedriftsprosjekter så langt og en ny søknadsportefølje er til evaluering i programmet. Vil resultere i oppstart av 3-4 nye prosjekter. Erfaringsmessig utløser støtte fra Forskningsrådet ytterligere forskningsmidler fra bedriftene slik, på denne måten oppnås vekst i forskningsvolumet utover de statlige midlene.

12 Forskningsvolum HMS satsingen
30000 25000 20000 BIP Privat Adm/Info 15000 BIP/NFR KMB 10000 5000


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google