Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16 sept.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16 sept."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16 sept. 2003 Siri Helle Friedemann, Norges forskningsråd shf@forskningsradet.no www.HMSforsk.no shf@forskningsradet.no www.HMSforsk.no shf@forskningsradet.no www.HMSforsk.no

2 Norges forskningsråd Administrasjon Direktør Per Wøien Kommunikasjon Direktør Paal Alme Divisjon for vitenskap Divisjonsdirektør Roy Gabrielsen Divisjon for innovasjon Divisjonsdirektør Knut B. Haanæs Divisjon for store satsinger Divisjonsdirektør Karin Refsnes Administrerende direktør Christian Hambro Stab: Internasjonal direktør Kari Kveseth, Assisterende direktør Svein Erik Høst

3 Statlig finansiering av petroleumsforskning generelt i 2003 Departementer: Olje- og energidep., Næring- og handelsdep., Mijøverndep., Utdanning og forskningsdep., Arbeids og administrasjonsdep. Forskningsrådet Grunn- forskning og strategisk FoU Basisfinans. Petroforsk SIP/SUP SFF 76 MNOK Samfunns- vitenskapelig FoU Petropol 5 MNOK Brukerstyrt kvalifisering og demon- strering av tekn. DEMO2000 29 MNOK Miljø Effekter av Utslipp til hav PROOF 8 MNOK Brukerstyrt FoU OG tekn. 38 MNOK HMS 15 MNOK Renseteknologi for gasskraftverk 20 MNOK

4 Visjon for HMS forskningen spesielt Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser

5 Strategi for forskning på HMS i petroleumsnæringen Satsingen er forankret i St.meld.nr. 7 Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. AAD planlegger å bevilge 15 MNOK årlig gjennom NFR øremerket FoU i en 5 års periode, fra 2002. Totalt 75 MNOK. Vekst sikres gjennom brukermedvirkning i prosjektene. Tema for forskning ble utarbeidet i 2002 av en arbeidsgruppe med deltagere fra akademia, Nopef, OFS, OD, OLF/TBL, AAD og NFR De første prosjektene ble igangsatt i august 2002 Satsingen er en integrert del av Olje og gass programmet

6 HMS kompetansegruppe Sammensetning, arbeidsform og grensesnitt Ann Christin Gjerdseth,TBL (FMC) Bente Aleksandersen, OLF (Statoil) Ketil Karlsen, Nopef Roy Erling Furre, OFS Reidar Lindeberg, OD Siri Helle Friedemann, NFR Kompetansegruppen møtes 4-5 ganger årlig. 2 av møtene utvides til å omfatte prosjektlederne for de 4 kompetansprosjektene som danner grunnpilarene i FoU satsingen. Kompetansegruppen er opprettet i forlengelse av den gruppen som med basis i Stortingsmelding nr. 7 om HMS arbeidet frem strategi og innhold i satsingen. Gruppen er rådgivende i forhold til programkoordinator og programstyret og bidrar også direkte mot kompetanseprosjektene ved deltagelse i referansegrupper og på prosjektsamlinger.

7 HMS-kultur Gi et innhold i begrepet, og definere god HMS-kultur Hva kan gjøres for å skape en god HMS-kultur på ulike nivåer og på ulike tidspunkt? Gjensidig påvirkning kultur-struktur. Ledelse og adferd på arbeidsplassen. Hva skaper tillit? Kontraktstyring og incentiver. Nasjonale kultur forskjeller Ledelse Samhandling og konflikter Teknologi, økonomi Ulike metoder Kulturrevisjoner Skape god kultur - tillit HVA? HVORDAN?

8 Endring - Organisasjon - Teknologi Kunnskapsinnhenting (OG 21, OG-programmet, Demo 2000 etc.) Analyse av rammebetingelser for HMS-arbeid Analyse av sårbarhet og effekten av barrierer i menneske, teknologi, organisasjon-(MTO) perspektiv Empirisk studie av ulike endringsprosesser for å bedre og øke bruken av HMS-analyser i forkant av kritiske beslutninger Vurdering av medarbeidernes handlingsressurser Overvåke og vurdere teknologiutvikling: (trusler og muligheter) Feiltoleranse - barrierer - sårbarhet HMS-arbeid under endringsprosesser HMS-arbeid under endring: verneorganisasjonen HVA? HVORDAN?

9 Beslutningstøtteverktøy Få innsikt i dagens tenkning når det gjelder risikostyring, risikoaksept og beslutningsprosesser i næringen Vurdere denne tenkningen og gi innspill til forbedringer Utvikle metoder for analyse av barriereytelse og risiko i driftsfasen, som tar hensyn til menneskelige og organisatoriske faktorer Utvikle egnede HMS-indikatorer HMS og økonomi – beslutninger Fremtidens risikoanalyser HMS indikatorer Ulike metoder HVA? HVORDAN?

10 Fysisk arbeidsmiljø & Helse Videreutvikle kunnskap om helse hos offshorearbeidere ved litteraturstudier og fagartikler om våre hovedtema Studier av kjemiske eksponeringsnivåer i relasjon til helse Seminar og forskning med fokus på skiftarbeid og helse Aldring og utstøting Bulkarbeidstid / skiftarbeid Kjemisk eksponering Støy eksponering HVA? HVORDAN?

11 Bedriftsprosjekter (BIP) Bedriftsprosjektene skal koble seg opp mot kompetanseprosjektene og trekke veksler på den kompatanse som etableres og anvende denne i næringen. Det er gitt økonomisk støtte til 10 bedriftsprosjekter så langt og en ny søknadsportefølje er til evaluering i programmet. Vil resultere i oppstart av 3-4 nye prosjekter. Erfaringsmessig utløser støtte fra Forskningsrådet ytterligere forskningsmidler fra bedriftene slik, på denne måten oppnås vekst i forskningsvolumet utover de statlige midlene.

12 Forskningsvolum HMS satsingen 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2002 2003 2004 2005 2006 BIP Privat Adm/Info BIP/NFR KMB


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen en FoU satsing I Olje og gass programmet Pågående og planlagte prosjekter Presentasjon for Sikkerhetsforums årskonferanse 16 sept."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google