Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd Presentasjon UoH Molde 8.oktober Siv øverås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd Presentasjon UoH Molde 8.oktober Siv øverås."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd Presentasjon UoH Molde 8.oktober Siv øverås

2 Forskningsrådets hovedroller  Rådgiver om strategi  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?  Finansiere der vi skaper merverdi  Fremme kvalitet og internasjonalisering  Bygge kompetanse  Mobilisere næringsliv  Møteplass  (Internasjonalisering)

3 Det forskningspolitiske systemet 17 departementer Utøvende forskningsinstitusjoner Næringsliv InstitutterUoH Forskningsrådet er strategisk aktør Helseforetak

4 Norges forskningsråd Divisjon for administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for samfunn og helse Adm.dir. Stab Divisjon for energi, ressurser og miljø

5 Divisjon for samfunn og helse Kunnskapssenter for utdanning Utvikling og samarbeid Velferd og utdanning Helse Divisjonsdirektør Stab

6 Vitenskap Samfunn og helse Innovasjon Budsjett fordelt på divisjoner (2013) Totalt 7396 mill. kr. (inkl. adm) Energi, ressurser og miljø Basis-bevilgning, institutter Adm.+div.

7 Budsjett fordelt på virkemidler (2013) Programmer Frittstående prosjekter Infrastruktur og institusjonelle tiltak Totalt 7396 mill. kr. (inkl. adm) Nettverkstiltak Adm.+div.

8 Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor  Styrket innsats i bredden av Forskningsrådets aktiviteter  Fem fokusområder:  Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor  Kommunesektorens innovasjonsutfordringer  Offentlig planlegging og infrastruktur  Innovasjon i helse, omsorg og velferd  Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår

9 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester  Plandokument utarbeidet våren 2013  Innspillsrunde - 58 kommentarer fra viktige aktører  Bred oppslutning om programmet  Behov for videre dialog med finansierende departementer (HOD, AD, KD..)  Bygge videre på HELSEOMSORG-programmet  Oppnevning av programstyre og utvikling av programplan i løpet av kommende år

10 Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester NB: Ikke avgrenset til tjenester rettet mot eldre  Styrke tjenesteforskningen  Løfte kvaliteten gjennom særskilte tiltak  Fokusere på sammenheng mellom sektorer: NAV, barneverntjenester, helsetjeneste..  Styrke profesjonsutdanningene gjennom bedre kopling av forskning, utdanning og praksis.  Styrke innovasjon med forskermedvirkning innenfor helse-, omsorgs- og velferdssektoren

11 Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – temaforslag  Gode og effektive pasient- og brukerforløp  Kommunale helse- og omsorgstjenester  Arbeids- og velferdsforvaltningen  Spesialisthelsetjenestene  Brukermedvirkning, samhandling og informasjon  Yrkesdeltakelse og privat omsorg  Private tilbydere: Kommersielle og frivillige organisasjoner  Teknologiske innovasjoner og endringer  Forsikringsordninger og egenbetaling  Politiske og administrative forhold  Tjenestenes rammebetingelser  Rekruttering, kunnskap og kompetanse

12 Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVEL)  Oppfølging av Meld. St. 13 (2011-2012) «Utdanning for velferd» (kap. 10.3.3)  Finansiering fra KD, HOD, AD og BLD  På lengre sikt tenkt som en del av Stort program om bedre tjenester  Utlysning i oktober 2012 - forskerprosjekter med krav om brukermedvirkning  40 søknader  Universitetene: 16  Høgskolene: 15  Sykehus: 8  Institutter: 1

13 Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PraksisVEL) - krav til prosjektene  Satsingen retter seg mot helse- og velferdstjenestene og de UH- institusjoner som tilbyr utdanninger for disse tjenestene, og som dermed har ansvar for å utvikle kompetanse og kvalifisert personell for tjenestene.  Skal fremme bedre kvalitet i tjenestene gjennom bedre sammenheng mellom forskning, utdanning, praksis og brukerne av de ulike tjenestene.  Prosjektene må ha yrkesutøvere og brukere som deltakere – i tillegg til forskere.  Prosjektene må ha betydning for profesjonsutdanning og praksisfelt.

14 PraksisVEL – praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene  30 mill. bevilget til 4 prosjekter:  Høgskolen i Buskerud (Communication with older persons)  Universitetet i Agder (Innovation through collaboration)  Nordlandsforskning (Innovation in Child Welfare)  NTNU (Technology for home medication)  Ny utlysning med søknadsfrist i februar 2014!

15 Nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren fra 2014 Strategiske prioriteringer:  Fremme fler- og tverrfaglighet  Bidra til kumulativ forskningen  Fornyelse gjennom originale forskningsspørsmål, nye metoder og innovative prosjekter  Mangfold i metodebruken (longitudinelle studier, intervensjonsstudier)  Rekruttere til utdanningsforskningen  Heve kompetansen ved lærerutdannings- institusjonene og fremme FoU-basert utdanning

16 Nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren fra 2014 Forskningstemaer:  Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse  Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte  Profesjonsutvikling og yrkespraksis  Utdanningssektoren og samfunnets kompetansebehov

17 Nytt program for utdanningsforskning og innovasjon i utdanningssektoren fra 2014 Tidsplan:  Programstyre oppnevnt våren 2013  Totalt budsjett 70-80 mill kr pr år  Første tema knyttet til høyere utdanning  Både tradisjonelle forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter  Første utlysning planlagt med søknadsfrist februar 2014!

18

19 Hvilke forventninger har NFR til institusjonene?  Tar i bruk de virkemidlene NFR har  Skriver gode søknader  SAK  Forankring, arbeidsdeling og samhandling


Laste ned ppt "Nye programmer i Forskningsrådet innenfor utdanning, helse og velferd Presentasjon UoH Molde 8.oktober Siv øverås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google